REAL-EOD

Items where Year is 1894

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 65.

Szilágyi, Sándor, ed. (1894) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1679-1682. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (17). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Radisics, Jenő and Szendrei, János, eds. (1894) Magyar műkincsek. Műbarátok Köre, Budapest.

Lakits, Ferencz and Prochnov, József, eds. (1894) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1894. július 2-6-ig Pécsett tartott XXVII. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Vajda, Emil, ed. (1894) A vargyasi Daniel család közpályán és a magánéletben. Franklin, Budapest.

Acsády, Ignác (1894) Két pénzügy-történelmi tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignác (1894) A pozsonyi és szepesi kamarák : 1565-1604. kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1894) Régi magyar birtokviszonyok : 1494-1598. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balás, György (1894) Az 1866. évi osztrák-porosz háború. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1894) Közművelődésünk és a harmadik egyetem. Singer és Wolfner kiadása, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1894) La question de l'éducation physique. [s.n.], [Paris].

Boncz, Ferenc (1894) A vallás körüli felségjogok. Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Békefi, Remig (1894) A czikádori apátság története. [Szerző], Pécs.

Csányi, Ferenc (1894) Adatok a pribérdi és vuchini Jankovich-család történetéhez. Mizsur Nyomda, Marcali.

Czékus, László (1894) A tállyai evang. egyház és a tállyai Kossuth-ünnep története. Bernovits nyomda, Kassa.

Daday, Jenő (1894) Rovartani műszótár. K. M. Természettudományi Társulat, Budapest.

Dedek Crescens, Lajos (1894) Boncz könyve a vallás körüli felségjogokról. Szent István Társulat, Budapest.

Demkó, Kálmán (1894) A magyar orvosi rend története, tekintettel a gyógyászati intézmények fejlődésére Magyarországon a XVIII. század végéig. Dobrowsky és Franke, Budapest.

Emerson, Ralph Waldo (1894) Az emberi szellem képviselői. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (20). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Farkasfalvi, Imre (1894) Rima-Szombat szabadalmas város története. Eggenberger, Budapest.

Georgius, (1894) Georgius de Hungaria arithmetikája 1499-ből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gracza, György (1894) Az 1848-1849-iki magyar szabadságharc története. Lampel, Budapest.

Gyulai, Rudolf (1894) Törökvilág Komárom megyében. Stark, Komárom.

Győrffy, Gyula (1894) Győrffy Gyula Országgyűlési beszédei 1884-1894. Révai Leó, Budapest.

Hampel, József (1894) A régibb középkor (IV-X. század) emlékei Magyarhonban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hegedűs, Sándor (1894) Az adóeszmény : Tudományos és gyakorlati szempontból. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heller, Ágost (1894) Az energiatan alapjairól. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (15. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hentaller, Lajos (1894) Kossuth és kora. Athenaeum, Budapest.

Hentaller, Lajos (1894) A balavásári szünet : történeti rajz a kötélkorból. Magyar Nyomda, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1894) Az oláhok története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (18-19). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hüppe, Siegfried (1894) A lengyel alkotmány története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (17). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Katona, Mór (1894) A magyar családi hitbizomány. Franklin, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1894) 1807. május 1.-1808. junius 30. Kazinczy Ferencz levelezése (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Király, János (1894) Pozsony város joga a középkorban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Klebersperg, Zdenkó (1894) Felvilágositó jegyzetek az ifj. Gróf Teleki Domokos ellen, a budapesti "Nemzeti Kaszinó" Méltóságos Igazgatóságához beadott Kirekesztési inditványhoz. Nemzeti Casino anyagai . Botschar, Beszterczén.

Kosutány, Tamás (1894) A különböző eredetű Saccharomycesek befolyása a bor képződésére. Értekezések a természettudományok köréből (23. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kőszeghy, Pál (1894) Bercsényi házassága : történeti ének 1695-ből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lanciani, Rudolf (1894) A régi Róma, a legújabb ásatások megvilágításában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukács, György (1894) A franczia közigazgatás szervezete. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

Meskó, Márton (1894) A felső-kubini Meskó család leszármazása és történeti emlékei : XL oklevéllel. Kner Ny., Mező-Berény.

Meyer, Alfred Gotthold (1894) Szent Simon ezüstkoporsója Zárában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Molnár, Victor (1894) Gróf Csáky Albin élet- és jellemrajzi vázlat. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

Munkácsi, Bernát (1894) A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve. Ugor füzetek (11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Ferenc (1894) Magyar tengerjog : akadémiai székfoglaló. kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Ferencz (1894) Magyar tengerjog. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Iván (1894) Balassa Gyarmat : (az 1858. évi első kiadásnak javított rövidétménye). Darvai Ármin, Balassagyarmat.

Némethy, Ludovicus (1894) Series parochiarum et parochorum Archi-dioecesis Strigoniensis. Buzárovits, Strigonii.

Pecz, Vilmos (1894) Paraspondylos Zotikos költeménye a várnai csatáról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Richter, W. (1894) A görögök és rómaiak játékai. Bernovits Ny., Kassa.

Réthy, Mór (1894) Folyadék-sugarak. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (15. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Révész, Kálmán (1894) Százéves küzdelem a kassai református egyház megalakulásáért : 1550-1650. Hornyánszky, Budapest.

Schaffer, Károly (1894) Az intrahypnotikus reflexcontracturák morphológiája és a suggestionak behatása ezekre. Értekezések a természettudományok köréből (23. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schönherr, Gyula (1894) Hunyadi Corvin János : 1473-1504. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Semmelweis, Ignác (1894) Lettre du prof. I. Semmelweis en 1860. Franklin, Budapest.

Szamota, István (1894) A schlägli magyar szójegyzék : a XV. század első megyedéből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, István (1894) Gróf Széchenyi István hírlapi czikkei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchy, Károly (1894) Gróf Gvadányi József : 1725-1801. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Tibád, Antal (1894) A román kérdés és a magyar nemzetiségi politika. Grill, Budapest.

Téglás, Gábor (1894) Újabb adalékok az aldunai zuhatagok sziklafelirataihoz s az aldunai határvédelem viszonya Dacia történetéhez egészen Traianus felléptéig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Télfy, Iván (1894) Újgörög munkák ismertetése. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Török, Aurél (1894) Adatok az emberszabású lények koponyaátalakulásához : egy fiatal gorillakoponyáról : 1. általános rész. Értekezések a természettudományok köréből (23. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Verbőczy, István (1894) Werbőczy István Hármaskönyve. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vigoroux, Fulcran (1894) A biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyptomban s Asszyriában. Történeti nép- és földrajzi könyvtár, 67-70 . Pleitz FF.R. Pál Könyvnyomdája, Nagybecskerek.

Vigyázó, Ferenc (1894) A pragmatica sanctio : (közjogi értekezés). Európa Nyomda, Budapest.

Zeller, Árpád (1894) A magyar egyházpolitika 1847-1894 : a vallásszabadság, a polgári házasság, a katholikus autonomia, az alapok és alapitványok s egyéb egyházpolitikai kérdések történelmi feljődése hazánkban. kiadja Boruth E. könyvnyomdája, Budapest.

Zolnai, Gyula (1894) Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Wed Feb 24 09:23:10 2021 CET.