REAL-EOD

Items where Year is 1907

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 77.

Fischer, Jakab and Ortvay, Tivadar and Polikeit, Károly, eds. (1907) 1856-1906 emlékmű. Angermayer Károly Nyomda, Pozsony.

Entz, Géza and Mágócsy-Dietz, Sándor, eds. (1907) Az élők világa : növény- és állatország. A műveltség könyvtára (5). Athenaeum, Budapest.

Thallóczy, Lajos and Áldásy, Antal, eds. (1907) Codex Diplomaticus Partium Regno Hungariae Adnexarum. Magyarország melléktartományainak oklevéltára, 2. : A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára, 1198-1526. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 33 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kerekes, Pál and Bitó, Lajos, eds. (1907) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1907 augusztus 25-29-ig Pozsonyban tartott XXXIV. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Csányi, Károly, ed. (1907) Országos Magyar Iparművészeti Múzeum : a budapesti amateur gyűjtemények kiállításának lajstroma. Franklin, Budapest.

Atzél, Béla, ed. (1907) A kereskedelmi bíróságok hatáskörébe utalt vétségek eseteiben követendő eljárás. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (194.). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Abafi Aigner, Lajos (1907) Magyarország lepkéi, tekintettel Európa többi országainak lepke-faunájára. Athenaeum, Budapest.

Angyal, Dávid (1907) Gróf Széchenyi István történeti eszméi. Franklin, Budapest.

Asbóth, Oszkár (1907) Szláv jövevényszavaink. I., Bev. és a kükönböző rétegek kérdése. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balog, Szidónia (1907) Magyarországi zsidók kamaraszolgasága és igazságszolgáltatása a középkorban. Művelődéstörténeti értekezések (28). Vasutas Szöv. Ny., Budapest.

Berend, Miklós (1907) A csecsemőbetegségek orvoslása. Therapia, a gyógyító tudományok könyvtára (10). Singer és Wolfner, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1907) Gróf Széchenyi István. Lampel, Budapest.

Bohdaneczky, Imre (1907) Magyarország pénz- és súlyviszonyai az Anjouk alatt. Globus Műintézet, Budapest.

Bourdeau, János (1907) A jelenkori gondolkozás mesterei. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (72). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Boér, Elek (1907) Közigazgatási bíráskodás : tanulmány a közigazgatási jog köréből. Grill Károly, Budapest.

Bráz, Béla (1907) A nagycsepcsényi és muthnai Vladár-család története és leszármazása. Magyar Nyomda, Turócszentmárton.

Búzás, Győző (1907) A németes összetételek története. Nyelvészeti füzetek (41). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, Budapest.

Cseh, Lajos (1907) Világtörténelem. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár . Stampfel Károly, Budapest.

Cserey, Adolf (1907) A növénytani kifejezések betűrendes ismertetése, kiegészítésűl a növényhatározóhoz. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (199). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Erdélyi, László (1907) Egyházi földesúr és szolgái a középkorban. Szent István-Társulat, Budapest.

Erdélyi, László (1907) Magyarország társadalma XI. századi törvényeiben. Stephaneum Nyomda R. T., Budapest.

Eötvös, Loránd (1907) Phisikai jegyzet gyógyszerészethallgatók számára. Pénzintézeti Felszerelések Műintézet Részvénytársasága, Budapest.

Eötvös, Roland (1907) Bestimmung der Gradienten der Schwerkraft und ihrer Niveauflächen mit Hilfe der Drehwaage. E. J. Brill, Leiden.

Ferdinandy, Gejza (1907) A rendi elemek a magyar alkotmányban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ferenczi, Zoltán (1907) Petőfi és a socialismus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fest, Sándor (1907) Hangátvetés a magyar nyelvben. Nyelvészeti füzetek (42.). Athenaeum Nyomda, Budapest.

Földes, Imre (1907) Daczos lelkek : verses vígjáték három felvonásban. Magyar történeti színműtár (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Földes, Imre (1907) A király arája : verses vígjáték. Magyar történeti színműtár (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Földes, Imre (1907) A királyné : tragédia három felvonásban. Magyar történeti színműtár (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Galambos, Dezső (1907) Tanulmányok a magyar relatívum mondattanáról. Nyelvészeti füzetek (43). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-Társaság, Budapest.

Gubányi, Károly (1907) Öt év Mandzsuországban. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (9). Lampel, Budapest.

Hampel, József (1907) Ujabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Herman, Ottó (1907) Az 1902-ik évi nemzetközi madárvédelmi egyezmény és Magyarország : történeti vázlat. Hornyánszky Viktor Cs. és Kir. Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Iványi, István (1907) Lugos rendezett tanácsú város története. Horváth István és Társa, Szabadka.

Karácsonyi, János (1907) Hogyan lett Szent István koronája a magyar szent korona felső részévé. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1907) 1820. január 1. - 1821. december 31. Kazinczy Ferencz levelezése (17). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kempelen, Béla (1907) A nemesség. Útmutató az összes nemességi ügyekben : Genealogiai és heraldikai kézikönyv. Benkő Gyula könyvkereskedése, Budapest.

Kornis, Gyula (1907) Az ismerés a priori elemei Platonnál. Hornyánszky Viktor csász. és kir. Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Kosutány, Tamás (1907) Az országos m. kir. chemiai intézet és központi vegykisérleti állomás 25 éves működése : Emlékirat és beszámoló. Pallas, Budapest.

Kräuter, Ferenc (1907) A mássalhangzók hasonulása a magyarban. Nyelvészeti füzetek (44). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Kräuter, Ferencz (1907) A niczkyfalvai német nyelvjárás hangtana. Magyarországi német nyelvjárások (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kumlik, Emil (1907) Rómer Ferenc Flóris élete és műkődése. Angermayer, Pozsony.

Kégl, Sándor (1907) Dselâl ed-Dîn Rum̂î négysoros versei. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Laczkó, Géza (1907) Játszi szóképzés. Nyelvészeti füzetek (49). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Lehoczky, Tivadar (1907) Munkács város új monográfiája. Grünstein Mór, Munkács.

Lukinich, Imre (1907) I. Rákóczi György és a lengyel királyság. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyary, Géza (1907) Újabb irányok a nemzetközi perjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1907) Az 1790/1-diki országgyűlés. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (70-71). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Martinovics, Ignácz (1907) Franczia Catechesis. Sonnenfeld A. Könyv és Műnyomdája, Nagyvárad.

Melich, János (1907) A magyar szótárirodalom. Nyelvészeti füzetek (46.). Athenaeum Irod. és Nyomdai Részvénytársulat kiadása, Budapest.

Molnár, Victor (1907) Dr. Wlassics Gyula : élet- és jellemrajzi vázlatok. Franklin, Budapest.

Márki, Sándor (1907) I. Ferenc József Magyarország királya. Franklin, Budapest.

Márki, Sándor (1907) II. Rákóczi Ferencz. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Nagy, Iván (1907) Nógrádvármegye története az 1544-ik évig. Balassagyarmati Könyvnyomda, Balassagyarmat.

Orosz, Adrienne (1907) Róma diadala : keresztény-szocziális regény. Kunossy, Szilágyi és társa, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1907) Az ősember táplálkozása. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ovidius Naso, Publius (1907) Amores. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum (7). Academia Litterarum Hungarica, Budapestini.

Plósz, Béla (1907) Részletes sebészet. Állatorvosi Kézi Könyvtár (12, 16). Magyar Országos Állatorvos-Egyesület, Budapest.

Prohászka, Ottokár (1907) Modern katholicizmus. A Szent-István-Társulat kiadása, Budapest.

Pálfi, Márton (1907) Kolozsvári Glosszák. Nyelvészeti füzetek (45). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Rubinyi, Mózes (1907) Általános nyelvtudomány. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (192). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Réz, Mihály (1907) Széchenyi-problemák. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schmidt, József (1907) Az italiai nyelvcsalád helyzete az indogermán nyelvek körében. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Scholtz, Béla (1907) Nagy-Várad várának története. Szent László Ny., Nagyvárad.

Simonyi, Zsigmond (1907) Igenévi szerkezetek. Nyelvészeti füzetek (47). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szabó, Lajos (1907) A nagykanizsai nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (48). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szabó, Sándor (1907) A szigetközi nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (38). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Széchenyi, István (1907) Eszmék és gondolatok Széchenyi István műveiből. Buschmann, Budapest.

Sörös, Pongrác (1907) Jerosini Brodarics István (1471- 1539.). Szent István Társulat, Budapest.

Terkán, Lajos (1907) Az 1905. C üstökös pályája. Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium kisebb kiadványai, 12 . Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium, Budapest.

Terkán, Lajos (1907) Korrespondeáló hullócsillagészlelések Nagy-Tagyoson és Ó-Gyallán. Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium kisebb kiadványai, 11 . Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium, Budapest.

Terkán, Lajos (1907) A kis bolygók saecularis háborgása. Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium kisebb kiadványai, 13 . Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium, Budapest.

Timon, Ákos (1907) A szent korona és a koronázás közjogi jelentősége. A "Budapesti Hírlap" nyomdája, Budapest.

Vikár, Béla (1907) A regös ének. Nyelvészeti füzetek (39). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Váradi, Antal (1907) Szent Margit asszony : szomorújáték három felvonásban. Magyar történeti színműtár (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ányos, Pál (1907) Ányos Pál versei. Régi magyar könyvtár (23). Franklin, Budapest.

Édes, Jenő (1907) A balatonfelvidéki népnyelv. Nyelvészeti füzetek (40). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

This list was generated on Sun Feb 28 22:45:01 2021 CET.