REAL-EOD

Items where Year is 1890

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 76.

Sztankó, Béla, ed. (1890) Dalos könyv. 1. rész : A népiskolák 1. és 2. osztálya számára. Méhner Vilmos, Budapest.

Magyar, Tudományos Akadémia, ed. (1890) A Magyar Tud. Akadémia kiadásában megjelent munkák és folyóiratok betűrendes czím- és tartalom jegyzéke : 1830-1889. június hó végéig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos and Károlyi, Árpád, eds. (1890) Magyar országgyűlési emlékek, 1602-1604. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Volf, György, ed. (1890) Régi magyar codexek : Lobkowitz codex ; Batthyányi codex ; Czech codex. Nyelvemléktár (14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ábel, Eugenius, ed. (1890) Scholia recentia in Pindari Epinicia. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum (1). Academiae Litterarum Hungaricae, Budapestini.

Kolosvári, Sándor and Óvári, Kelemen, eds. (1890) A Tiszáninneni törényhatóságok jogszabályai 1-3. A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye, 1 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kalocsa, Róza, ed. (1890) A családi boldogság : mindenredű asszonyok és leányok számára. Franklin, Budapest.

Acsády, Ignácz (1890) A magyar nemesség és birtokviszonyai a mohácsi vész után. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Andrić, Sándor (1890) A montenegroi fejedelemség története : a legrégibb időtől fogva az 1852-ik évig : szerb okmányok, segédművek és népénekek után. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (23). Pleitz Ny., Nagy-Becskereken.

Antolik, Károly (1890) A hangáttétellel előidézett hangidomokról kifeszített rezgő hártyákon és üveglemezeken. Értekezések a természettudományok köréből (20. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Badics, Ferenc (1890) Fáy András életrajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ballagi, Géza (1890) Az 1839/40-diki országgyűlés visszhangja az irodalomban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, János (1890) Munkács-vár története. Szerző, Munkács.

Barthélemy-Saint Hilaire, Jules (1890) A philosophia viszonya a természettudományokhoz és a valláshoz. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Chyzer, Kornél (1890) A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek története 1840-től 1890-ig. "Zemplén" Műintézet, Sátoraljaújhely.

Csánki, Dezső (1890) Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Daday, Jenő (1890) A Nápolyi öböl Rotatoriái. Értekezések a természettudományok köréből (19. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Demkó, Kálmán (1890) A felső-magyarországi városok életéről a XV-XVII. században. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1890) Cesarini Julián bíbornok magyarországi pápai követ élete. A Magyar Egyháztörténelem Nagy Alakjai (1). Hornyánszky Viktor Könyvkiadó-Hivatala, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1890) Mátyás király élete. Magyar történeti életrajzok . Franklin Nyomda, Budapest.

Fröhlich, Izidor (1890) Az elméleti physika kézikönyve. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Garda, Samu (1890) Horváth Ádám életrajza. Wokál János, Nagyenyed.

Gindely, Antal (1890) Bethlen Gábor : 1580-1629. Magyar történeti életrajzok . [s.n.], Budapest.

Gindely, Antal (1890) Okmánytár Bethlen Gábor fejedelem uralkodása történetéhez. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gindely, Antal and Acsády, Ignácz (1890) Bethlen Gábor és udvara 1580-1629. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Grünwald, Béla (1890) Az új Magyarország : gróf Széchenyi István. Franklin, Budapest.

Gyulai, Rudolf (1890) Komárom vármegye és város történetéhez. Cziegler Károly Könyvnyomdája, Komárom.

Haraszti, Gyula (1890) André Chénier költészete. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hoffmann, Pál (1890) A specificatio : Magánjogi értekezés. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hudra, János (1890) A piaristák Zemplén vármegyében 1727-1890. Zemplén Könyvnyomtató Műintézet, Sátoraljaújhely.

Hunfalvy, Pál (1890) Az aranyos-széki mohácsi nyelvemlékek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kandra, Kabos (1890) Bene vára a Mátrában. Érseki Lyceum Nyomda, Eger.

Kazinczy, Ferenc (1890) 1763-1789. Kazinczy Ferencz levelezése (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kherndl, Antal (1890) A lánczhidak merevitő tartóinak grafikai elméletéről. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (14. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Klaić, Vjekoslav (1890) Bosznia története a legrégibb kortól a királyság bukásáig. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (22.). Pleitz Nyomda, Nagy-Becskerek.

Klug, Nándor (1890) Az enyv mint tápanyag. Értekezések a természettudományok köréből (20. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kovács, Sándor (1890) A soproni ev. lyceumi Magyar Társaság története 1790-1890. [s.n.], Sopron.

Kubinyi, Miklós (1890) Árva vára : történelmi tanulmány. Franklin Társulat, Budapest.

Kövesligethy, Radó (1890) Grundzüge einer theoretischen Spektralanalyse. H. W. Schmidt, Halle an der Saale.

Lázár, Gyula (1890) A török birodalom története. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (21). Pleitz Ny., Nagy-Becskerek.

Maizner, János (1890) A Kolozsvári Orvos-Sebészi Tanintézet történeti vázlata 1775-1872. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Margitay, Gábor (1890) Aradi vésznapok : Margitfalvi Margitay Gábor 1848-49. honvédmérnökkari őrnagy emlékiratai. Légrády, Budapest.

Matlekovits, Sándor (1890) Báró Wüllerstorf és a szabadkereskedés meghonosítása az osztrák-magyar monarchiában. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mocsáry, Lajos (1890) Az állami közigazgatás. Singer és Wolfner, Budapest.

Mokos, Gyula (1890) Magyarországi tanulók a jénai egyetemen. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ormay, Sándor (1890) Újabb adatok Erdély bogárfaunájához = Recentiora supplementa faunae coleopterorum in Transilvania. Rudnyánszky, Pest.

Ortvay, Tivadar (1890) A pécsi egyházmegye alapitása és első határai : történet-topografiai tanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Paganel, Camille Pierre Alexis (1890) Szkanderbég története vagy A törökök és keresztények a tizenötödik században. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (26). Pleitz Ny., Nagy-Becskerek.

Palásthy, Pál (1890) A Palásthyak. Palásthy, Budapest.

Petrik, Géza (1890) Magyarország bibliographiája, 1712-1860 : 2. köt. : könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak : [Gy-O]. Magyarország bibliographiája, 1712-1860 (Petrik) . Dobrowsky, Budapest.

Platon, (1890) Platon Theaitetosa : (görögül és magyarul). Görög és latin remekírók . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ponori Thewrewk, Emil (1890) A magyar zene tudományos tárgyalása. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pólya, Jakab (1890) A gazdasági válság. Athenaeum R. Társulat kiadása, Budapest.

Rambaud, Alfréd (1890) Oroszország története : eredetétől kezdve 1884-ig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (2-3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Réthy, László (1890) Az oláh nyelv és nemzet megalakulása. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (20). Pleitz Fer. Pál könyvnyomdája, Nagy-Becskereken.

Schenek, István (1890) Kísérleti adatok az akkumulátorok működéséhez. Értekezések a természettudományok köréből (20. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1890) Taras, Syrakusa, Akragas és egyéb görög államok demokratiája. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1890) A tudományos és irodalmi kitűnőségek jogczime a felsőházi tagságra az európai államok alkotmánytörténelmében különös tekintettel a spanyol alaptörvényhozásra (1808-1876). Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonkai, Lajos (1890) Hazánk tölgyfajai és tölgyerdei = Quercus et querceta Hungariae. Franklin, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1890) Kombináló szóalkotás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, Károly (1890) A régi székelység : székely történelmi és jogi tanulmányok. Stein János Egyetemi könyvkeresk., Kolozsvár.

Szarvas, Gábor and Simonyi, Zsigmond (1890) Magyar nyelvtörténeti szótár : a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. Hornyánszky, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1890) Erdély és az északkeleti háború : levelek és okiratok | Transylvania et bellum boreo-orientale. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, István (1890) Gróf Széchenyi István külföldi úti rajzai és följegyzései. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széll, Farkas (1890) A Nagybesenyői Bessenyey-család története. Dobrowsky és Franke, Budapest.

Takáts, Sándor (1890) Péteri Takáts József. "Hunyadi Mátyás" Nyomda, Budapest.

Than, Károly (1890) Az ásványvíznek chemiai constitutiójáról és összehasonlításáról. Értekezések a természettudományok köréből (20. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tokaji Kiss, Endre (1890) Lytton. Egy komédiás fiú története. Berger Ignácz Könyvnyomdája, Kisvárda.

Télfy, Iván (1890) Ujabb hellén munkák és a hellén nyelvtanítás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Török, Ferencz (1890) A felmérési ügyvitel kézikönyve, különös tekintettel a felmérési felügyelőségek vezetésére : felmérési tisztviselők használatára jegyzetek és magyarázatokkal. Stampfel, Eder és társai nyomda, Pozsony.

Verhovay, Gyula (1890) Az ország urai. Buschmann, Budapest.

Vécsey, Tamás (1890) Justinianus „Omnem Reipublicae” kezdetű rendelete a jogi oktatás tárgyában. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zay, Albert (1890) Főispán vagy megyei főnök? : adalék a közigazgatási reformhoz. Légrády, Budapest.

Zichy, Antal (1890) Psychiatria és politika. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1890) A linczi békekötés és az 1647-iki vallásügyi törvénycikkek története. Hornyánszky, Budapest.

Ábel, Jenő (1890) Olaszországi XV. századbeli íróknak Mátyás királyt dicsőítő művei. Irodalomtörténeti emlékek (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Thu Jun 17 09:11:40 2021 CEST.