REAL-EOD

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CS Genealogy / genealógia > CS1 Families / családtörténet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | W | Z | É | Ó
Number of items at this level: 89.

A

Alapi, Gyula (1911) Komáromvármegye nemes családai. Spitzer Sándor Könyvnyomda, Komárom.

Almásy, Dénes (1903) A zsadányi és törökszentmiklósi Almásy grófok. Franklin, Kétegyháza.

Andretzky, József (1909) Baranyavármegye nemesei. Taizs, Pécs.

B

Bakk, Endre (1883) A Bak és Jancsó család története. Hunyadi Mátyás Nyomda, Budapest.

Balla, Ignác (1912) A Rothschildok. Karriérek . Karriérek Kiadóhivatala, Budapest.

Bartal, Aurél (1937) A beleházi és ethrekarchai Bartal család. Kertész Ny., Karcag.

Benkó, Imre (1903) Az Inárcsi Farkas család története. Bazsó Ny., Nagykőrös.

Benkó, Imre (1908) Nemes családok Nagykőrösön 1848 előtt : leszármazási táblákkal és czimerekkel. Ottinger Ede, Nagykőrös.

Bibó, István (1979) A rákoskeresztúri egykori Podmaniczky-Vigyázó kastély története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (8/83). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 64 X

Boncz, Ödön (1899) A szentgyörgyvölgyi Bakacs-család. Franklin, Budapest.

Bártfai Szabó, László (1910) A Hunt-Paznan nemzetségbeli Forgách család története. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Böjthe, Ödön (1891) Hunyadmegye sztrigymelléki részének és nemes családainak története, tekintettel a birtokviszonyokra. Müller Károly, Budapest.

Bölöni, László (1903) A nagybölöni Bölöny-család (Bewlewn nemzetség) története. Szerző, Kolozsvár.

C

Csizmadia, János (1905) A Bartakovich-, Justh-, Rudnay- és Rudnyánszky-családok és részben azok rokonsága. Sauter Nyomda, Késmárk.

Czech, János (1829) Győr vármegye hajdani nemes familiáinak emlékezetek. Trattner és Károlyi, Pest.

D

Dalmady, Ödön (1900) A dömsödi Hajós-család. Feldmann, Budapest.

Daniel, Gábor (1896) A vargyasi Daniel család eredete és tagjainak rövid életrajza. Franklin, Budapest.

Deák, Farkas (1878) A Wesselényi család őseiről. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Doby, Antal (1895) Lónyay család, nagy lónyai és vásáros naményi gróf, báró és nemes. Pallas, Budapest.

Doby, Antal (1901) Podmaniczky család (podmanini és aszódi báról). Buschmann F., Budapest.

Dudás, Gyula (1899) A borsódi és katymári Latinovits-család története. Bittermann Nándor és Fia Könyvnyomdája, Zombor.

E

Eckhart, Ferenc (1929) A Habsburg-Lotharingiai ház családi törvénye. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eszterházy, János (1901) Az Eszterházy család és oldalágainak leírása. Athenaeum, Budapest.

F

Földes, Gyula (1901) A marcha-magyari és gúthori Földes család genealógiája. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

G

Galgóczy, Károly (1896) A Sajó-galgóczi Galgóczy család négy ága, a Pókai Szikszay, Telegdi Csanády és Nagyfalusi Bajza család ismertetése, nemzedékrendekkel. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Gergely, Pál (1971) A Magyar Tudományos Akadémiára hagyott Vigyázó-vagyon sorsa. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (63). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Gergely, Pál (1961) Pápai Páriz-album a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (21). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Gorzó, Bertalan (1910) Szatmár vármegye nemes családjai. Gál-Manyák Nyomda, Nagykároly.

H

Herpay, Gábor (1925) Nemes családok Debreczenben. Herpay G., Debreczen.

Herpay, Gábor (1926) Nemes családok Hajdúvármegyében. Városi Nyomda, Debrecen.

I

Illéssy, János (1902) A mikófalvi Bekény család leszármazása és története. Hunnia, Budapest.

J

Jedlicska, Pál (1910) Eredeti részletek a gróf Pálffy-család okmánytárához 1401-1653 s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai. Stephaneum, Budapest.

K

Karácsonyi, János (1904) Az első Lónyayak : családtörténeti tanulmány. Szent László Nyomda, Nagyvárad.

Kempelen, Béla (1940) Családkönyv I.: Nemes családok, polgárcsaládok. Kempelen Béla, Budapest.

Kempelen, Béla (1907) A nemesség. Útmutató az összes nemességi ügyekben : Genealogiai és heraldikai kézikönyv. Benkő Gyula, Budapest.

Kiss, Gyula (1944) A szombathelyi németség a XVII. században : Családtörténeti tanulmány = Deutsche in Steinamanger im XVII. Jahrhundert : Familienkundlich. Német Nyelvészeti Dolgozatok (12). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kubinyi, Ferencz and Kubinyi, Miklós (1901) A felső-kubini Kubinyi család története és leszármazása. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Könyves Tóth, Kálmán (1893) A gróf Degenfeld család története. Városi Nyomda, Debreczen.

Kőszeghi, Sándor (1899) Nemes családok Pestvármegyében. Hungaria Könyvnyomda, Budapest.

Kőváry, László (1854) Erdély nevezetesebb családai. Evangélikus Református Főtanoda, Kolozsvártt.

L

Lendvai, Miklós (1896) Temes vármegye nemes családjai. Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum-Társulat, Budapest.

Lukinich, Imre (1928) A Bethleni gróf Bethlen család története. Athenaeum, Budapest.

Lukinich, Imre (1943) A podmanini Podmaniczky-család története. Podmanini és aszódi báró Podmaniczky-család története, 10 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lázár, Miklós (1858) A gróf Lázár család : írta családja számára Lázár Miklós összekapcsolva gróf Kemény Józsefnek a nevezett családról kéziratba hátramaradt munkájával és számos jegyzetével. Római Katholikus Lyceum Nyomda, Kolozsvár.

M

Mailáth, Kálmán József (1883) A Mailáth-család tragoediája. Károlyi, Morvay és Mérei Nyomda, Budapest.

Mauks, Ernő (1905) Ungmegye múltjából : adalékok a vármegye középkori történetéhez, feltüntetve a Nagymihályi család történetének keretében. Endrényi Lajos Könyvnyomda, Szeged.

Melczer, István (1885) Fontana d'Angioli báró Lo Presti család nemzedék-rendje. Hornyánszky, Budapest.

Meskó, Márton (1894) A felső-kubini Meskó család leszármazása és történeti emlékei : XL oklevéllel. Kner Nyomda, Mező-Berény.

Mátyás, Flórián (1900) Sz. László és Imre királyok végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Méhes, Mózes (1933) A Nyéki Méhes család és rokon családok. Szerző, Budapest.

O

Orosz, Ernő (1906) Heves- és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Egri Nyomda-Részvénytársaság, Eger.

P

Palatinus, József (1909) Békésvármegyei nemes családok története : Harruckern-ek és örököseik. Franklin, Budapest.

Palásthy, Pál (1890) A Palásthyak. Palásthy, Budapest.

Persián, Kálmán (1911) A lengyelfalvi Orbán bárók : családtörténeti tanulmány. Stief Jenő és Társa Könyvnyomda, Kolozsvár.

Pálmay, József (1901) Háromszék vármegye nemes családjai. Jókai Nyomda, Sepsi-Szent-Györgyön.

Pálmay, József (1904) Marostorda vármegye nemes családjai. Adi Árpád Könyvnyomdája, Maros-Vásárhely.

Pálmay, József (1900) Udvarhely vármegye nemes családjai. Betegh Nyomda, Székely-Udvarhely.

R

Radvánszky, Béla and Závodszky, Levente (1909) A Héderváry-család oklevéltára. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rudnay, Béla (1908) A Zsámbokréthyak : családtörténelmi tanulmány. Franklin, Budapest.

Rudnay, Béla (1910) Újfalussyak és Rudnayak perei a Petrőczyek ellen 1543-1591 : történelmi tanulmány. Franklin, Budapest.

S

Salamon, Ferencz (1865) Az első Zrinyiek. Heckenast Gusztáv, Pest. ISBN http://prol.mtak.hu/F/?func=direct&local_base=mta01&doc_number=000670971&format=999

Sarlóska, Vince Ernő (1961) Bolyai János házassága a köztudatban és a dokumentumok | What was known about the marriage of János Bolyai and documents. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (23). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Schneider, Miklós (1934) Fejér megye nemesi összeírásai : 1754. 1809. 1818-21. 1828. Pannonia, Székesfehérvár.

Schneider, Miklós (1935) Fejérmegyei nemes családok : kihirdetett és bizonyságlevelet nyert családok. Csitáry, Székesfehérvár.

Schneider, Miklós (1937) Fejérmegyei nemességvizsgálatok. Pannonia, Székesfehérvár.

Schneider, Miklós (1937) Nemes családok története. Schneider Miklós, Székesfehérvár.

Schneider, Miklós (1943) Vas vármegye 1696. évi nemesi összeírása. Schneider Miklós, Szombathely.

Szalay, József (1882) Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szerémi Odeschalchi, Arthur (1912) A Majthényiak és a felvidék : történelmi és genealogiai tanulmány. Fritz Ármin Könyvnyomda, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1861) A Rákóczi család a XVII-ik században s a XVIII-ik elején. Pfeifer Ferdinánd, Pest.

Szombathy, Ignác (1892) A tirnai és beczkói Szombathy család : Beczkó rövid történetével és a beczkói nemesek jegyzékével. Franklin, Budapest.

Szontagh, Dániel (1864) Iglói és zabari Szontagh nemzetség származási története és oklevelei. Emich, Pest.

Széll, Farkas (1890) A Nagybesenyői Bessenyey-család története. Dobrowsky és Franke, Budapest.

Szöllősy, Kálmán (1911) A felsőszöllősi Szöllősy-család krónikája. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Szücsi, József (1914) Bajza József. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sándor, Imre (1908) A széplaki Petrichevich-Horváth család. Gámán Nyomda, Kolozsvár.

T

Tahy, István (1904) Tahyak és azokkal rokon családok. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Temesváry, János (1896) A magyar-örmény nemes családok czímerlevelei. Todorán Nyomda, Szamosújvár.

Thaly, Kálmán (1898) A báró Orlay s gróf Serényi család. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Thaly, Kálmán (1885) A székesi gróf Bercsényi család, 1525-1865. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tömösváry, Zsigmond (1943) Adatok a galochi Theömeöswáry család leszármazásához. [s.n.], s. l..

V

Viczmándy, Tamás (1915) A Viczmándy-család története. Franklin, Budapest.

Viskolcz, Noémi (2019) A herceg történésze : Hajnal István az Esterházyak szolgálatában 1922-1930. Esterhazyana : A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Esterházy-közleményei . MTA Könyvtár és Információs Központ - Kossuth Kiadó, Budapest. ISBN 9789630999335

W

Wenzel, Gusztáv (1882) A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1884) Kritikai tudományok a Frangepán család történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wertner, Mór (1892) Az Árpádok családi története. Pleitz Fer. Pál Könyvnyomda, Nagy-Becskerek.

Z

Zichy, Sarolta (1915) Gróf Pálffy Pálné élete. Stephaneum Nyomda, Budapest.

É

Éble, Gábor (1895) A Harruckern és a Károlyi család : genealógiai tanulmány. Hornyánszky, Budapest.

Ó

Óváry, Lipót (1893) A magyar Anjouk eredete. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Mon May 27 14:06:58 2024 CEST.