REAL-EOD

Items where Year is 1903

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 62.

Szádeczky, Lajos, ed. (1903) Br. Apor Péter verses művei és levelei, 1676-1752. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 36-37 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Ferenczi, Zoltán, ed. (1903) Báró Wesselényi Miklós kiadatlan levelei Kossuth Lajoshoz. Atheneum, Budapest.

Thallóczy, Lajos and Hodinka, Antal, eds. (1903) Codex Diplomaticus Partium Regno Hungariae Adnexarum. Magyarország melléktartományainak oklevéltára, 1. : A horvát véghelyek oklevéltára, 1490-1527. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 31 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bolyai, János and Kürshák, Iosephus and Réthy, Mauritius and Tőtössy de Zepethnek, Béla, eds. (1903) Ioannis Bolyai de Bolya Appendix scientiam spatii absolute veram exhibens : a veritate aut falsitate axiomatis XI. euclidei, a priori haud unquam decidenda, independentem : adiecta ad casum falsitatis quadratura circuli geometrica.: Editio nova oblata ab Academia scientiarum hungarica ad diem natalem centesimum auctoris concelebrandum. Sumptibus Academiæ scientiarum hungaricæ, Budapestini.

Kürschák, József and Réthy, Móricz and Tőtössy de Zepethnek, Béla, eds. (1903) Ioannis Bolyai de Bolya Appendix scientiam spatii absolute veram exhibens: a veritate aut falsitate axiomatis XI. euclidei, a prior haud unquam decidenda, independentem: adiecta ad casum falsitatis quadratura circuli geometrica. Sumptibus Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapestini.

Bernáth, Lajos, ed. (1903) Protestáns iskoladrámák. Régi magyar könyvtár (21). Franklin, Budapest.

Acsády, Ignác (1903) A magyar birodalom története. Athenaeum, Budapest.

Aiskhulos, (1903) Aischylos tragédiái. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (53). [s.n.], Budapest.

Almásy, Dénes (1903) A zsadányi és törökszentmiklósi Almásy grófok. Franklin, Kétegyháza.

Almásy, György (1903) Vándor-utam Ázsia szivébe. Természettudományi Könyvkiadó Vállalat. XI. (1902-1904) ciklus (72.). Természettudományi Társulat, Budapest.

Angyal, Pál (1903) A tömeg bűntettei. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bakhulides, (1903) Bacchylides költeményei : (görögül és magyarul). Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Ballagi, Aladár (1903) Régi magyar nyelvünk és a Nyelvtörténeti Szótár. 1. köt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, Pál (1903) A magyar faj uralma. Magyar könyvtár (364). Lampel, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1903) Közjogunk és nemzeti törekvésünk. az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, Budapest.

Benisch, Arthur (1903) Marino Sanuto "Diarii"-jének magyar művelődéstörténeti vonatkozásai : bölcsészetdoktori értekezés. Művelődéstörténeti értekezések (9). Pátria Nyomda, Budapest.

Benkó, Imre (1903) Az Inárcsi Farkas család története. Bazsó Ny., Nagykőrös.

Bryce, James (1903) A római szent birodalom. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (54). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bölöni, László (1903) A nagybölöni Bölöny-család (Bewlewn nemzetség) története. Szerző, Kolozsvár.

Cicero, Marcus Tullius (1903) Cicero Brutusa : (latinul és magyarul). Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Concha, Győző (1903) Pulszky Ferencz : élet és jellemrajz. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Cserép, József (1903) Határidőszámítás a rómaiaknál. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Császár, Elemér (1903) Verseghy Ferencz élete és művei. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottság, Budapest.

Deutsch, Antal (1903) A Pesti Lloyd-Társulat : 1853-1903. Pesti Lloyd-Társulat Könyvnyomdája, Budapest.

Edvi, Illés Károly (1903) Parlamenti szólásszabadság. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Emilij, Laszowszki (1903) Matica Plemstva. Tisak Antuna Scholza, Zagreb.

Eugenio, Abel (1903) Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapest.

Ferenczi, Zoltán (1903) A könyvtártan alapvonalai. A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1903) Korvina-könyvtárban másolt kéziratok Emich Gusztáv gyűjteményében. Athenaeum, Budapest.

Friss, Ármin (1903) Magyar-zsidó oklevéltár I. : 1092-1539. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, Budapest.

Földes, Béla (1903) A társadalomerkölcsi probléma. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gaál, Jenő (1903) Gróf Széchenyi István nemzeti politikája és jövőnk. Politzer, Budapest.

Gaál, Jenő (1903) Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. 1-2. kötet. Hornyánszky, Budapest.

Goldziher, Ignácz (1903) A buddhismus hatása az iszlámra. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hagymásy, Ferenc (1903) A papi református egyház és Pap község története. Weisz, Pap.

Hajnóci R., József (1903) A szepesi bányavárosok története. Reiss József T.Könyvnyomdája, Lőcse.

Hegyi, József (1903) Hazánk történelmi nevezetességű helyei és meglévő műemlékei : segédkönyv a magyar történelem tanulásához... Sima Ny., Gyöngyös.

Heltai, Ferenc (1903) A magyarság érvényesülése a hadseregben : négy törvény országgyűlési tárgyalása. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Hollós, László (1903) Gasteromycetes Hungariae, cum tabulis XXXI = Magyarország Gasteromycetái. Franklin, Budapest.

Jászi, Viktor (1903) Válasz a pragmatica sanctio és a házi törvények tárgyában. Magyar jogászegyleti értekezések (28,3.). Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Katona, Lajos (1903) Alexandriai Szent Katalin legendája középkori irodalmunkban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1903) 1815. július 1. - 1816. február 29. Kazinczy Ferencz levelezése (13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kele, József (1903) A Jász-Kunság megváltása. Grill Károly Cs. és K. Udvari Könyvkereskedése, Budapest.

Király, Pál (1903) Dáczia története. Franklin-Társulat, Budapest.

Kőnig, Gyula (1903) Az algebrai mennyiségek általános elméletének alapvonalai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Le Play, Frédéric (1903) A munkásviszonyok reformja. A tiszamenti jobbágy. (Birtokos munkások, a kényszer-szegődség rendszere mellett, mely 1848 óta szegődség nélküli munkává alakult át.). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (56). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Németh, Béla (1903) Szigetvár története. Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaság, Pécs.

Némethy, Géza (1903) A római elégia viszonya a göröghöz. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pintér, Jenő (1903) A históriás énekek művelődéstörténeti vonatkozásai. Művelődéstörténeti értekezések (6). Hornyánszky, Budapest.

Pálffy, János (1903) Vöröskő. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

Reiner, János (1903) Az egyházi házasságkötési jogtörténelmi alapjai. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1903) Konstantinápoly magyar emlékei. Magyar Királyi Államvasutak Központi Menetjegyirodája, Budapest.

Teleki, Pál (1903) Az elsődleges államkeletkezés kérdéséhez : államtudori értekezés. Franklin-Társulat nyomdája, Budapest.

Thirring, Gusztáv (1903) Népesedésünk kútforrásai a múlt század első felében. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thury, József (1903) A "Behdset-ül-Lugat" czímű csagatáj szótár. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thury, József (1903) Török nyelvemlékek a XIV. század végéig. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Timon, Ákos (1903) Magyar alkotmány- és jogtörténet tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. Hornyánszky Viktor Nyomda, Budapest.

Tirts, Rezső (1903) 1848-49-iki élményeim, különös tekintettel a Cornides-féle szepesi guerilla-vadászok szereplésére a szabadságharczban. Sauter Nyomda, Késmárk.

Tóth-Szabó, Pál (1903) Giskra, különös tekintettel Abaujmegyére. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1903) A rovás-írás él-e a magyar nép között? : a M. Tud. Akadémia I. osztályától véleményadásra kiküldöt bizottság elé terjesztett jelentés. Hornyánszky, Budapest.

Ábel, Jenő (1903) Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapestini.

Éble, Gábor (1903) A cserneki és tarkeői Dessewffy család : genealogiai tanulmány. Franklin, Budapest.

This list was generated on Sun Feb 18 19:12:30 2018 CET.