REAL-EOD

Items where Subject is "J Political Science / politológia > JA Political science (General) / politológia általában"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items at this level: 158.

A

Acsády, Ignácz (1896) A jobbágy-adózás 1577–1597-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1889) A magyar jobbágy-népesség száma a mohácsi vész után. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Angyal, Dávid (1941) Gróf Andrássy Gyula (1823-1890). Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Antalffy, György (1974) Basic problems of state and society. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0010-8

Apponyi, Albert (1909) Hungary of to-day. Eveleigh Nash, London.

Apponyi, Albert (1941) Világnézet és politika : Kornis Gyula előszavával. Filozófiai értekezések (11). Magyar Filozófiai Társaság, Budapest.

Apponyi, Albert (1919) The american peace and Hungary. Hungarian Territorial Integrity League, Budapest.

Aristoteles, (1923) Politika. A Magyar Filozófiai Társaság könyvtára (4). Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvállalata, Budapest.

Aron, Raymond (2007) Az értelmiség ópiuma. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8456-4

Asbóth, János (1875) Magyar conservativ politika. Légrády, Budapest.

B

Bajza, József (1847) Ellenör : politicai zsebkönyv. Ismeretlen, Németország.

Ballagi, Géza (1888) A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. Franklin, Budapest.

Balogh, Arthur (1915) Constant Benjámin és az alkotmányos állam tana. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, István (2000) Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-237-1

Barabás, Endre (1908) Románia nemzetiségi politikája és az oláhajkú magyar polgárok. Ellenzék Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Beksics, Gusztáv (1900) Magyarország jövője az ujabb nemzeti elhelyezkedés alapján. Athenaeum, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1883) Magyarosodás és magyarosítás : különös tekintettel városainkra. Athenaeum R.T., Budapest.

Beksics, Gusztáv (1889) Új korszak és politikai programmja. Athenaeum, Budapest.

Benda, Kálmán (1952) A magyar jakobinusok iratai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beniczky, Lajos (1924) Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki szabadságharcról és a tót mozgalomról. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1914) Baron Josef Eötvös als Kulturpolitiker. [s.n.], [S.l.].

Berzeviczy, Albert (1907) Gróf Széchenyi István. Lampel, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1910) Programmbeszéd : 1910 ápril 24-én a corvintéri vigadó nagytermében és az ápril 27-iki pártvacsorán elmondott beszédek. Nagy János Nyomda, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1912) Válogatott beszédek. Lampel, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1930) Válságban van-e a parlamentarizmus? : az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának ankétje. Gergely R., Budapest.

Berzeviczy, Albert and Radisics, Elemér (1926) Beszámoló az Interparlamentáris Unió 1926 Augusztus 26 - Szeptember 1 napjain tartott ülésszakáról. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bethlen, Gábor (1879) Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beöthy, Ákos (1900) A magyar államiság fejlődése, küzdelmei : politikai tanulmány. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Bihari, Károly (1916) Báró Eötvös József politikája. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bihari, Mihály (2006) Alkotmányos rendszerváltás. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 6 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 253-276. ISBN 963-09-4889-3

Bolyai, János (2003) Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai 1. : Fogalmazványok a Tanhoz, illetőleg az Üdvtanhoz. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 973-8231-27-2

Borbándi, Gyula (1976) Der ungarische Populismus. Studia Hungarica (7). Aurora Bücher, München.

Boér, Elek [ifj.] (1943) A közgazdaságtan rendszere és a politika. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1901) A rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bölöny, József (1978) Magyarország kormányai 1848-1975. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 4. Levéltártan és történeti segédtudományok (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 1755 8

C

Croce, Benedetto (1926) A politika elemei. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Csengeri, Antal (1851) Magyar szónokok és státusférfiak (politicai jellemrajzok). Heckenast Gusztáv, Pest.

D

Dessewffy, Aurél (1843) Néhány nevezetesebb darab Dessewffynek hátrahagyott eredeti magyar munkáiból és országgyűlési beszédeiből. Landerer és Heckenast, Pesten.

Dessewffy, Aurél (1841) X.Y.Z. könyv. Trattner-Károlyi, Pest.

Deák, András (2005) Az orosz külpolitikai gondolkodás története, 1992-1997. Philosophiae Doctores (41). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8276-7

Domanovszki, Endre (1888) Dante, mint politikai iró. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

E

Ecseri, Lajos (1898) Az alföldi munkáskérdés és a mezőgazdasági válság. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

Edvi, Illés Károly (1903) Parlamenti szólásszabadság. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eötvös, József (1902) Beszédek : Politikai beszédek. Eötvös József összes munkái (9-10). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1902) Kelet népe és Pesti hírlap ; Reform. Révai, Budapest.

Eötvös, József (1902) Kelet népe és Pesti hírlap. Reform. Eötvös József összes munkái (11). Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, Budapest.

Eötvös, József (1903) Kisebb poitikai czikkek. Eötvös József összes munkái (17). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1861) Magyarország különállása Németország egységének szempontjából. Emich, Pest.

F

Fényes, Elek (1867) A Magyar Birodalom nemzetiségei és ezek száma vármegyék és járások szerint. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Fényes, Elek (1860) A magyar elem s ellenesei. Wodianer, Pest.

Földes, Béla (1910) A socialismus. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

G

Gaál, Jenő (1897) Carlyle Tamás társadalom-politikai rendszere. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gaál, Jenő (1903) Gróf Széchenyi István nemzeti politikája és jövőnk. Politzer, Budapest.

Gelléri, Mór (1908) Matlekovits Sándor élete és működése. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Grünwald, Béla (1878) A Felvidék : politikai tanulmány. Ráth, Budapest.

Győrffy, János (1909) A becsületes állam. Előre Nyomda, Kolozsvár.

Gávai Gaal, Jenő (1932) Nemzetgazdasági és szociálpolitikai válogatott tanulmányainak újabb rendszeres gyűjteménye. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Göndör, Ferenc (1922) Vallomások könyve. Szerző, Wien.

H

Halmesvirta, Anssi (2017) Vapauden kapea polku : István Bibón julkinen moralismi. Spectrum Hungarologicum (9). University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Department of Art and Culture Studies, Hungarian Studies, Jyväskylä. ISBN 978-951-39-6947-9

Horvát, Árpád (1885) Mabillon János, a diplomatika megalapítója. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Huszár, Tibor (1985) Új kérdések, megválaszolatlan dilemmák az értelmiségkutatásban : Akadémiai székfoglaló : 1983. február 24. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4042-8

I

Imrik, József (1866) A pragmatica sanctio keletkezésének története : a pragmatica sanctio s 1848-iki törvényekkel, és az 1869-iki decemberhó 14-én megnyitott pesti országgyülésre megjelent főpapok, zászlósok, országnagyok s képviselők teljes névsorával s országgyülési lakásukkal együtt. Khór és Wein, Pest.

Istóczy, Győző (1904) Istóczy Győző országgyűlési beszédei, indítványai és törvényjavaslatai : 1872-1896. Buschmann F., Budapest.

J

Jancsó, Benedek (1895) Szabadságharczunk és a dako-román törekvések. Lampel, Budapest.

Janet, Paul (1888) A politikai tudomány története az erkölcstanhoz való viszonyában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Juhász, Gyula (1979) Hungarian foreign policy 1919-1945. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1882-1

Juhász, Gyula (1987) Magyarország nemzetközi helyzete és a magyar szellemi élet, 1938-1944 : akadémiai székfoglaló 1985. november 29. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4432-6

K

K., B. (1905) Evolució vagy Revolució : felelet D. G.-nek "48-as politikát csak 67-es alapon lehet csinálni" czímű röpiratára. Légrády Testvérek Könyvnyomda, Budapest.

K., B. (1905) Új választások! : politikai titkok és intelmek. Neuwald Illés Nyomda, Budapest.

Karvasy, Ágoston (1862) A közrendészeti tudomány. Emich, Pest.

Karácsonyi, János (1913) Kik voltak s mikor jöttek hazánkba a böszörmények vagy izmaeliták? Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Keményfy, Kálmán Dániel (1905) A modern keresztény politika érvényesülésének akadályai. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Kiss, Arthur (1982) Marxism and democracy. A contribution to the problems of the Marxist interpretation of democracy. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2958-0

Korbuly, Imre (1868) A báni méltóság. Korbuly, Pest.

Kornis, Gyula (1931) Az államcélok elmélete és a kulturpolitika. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kornis, Gyula (1921) Kultúrpolitikánk irányelvei. Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége, Budapest.

Kornis, Gyula (1938) L'Homme D'État : Analyse de L'esprit Politique. Imprimerie de la Société Franklin, Budapest.

Kossuth, Ferenc (1906) Kossuth Ferencz harmincz parlamenti beszéde. Kunossy és Szilágyi, Budapest.

Kossuth, Lajos (1841) Felelet gróf Széchenyi Istvánnak Kossuth Lajostól. Landerer és Heckenast, Pest.

Kossuth, Lajos (1862) Kossuth Lajos levelezése a magyar szabadságharc karvezéreivel, 1848-1849-ben : Közli Mészáros Károly mint a nemzeti kormány által megbizott történetjegyző. Jäger Károly, Ungvárt.

Kossuth, Lajos (1948) Országgyűlési tudósítások. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Kosáry, Domokos (1990) Az európai kis államok fejlődési típusai : akadémiai székfoglaló : 1986 április 17. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5734-7

Kovács, Lajos (1883) A békepárt a magyar forradalomban : Válaszul Irányi Dániel röpiratára. Révai, Budapest.

Kulcsár, Kálmán (2007) Kína a világpolitikában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8505-7

Kulcsár, Kálmán (2002) Állam- és jogtudomány, politológia. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-344-0

Kuncz, Ignác (1885) A democratia eszméje és szervezete. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

L

Laveleye, Emil (1881) Kormányformák az újkori társadalmakban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Leroy-Beaulieu, Pál (1888) Az uj socializmus és annak birálata. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukács, László (1989) A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus, 1649-1773. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (25). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-796-3

M

Mannheim, Károly (1996) Mannheim Károly levelezése, 1911-1946. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (12). Argumentum : MTA Lukács Archívum, Budapest. ISBN 963-446-037-2

Marczali, Henrik (1907) Az 1790/1-diki országgyűlés. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (70-71). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Medveczky, Frigyes (1887) Társadalmi elméletek és eszmények : kritikai adalékok a társadalmi eszmék fejlődéstörténetéhez. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Meszlényi, Antal (1928) A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben. Szent István Társulat, Budapest.

Mocsáry, Lajos (1860) Programm a nemzetiség és nemzetiségek tárgyában. Ráth, Pest.

Moldován, Gergely (1896) A románság : politikai, történelmi, néprajzi és nyelvészeti közlemények. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (60). Pleitz, Nagybecskerek.

Morley, John (1916) Tanulmányok: Carlyle, Robespierre, Macaulay, Joseph de Maistre, Anglia terjeszkedése. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Moór, Gyula (1945) A fasizmus és a nemzetszocializmus bírálata. Egyetemi Nyomda, Budapest.

P

Popovics, Milos (1865) A nemzetiségi kérdés Magyarországban szerb szempontból. Pittermann Károly, Szabadka.

R

R. Várkonyi, Ágnes (2014) Politikai kultúra és információ a kora újkorban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-789-1

Ristić, Jovan (1892) Szerbia külügyi viszonyai az újabb időben. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (39-40). Pleitz Fer. Pál Könyvnyomda, Nagy-Becskereken.

Révész, Imre (1948) Társadalmi és politikai eszmék a magyar puritánizmusban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (6. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Réz, Mihály (1907) Széchenyi-problemák. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

S

Schvarcz, Gyula (1888) Adalék a római alkotmány-politikához és államjoghoz. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1885) Sallustios állam formái és a görögök politikai irodalma. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1886) További adalék a görögök politikai irodalmának kritikai történetéhez. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1889) A király tanácsosainak felelőssége Aragóniában és Magyarországon III. András óta. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simor, János (1867) A főméltóságú herczeg-primásnak három irata és függelékül b. Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter ur ... levele a herczeg-primáshoz. Szent István Társulat, Pest.

Sorel, Albert (1888) Európa és a franczia forradalom. 1. rész, A politikai erkölcsök és a hagyományok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Stein, Peter (1987) Die NS-Gaupresse 1925-1933 : Forschungsbericht, Quellenkritik, neue Bestandsaufnahme. Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung (42). K.G. Saur, München : New York : London : Oxford : Paris. ISBN 3-598-21299-2

Szabó, Béla (1848) A magyar korona országainak státusjogi és monarchiai állása a pragmatica sactio szerint. Szabó Béla, Pozsony.

Szabó, Dezső (1934) A megyék ellenállása Mária Terézia úrbéri rendeleteivel szemben. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, István (1947) A jobbágy birtoklása az örökös jobbágyság korában. Értekezések a történeti tudományok köréből (26. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szalay, László (1861) A Magyarországi Szerb telepek jogviszonya az államhoz. Heckenast, Pest.

Szalay, László (1847) Publicistai dolgozatok. Heckenast Gusztáv, Pest.

Szendrei, Ákos (2012) Justh Gyula politikai pályája : A függetlenségi politizálás lehetőségei a 19–20. század fordulóján. Speculum Historiæ Debreceniense, 8 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634735755

Szentpéteri, István (1986) Social organizations. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4210-2

Szeremlei, Sámuel (1867) A honvédelmi bizottmány keletkezése és a forradalom kitörése 1848-ban : adalékul Magyarország történelméhez. Pfeifer, Pest.

Szilágyi, István and Vaszary, Kolozs and Révész, Imre (1877) Adalékok a M. T. Akadémia megalapitása történetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1859) Bánffi Dénes kora és megöletése : Történeti rajz. Emich, Pest.

Széchenyi, István (1841) A' kelet népe. Wigand Károly Frigyes, Pozsony.

Széchenyi, István (1846) Eszmetöredékek különösen a Tisza-völgy rendezését illetőleg. Trattner, Pest.

Széchenyi, István (1912) Garat. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, István (1887) Gróf Széchenyi István beszédei. Athenaeum, Budapest.

Széchenyi, István (1894) Gróf Széchenyi István hírlapi czikkei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, István (1904) Gróf Széchenyi István munkái. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, István (1848) Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül. Belnay, Pozsony.

Széchenyi, István (1841) A Kelet népe. Trattner-Károlyi, Pest.

Széchenyi, István (1925) A Kelet népe. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1828) Lovakrul. Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István, Pest.

Széchenyi, István (1847) Politikai programm töredékek. Trattner és Károlyi, Pest.

Széchenyi, István (1847) Politische Programm-Fragmente 1847 : Aus dem Ungarischen mit Anmerkungen eines Oppositionellen. Jurany, Leipzig.

Széchenyi, István (1833) Stádium. Wigand Otto, Lipcse.

Széchenyi, István (1858) Töredékek gróf Széchenyi István fennmaradt kézirataiból : Hunnia : (1. kötet). Heckenast, Pest.

Széchényi, Dénes (1891) Egy őszinte szó a Kossuth-cultusról. Franklin, Budapest.

sine, nomine (2003) Az EU-csatlakozás magyarországi kérdései. Magyarország az ezredfordulón, Műhelytanulmányok . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-402-1

sine, nomine (1998) Környezetpolitika és uniós csatlakozás. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-073-5

sine, nomine (1999) Politika és társadalom, 1989-1998. Magyarország az ezredfordulón, Műhelytanulmányok . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-164-2

sine, nomine (1896) A magyar országgyűlési képviselők arczkép-albuma 1896. Divald Károly Fia, Eperjes.

T

Taine, Hippolyte Adolphe (1881) A jelenkori Francziaország alakulása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tasner, Géza (1876) Széchenyi István szellemi hagyatéka és Tasner Antal végrendelete : Emlékirat. Légrády, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1884) Oroszország és hazánk. Athenaeum, Budapest.

Thiers, Adolphe Louis and Royer-Collard, Pierre-Paul and Guizot, François (1883) Három beszéd a felsőházról Thiers-, Royer- Collard-, és Guizot-tól. Magyar Királyi Egyetem Könyvnyomda, Budapest.

Thoroczkay, Viktor (1896) A magyar állam és nemzetiségei : politikai tanulmány. Pesti Nyomda, Budapest.

Thébusz, János (1882) Protestantizmus és panszlávizmus. Ráth Mór, Budapest.

Tibád, Antal (1894) A román kérdés és a magyar nemzetiségi politika. Grill, Budapest.

Tisza, István (1904) Küzdelem a parlamentárizmusért : gróf Tisza István beszédei. Athenaeum, Budapest.

Trefort, Ágoston (1882) Kisebb dolgozatok : az irodalom, közgazdaság és politika köréből. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Tóth, Lőrinc (1874) Felsőbüki Nagy Pál emlékezete. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 8). Eggenberger, Pest.

Török, Ferencz (1890) A felmérési ügyvitel kézikönyve, különös tekintettel a felmérési felügyelőségek vezetésére : felmérési tisztviselők használatára jegyzetek és magyarázatokkal. Stampfel, Eder és társai nyomda, Pozsony.

U

Urr, György (1930) A szlovenszkói magyar politika tíz esztendeje : 1919-1929. Puzsér Ny., Košice-Kassa.

V

Vázsonyi, Vilmos (1893) A királyi placetum a magyar alkotmányban. Grill, Budapest.

Z

Zeller, Árpád (1894) A magyar egyházpolitika 1847-1894 : a vallásszabadság, a polgári házasság, a katholikus autonomia, az alapok és alapitványok s egyéb egyházpolitikai kérdések történelmi feljődése hazánkban. Boruth E. Könyvnyomdája, Budapest.

Zichy, Antal (1890) Psychiatria és politika. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zigány, Árpád (1906) Panama-tanulmányok ; A máramarosi herceg. Jókai Könyvnyomda, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1880) A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a reformátiótól kezdve. Franklin, Budapest.

Á

Ágh, Attila (1988) „Népek hazája, nagyvilág”. A világrendszer-elméletek történetéhez. Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4744-9

Ágoston, Péter (1909) A szekularizáció. Deutsch Zsigmond és Társa, Budapest.

Áldor, Imre (1868) Kossuth és Perczel. Heckenast, Pest.

This list was generated on Wed Jul 24 16:38:20 2024 CEST.