REAL-EOD

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > D4 Modern History / újkor története"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 79.

A

Andrásy, György and Schedel, Ferenc and Gáty, István and Győry, Sándor (1845) Budapestnek árvíz ellen megovásáról. Eggenberger, Pesten.

Asserman, Ferenc (1868) Görgei. Visszhangok a cáfolatokra. Osterlamm Károly, Pest.

B

Babus, Antal (2016) 180 éves a Szózat : a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Vörösmarty-kiállítása. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Ballagi, Aladár (1922) XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon : 1709-1715. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, Jenő (1934) Az igazi Tisza István. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Balogh, Jenő (1921) Gróf Tisza István emlékezete : Emlékbeszéd a M. Tud. Akadémia 1920. május 9-én tartott közülésén. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Barkóczy-Klopsch, Béla (1923) Mackensen vezértábornagy hadseregének átvonulása Magyarországon az összeomlás után. A Kis Akadémia Könyvtára (43). Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó R. T., Budapest.

Berzeviczy, Albert (1937) Az absolutizmus kora Magyarországon, 1849-1865. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1915) Epilog a háborús előadásokhoz : a háború eddigi mérlege. Hadi beszédek (29). Pallas Nyomda, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1915) Quel che s'impara dalla guerra : lettera da Budapest. Armani und Stein, Roma.

Bibó, István (1979) A rákoskeresztúri egykori Podmaniczky-Vigyázó kastély története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (8/83). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 64 X

Bohdaneczky, Imre (1907) Magyarország pénz- és súlyviszonyai az Anjouk alatt. Globus Műintézet, Budapest.

Bánfi, János (1892) Magyar László utazásai és kalandjai. Révai Testvérek, Budapest.

C

Carlyle, Thomas (1875) A franczia forradalom. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csapodi, Csaba (1942) A magyar barokk. Kincsestár (16.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

D

Dessewffy, Emil (1847) Fizessünk! : Mennyit becsülettel elbírunk, magunknak, magunkért. Landerer és Heckenast, Pest.

Dessewffy, Emil (1856) Über die Schwebenden Österreichischen Finanzfragen. Verlag von C. A. Hartleben, Pest; Wien; Leipzig.

Dessewffy, Emil (1856) A fenforgó ausztriai pénzügyi kérdésekről. Hartleben K. A., Pest.

Dessewffy, Emil (1847) A magyar vám és kereskedési ügy és annak végeligazítási módja. Landerer és Heckenast, Pest.

E

Eckhardt, Sándor (1924) A francia forradalom eszméi Magyarországon. Ember és természet (7). Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Evlia, Cselebi (1908) Evlia Cselebi török világutazó Magyarországi utazásai, 1664-1666. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

F

Fraknói, Vilmos (1919) Die Ungarische Regierung und die Entstehung des Weltkrieges : Auf Grund aktenmäßiger Forschung. Verlag von L. W. Seidel & Sohn, Wien.

Fraknói, Vilmos (1922) A Habsburg-ház trónöröklési jogának megállapítása az 1687/8-ik évi országgyűlésen. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1917) Kritische Studien zur Geschichte des Dreibundes 1882-1915. Friedrich Kilians Nachfolger, königl. ungar. Universitätsbuchhandlung, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1880) Martinovics és társainak összeesküvése. Ráth Mór, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1884) Martinovics és társainak összeesküvése. Ráth Mór, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1903) Papa Innocenzo XI (Odescalchi) e la Liberazione dell' Ungheria dal Giogo Ottomano : In Base di Documenti Diplomatici dell'Archivio Vaticano. Bernardo Seeber Librajo-Editore, Firenze.

Fraknói, Vilmos (1892) Várad felszabadítása 1692-ben és XII. Incze pápa. Vatikáni Pápai Nyomda, Róma.

G

Gabányi, János (1909) Az orosz-japán háború 1904-05. Vitéz Ny., Kassa.

Gaál, Jenő (1903) Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. 1-2. kötet. Hornyánszky, Budapest.

Gerő, Ernő (1956) Pártegységgel a szocialista demokráciáért : Gerő Ernő előadói beszéde és zárszava : a Központi Vezetőség határozata. Szikra, Budapest.

H

Hegyesi, Márton (1898) Az 1848—49-iki harmadik honvédzászlóalj története. Franklin-Társulat, Budapest.

K

Kecskeméthy, Aurél (1866) Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála : 1849-1860. Emich, Pest.

Király, Béla (2006) 1956 – a szabadságharc katonapolitikája | 1956 – The Military Policy of the Fight for Freedom. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 5 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 139-164. ISBN 963 09 4706 4

Kiss, Gyula (1944) A szombathelyi németség a XVII. században : Családtörténeti tanulmány = Deutsche in Steinamanger im XVII. Jahrhundert : Familienkundlich. Német Nyelvészeti Dolgozatok (12). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kléh, István (1848) A Pesti forradalom története 1848-ban. Beimel, Pest.

Kohl, Johann Georg (2014) Utazás Ausztria országain keresztül: Magyarországi utazás. Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-729-8

Komáromi, Ferencz (1849) Vésznapok a Székelyföldön Kórrajz az 1848-ki forradalomból. Kali Simon, Marosvásárhely.

Kornis, Gyula (1938) Hungary and European Civilisation. Royal Hungarian University Press, Budapest.

Kornis, Gyula (1929) Nemzeti megújhodás. Eggenberger-féle Könyvkereskedés, Budapest.

Kornis, Gyula (1941) Széchenyi és a magyar költészet. Franklin-Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1930) Ungarische Kulturideale 1777-1848. Verlag von Quelle und Meyer, Leipzig.

Kornis, Gyula (1938) Ungarn in der Europäischen Kultur. Königl. Ung. Universitäts-Druckerei, Budapest.

Kornis, Gyula (1927) A magyar művelődés eszményei 1777-1848. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kossuth, Lajos (1880) Irataim az emigráczióból. Athenaeum R. Társulat, Budapest.

Körmendy, Kinga (1979) A Knauz-hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház középkori könyvtárának sorsa. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (7/82). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 31 3

L

Lipthay, Sándor (1896) Gróf Széchényi István műszaki alkotásai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukács, Béla (1871) Az 1848-49-ki Pénzügy. a forradalmi időszak pénzügyének, hitelműveleteinek és a forradalmi kiadásoknak ismertetése az eredeti számadások alapján. Atheneum, Pest.

Lónyay, Menyhért (1870) Lónyay Menyhért nevezetesebb országgyűlési beszédei : Az 1861-1865/8 és 1869/72-diki korszakból. Ráth Mór, Pest.

M

Mihalik, András (2015) Erdély az idők sodrában - Kalotaszeg, Bánffyhunyad. Grafycolor, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-8179-30-8

Mikár, Zsigmond (1891) Honvéd-névkönyv. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Morley, John (1916) Tanulmányok: Carlyle, Robespierre, Macaulay, Joseph de Maistre, Anglia terjeszkedése. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Morzsányi, Sándor (1871) 7000 igazolt, s életbenlévő 1848/49-diki honvédtiszt névjegyzéke. Minerva, Pest.

Mályusz, Elemér (1940) Iratok a türelmi rendelet történetéhez. A Magyar Protestantizmus Történetének Forrásai . Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Budapest.

Mályusz, Elemér (1939) A türelmi rendelet : II. József és a magyar protestantizmus. A Magyar Protestantizmus Történetének Forrásai . Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Budapest.

Márki, Sándor (1910) Az újkor és legújabb kor története. A műveltség könyvtára . Athenaeum, Budapest.

N

Nagy, Eszter (1989) Az Akadémiai Könyvtár története a kiegyezéstől az I. világháborúig tartó időszakban. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged.

Nagy, Sándor (1896) Háromszék önvédelmi harcza. Gombos Ferencz, Kolozsvár.

Nisard, Désiré (1875) Tanulmányok a renaissance és a reformátió korából: Erasmus, Morus Tamás, Melanchton. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Nyyssönen, Heino (1997) Historia poliittisena argumenttina : Vuoden 1956 tulkinnat Unkarissa Kadarin ajasta monipuoluevaaleihin. Hungarologische Beiträge (10). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-39-0242- 0

Náday, Károly and Sáfrán, Györgyi (1984) Történeti kutatások Kufsteinban. Czuczor Gergely rabsága | Historische Forschungen in Kufstein. Die Gefangenschaft von Gergely Czuczor. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (14/89). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-49-6

Némethy, Gyula (1915) Háború és festőművészet. Szent László Nyomda, Nagyvárad.

P

Pallós, Ferenc (1944) A német nyelvoktatás ügye magyar iskoláinkban II. József idejében = Der Deutschunterricht in den Ungarischen Schulen Unter Josef II. Német Nyelvészeti Dolgozatok (11). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Pozder, Károly (1932) Leiningen-Westerbug Károly gróf éIetrajza 1848/49-i honvéd tábornok. saját kiadás, Balassagyarmat.

R

Récsi, Emil (1861) Magyarország közjoga a mint 1848-ig s 1848-ban fennállott. Pfeifer Ferdinánd, Buda-Pest.

S

Simonyi, Ernő (1871) Angol diplomatiai iratok II. Rákóczi Ferencz korára. II. Rákóczi Ferencz levéltára. Második osztály, Diplomatia (1-3.). Eggenberger, Budapest.

Szalay, Ladislas (1849) Lettres sur la Hongrie. Orell, Füssli et Comp., Zürich.

Szalay, Ladislaus (1862) Das Rechtsverhältniss der Serbischen Niederlassungen zum Staate in den Ländern der Ungarischen Krone. Lauffer & Stolp, Leipzig; Pest.

Szalay, László (1859) Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI-dik században. Ráth Mór, Pest.

Szalay, László (1861) Fiume a magyar országgyülésen. Ráth Mór, Pest.

Szalay, László (1861) A horvát kérdéshez. Lauffer és Stolp, Pest.

Szilágyi, Sándor (1848) Forradalmi mozgalmak. Bécs,Pest,Kolosvárt (1848-ban). Tilts János, Kolozsvár.

Szilágyi, Sándor (1850) A magyar forradalom napjai 1849. július elsője után. Heckenast Gusztáv, Pest.

T

Tarnóczy, Gusztáv (1895) A nyitrai választás. Márkus Samu Könyvnyomdája, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1898) Die Geschichte der Grafen von Blagay. Gerold, Wien.

Toynbee, Arnold (1909) Anglia gazdasági forradalma a XVIII. században. Magyar Közgazdasági Könyvtár (9). Politzer-féle Könyvkiadóvállalat, Budapest.

Török, Pál (1931) A francia forradalom története. Kincsestár (19.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

V

Vámossy, György (1911) A magyar gazdasszonyok országos egyesületének története : 1861-1911. Schmidl Nyomda, Budapest.

Z

Zrínyi, Miklós (1932) Siralmas panasz. Magyar irodalmi ritkaságok (12.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

This list was generated on Mon Mar 1 01:39:15 2021 CET.