REAL-EOD

Items where Year is 1894

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 60.

A

Acsády, Ignác (1894) Két pénzügy-történelmi tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignác (1894) A pozsonyi és szepesi kamarák : 1565-1604. kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1894) Régi magyar birtokviszonyok : 1494-1598. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

B

Balás, György (1894) az 1866. évi osztrák-porosz háború. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1894) Közművelődésünk és a harmadik egyetem. Singer és Wolfner kiadása, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1894) La question de l'éducation physique. [s.n.], [Paris].

Boncz, Ferenc (1894) A vallás körüli felségjogok. Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Békefi, Remig (1894) A czikádori apátság története. [Szerző], Pécs.

C

Csányi, Ferenc (1894) Adatok a pribérdi és vuchini Jankovich-család történetéhez. Mizsur Nyomda, Marcali.

Czékus, László (1894) A tállyai evang. egyház és a tállyai Kossuth-ünnep története. Bernovits nyomda, Kassa.

D

Daday, Jenő (1894) Rovartani műszótár. K. M. Természettudományi Társulat, Budapest.

Dedek Crescens, Lajos (1894) Boncz könyve a vallás körüli felségjogokról. Szent István Társulat, Budapest.

Demkó, Kálmán (1894) A magyar orvosi rend története, tekintettel a gyógyászati intézmények fejlődésére Magyarországon a XVIII. század végéig. Dobrowsky és Franke, Budapest.

E

Emerson, Ralph Waldo (1894) Az emberi szellem képviselői. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (20). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

F

Farkasfalvi, Imre (1894) Rima-Szombat szabadalmas város története. Eggenberger, Budapest.

G

Georgius, (1894) Georgius de Hungaria arithmetikája 1499-ből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gracza, György (1894) Az 1848-1849-iki magyar szabadságharc története. Lampel, Budapest.

Gyulai, Rudolf (1894) Törökvilág Komárom megyében. Stark, Komárom.

Győrffy, Gyula (1894) Győrffy Gyula Országgyűlési beszédei 1884-1894. Révai Leó, Budapest.

H

Hampel, József (1894) A régibb középkor (IV-X. század) emlékei Magyarhonban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hegedűs, Sándor (1894) Az adóeszmény : Tudományos és gyakorlati szempontból. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heller, Ágost (1894) Az energiatan alapjairól. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (15. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hentaller, Lajos (1894) Kossuth és kora. Athenaeum, Budapest.

Hentaller, Lajos (1894) A balavásári szünet : történeti rajz a kötélkorból. Magyar Nyomda, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1894) Az oláhok története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (18-19). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hüppe, Siegfried (1894) A lengyel alkotmány története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (17). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

K

Katona, Mór (1894) A magyar családi hitbizomány. Franklin, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1894) 1807. május 1.-1808. junius 30. Kazinczy Ferencz levelezése (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Király, János (1894) Pozsony város joga a középkorban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Klebersperg, Zdenkó (1894) Felvilágositó jegyzetek az ifj. Gróf Teleki Domokos ellen, a budapesti "Nemzeti Kaszinó" Méltóságos Igazgatóságához beadott Kirekesztési inditványhoz. Nemzeti Casino anyagai . Botschar, Beszterczén.

Kosutány, Tamás (1894) A különböző eredetű Saccharomycesek befolyása a bor képződésére. Értekezések a természettudományok köréből (23. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kőszeghy, Pál (1894) Bercsényi házassága : történeti ének 1695-ből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

L

Lanciani, Rudolf (1894) A régi Róma, a legújabb ásatások megvilágításában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukács, György (1894) A franczia közigazgatás szervezete. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

M

Meskó, Márton (1894) A felső-kubini Meskó család leszármazása és történeti emlékei : XL oklevéllel. Kner Ny., Mező-Berény.

Meyer, Alfred Gotthold (1894) Szent Simon ezüstkoporsója Zárában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Molnár, Victor (1894) Gróf Csáky Albin élet- és jellemrajzi vázlat. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

Munkácsi, Bernát (1894) A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve. Ugor füzetek (11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

N

Nagy, Ferencz (1894) Magyar tengerjog. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Iván (1894) Balassa Gyarmat : (az 1858. évi első kiadásnak javított rövidétménye). Darvai Ármin, Balassagyarmat.

Némethy, Ludovicus (1894) Series parochiarum et parochorum Archi-dioecesis Strigoniensis. Buzárovits, Strigonii.

P

Pecz, Vilmos (1894) Paraspondylos Zotikos költeménye a várnai csatáról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

R

Richter, W. (1894) A görögök és rómaiak játékai. Bernovits Ny., Kassa.

Réthy, Mór (1894) Folyadék-sugarak. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (15. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Révész, Kálmán (1894) Százéves küzdelem a kassai református egyház megalakulásáért : 1550-1650. Hornyánszky, Budapest.

S

Schaffer, Károly (1894) Az intrahypnotikus reflexcontracturák morphológiája és a suggestionak behatása ezekre. Értekezések a természettudományok köréből (23. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schönherr, Gyula (1894) Hunyadi Corvin János : 1473-1504. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Semmelweis, Ignác (1894) Lettre du prof. I. Semmelweis en 1860. Franklin, Budapest.

Szamota, István (1894) A schlägli magyar szójegyzék : a XV. század első megyedéből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, István (1894) Gróf Széchenyi István hírlapi czikkei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchy, Károly (1894) Gróf Gvadányi József : 1725-1801. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

T

Tibád, Antal (1894) A román kérdés és a magyar nemzetiségi politika. Grill, Budapest.

Téglás, Gábor (1894) Újabb adalékok az aldunai zuhatagok sziklafelirataihoz s az aldunai határvédelem viszonya Dacia történetéhez egészen Traianus felléptéig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Télfy, Iván (1894) Újgörög munkák ismertetése. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Török, Aurél (1894) Adatok az emberszabású lények koponyaátalakulásához : egy fiatal gorillakoponyáról : 1. általános rész. Értekezések a természettudományok köréből (23. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

V

Verbőczy, István (1894) Werbőczy István Hármaskönyve. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vigoroux, Fulcran (1894) A biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyptomban s Asszyriában. Történeti nép- és földrajzi könyvtár, 67-70 . Pleitz FF.R. Pál Könyvnyomdája, Nagybecskerek.

Vigyázó, Ferenc (1894) A pragmatica sanctio : (közjogi értekezés). Európa Nyomda, Budapest.

Z

Zeller, Árpád (1894) A magyar egyházpolitika 1847-1894 : a vallásszabadság, a polgári házasság, a katholikus autonomia, az alapok és alapitványok s egyéb egyházpolitikai kérdések történelmi feljődése hazánkban. kiadja Boruth E. könyvnyomdája, Budapest.

Zolnai, Gyula (1894) Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Thu Jul 9 20:15:10 2020 CEST.