REAL-EOD

Items where Year is 1908

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 85.

A

Acsády, Ignácz (1908) A magyar jobbágyság története. Grill, Budapest.

Asbóth, Oszkár (1908) A j>gy változás a hazai szlovének nyelvében és a dunántúli magyar nyelvjárásokban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

B

Balogh, Jenő (1908) Nyomor és büntettek. Olcsó könyvtár . Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Barabás, Endre (1908) Románia nemzetiségi politikája és az oláhajkú magyar polgárok. Ellenzék Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Batta, Béla (1908) A melléknévi mondatok népies használata. Nyelvészeti füzetek (51). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Beke, Manó (1908) Bevezetés a differenciál- és integrál-számításba. Népszerű Főiskola könyvtára (5). Franklin-Társulat, Budapest.

Benkó, Imre (1908) Nemes családok Nagykőrösön 1848 előtt : leszármazási táblákkal és czimerekkel. Ottinger Ede, Nagykőrös.

Bernolák, Nándor (1908) A büntető törvények és a büntető novella : A hatályban levő büntető törvények teljes gyüjteménye. Jogi Zsebkönyvek Gyűjteménye (13). Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1908) Beatrix királyné, 1457-1508. Magyar történeti életrajzok (52). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Beöthy, Zsolt (1908) Kálozdy Béla : regény. Magyar regényirók képes kiadása (42-43). Franklin Társulat, Budapest.

Bodor, Antal (1908) Temesvár és Délmagyarország. Moravetz testvérek kiadása, Temesvár.

Bolgár, Elek (1908) Választójog és választórendszerek. Deutsch Elek és Társa Könyvkereskedése, Budapest.

Borovszky, Samu (1908) Szendrő vára. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

C

Cairnes, John Elliot (1908) Vezérelvek a közgazdaságtan köréből, újból kifejtve. Magyar Közgazdasági Könyvtár (6). Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Concha, Győző (1908) Báró Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika. [s.n.], Budapest.

Csetényi, József (1908) A vámszövetség és bankközösség problémája. Budapesti Hírlap Nyomda, Budapest.

Csávolszky, Lajos (1908) Az árulás története. Világosság Könyvnyomda R.-T, Budapest.

D

Dénes, Szilárd (1908) Kossuth Lajos, a szónok. Nyelvészeti füzetek (53). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Dóczi, Sámuel (1908) Az ipari titok. Benkő Gyula, Budapest.

E

Ecsedi, István (1908) A Hortobágy-puszta természeti viszonyai tekintettel a mezőgazdaságra. Dugonics Nyomda, Szeged.

Evlia, Cselebi (1908) Evlia Cselebi török világutazó Magyarországi utazásai, 1664-1666. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eötvös, Roland (1908) Die Niveauflächen und die Gradienten der Schwerkraft am Balatonsee. [s.n.], Budapest.

F

Fabó, Bertalan (1908) A magyar népdal zenei fejlődése : 1000 kótapéldával, számos hasonmással. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Farkas, Emőd (1908) Gróf Batthyány Lajos élete. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

Fellner, Frigyes (1908) A nemzetközi fizetési mérleg és alakulása Magyarországon. Politzer-féle Könyvkiadóvállalat, Budapest.

Finkey, Ferenc (1908) A társadalom védelme a közveszélyes bűntettesek ellen. Büntetőjogi értekezések . Hornyánszky, Budapest.

Finkey, Ferenc (1908) A tételes jog alapelvei és vezéreszméi : A jogbölcsészet, mint alapvető és összefoglaló (általános) jogtudomány kézikönyve. Grill Károly, Budapest.

Friedrich, Vilmos (1908) A phosphor okozta megbetegedések : különös tekintettel a magyarországi viszonyokra. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

G

Gebhardt, Ferencz (1908) Kis dózis tárczái. Franklin Társulat, Budapest.

Gebé, Andor (1908) Bosnyákország történelme a legrégebbi időtől a magyar fennhatóság alatt : 1102-1527. Unió Nyomda, Ungvár.

Gelléri, Mór (1908) Matlekovits Sándor élete és működése. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Goldziher, Ignác (1908) Uri János. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1908) Honfoglaláselőtti török jövevényszavaink. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Gyulai, Pál (1908) Kritikai dolgozatok : 1854-1861. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (76). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gábor, Gyula (1908) A megyei intézmény alakulása és működése Nagy Lajos alatt. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

H

Hellebrant, Árpád (1908) Diplomatariumok és monumenták a M. Tud. Akadémia Könyvtárában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hevesi, Sándor (1908) Az előadás művészete. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (216). Stampfel, Budapest.

Horváth, Cyrill (1908) Joannes Vercellensis és a magyar Margit-legenda. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Sándor (1908) A M. Kir. Országos Levéltárnak az 1886-1907. években bemutatott czimeres nemeslevelek jegyzéke. Horváth Sándor, Budapest.

Hutyra, Ferencz (1908) Törvényszéki állatorvostan. Állatorvosi Kézi Könyvtár (13). Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

K

Kazinczy, Ferenc (1908) 1822 január 1. - 1823. deczember 31. Kazinczy Ferencz levelezése (18). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Király, János (1908) Magyar alkotmány és jogtörténet. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Klemm I., Antal (1908) Baróti Szabó Dávid nyelve nyelvújítási szempontból. Nyelvészeti füzetek (50). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Kollányi, Ferenc (1908) A párbér jogi természetéhez. Stephaneum Nyomda R. T., Budapest.

Konkoly-Thege, Miklós (1908) A nagytagyosi meteorológiai obszervatorium ismertetése és jelentése. A Magyar Királyi Országos Meteorológiai és Földmágnesességi intézet kisebb kiadványai (5.). [s.n.], Budapest.

Kováts, Sándor (1908) A csanádi papnevelde története 1806-1906. Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvár.

Krohn, Gyula (1908) A finnugor népek pogány istentisztelete. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (73). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kunz, Jenő (1908) A jog. Athenaeum, Budapest.

L

Lendvai, Jenő (1908) Temesvár város közgazdasági leírása. Megyei monográfiák . Magyar Könyvnyomda-Részvénytársaság, Budapest.

Lévay, Ede (1908) Fizikai példatár. 1-2. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (207-8.). Stampfel, Budapest.

Lóczy, Lajos (1908) Emlékbeszéd Reclus Elisée fölött. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 13 (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

M

Massány, Ernő (1908) A felsőbb légrétegek meteorológiai viszonyainak kutatása : tanulmány egy Kecskeméten létesítendő sárkány és ballon állomás felállítása tárgyában. A Magyar Királyi Országos Meteorológiai és Földmágnesességi intézet kisebb kiadványai (6.). [s.n.], Budapest.

Mazon, André (1908) Morphologie des aspects du verbe russe. UNSPECIFIED.

Melich, János (1908) Révai Miklós nyelvtudománya. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

N

Nagy, Ferencz (1908) Emlékbeszéd Hegedüs Sándor r. tag fölött. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 13 (12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Novák, László (1908) Emlékfüzet Záhonyi Alajos ötvenéves nyomdász-jubileumára. Pesti Könyvnyomda Részvény-Társaság Személyzete, Budapest.

Némethy, Geyza (1908) De epodo Horatii Cataleptis Vergilii inserto. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Géza (1908) Ovidius és Lygdamus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

O

Ortvay, Tivadar (1908) Emlékbeszéd Bubics Zsigmond t. tag fölött. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 14 (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1908) Emlékbeszéd Csaplár Benedek lev. tag fölött. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 13 (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1908) Emlékbeszéd Wosinsky Mór lev. tag fölött. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 13 (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

P

Paasonen, Heikki (1908) Csuvas szójegyzék. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Platon, and Simon, József Sándor (1908) Platon Sophistája : (görögül és magyarul). Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

R

R. Kiss, István (1908) A magyar helytartótanács I. Ferdinánd korában és 1549-1551. évi leveles könyve. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Rubinek, Gyula (1908) A kié a föld, azé az ország. Hornyánszky, Budapest.

Rudnay, Béla (1908) A Zsámbokréthyak : családtörténelmi tanulmány. Franklin, Budapest.

Révai, Miklós (1908) Elaboratior grammatica Hungarica : ad genuinam patrii sermonis indolem fideliter exacta, affiniumque linguarum adminiculis locupletius illustrata. Societatis Frankliniae, Budapestini.

S

Schafarzik, Ferencz (1908) Emlékbeszéd Schmidt Sándor lev. tag felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 13 (11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schäfer, Illés (1908) A kalaznói német nyelvjárás hangtana. Magyarországi német nyelvjárások (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Stein, Aurél (1908) Homokba temetett városok : Régészeti és földrajzi utazás Indiából Kelet-Turkesztánba 1900-1901-ben. Lampel, Budapest.

Szemere, Bertalan (1908) Szemere Bertalan levelei Szemere Miklóshoz és Györgyhöz : 1837-1856. Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém.

Szentirmai, Imre (1908) Magyar hadiszervezet a tizenötéves török háború idején : 1593-1608. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Szentkláray, Jenő (1908) A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1908) A székely határőrség szervezése 1762-64-ben : okirattárral, 1761-1790. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sándor, Imre (1908) A széplaki Petrichevich-Horváth család. Gámán Nyomda, Kolozsvár.

sine, nomine (1908) A Nemzeti Casinónak a játékbizottság által jóváhagyott ecarté-szabályai. Nemzeti Casino anyagai . Nemzeti Casino, Budapest.

T

Takáts, Sándor (1908) A magyar gyalogság megalakulása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tanítványai, barátai, tisztelői (1908) Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik évfordulójára. Athenaeum, Budapest.

Thury, Etele (1908) A dunántúli református egyházkerület története. Főiskolai Nyomda, Budapest.

Timon, Ákos (1908) A párbér Magyarországon : jogtörténeti fejlődése és jelen állása szerint levéltári nyomozások alapján. Pallas, Budapest.

V

Vass, János (1908) Fejezetek a népnyelv mondattanából. Nyelvészeti füzetek (52). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Vogüé, Eugène Melchior de (1908) Az orosz regény. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (74-75). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vári, Rezső (1908) A ciliciai Oppianus Halieutikájának kézirati hagyománya I. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Z

Zsilinszky, Mihály (1908) Az 1848-iki vallásügyi törvényczikk története. Luthertársaság , Budapest.

Á

Ágoston, Péter (1908) A sztrájk büntetése. Sebő Imre, Nagyvárad.

This list was generated on Tue Jul 16 12:04:55 2024 CEST.