REAL-EOD

Items where Year is 1908

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 74.

Hellebrant, Árpád, ed. (1908) Diplomatariumok és monumenták a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Biás, István, ed. (1908) Gróf Teleki Sámuel erdélyi kanczellár úti naplója 1759-1763. Adi Árpád Könyvnyomdája, Marosvásárhely.

Szabó, Sámuel and Katona, Lajos, eds. (1908) Régi magyar codexek : Székelyudvarhelyi codex ; Guary codex ; Nádor codex ; Lázár Zelma codex ; Birk codex ; Piry hártya. Nyelvemléktár (15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1908) A magyar jobbágyság története. Grill, Budapest.

Asbóth, Oszkár (1908) A j>gy változás a hazai szlovének nyelvében és a dunántúli magyar nyelvjárásokban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, Jenő (1908) Nyomor és büntettek. Olcsó könyvtár . Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Barabás, Endre (1908) Románia nemzetiségi politikája és az oláhajkú magyar polgárok. Ellenzék Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Batta, Béla (1908) A melléknévi mondatok népies használata. Nyelvészeti füzetek (51). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, Budapest.

Benkó, Imre (1908) Nemes családok Nagykőrösön 1848 előtt : leszármazási táblákkal és czimerekkel. Ottinger Ny., Nagykőrös.

Bernolák, Nándor (1908) A büntető törvények és a büntető novella : A hatályban levő büntető törvények teljes gyüjteménye. Jogi Zsebkönyvek Gyűjteménye (13). Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1908) Beatrix királyné, 1457-1508. Magyar történeti életrajzok (52). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Bodor, Antal (1908) Temesvár és Délmagyarország. Moravetz testvérek kiadása, Temesvár.

Bolgár, Elek (1908) Választójog és választórendszerek. Deutsch Elek és Társa Könyvkereskedése, Budapest.

Borovszky, Samu (1908) Szendrő vára. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Cairnes, John Elliot (1908) Vezérelvek a közgazdaságtan köréből, újból kifejtve. Magyar Közgazdasági Könyvtár (6). Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Concha, Győző (1908) Báró Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika. [s.n.], Budapest.

Csetényi, József (1908) A vámszövetség és bankközösség problémája. Budapesti Hírlap Nyomdája, Budapest.

Csávolszky, Lajos (1908) Az árulás története. Világosság Könyvnyomda R.-T, Budapest.

Dénes, Szilárd (1908) Kossuth Lajos, a szónok. Nyelvészeti füzetek (53). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Dóczi, Sámuel (1908) Az ipari titok. Benkő Gyula könyvkiadóhivatal, Budapest.

Ecsedi, István (1908) A Hortobágy-puszta természeti viszonyai tekintettel a mezőgazdaságra. Dugonics Nyomda, Szeged.

Evlia, Cselebi (1908) Evlia Cselebi török világutazó Magyarországi utazásai, 1664-1666. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eötvös, Roland (1908) Die Niveauflächen und die Gradienten der Schwerkraft am Balatonsee. [s.n.], Budapest.

Fabó, Bertalan (1908) A magyar népdal zenei fejlődése : 1000 kótapéldával, számos hasonmással. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Farkas, Emőd (1908) Gróf Batthyány Lajos élete. Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) R.T., Budapest.

Fellner, Frigyes (1908) A nemzetközi fizetési mérleg és alakulása Magyarországon. Politzer-féle Könyvkiadóvállalat, Budapest.

Friedrich, Vilmos (1908) A phosphor okozta megbetegedések : különös tekintettel a magyarországi viszonyokra. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Gebé, Andor (1908) Bosnyákország történelme a legrégebbi időtől a magyar fennhatóság alatt : 1102-1527. Unió Nyomda, Ungvár.

Gelléri, Mór (1908) Matlekovits Sándor élete és működése. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Goldziher, Ignácz (1908) Uri János. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1908) Honfoglaláselőtti török jövevényszavaink. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Gyulai, Pál (1908) Kritikai dolgozatok : 1854-1861. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (76). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gábor, Gyula (1908) A megyei intézmény alakulása és működése Nagy Lajos alatt. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Hellebrant, Árpád (1908) Diplomatariumok és monumenták a M. Tud. Akadémia Könyvtárában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hevesi, Sándor (1908) Az előadás művészete. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (216). Stampfel, Budapest.

Horváth, Cyrill (1908) Joannes Vercellensis és a magyar Margit-legenda. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Sándor (1908) A M. Kir. Országos Levéltárnak az 1886-1907. években bemutatott czimeres nemeslevelek jegyzéke. Horváth Sándor, Budapest.

Hutyra, Ferencz (1908) Törvényszéki állatorvostan. Állatorvosi Kézi Könyvtár (13). "Pátria" Irod. Vállalat és Nyomdai R.-T. Bizománya, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1908) 1822 január 1. - 1823. deczember 31. Kazinczy Ferencz levelezése (18). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Király, János (1908) Magyar alkotmány és jogtörténet. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Klemm I., Antal (1908) Baróti Szabó Dávid nyelve nyelvújítási szempontból. Nyelvészeti füzetek (50). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Kollányi, Ferenc (1908) A párbér jogi természetéhez. Stephaneum Részvénytársaság, Budapest.

Kováts, Sándor (1908) A csanádi papnevelde története 1806-1906. Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvár.

Krohn, Gyula (1908) A finnugor népek pogány istentisztelete. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (73). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kunz, Jenő (1908) A jog. Athenaeum, Budapest.

Lendvai, Jenő (1908) Temesvár város közgazdasági leírása. Megyei monográfiák . Magyar Könyvnyomda-Részvénytársaság, Budapest.

Lévay, Ede (1908) Fizikai példatár. 1-2. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (207-8.). Stampfel, Budapest.

Melich, János (1908) Révai Miklós nyelvtudománya. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Novák, László (1908) Emlékfüzet Záhonyi Alajos ötvenéves nyomdász-jubileumára. Pesti Könyvnyomda Részvény-Társaság Személyzete, Budapest.

Némethy, Geyza (1908) De epodo Horatii Cataleptis Vergilii inserto. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Géza (1908) Ovidius és Lygdamus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Paasonen, Heikki (1908) Csuvas szójegyzék. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Platon, and Simon, József Sándor (1908) Platon Sophistája : (görögül és magyarul). Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

R. Kiss, István (1908) A magyar helytartótanács I. Ferdinánd korában és 1549-1551. évi leveles könyve. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Rubinek, Gyula (1908) A kié a föld, azé az ország. Hornyánszky, Budapest.

Rudnay, Béla (1908) A Zsámbokréthyak : családtörténelmi tanulmány. Franklin, Budapest.

Révai, Miklós (1908) Elaboratior grammatica Hungarica : ad genuinam patrii sermonis indolem fideliter exacta, affiniumque linguarum adminiculis locupletius illustrata. Typis Societatis Frankliniae, Budapestini.

Schäfer, Illés (1908) A kalaznói német nyelvjárás hangtana. Magyarországi német nyelvjárások (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Stein, Aurél (1908) Homokba temetett városok : Régészeti és földrajzi utazás Indiából Kelet-Turkesztánba 1900-1901-ben. Lampel, Budapest.

Szemere, Bertalan (1908) Szemere Bertalan levelei Szemere Miklóshoz és Györgyhöz : 1837-1856. Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém.

Szentirmai, Imre (1908) Magyar hadiszervezet a tizenötéves török háború idején : 1593-1608. Buzárovits Nyomda, Esztergom.

Szentkláray, Jenő (1908) A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1908) A székely határőrség szervezése 1762-64-ben : okirattárral, 1761-1790. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sándor, Imre (1908) A széplaki Petrichevich-Horváth család. Gámán Ny., Kolozsvár.

Takáts, Sándor (1908) A magyar gyalogság megalakulása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tanítványai, barátai, tisztelői (1908) Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik évfordulójára. Athenaeum, Budapest.

Thury, Etele (1908) A dunántúli református egyházkerület története. Főiskolai Nyomda, Budapest.

Timon, Ákos (1908) A párbér Magyarországon : jogtörténeti fejlődése és jelen állása szerint levéltári nyomozások alapján. Pallas, Budapest.

Vass, János (1908) Fejezetek a népnyelv mondattanából. Nyelvészeti füzetek (52). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-Társ., Budapest.

Vogüé, Eugène Melchior de (1908) Az orosz regény. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (74-75). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vári, Rezső (1908) A ciliciai Oppianus Halieutikájának kézirati hagyománya I. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1908) Az 1848-iki vallásügyi törvényczikk története. Luthertársaság , Budapest.

sine, nomine (1908) A Nemzeti Casinónak a játékbizottság által jóváhagyott ecarté-szabályai. Nemzeti Casino anyagai . Nemzeti Casino, Budapest.

Ágoston, Péter (1908) A sztrájk büntetése. Sebő Imre, Nagyvárad.

This list was generated on Sun Feb 28 09:36:18 2021 CET.