REAL-EOD

Items where Subject is "L Education / oktatás > L1 Education (General) / oktatás általában"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items at this level: 231.

A

Angelusz, Erzsébet (1984) Filozófia, antropológia, nevelés. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (18). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3404-5

B

Bacskai, Katinka (2015) Iskolák a társadalom peremén : alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-37-7 (print) ; 978-615-5372-38-4 (online PDF)

Bain, Alexander (1912) Neveléstudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, Mihály (2021) Varga Domokos, az abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 227-237. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Balázs, Györgyné (1970) Korkép kialakítása a történelemoktatásban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balázs, Mihály and Monok, István (1990) Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai : adalék a jezsuita iskoláztatás kezdeteihez. Peregrinatio Hungarorum (7). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-857-9

Balázsi, Károly and Balázsi, Zoltán and Baranyai, Katalin and Bolvár-Takács, Gábor and Bordás, István and Dankó, László and Dobrik, István and Halász, Magdolna and Kováts, Dániel and Stóka, György and Szentimrei, Mihály (2002) A Sárospataki Népfőiskola tizenöt éve 1986-2001. Sárospataki Népfőiskolái Egyesület, Sárospatak. ISBN 963-04-6634-1

Barabás, Endre and Berkes, József and Csuppay, Lajos and Jancsó, Benedek and Kornis, Gyula and Pechány, Adolf (1927) Az elszakított magyarság közoktatásügye. Magyar Paedagógiai Társaság, Budapest.

Belinskij, Vissarion Grigor'evič (1953) Válogatott pedagógiai művei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benedek, András (1986) Az általános és a szakmai képzés összefüggései. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (19). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3551-3

Benka, Gyula (1895) A békési-ág hitv. ev. egyházmegye tulajdonát képező, s az általa fenntartott szarvasi főgymnasium története 1802-1895. Kner Nyomda, Gyoma.

Benke, István and Bertalan, Imre and Bolvári-Takács, Gábor and Erdei, Pálné and Koncz, Gábor and Kovács, Richárd and Lontay, László and Szabó, Csaba and Szentimrei, Mihály and Tukacs, Béla and Újszászy, Kálmán (1999) A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány első tíz éve 1989-1998. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Kuratóriumának beszámolója, 4 . Sárospataki Református Kollégium Alapítvány, Sárospatak. ISBN 963 03 6704 1

Bernáth, József and Horváth, Márton and Mihály, Ottó and Páldi, János (1981) Az önálló tanulás feltételei és lehetőségei. Vizsgálat egy kísérletező gimnáziumban. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (15). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2521-6

Berzeviczy, Albert (1894) Közművelődésünk és a harmadik egyetem. Singer és Wolfner, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1894) La question de l'éducation physique. [s.n.], [Paris].

Biró, Katalin (1976) Erkölcsi tudatossági szintvizsgálatok és a kísérleti etikaoktatás eredményei az általános iskola negyedik osztályában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0719-6

Bizám, György and Herczeg, János (1976) Logik macht Spass. 85 Aufgaben mit Lösungen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 3-12-168370-5

Bloch, Móricz (1846) A magyar szónyomozás és az összehasonlító nyelvészet ; Iskolai értesítvény a Szarvasi Ág. Hitv. Főtanodában június 24-26 tartatandó közvizsgálatra. Trattner, Pest.

Bocsi, Veronika (2013) Az idő a campusokon. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-03-2

Boda, Fiore (1959) Követelmény, jutalom, büntetés. Nevelési eljárások vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Boján, Eszter Gyöngyi and Rigó, János (2023) A szimulációs eszközök szerepe és fejlődése a szülészet oktatásában a kezdetektől napjainkig. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 344-356. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Boreczky, Ágnes (2021) Az orkesztika tudományos rendszere és a pedagógia Dienes Valéria korai munkásságában. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 144-157. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Brassai, Sámuel (1867) A módszerről. Eggenberger Ferdinánd, Pest.

Bucsay, Mihály (2012) Szemian Mihály tanulmányútja 1770-74-ben Halléban, Jénában és más hét német egyetemen, úti emlékkönyve alapján = Michael Semians Studienaufenthalt in Halle, Jena und 7 anderen deutsehen Universitätsstädten in den Jahren, 1770 bis 1774. Primaware, Szeged. ISBN 978-963-306-174-9

Buda, András (2017) IKT és oktatás : Együtt vagy egymás mellett? Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-68-1 (print) ; 978-615-5372-69-8 (online, PDF)

Bugán, Antal (1994) Érték és viselkedés. Az érték- és emberfelfogás alakulása 12 és 16 éves fiatalok, szüleik és pedagógusok vizsgálatában. Pszichológia a gyakorlatban (49). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6794-6

Bábosik, István (1975) Az erkölcsi tudatosság szerepe a magatartás szabályozásában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0284-4

Bányai, Viktória (2005) Zsidó oktatásügy Magyarországon 1780-1850. Gondolat kiadó, Budapest. ISBN 963 9567 41 8

Békefi, Remig (1896) A czisztercziek középkori iskolázása Párisban. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1899) A debreczeni ev. ref. főiskola XVII. és XVIII. századi törvényei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1900) A marosvásárhelyi ev. ref. iskola XVII. századi törvényei. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1899) A sárospataki ev. ref. főiskola 1621-iki törvényei. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

C

Comenii, Ioann Amos (1986) Orbis pictus : In Hungaricum et Germanicum translatus = A' világ le-festve = Die Welt in Bildern : in die ungarische und deutsche Sprache übersetzt und hin und wieder verbessert. Bibliotheca Comeniana (1). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak. ISBN 963-01-7204-6

Csapó, Benő (1988) A kombinatív képesség struktúrája és fejlődése. Közoktatási kutatások . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4853-4

Csengery, Antal (1880) A magyar közoktatás és közmívelődés némely főbb kérdéseiről. Olcsó könyvtár (101.). Franklin, Budapest.

Csepeli, György (1976) Az oktatásügyi szervezetkutatás lehetőségei. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0878-8

Csősz, Imre (1879) A kegyes-tanító-rendiek Nyitrán : magyar műveltségtörténelmi rajz. Siegler Nyomda, Nyitra.

D

Daróczy, Sándor (1973) Társadalmi-politikai nevelés középiskolás korban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Deszpot, Gabriella (2021) Kokas Klára mint abszolút pedagógus? In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 320-324. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Deák, Gábor and Demeter, Gyula and Simonné Gajda, Edit (1996) Tanúim lesztek : Emlékkönyv. A Pataki Diákok Miskolci Baráti Társasága, Sárospatak.

Domján, Károly (1974) Oksági összefüggések megértése 6-10 éves korban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0122-8

Donáth, Blanka (1980) Személyiségformáló kiscsoportmunka az iskolában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1801-5

Drótos, László (1995) A hálózat használata az iskolákban. NIIF információs füzetek. I. sorozat (12.14). Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Koordinációs Iroda, Budapest. ISBN 963 00 5890 1

Dálnoki Fésűs, András (1988) A nyelvoktatás - nyelvtanulás dilemmái és útválasztásai. Egy alapmódszer vázlata. Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4894-1

E

Edvi Illés, Pál (1838) Első oktatásra szolgáló kézikönyv, néptanítók s tanulók' számára. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Edvi Illés, Pál (1841) Első oktatásra szolgáló kézikönyv, vagyis a legszükségesebb tunok összesége : vallási különbség nélkül minden néptanítók 's tanulók' számára készült s a Magyar Tudós Társaság által első rendű Marczibányi Lajos-jutalommal koszorúzott pályamunka. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Esterházy, Sándor (1901) Tudomány és Egyetem. Vitéz Nyomda, Kassa.

Eötvös, Károly Lajos (1887) Népoktatásügyi emlékeztető : közigazgatási bizottságok, kir. tanfelügyelőségek, iskolaigazgatók, szolgabíróságok, városi hatóságok, községi előljáróságok ... számára. Hornyánszky Viktor, Budapest.

F

Falus, Iván and Golnhofer, Erzsébet and Kotschy, Beáta and M. Nádasi, Mária (1989) A pedagógia és a pedagógusok. Egy empirikus vizsgálat eredményei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5270-1

Fedinec, Csilla (1999) Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből, 1938-1991. Officina Hungarica (8). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963-8425-11-3

Feith, Helga Judit and Falus, Márton and Jónás, Georgina and Stubnya, János and Both, Mária and Győry, Hedvig and Forrai, Judit (2023) Gamifikáció: járványtörténet középiskolások részére másképp. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 384-399. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Felkai, László (1979) Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1566-0

Ferge, Zsuzsa (1976) Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0718-8

Fináczy, Ernő (1934) Neveléselméletek a XIX. században. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fináczy, Ernő (1925) Világnézet és nevelés : tanulmányok. Pfeifer, Budapest.

Fináczy, Ernő (1899) A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fináczy, Ernő (1896) A magyarországi középiskolák múltja és jelene. Hornyánszky, Budapest.

Fleischer, Gyula (1935) Magyarok a bécsi Képzőművészeti Akadémián. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Forgács, Lajos (2020) Orvostechnikai ismeretek oktatása a 20. században : Hazai és nemzetközi példákkal. Kaleidoscope könyvek (3). Kaleidoscope, Budapest. ISBN 978-615-00-8532-6

Forrai, Judit (2019) Memoirs of the Beginnings of Conductive Pedagogy and András Pető. Kaleidoscope könyvek (2). Kaleidoscope, Budapest. ISBN 978-615-00-5655-5

Forrai, Judit (2021) Pető András, a nagy mágus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 85-106. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Forrainé Bánlaki, Erzsébet (1968) Iskolai teljesítmény és szorongás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Forray, R. Katalin (1988) Társadalmunk és középiskolája. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (20). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4747-3

Fraknói, Vilmos (1874) Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyetemen a XIV. és XV. században. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 10). Eggenberger, Pest.

Frankl, Vilmos (1873) Réwai Ferencz nádori helytartó fiainak hazai és külföldi iskoláztatása : 1538-1555. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 6). Eggenberger, Pest.

Frankl, Vilmos (1873) A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. Eggenberger, Budapest.

Földes, Éva (1964) Népoktatási, népnevelési törekvések a korai antifeudális népi-forradalmi mozgalmakban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Földy, Ferenc (2010) Hivatásszeretet. Operatív Program Kft., Sárospatak, Budapest. ISBN 978-963-08-0686-2

G

Gagyi, Jenő (1909) A magyarországi románok egyházi, iskolai, közművelődési közgazdasági intézményeinek és mozgalmainak ismertetése. Uránia Könyvnyomda, Budapest.

Galgóczy, Károly (1875) Emlékbeszéd Szigethi Warga János levelező tag fölött. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gazsó, Ferenc (2019) Iskola, társadalom, rendszerváltás. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-07-5 (print) ; 978-615-6060-08-2 (online pdf)

Gyenes, Gábor (2021) Pólya György. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 348-364. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Győrffi, Endre (1896) A Keszthelyi Kath. Főgymnasium története. Farkas János Könyvnyomda, Keszthely.

Győri, Istvánné and Börzsönyi, József (2006) A Sárospataki Református Teológiai Akadémia évkönyve 1996-2006. Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona, Sárospatak. ISBN 963-86841-4-3

Gáspár, László (1977) A társadalmi gyakorlat szükségletei és az általános nevelés tartalma. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1412-5

H

Havas, Péter (1980) A természettudományos fogalmak alakulása. Vizsgálatok alsó tagozatos tanulók körében. Pszichológia a gyakorlatban (39). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2427-9

Herepei, János (1966) Apáczai és kortársai. József Attila Tudományegyetem I. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest ; Szeged.

Herepei, János (1971) Művelődési törekvések a század második felében. József Attila Tudományegyetem I. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest ; Szeged.

Honti, György and Trencsényi, László (2021) Pódiumműsor négy hangra Faragó László születésének centenáriumára. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 385-408. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Horváth, Balázs Zsigmond (2020) A hálózat alapú nyelvtanításban rejlő lehetőségek. In: Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (4). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 297-305. ISBN 978-615-80623-8-1, 978-615-80623-9-8 [pdf]

Horváth, Márton (1978) Közoktatás-politika és általános iskola. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1753-1

Hudra, Árpád (2021) Az abszolút pedagógus mint sorsparadigma. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 197-206. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Az etalon ‒ egy személyiség és életmű nyomában. Emlékezés Báthory Zoltánra. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 281-287. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Barcsay Jenő, az abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 215-223. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Benedek Marcell mint abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 158-166. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Egy Nobel-díjas a magyar oktatásügy élén – Szent-Györgyi Albert az abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 55-58. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Ittzés Mihály Kodály Zoltánról mint abszolút pedagógusról. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 45-54. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Kontra György, a szürke eminenciás. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 224-226. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Magyar Imre orvosprofesszor mint abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 263-276. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Vajna Zoltán akadémikus visszaemlékezése Pattantyús-Ábrahám Gézáról. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 73-84. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Ádám György abszolút pedagógusként az alkotók és a közvetítők felelősségéről. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 277-280. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hunyady, Györgyné (1977) Kollektivitás az iskolai osztályokban. A közösségi beállítódás strukturális meghatározói. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1169-X

Háber, Judit (1986) Pedagógusok és iskola. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4257-9

Hörk, József (1896) Az eperjesi ev. ker. Collegium története. Bernovits Nyomda, Kassán.

I

Imre, Sándor (1912) Nemzetnevelés : Jegyzetek a magyar művelődési politikához. A Magyar Társadalomtudományi Egyesület Könyvtára (2). Magyar Társadalomtudományi Egyesület, Budapest.

Inkei, Péter (1977) Célok és stratégiák a köznevelés fejlesztésében. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1411-7

J

Jankovics, Marcell (2015) A vizuális nevelésről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9661-9

K

Kalocsa, Róza (1884) Az illem könyve .. Révai, Budapest.

Kamarás, István (2021) Sík Sándor kegyes pedagógiája. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 107-116. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kelemen, Elemér (1985) Somogy megye népoktatása közoktatásunk polgári átalakulásának időszakában, 1868-1918. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3556-4

Kelemen, Lajos (2012) Személyiség és szakmai képességfejlesztés. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-963-86387-4-8

Kelemen, László (1963) A 10-14 éves tanulók tudásszintje és gondolkodása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kereszty, Zsuzsa (2021) Emmi néni iskolájában. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 320-324. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kis, Ernő (1896) A dunántúli ev. ref.egyházkerület pápai főiskolájának története 1531-1895. Kis Tivadar, Pápa.

Kiss, Endre (2021) Perszonalizmus és kultúrkritika Karácsony társas-lélektani pedagógiájában. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 59-72. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kiss, Endre (2021) A gyermek kultusza és a málenkij robot között : Faragó László és az új nevelés kérdései. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 207-214. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kiss, Endre (2021) „A magyar köznevelés korszerű kifejlesztése” Kovács Máté 1945-ös koncepciója a köznevelésről. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 188-196. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kiss, Endre (2021) A valóságosan létező abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 27-42. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kiss, Endre and Trencsényi, László (2021) Kovács Máté és Kiss Árpád két abszolút pedagógus fiatalkori arcképe. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 177-179. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kiss, Árpád (1969) Műveltség és iskola. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Árpád (1973) Neveléstudomány és folyamatos korszerűsítés. Tanulmányok az Országos Pedagógiai Intézet vizsgálatai alapján. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss-Gulyás, Judit (2004) The acquisition of English restrictive relative clauses by Hungarian learners of English. Philosophiae Doctores (28). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8174-4

Klein, Sándor (1987) The effects of modern mathematics. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4023-1

Klein, Sándor (1980) A komplex matematikatanítási módszer pszichológiai hatásvizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1737-X

Kojanitz, László (2021) A történelmi gondolkodás fejlesztése : Válogatott tanulmányok. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-41-9 (print) ; 978-615-6060-42-6 (online, PDF)

Komenský, Jan Amos (1992) Pampaedia : a "De rerum humanarum emendatione consultatio catholica ad genus humanum" IV. része. Bibliotheca Comeniana (4). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak. ISBN 963-7535-01-2

Koncz, Gábor (2021) A magatartás ‒ Koncz Sándor az abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 135-143. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kornis, Gyula (1932) Education in Hungary. Studies of the International Institute of Teachesrs College, Columbia University, New York (13.). Bureau of Publications Teachers College, Columbia University, New York.

Kornis, Gyula (1932) Neveléstörténet és szellemtörténet. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kováts, Sándor (1908) A csanádi papnevelde története 1806-1906. Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvár.

Kriston Vízi, József (2021) Idő-bújócska Vargha Balázs abszolút pedagógussal. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 253-262. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kántor Sándorné Varga, Tünde (2020) Kooperatív tanulás ‒ egy link a matematika tanulásában. In: Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (4). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 283-295. ISBN 978-615-80623-8-1, 978-615-80623-9-8 [pdf]

Kósa, Géza (2016) Észak-amerikai tanséta. MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót. ISBN 978-963-89460-9-6

Ködöböcz, József (1995) Finkey Ferenc élete és munkássága 1870-1949. Felsőmagyarország Kiadó, Miskol-Sárospatak. ISBN 963 7687 41 6

Ködöböcz, József (1986) Tanítóképzés Sárospatakon : A kollégiumi és középfokú képzés négy évszázada. Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN 963 17 9163 7

Ködöböcz, József (1997) Árvay József, a magyar népoktatásügy saárospataki apostola. Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola, az Árvay József Gyakorló Általános Iskola és Ködöböcz József, Sárospatak.

Köte, Sándor (1979) A szocialista munkaiskola kezdetei 1917-1920. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1750-7

Kürti, Jarmila (1988) Az iskolai eredményesség és a szocializáció. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4710-4

L

Ligetiné Verebély, Anna (1975) Tanulmányok az esztétikai nevelés témaköréből. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0682-3

Lubrich, Ágost (1871) A középtanodai tanárok paedagogiai kiképzéséről : paedagogiai értekezés. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (2. 1). Athenaeum, Pest.

Láng, Lajos (1886) A középoktatás hazánkban (1867-1886). Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Láng, Lajos (1868) A népoktatás hazánkban 1869-1884. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Lányi, Gusztáv (2021) Karácsony Sándor, az abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 371-382. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Lénárd, Ferenc (1986) Pedagógiai ellentmondások. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4340-0

M

Majer, István (1848) A magyar képezdék reformja. Beimel József, Esztergom.

Mantila, Harri (1997) Suomen ja unkarin nominaalisten verbimuotojen kontrastiivista syntaksia ja semantiikkaa. Hungarologische Beiträge (9). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-34-0942- 2

Masát, András (1996) Von Genrebild zu Bauernerzählung : korrespondierende Formen der Kurzepik in der norwegischen "Volkliteratur" um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Budapester Beiträge zur Germanistik (29). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-463-077-4

Matuska, József (1843) Oktatás a' szederfa és selyembogár tenyésztéséről. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Meixner, Ildikó and Justné Kéry, Hedvig (1967) Az olvasástanítás pszichológiai alapjai. Pszichológia a gyakorlatban (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mendelová, Eleonóra and Fenyvesiová, Lívia (2017) Child in the family and school environment. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-72-8 (print) ; 978-615-5372-73-5 (online, pdf)

Mezei, Gyula (1982) A közoktatás-politika és az iskolai munka gyakorlata. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (17). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2916-5

Mihalovits, János and Tárczy-Hornoch, Antal (1938) Az első bányatisztképző iskola alapítása Magyarországon ; Mikoviny Sámuel, a selmeci bányatisztképző tanintézet első tanára. M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara, Sopron.

Mihály, Ottó (1974) Nevelésfilozófiai és pedagógiai célelmélet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0063-9

Mohás, Lívia (1978) Gimnazisták énképe önjellemzéseikben. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1430-3

Mokos, Gyula (1890) Magyarországi tanulók a jénai egyetemen. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Molnár, Aladár (1881) A közoktatás története Magyarországon a XVIII. században : I. köt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Molnár, Edit (1965) A szépirodalmi szöveg megértésének neveléslélektani vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Monigl, István (1979) A népgazdasági tervezés és az oktatási rendszer kapcsolata. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (14). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2238-1

Moravecz, Marianna (2022) Diákok sportja - hallgatók egészségtőkéje? Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-62-4 [print] , 978-615-6060-63-1 [online pdf]

Morva, Péter (2021) Szabolcsi Bence (1899‒1973) és Ujfalussy József (1920‒2010) történetszemlélete és művészeszménye, mint pedagógiai gondolkodásuk alapja. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 117-127. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Moór, Gyula (1946) Az élő és a halott multról s a jogi oktatás reformjáról. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Mándi, Péter (1981) Education and economic growth in the developing countries. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2781-2

Mészáros, István (1988) Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája, 996-1948. Általánosan képző középiskolák. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4766-X

Mónos, Katalin (2004) Learner Strategies of Hungarian Secondary Grammar School Students. Philosophiae Doctores (31). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8189-2

N

Nagy, Ferenc (1976) A tanárok kérdéskultúrája. Oktatáslélektani kísérlet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0865-06

Nagy, József (1980) 5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2258-6

Nagy, József (1974) Iskolaelőkészítés és beiskolázás. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0319-0

Nagy, József (1974) A kompenzáló beiskolázási modell. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0320-4

Nagy, József (1987) A rendszerezési képesség kialakulása. Közoktatási kutatások . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4852-6

Nagy, Károly (1838) A' kis geometra. Rohrmann, Bécs.

Nagy, Károly (1837) A' kis számító. Rohrmann és Schweigerd, Bécs.

Nagy, Sándor (1962) Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek történeti alakulása és mai helyzete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Sándor (1956) A didaktika alapjai. Kandidátusi értekezés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

P

P. Szathmáry, Károly (1868) A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-főtanoda története. Szerző, Nagy-Enyed.

Panek, Ödön (1896) A selmecbányai kir. kath. gymnasium története. Joerges Ágost Özvegye és Fia, Selmecbánya.

Pfeiffer, Antal (1896) A kegyes tanítórendek temesvári társházának és a főgymnásiumnak története. Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtó, Temesvár.

Porkolábné Balogh, Katalin (1983) A gyakorlati-technikai problémamegoldás fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3093-7

Proszt, János (1938) A selmeci bányászati akadémia, mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban. M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara, Sopron.

Puskás, Andrea (2017) Assessing Young Learners in the English Language Classroom. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-82-7 (print) ; 978-615-5372-83-4 (online PDF)

Pálvölgyi, Lajos (1981) A modellezés lehetőségeiről a pedagógiában. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (16). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2697-2

R

Ralovich, Béla (2018) Adatok a mikrobiológiával kapcsolatos ismeretek oktatás- és kutatástörténetéhez I-III. Kaleidoscope könyvek (1). Kaleidoscope, Budapest. ISBN 978-615-00-2849-1

Rákó, Erzsébet (2012) Gyermekvédelmi ismeretek – módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale. ISBN 978-963-9573-75-8

Réger, Zita (1990) Utak a nyelvhez : nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Réthy, Endréné (1988) A tanítás-tanulási folyamat motivációs lehetőségeinek elemzése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4749-X

S

Salyámosy, Miklós (1998) Der Weltanschauungsroman : der Entwicklungroman in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Budapester Beiträge zur Germanistik (33). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-463-211-4

Schönvitzky, Bertalan (1896) A pozsonyi kir. kath. főgymnasium története. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

Sinkóné Tóth, Zsuzsanna (2001) A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve, 1998-2001. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Sárospatak.

Sinkóné Tóth, Zsuzsanna (2011) A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának, Általános Iskolájának és Diákotthonának évkönyve 2006-2011. Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona, Sárospatak. ISBN 978-963-08-1606-9

Sipos, Gábor (1991) A Kolozsvári Református Kollégium Könyvtára a XVII. században. Olvasmánytörténeti dolgozatok (1). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-09-2

Sluis, Jacob van and Postma, Ferenc (1990) Herman Alexander Röell und seine ungarischen Studenten. Peregrinatio Hungarorum (5). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-846-3

Sugárné Kádár, Júlia (1977) A tv-mese hatásának fejlődéslélektani vizsgálata. Pszichológia a gyakorlatban (33). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1162-2

Szabó, Andrea (2015) Az egyetemisták és főiskolások Magyarországon, 2015. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-33-9 (print) ; 978-615-5372-34-6 (online PDF)

Szabó, János (1996) Deutschschweizer Gegenwartsliteratur in Ungarn 1945-1995. Budapester Beiträge zur Germanistik (30). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-463-096-0

Szabó, Károly (1872) Apáczai Csere János Barcsai Ákos Fejedelemhez benyújtott terve a magyar házban felállítandó első tudományos egyetem ügyében. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 2). Eggenberger, Pest.

Szabó, Miklós and Tonk, Sándor (1992) Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban, 1521-1700. Fontes rerum scholasticarum (4). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-912-5

Szanka, Julianna (2021) Interjú Hankiss Elemérrel. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 180-183. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Szarka, József (1971) A nevelési tapasztalat. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szebenyi, Péterné (1975) Gimnazisták életideálja. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0753-6

Szebenyi, Péterné (1976) A morális tudatosság és értékrendszer problémái. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0797-8

Szelényi, Ödön (1917) A magyar ev. iskolák története a reformációtól napjainkig. Különös tekintettel a középiskolákra. Grafikai Műintézet Wigand K.F., Pozsony.

Szende, Ottó (1977) Intervallic hearing its nature and pedagogy. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1156-8

Szilágyi, István (1861) A gimnáziumi oktatásügy története a magyarországi helv. hitvallásúaknál, különös tekintettel a helv. hitv. tanároknak Pesten 1860-ban tartott egyetemes értekezletére. Jäger Károly, Sárospatak.

Szilágyi, Sándor (1876) Rajzok a forradalom utáni idokből : az első magyar katonai tanintézet. Athenaeum, Budapest.

Szterényi, József (1897) Az iparoktatás Magyarországon. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Székácsné Vida, Mária (1980) A művészeti nevelés hatásrendszere. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1904-6

Széll, Krisztián (2018) Az iskolai légkör és eredményesség : fókuszban a reziliens és a veszélyeztetett iskolák. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-88-9 (print) ; 978-615-5372-89-6 (online PDF)

Szőköl, István (2016) Educational Evaluation in Conterporary Schools. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-60-5 (print) ; 978-615-5372-61-2 (online pdf)

Sántha, Pál (1982) Az iskola és a közművelődési intézmények. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2865-7

Sántha, Pál (1976) Az iskola és a művelődési otthon együttműködése. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1005-7

sine, nomine (1994) Curriculumevaluation der Deutschlehrerausbildung aus didaktischer Sicht : Dokumentation der Tagung am 16.-17.09. 1993 an der Eötvös-Loránd-Universität. Budapester Beiträge zur Germanistik (25). Eötvös-Loránd-Universität, Budapest. ISBN 963-462-844-3

sine, nomine (2000) Die Lebenden und die Toten : Beiträge zur österreichischen Gegenwartsliteratur. Budapester Beiträge zur Germanistik (35). [Eötvös Loránd Tudományegyetem], Budapest. ISBN 963-463-405-2

sine, nomine (1996) Die Unzulänglichkeit aller philosophischen Engel : Festschrift für Zsuzsa Széll. Budapester Beiträge zur Germanistik (28). Loránd-Eötvös-Universität, Budapest. ISBN 963-463-075-8

sine, nomine (1851) Elemi magyar nyelvtan a' középiskolák' I. osztálya' számára. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budán.

sine, nomine (1998) Néprajz és nyelvtudomány. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae, Sectio Ethnographica et Linguistica . József Attila Tudományegyetem, Szeged.

sine, nomine (1994) Rilke, die Donaumonarchie und ihre Nachfolgestaaten : Vorträge der Jahrestagung der Rilke-Gesellschaft 1993 in Budapest. Budapester Beiträge zur Germanistik (26). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-462-900-8

sine, nomine (1846) Tanügyi névtár 1846-dik évre. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

sine, nomine (1997) "[...] als hätte die Erde ein wenig die Lippen geöffnet [...]" : Topoi der Heimat und Identität. Budapester Beiträge zur Germanistik (31). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-463-136-3

T

Takács, Tamara (2017) Közösségi kötődés és identitás egy határmenti felsőoktatási térségben. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-70-4 (print) ; 978-615-5372-71-1 (online PDF)

Telegdi, Zsigmond (1975) Modern linguistics and language teaching. International Conference Budapest 1971. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0265-8

Toldy, Ferenc (1863) Visszapillantás tudományos állapotainkra kapcsolatban a régi s az új tanrendszerrel : beszéd, melyet az 1863/4. évi tanszaknak a m. kir. egyetemnél october 5. tartott ünnepélyes megnyitásakor azon egyetem nagy dísztermében mondott Toldy Dr. Ferencz. Magyar Királyi Egyetem Könyvnyomda, Buda.

Tomana, Györgyi (2021) A Budapesti Iskola : A pszichoanalízis első női képviselői ‒ kitekintés Bálint Alice, Hermann Alice munkásságára és eredményeire, hatásukra a pedagógia és a nőkérdés terén. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 291-297. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Tomana, Györgyi and Forrai, Judit and Villányiné, Jutka and Trencsényi, László and Hudra, Árpád (2021) Burchard-Bélaváry Erzsébet óvodapedagógusi életpályája. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 167-176. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Trencsényi, László (2021) Az „abszolút pedagógusok” életpályájának néhány tanulsága. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 15-26. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Trencsényi, László (2021) Lehettünk volna barátok is…. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 288-290. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Trencsényi, László and Hudra, Árpád (2021) Rényi Alfréd és Rényi Kató mint tudós és pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 365-370. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Táncsics, Mihály (1871) Kiáltó szó a kormányhoz és a népnevelőkhez az elnémetesedés tárgyában. Poldini nyomda, Pest.

Tóth, Gyula (2021) Adalékok Kovács Máté, századot formáló, abszolút pedagógus minősítéséhez. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 184-187. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

U

Ungárné Komoly, Judit (1978) A tanító személyiségének pedagógiai-pszichológiai vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1401-X

V

Varga, Tamás (2021) A matematikus abszolút pedagógusról, Varga Tamásról. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 238-252. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Vass, József (1862) Hazai és külföldi iskolázás az Árpád-korszak alatt. Eggenberger, Pest.

Vastagh, Zoltán (1980) Mikrocsoportok az iskolai osztályokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1877-5

Vermes, Miklós (1975) Physikaufgaben aus Ungarn Mit Aufgaben aus Olympiaden und Wettbewerben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0362-X

Veszprémi, László (1981) Az értékelés és osztályozás korszerűsítésének kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2353-1

Villányi, Györgyné Jutka (2021) A mozdulat szabadsága és a zene szeretete, mint a fejlődés ‒ fejlesztés rugója Kokas Kláránál. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 341-347. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Vincze, Tamás (2021) Vajthó László élete és munkássága : (részletek az abszolút pedagógusról szóló kétrészes tanulmányból). In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 128-134. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Vécsey, Tamás (1890) Justinianus „Omnem Reipublicae” kezdetű rendelete a jogi oktatás tárgyában. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

W

Warga, János (1837) Vezérkönyv az elemi nevelés- és tanításra. Magyar Tudós Társaság, Budán.

Z

Zimmermann, Jakab (1847) Barmászat, a tanító intézetek használatára. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Á

Ádám, Gerzson (1896) A nagy-kőrösi Ev. Ref. Fögymnasium története. Nagykőrösi Református Egyháztanács, Nagykőrös.

Ágoston, György (1976) A pedagógia alapfogalmai és a nevelési célrendszer. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0798-6

Áment, Erzsébet (2021) Nagy László és tanítványa, Domokosné Löllbach Emma, az új iskola alapítója. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 301-319. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

This list was generated on Sat Jun 22 10:51:45 2024 CEST.