REAL-EOD

Items where Year is 1899

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | É |
Number of items: 98.

A

Abafi, Ludwig (1899) Geschichte der Freimaurerei in Österreich-Ungarn. Aigner Lajos, Budapest.

Acsády, Ignácz (1899) A karloviczi béke története : 1699. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Albrecht, János (1899) Kis német nyelvtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (25.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Angyal, Dávid (1899) Bethlen Gábor életrajza. Lampel, Budapest.

Arany, János (1899) Arany János levelezésének címjegyzéke. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Arany, János (1899) BÍrálatok. Ráth Mór iskolai kiadásai . Ráth Mór, Budapest.

Arany, János (1899) Naiv eposzunk ; Visszatekintés. Ráth, Budapest.

B

Baduḵ, Mas`ud Ḥay (1899) Kaufmann B 561 - Sefer Marpe' la-nefeš. Kaufmann Dávid könyvtárából . Farag Ḥayim Mizraḥi, 'Iskandariyya.

Balogh, Arthur (1899) A törvényhozó hatalom. Politzer, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1899) Itália : útirajzok és tanulmányok. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Edmund (1899) Berzeviczy Márton erdélyi kancellár. Athenaeum Nyomda, Budapest.

Bessenyei, György (1899) Agis tragédiája : Bécs 1772. Régi magyar könyvtár (13). Franklin, Budapest.

Bessenyei, György (1899) Lais, vagy Az erkölcsi makacs : vígjáték öt felvonásban. Régi magyar könyvtár (16). Franklin, Budapest.

Bochkor, Károly (1899) Az államgazdasági számtartás rendszere : egyszeres és kettős, kincstári és kereskedelmi szám- és könyvvitel : tekintettel s törvényhatóságok és községek háztartására. Ifj. Nagel Ottó, Budapest.

Bolyai, Farkas (1899) II. Mohamed : szomorújáték három fölvonásban. Régi magyar könyvtár (14). Franklin, Budapest.

Boncz, Ödön (1899) A szentgyörgyvölgyi Bakacs-család. Franklin, Budapest.

Bozóky, Alajos (1899) Magyar katholikus egyházi jog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (10.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Bozóky, Alajos (1899) Római magánjog: 1-2. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár . Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Békefi, Antal (1899) Betyárok. Történetek az alföldi rablóvilágból Gróf Ráday korában. Gönczi I. József Könyvkereskedő, Szeged.

Békefi, Remig (1899) A debreczeni ev. ref. főiskola XVII. és XVIII. századi törvényei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1899) A sárospataki ev. ref. főiskola 1621-iki törvényei. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bíró, Lajos (1899) Bíró Lajos német-új-guineai (Berlinhafeni) néprajzi gyüjtéseinek leiró jegyzéke = Beschreibender Catalog der ethnographischen Sammlung Ludwig Bíró-s aus Deutsch-Neu-Guinea (Berlinhafen). Hornyánszky, Budapest.

C

Chernel, István (1899) Magyarország madarai különös tekintettel gazdasági jelentőségökre. Franklin, Budapest.

Courtenay Bodley, John Edward (1899) Francziaország. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (40-45). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csaplár, Benedek (1899) A Horányi Elek tervezte "Hazafiúi Magyar Társaság". Athenaeum R.T., Budapest.

Cseh, Lajos (1899) Magyarország oknyomozó története rövid előadásban. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (16.). Stampfel Károly, Pozsony.

Csiky, Kálmán (1899) Werbőczy István és Hármaskönyve. Olcsó könyvtár (1106). Franklin, Budapest.

D

Dante, Alighieri (1899) A paradicsom. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dudás, Gyula (1899) A borsódi és katymári Latinovits-család története. Bittermann Nándor és Fia Könyvnyomdája, Zombor.

Dézsi, Lajos (1899) Misztótfalusi Kis Miklós : 1650-1702. Magyar történeti életrajzok . Franklin, Budapest.

Dézsi, Lajos (1899) Pápai Páriz Ferencz : 1649-1716. Magyar történeti életrajzok . Franklin, Budapest.

E

Erdélyi, Pál (1899) Balassa Bálint : 1551-1594. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

F

Ferdinandy, Gejza (1899) Az arany bulla: közjogi tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fináczy, Ernő (1899) A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1899) Oklevéltár a magyar királyi kegyuri jog történetéhez. Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1899) Werbőczi István. Magyar történeti életrajzok (15). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Friedberg, Bernhard (1899) Kaufmann C 1108 - Sefer Marganita' šapira'. Kaufmann Dávid könyvtárából . Zupnik, Drohobycz.

G

Gaal, Mózes (1899) Kis magyar nyelvtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (11.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gaal, Mózes (1899) Kis magyar poétika. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (22.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gaal, Mózes (1899) Kis magyar rethorika. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (13.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gaal, Mózes (1899) Kis magyar stilisztika, szerkesztéstan és verstan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (12.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gaal, Mózes (1899) A magyar irodalom története főbb vonásokban. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (4.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Graetz, Heinrich Hirsch (1899) Kaufmann B 155 - Divrei yemei Yisra’el : miyom hiut Yisrael le-`am `ad yemei ha-aḥaron = Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Kaufmann Dávid könyvtárából . Alafin, Varsava.

Gratz, Gusztáv (1899) Nemzetközi jog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (21.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

H

Hajnik, Imre (1899) A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és vegyes-házi királyok alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hamvas, József (1899) Az egyetemes irodalomtörténet áttekintése. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 18-20 . Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Hankó, Vilmos and Gáspár, János (1899) A magyar búza chemiai összetétele. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Herman, Ottó (1899) A magyar ősfoglalkozások köréből : előadás. Pesti Lloyd-Társulat Könyvnyomda, Budapest.

Huber, Alfons (1899) Ausztria története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

J

Jánosi, Béla (1899) Az aesthetika története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

K

Karácson, Imre (1899) Szent Imre herczeg : élet-és jellemrajz : függelékül a Szent Imréről szóló hymnusok. Szent István Társulat, Budapest.

Karácsonyi, János (1899) Az aranybulla keletkezése és első sora. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Katona, Mór (1899) A mai érvényű magyar magánjog vezérfonala. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (31-34.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Kazinczy, Ferenc (1899) 1811. julius 1. - 1812. június 30. Kazinczy Ferencz levelezése (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Koós, Gábor (1899) Az áruisme kis lexicona, tekintettel a vegytani es mechánikai technológiára. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (27-30.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Kégl, Sándor (1899) A perzsa népdal. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kövesligethy, Radó (1899) A mathematikai és csillagászati földrajz kézikönyve. A Tudományos Földrajz Kézikönyvei (1). Kogutowitz és Társa Magyar Földrajzi Intézete, Budapest.

Kőszeghi, Sándor (1899) Nemes családok Pestvármegyében. Hungaria Könyvnyomda, Budapest.

Kőszeghi, Sándor (1899) Nemes családok Pestvármegyében. Hungaria Könyvnyomda, Budapest.

L

Lehoczky, Tivadar (1899) Beregmegye és a munkácsi vár 1848-49-ben. Kroó, Munkács.

Lázár, István and Weinrich, Frigyes and Moldován, Gergely and Herepey, Károly and Cserni, Béla and Szilágyi, Farkas (1899) Alsófehér vármegye monográfiája. Alsófehér vármegye közönsége, Nagy-Enyed.

Lévay, Ede (1899) Számtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (35.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

M

Meliórisz, Béla (1899) A heraldika köréből. Kósch, Eperjes.

Márki, Sándor (1899) Erzsébet Magyarország királynéja (1867-1898). Franklin, Budapest.

Márki, Sándor (1899) A longobárdok hazánkban. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Márton, Jenő (1899) A római nemzeti irodalom története. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (24.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Mátyás, Flórián (1899) Chronologiai megállapítások hazánk XI. és XII. századi történeteihez. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

N

Nagy, Zoltán (1899) Végrehajtási eljárás. Grill, Budapesten.

P

Pauler, Gyula (1899) A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Athenaeum, Budapest.

Pirhalla, Márton (1899) A szepesi prépostság vázlatos története kezdetektől a püspökség felállításáig. Császka Gy., Lőcse.

Platon, (1899) Platon Euthyphronja, Sokrates védőbeszéde, Kritonja és Phaidonja : (görögül és magyarul). Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Polikeit, Károly (1899) Ötjegyű logarithmus táblák. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (36.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Preisz, Hugó (1899) Bakteriologia. Állatorvosi Kézi Könyvtár (3). Magyar Országos Állatorvos-Egyesület, Budapest.

Pröhle, Vilmos (1899) Rendszeres angol nyelvtan : iskolai és magánhasználatra. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (7.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Pröhle, Vilmos (1899) Rendszeres franczia nyelvtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (6.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Pröhle, Vilmos (1899) Rendszeres oszmán-török nyelvtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (26.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

R

Reizner, János (1899) Szeged története. Szeged szab. kir. város közönsége, Szeged.

Rácz, Károly (1899) A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben. 2. füzet. Traunfelner Károly ny., Lugos.

Ráth, Zoltán (1899) Évtizedünk egyenesadó reformjairól. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Réthy, László and Zimmermann, Lajos (1899) Corpus nummorum Hungariae = Magyar egyetemes éremtár. Corpus nummorum Hungariae - Magyar egyetemes éremtár (1-2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Réz, László (1899) A Drugethek és Homonna reformátiója. Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Sátoraljaújhely.

S

Schmidt, Márton (1899) Görög nyelvtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (5.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Schmidt, Márton (1899) Római régiségek. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (15.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Schvarcz, Gyula (1899) Herodotos és Anytos psephismája. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schwerdscharf, Mošeh Ya`aqov (1899) Kaufmann B 953 - Torat ha-`amim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Kohn & Klein, Munkács.

Simon, Péter (1899) Király és háza : pillantás I. Ferencz József uralkodására 1886-tól 1892-ig : a "király és a nemzet" folytatása öt könyvben. Weissenberg Ármin Nyomda, Budapest.

Simon, Péter (1899) Király és háza : pillantás I. Ferencz József uralkodására 1886-tól 1892-ig : a "király és a nemzet" folytatása öt könyvben : 3. könyv Rudolf trónörökös. Weissenberg Ármin Nyomda, Budapest.

Stirling, Sándor (1899) A kereskedelem története főbb vonásokban. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (17.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Szladits, Károly (1899) A házasságkötés szabályai. Grill, Budapest.

sine, nomine (1899) Vásárhelyi daloskönyv : XVI.-XVIII. századi szerelmi és tréfás énekek. Régi magyar könyvtár (15). Franklin, Budapest.

T

Tagányi, Károly (1899) Megyei önkormányzatunk keletkezése. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tordai Grail, Erzsi (1899) Erzsébet és Hungária : drámai költemény. Singer és Wolfner, Budapest.

Téglás, Gábor (1899) Herodotos Daciára vonatkozó földrajzi adalékainak kritikai méltatása. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

V

Vay, Miklós (1899) Emléklapok vajai báró Vay Miklós életéből. Franklin, Budapest.

Veress, Endre (1899) Erdély fejedelmi interregnuma : (Izabella királyné diplomáciai működése) : 1551-56. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

É

Érdujhelyi, Menyhért (1899) A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon. Pallas Részvénytársaság Nyomda, Budapest.

’Ayzaq ben Ṭuvim, (1899) Kaufmann B 197 - Hegyonei ’av : Toḵaḥat musar le-bar mitzvah = Vaters-Gedanken : Sittenlehre zu bar-mizwah. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Jaffa.

’Estori, Mošeh ha-Parḥi (1899) Kaufmann B 368 - Kaftor va-feraḥ = Caftor va-pherach. Kaufmann Dávid könyvtárából . Imprimerie de l’Editeur, Yerušalayim.

This list was generated on Mon Apr 15 19:40:57 2024 CEST.