REAL-EOD

Items where Year is 1899

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 99.

Lévay, Ede, ed. (1899) Arithmetikai és algebrai példatár. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (2.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Schmidt, Franz and Stäckel, Paul, eds. (1899) Briefwechsel zwischen Carl Friedrich Gauss und Wolfgang Bolyai = Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése. Teubner; Magyar Tudományos Akadémia, Leipzig; Budapest.

Barabás, Samu, ed. (1899) Codex Epistolaris et Diplomaticus Comitis Nicolai de Zrinio. Zrínyi Miklós a Szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok II. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyar, Tudományos Akadémia, ed. (1899) Czímszó-jegyzék : előkészületül A magyar nyelv szótára új kiadásához. Hornyánszky, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1899) A Magyar Birodalom állatvilága ; Arthropoda : a Magyar Birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma = Fauna Regni Hungariae : Animalium Hungaride hucusque cognitorum enumeratio systematica. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1899) A Magyar Birodalom állatvilága ; Diptera : a Magyar Birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma = Fauna Regni Hungariae : animalum Hungariae hucusque cognitorum enumeratio systematica. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1899) A Magyar Birodalom állatvilága ; Hymenoptera : a Magyar Birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma = Fauna Regni Hungariae : animalium Hungariae hucusque cognitorum enumeratio systematica. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Károlyi, Árpád, ed. (1899) Magyar országgyűlési emlékek, 1605-1606. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Béla, ed. (1899) Magyar ritkaságok = curiosa hungarica. Athenaeum, Budapest.

Kunos, Ignácz, ed. (1899) Naszreddin hodsa tréfái. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lévay, Ede, ed. (1899) Planimetria példatárral. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (23.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Lévay, Ede, ed. (1899) A sík trigonometriája példatárral. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (14.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Abafi, Ludwig (1899) Geschichte der Freimaurerei in Österreich-Ungarn. Aigner, Budapest.

Acsády, Ignácz (1899) A karloviczi béke története : 1699. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Albrecht, János (1899) Kis német nyelvtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (25.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Angyal, Dávid (1899) Bethlen Gábor életrajza. Lampel, Budapest.

Arany, János (1899) Arany János levelezésének címjegyzéke. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, Arthur (1899) A törvényhozó hatalom. Politzer, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1899) Itália : útirajzok és tanulmányok. Franklin, Budapest.

Bessenyei, György (1899) Agis tragédiája : Bécs 1772. Régi magyar könyvtár (13). Franklin, Budapest.

Bessenyei, György (1899) Lais, vagy Az erkölcsi makacs : vígjáték öt felvonásban. Régi magyar könyvtár (16). Franklin, Budapest.

Bochkor, Károly (1899) Az államgazdasági számtartás rendszere : egyszeres és kettős, kincstári és kereskedelmi szám- és könyvvitel : tekintettel s törvényhatóságok és községek háztartására. Ifj. Nagel Ottó bizománya, Budapest.

Bolyai, Farkas (1899) II. Mohamed : szomorújáték három fölvonásban. Régi magyar könyvtár (14). Franklin, Budapest.

Boncz, Ödön (1899) A szentgyörgyvölgyi Bakacs-család. Franklin, Budapest.

Bozóky, Alajos (1899) Magyar katholikus egyházi jog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (10.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Bozóky, Alajos (1899) Római magánjog: 1-2. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár . Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Békefi, Antal (1899) Betyárok. Történetek az alföldi rablóvilágból Gróf Ráday korában. Gönczi I. József Könyvkereskedő, Szeged.

Békefi, Remig (1899) A debreczeni ev. ref. főiskola XVII. és XVIII. századi törvényei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1899) A sárospataki ev. ref. főiskola 1621-iki törvényei. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bíró, Lajos (1899) Bíró Lajos német-új-guineai (Berlinhafeni) néprajzi gyüjtéseinek leiró jegyzéke = Beschreibender Catalog der ethnographischen Sammlung Ludwig Bíró-s aus Deutsch-Neu-Guinea (Berlinhafen). Hornyánszky, Budapest.

Courtenay Bodley, John Edward (1899) Francziaország. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (40-45). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csaplár, Benedek (1899) A Horányi Elek tervezte "Hazafiúi Magyar Társaság". Athenaeum Részvénytársaság Nyomda, Budapest.

Cseh, Lajos (1899) Magyarország oknyomozó története rövid előadásban. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (16.). Stampfel Károly, Pozsony.

Csiky, Kálmán (1899) Werbőczy István és Hármaskönyve. Olcsó könyvtár (1106). Franklin, Budapest.

Dante, Alighieri (1899) A paradicsom. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dudás, Gyula (1899) A borsódi és katymári Latinovits-család története. Bittermann, Zombor.

Dézsi, Lajos (1899) Magyar író és könyvnyomtató a XVII. században : Misztótfalusi Kis Miklós : 1650-1702. Magyar történeti életrajzok . Franklin, Budapest.

Dézsi, Lajos (1899) Magyar író és könyvnyomtató a XVII. században : Pápai Páriz Ferenc : 1649-1716. Magyar történeti életrajzok . Franklin, Budapest.

Erdélyi, Pál (1899) Balassa Bálint : 1551-1594. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Ferdinandy, Gejza (1899) Az arany bulla: közjogi tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fináczy, Ernő (1899) A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1899) Oklevéltár a magyar királyi kegyuri jog történetéhez. Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1899) Werbőczi István. Magyar történeti életrajzok (15). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Gaal, Mózes (1899) Kis magyar nyelvtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (11.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gaal, Mózes (1899) Kis magyar poétika. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (22.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gaal, Mózes (1899) Kis magyar rethorika. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (13.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gaal, Mózes (1899) Kis magyar stilisztika, szerkesztéstan és verstan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (12.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gaal, Mózes (1899) A magyar irodalom története főbb vonásokban. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (4.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gratz, Gusztáv (1899) Nemzetközi jog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (21.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Hajnik, Imre (1899) A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és vegyes-házi királyok alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hamvas, József (1899) Az egyetemes irodalomtörténet áttekintése. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 18-20 . Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Hankó, Vilmos and Gáspár, János (1899) A magyar búza chemiai összetétele. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Herman, Ottó (1899) A magyar ősfoglalkozások köréből : előadás. Pesti Lloyd-Társulat Könyvnyomdája, Budapest.

Huber, Alfons (1899) Ausztria története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jánosi, Béla (1899) Az aesthetika története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácson, Imre (1899) Szent Imre herczeg : élet-és jellemrajz : függelékül a Szent Imréről szóló hymnusok. A Szent-István-Társulat kiadása, Budapest.

Karácsonyi, János (1899) Az aranybulla keletkezése és első sora. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Katona, Mór (1899) A mai érvényű magyar magánjog vezérfonala. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (31-34.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Kazinczy, Ferenc (1899) 1811. julius 1. - 1812. június 30. Kazinczy Ferencz levelezése (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Koós, Gábor (1899) Az áruisme kis lexicona, tekintettel a vegytani es mechánikai technológiára. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (27-30.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Kégl, Sándor (1899) A perzsa népdal. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kövesligethy, Radó (1899) A mathematikai és csillagászati földrajz kézikönyve. A Tudományos Földrajz Kézikönyvei (1). Kogutowitz és Társa Magyar Földrajzi Intézete, Budapest.

Kőszeghi, Sándor (1899) Nemes családok Pestvármegyében. Hungaria, Budapest.

Kőszeghi, Sándor (1899) Nemes családok Pestvármegyében. Hungária, Budapest.

Lehoczky, Tivadar (1899) Beregmegye és a munkácsi vár 1848-49-ben. Kroó, Munkács.

Lázár, István and Weinrich, Frigyes and Moldován, Gergely and Herepey, Károly and Cserni, Béla and Szilágyi, Farkas (1899) Alsófehér vármegye monográfiája. Alsófehér vármegye közönsége, Nagy-Enyed.

Lévay, Ede (1899) Számtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (35.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Meliórisz, Béla (1899) A heraldika köréből. Kósch, Eperjes.

Márki, Sándor (1899) Erzsébet Magyarország királynéja (1867-1898). Franklin, Budapest.

Márki, Sándor (1899) A longobárdok hazánkban. Ajtai Nyomda, Kolozsvár.

Márton, Jenő (1899) A római nemzeti irodalom története. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (24.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Mátyás, Flórián (1899) Chronologiai megállapítások hazánk XI. és XII. századi történeteihez. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Zoltán (1899) Végrehajtási eljárás. Grill, Budapesten.

Pauler, Gyula (1899) A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Athenaeum, Budapest.

Pirhalla, Márton (1899) A szepesi prépostság vázlatos története kezdetektől a püspökség felállításáig. Császka Gy., Lőcse.

Platon, (1899) Platon Euthyphronja, Sokrates védőbeszéde, Kritonja és Phaidonja : (görögül és magyarul). Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Polikeit, Károly (1899) Ötjegyű logarithmus táblák. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (36.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Preisz, Hugó (1899) Bakteriologia. Állatorvosi Kézi Könyvtár (3). Magyar Országos Állatorvos-Egyesület, Budapest.

Pröhle, Vilmos (1899) Rendszeres angol nyelvtan : iskolai és magánhasználatra. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (7.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Pröhle, Vilmos (1899) Rendszeres franczia nyelvtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (6.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Pröhle, Vilmos (1899) Rendszeres oszmán-török nyelvtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (26.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Reizner, János (1899) Szeged története. Szeged szab. kir. város közönsége, Szeged.

Rácz, Károly (1899) A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben. 2. füzet. Traunfelner Károly ny., Lugos.

Ráth, Zoltán (1899) Évtizedünk egyenesadó reformjairól. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Réthy, László and Zimmermann, Lajos (1899) Corpus nummorum Hungariae = Magyar egyetemes éremtár. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Réz, László (1899) A Drugethek és Homonna reformátiója. Zemplén, Sátoraljaújhely.

Schmidt, Márton (1899) Görög nyelvtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (5.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Schmidt, Márton (1899) Római régiségek. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (15.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Schvarcz, Gyula (1899) Herodotos és Anytos psephismája. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simon, Péter (1899) Király és háza : pillantás I. Ferencz József uralkodására 1886-tól 1892-ig : a "király és a nemzet" folytatása öt könyvben. Weissenberg Ármin Nyomda, Budapest.

Simon, Péter (1899) Király és háza : pillantás I. Ferencz József uralkodására 1886-tól 1892-ig : a "király és a nemzet" folytatása öt könyvben : 3. könyv Rudolf trónörökös. Weissenberg Nyomda, Budapest.

Stirling, Sándor (1899) A kereskedelem története főbb vonásokban. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (17.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Szladits, Károly (1899) A házasságkötés szabályai. Grill, Budapest.

Tagányi, Károly (1899) Megyei önkormányzatunk keletkezése. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Téglás, Gábor (1899) Herodotos Daciára vonatkozó földrajzi adalékainak kritikai méltatása. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vay, Miklós (1899) Emléklapok vajai báró Vay Miklós életéből. Franklin, Budapest.

Veress, Endre (1899) Erdély fejedelmi interregnuma : (Izabella királyné diplomáciai működése) : 1551-56. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1899) Vásárhelyi daloskönyv : XVI.-XVIII. századi szerelmi és tréfás énekek. Régi magyar könyvtár (15). Franklin, Budapest.

Érdujhelyi, Menyhért (1899) A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon. Pallas Ny., Budapest.

This list was generated on Wed Mar 3 08:47:06 2021 CET.