REAL-EOD

Items where Year is 1896

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 115.

Ezredéves Országos Kiállítás, Történelmi Főcsoport Igazgatósága, ed. (1896) 1896-iki Ezredéves Országos Kiállítás : a Történelmi Főcsoport hivatalos katalógusa. Kosmos Műintézet, Budapest.

Heller, Ágost, ed. (1896) Az Elischer-féle Goethe-gyűjtemény katalogusa. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dudás, Gyula, ed. (1896) Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája. Bács-Bodrogh vármegye közönsége, Zombor.

Pápai, Károly and Munkácsi, Bernát, eds. (1896) Déli osztják szójegyzék. Ugor füzetek (12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1896) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1686-1688. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (19). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tagányi, Károly, ed. (1896) Magyar erdészeti oklevéltár : Magyarország ezredéves fennállásának emlékére kiad. az Országos Erdészeti Egyesület. Pátria Nyomda, Budapest.

Lakits, Ferencz and Prochnov, József, eds. (1896) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1896. szeptember 12-én Budapesten tartott XXVIII. vándorgyűléseinek történeti vázlatai és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Boruth, Budapest.

Zivuska, Jenő, ed. (1896) A Selmeczi M. Kir. Bányász és Erdész Akadémia Ifjúsági Körének milleniumi emlékirata : 1763-1896. Debreczen Város Könyvnyomdája, Debreczen.

Thaly, Kálmán, ed. (1896) Thököly Imre fejedelem 1691-1692-iki leveleskönyve. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 34 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Thúry, József, ed. (1896) Török történetírók II. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Halis, István and Hoffmann, Mór, eds. (1896) Zalavármegyei évkönyv a millenniumra. Wajdits, Nagykanizsa.

Natorp, Tivadar and Bálványi, Gyula, eds. (1896) A dohány és dohányjövedék Magyarországon : történeti és statisztikai ismertetés. [s.n.], Budapest.

Beöthy, Zsolt, ed. (1896) A magyar irodalom története : képes díszmunka. Athenaeum, Budapest.

Intézeti, előljáróság, ed. (1896) A veszprémi papnevelő intézet emlékkönyve Magyarország fennállásának ezredéves ünnepére. Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém.

Acsády, Ignácz (1896) A jobbágy-adózás 1577–1597-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Almási Balogh, Elemér (1896) A valuta szerepe a gazdasági válságban. Almási Balogh Elemér, Budapest.

Asbóth, János (1896) Korunk uralkodó eszméi. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, János (1896) Nagy-Kanizsa város és vidékének hadtörténelmi leírása. Fischel Fülöp Könyvkereskedése, Nagykanizsa.

Bolyai, John (1896) The science absolute of space : independent of the truth or falsity of Euclid's axiom XI (which can never be decided a priori). The Neomon, Austin.

Bontz, József (1896) Keszthely város monográfiája. Farkas, Keszthely.

Borovszky, Samu (1896) Csanád vármegye története 1715-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1896) A ciszterczi rend története Magyarországban 1142-1896. Hornyánszky Nyomda, Budpest.

Békefi, Remig (1896) A czisztercziek középkori iskolázása Párisban. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Daniel, Gábor (1896) A vargyasi Daniel család eredete és tagjainak rövid életrajza. Franklin, Budapest.

Demkó, Kálmán (1896) Lőcse város műtörténeti rövid leírása. Reis József Tankkönyvnyomdája, Lőcse.

Dudás, Gyula (1896) A bácskai és bánsági szerbek szereplésének története 1526-1711. Bittermann, Zombor.

Edvi Illés, Sándor (1896) A m. kir. államvasutak és az üzemükben lévő helyi érdekű vasutak árúforgalmi viszonyai. [s.n.], Bp.

Elemér, Oszkár (1896) Görgey Arthur 1848-49-ben : a történelmi kritika eredményeinek rövid összefoglalása. Franklin, Budapest.

Farkas, Lajos (1896) Egy nemzeti küzdelem története. Kilián, Budapest.

Fayer, László (1896) Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fenyvessy, József (1896) Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ötven éves története : 1846-1896. Kosmos Nyomda, Budapest.

Fináczy, Ernő (1896) A magyarországi középiskolák múltja és jelene. Hornyánszky, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1896) A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440-1526). A magyar nemzet története (4). Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos and Lukcsics, József (1896) A veszprémi püspökség római oklevéltára = Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis. Római Magyar Történeti Intézet, Budapest.

Freimut, Bernardin (1896) A zsidó vérgyilkosságok története napjainkig. Historikus, Budapest.

Galgóczy, Károly (1896) Nagy-Kőrös város monográphiája : régi és újkori ismertetés. Pátria, Budapest.

Galgóczy, Károly (1896) A Sajó-galgóczi Galgóczy család négy ága, a Pókai Szikszay, Telegdi Csanády és Nagyfalusi Bajza család ismertetése, nemzedékrendekkel. Pátria Ny., Budapest.

Gonda, Béla (1896) Az al-dunai Vaskapu és az ottani többi zuhatag szabályozása. Országgyűlési Értesítő Kő-és Könyvnyomdája Részvénytársaság, Budapest.

Győrffi, Endre (1896) A Keszthelyi Kath. Főgymnasium története. Farkas János Könyvnyomdája, Keszthely.

Halász, Ignác (1896) Svéd-lapp nyelv VI. : Pite Lappmarki szótár és nyelvtan : rövid Karcsmandói lapp szójegyzékkel. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hampel, József (1896) A Honfoglalási kor hazai emlékei. Franklin Társulat, Budapest.

Hegedűs, István (1896) Guarinus és Janus Pannonius. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heller, Ágost (1896) Katalog der Elischer'schen Goethe-Sammlung. UNSPECIFIED, Budapest.

Horvát, Sándor (1896) Okmánytár a piaristák Sz.László királyról címzett nyitrai kollégiumának történetéhez. Huszár István Könyvnyomdája, Nyitra.

Hörk, József (1896) Az eperjesi ev. ker. Collegium története. Bernovits, Kassán.

Jancsó, Benedek (1896) A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedés kiadása, Budapest.

Jászai, Rezső (1896) A franczia forradalom történetének történetírása hazánkban. Endrényi, Szeged.

Jókai, Mór (1896) Kertészgazdászati jegyzetek. Athenaeum, Budapest.

Kakas, István and Tectander, Georg (1896) Putešestvie v Persiju čerez Moskoviju 1602-1603 gg. Moszkvai Állami Egyetem, Moszkva.

Karácsonyi, János (1896) Békésvármegye története. Békésvármegye közönsége, Gyula.

Kazinczy, Ferenc (1896) 1809. október 1. - 1810. junius 30. Kazinczy Ferencz levelezése (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kis, Ernő (1896) A dunántúli ev. ref.egyházkerület pápai főiskolájának története 1531-1895. Kis Tivadar, Pápa.

Kollányi, Ferenc (1896) A magyar kath. főpapság végrendelkezési jogának története. Szent István Társulat, Budapest.

Komlóssy, Ferencz (1896) Az Esztergom Főegyházmegyei római katolikus iskolák története. Neumayer Ede Könyvnyomdája, Esztergom.

Komáromy, András (1896) Ugocsa vármegye keletkezése. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kont, Ignác (1896) La Hongrie littéraire et scientifique. Leroux, Paris.

Kovács, Béla (1896) A szepsii evangelikus református egyház története. Steinfeld Nyomda, Sárospatak.

Kuncz, Ignácz (1896) Állami önkormányzat. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kurländer, Ignácz (1896) Földmágnességi mérések a Magyar Korona országaiban 1892-1894. években. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Károly, János (1896) Fejér vármegye története : Magyarország ezeréves fennállásának ünnepére kiadja Fejér vármegye közönsége. Csitári Nyomda, Székesfejérvár.

Késmárky, István (1896) Az esztergomi érseknek, mint Magyarország primásának jogai és kiváltságai : egyházjogi és közjogi tanulmány. Franklin-társulat, Budapest.

Kúnos, Ignácz (1896) Kisázsia török dialektusairól. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lendvai, Miklós (1896) Temes vármegye nemes családjai. Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum-Társulat, Budapest.

Lipthay, Sándor (1896) Gróf Széchényi István műszaki alkotásai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1896) Magyarország története az Árpádok korában (1038-1301). A magyar nemzet története (2). Athenaeum, Budapest.

Meiszner, Alajos (1896) Hogyan lakik a nép a XIX. század végén. Meiszner Lajos, -.

Mikó, Pál (1896) Női magyar levélstílus a 17. században. Becsek Dániel Könyvnyomdája, Székelyudvarhely.

Moldován, Gergely (1896) A románság : politikai, történelmi, néprajzi és nyelvészeti közlemények. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (60). Pleitz, Nagybecskerek.

Mudrony, Soma (1896) A vámkérdés megoldása. Országos Iparegyesület, Budapest.

Munkácsi, Bernát (1896) Budenz József emlékezete. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Munkácsi, Bernát (1896) A votják nyelv szótára. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Máriássy, Béla (1896) A szabadelvűség múltja, jelene és jövője. Pannonia, Győr.

Mátyás, Flórián (1896) Történeti egyezések és tévedések. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Münnich, Sándor (1896) Igló város története. Schmidt József Könyvnyomdája, Igló.

Nagy, Sándor (1896) Háromszék önvédelmi harcza. Gombos Ferencz, Kolozsvár.

Ortvay, Tivadar (1896) Temesvármegye és Temesvárváros története a legrégibb időktől a jelenkorig. Eder, Pozsony.

Osváth, Pál (1896) Biharvármegyében kebelezett Kis-MÁria (Kismarja) Nagyközség Nagymáriai puszta leírása. Fritz Nyomda, Budapest.

Panek, Ödön (1896) A selmecbányai kir. kath. gymnasium története. Joerges Ágost Özv. és fia Könyvnyomója, Selmecbánya.

Pfeiffer, Antal (1896) A kegyes tanítórendek temesvári társházának és a főgymnásiumnak története. A csanád egyházmegyei nyomda, Temesvár.

Pollák, Miksa (1896) A zsidók története Sopronban : a legrégibb időktől a mai napig : hetvenöt kiadatlan okirati melléklettel. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, Budapest.

Radó, Antal (1896) Az olasz irodalom története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (26-27). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ribot, Théodule (1896) A lelki átöröklés. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (28.). [s.n.], Budapest.

Rohonyi, Gyula (1896) A honfoglalás története. Athenaeum, Budapest.

Ruschek, Antal (1896) Győr jubiláris püspökei. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Ruskin, John (1896) Velencze kövei. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Réthy, László (1896) A romanismus illyricumban. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schuller, Richard (1896) Geschichte des Schässburger Gymnasiums. Druck Jördens, Schässburg.

Schönvitzky, Bertalan (1896) A pozsonyi kir. kath. főgymnasium története. Eder Nyomda, Pozsony.

Sebestyén, Gyula (1896) Zrinyi Miklós a szigetvári hős. Franklin-Társulat, Budapest.

Suetonius Tranquillus, Caius (1896) Császárok életrajzai. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Szabó, Károly and Hellebrant, Árpád (1896) Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. 1. r., 1-2547 sz. : 1480-1670. Régi magyar könyvtár (3. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szamota, István (1896) A Murmelius-féle latin-magyar szójegyzék 1533-ból : a schwazi ferenczrendi kolostorban őrzött egyetlen példányból. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. (In Press)

Szathmáry, György (1896) Nemzeti állam és népoktatás. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

Szederkényi, Nándor (1896) A magyar hadi intézmény történeti és közjogi megvilágitásban. Athenaeum, Budapest.

Szekrényi, Lajos (1896) A bibliai régiségtudomány kézikönyve. Szerző, Budapest.

Szendrei, János (1896) Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállitáson. Kereskedelmi M. Kir. Minister, Budapest.

Szilády, Áron (1896) XVI. századbeli magyar költők művei. 5. köt. 1545-1559. Régi Magyar Költők Tára (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szontagh, Miklós (1896) Tátrakalauz. Útmutató a Magas Tátrába s a Tátravidéki fürdőkbe. Singer és Wolfner, Budapest.

Szávay, Gyula (1896) Győr : Monográfia a város jelenkoráról a történelmi idők érintésével. Győr Város Törvényhatósága, Győr.

Széchy, Károly (1896) Gróf Zrinyi Miklós 1620-1664. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Temesváry, János (1896) A magyar-örmény nemes családok czímerlevelei. Todorán Nyomda, Szamosújvár.

Thoroczkay, Viktor (1896) A magyar állam és nemzetiségei : politikai tanulmány. Pesti Nyomda, Budapest.

Thuróczy, Károly (1896) Nyitra megye. Megyei monográfiák (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vargha, Gyula (1896) A magyar hitelügy és hitelintézetek története. Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság, Budapest.

Velleius Paterculus, Caius (1896) C. Velleius Paterculus Róma történetéről írt két könyve. Görög és latin remekírók . Franklin Társulat, Budapest.

Veress, Endre (1896) Lengyelországi adalékok hazánk s főleg Erdély XVI–XVIII. századi történetéhez : Lengyel levéltári kutatások alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vigyázó, Ferenc (1896) Az európai közjog egy alkotmányos garantiája : (alkotmányjogi értekezés). Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Volf, György (1896) Első keresztény térítőink, nyelvünk, írásunk és történelmünk tanubizonysága szerint. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vágner, József (1896) Adalékok a nyitrai székeskáptalan történetéhez. Huszár Nyomda, Nyitra.

Vágó, Ferencz (1896) A gyöngyösi kath. községi nagygimnasium története 1634-től 1895-ig. Kohn L. Könyvnyomdája, Gyöngyös.

Wosinsky, Mór (1896) Tolnavármegye az őskortól a honfoglalásig. Franklin, Budapest.

Zimándy, Ignácz (1896) Kossuth Lajos a világtörténelem ítélőszéke előtt. Szent Gellért Könyvnyomda, Budapest.

sine, nomine (1896) A magyar országgyűlési képviselők arczkép-albuma 1896. Divald Károly fia, Eperjes.

Ádám, Gerzson (1896) A nagy-kőrösi Ev. Ref. Fögymnasium története. Nagykőrösi Református Egyháztanács, Nagykőrös.

Áldásy, Antal (1896) A nyugoti nagy egyházszakadás története VI. Orbán haláláig : 1378-1389. Pfeifer, Budapest.

This list was generated on Wed Feb 24 21:28:50 2021 CET.