REAL-EOD

Items where Year is 1888

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 75.

Szilágyi, Sándor, ed. (1888) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1661-1664. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beke, Antal and Barabás, Samu, eds. (1888) I. Rákóczy György és a porta : Levelek és okiratok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Staub, Móricz and Schächter, Miksa, eds. (1888) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1888. augusztus 23-27-ig Tátrafüreden tartott XXIV. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Volf, György, ed. (1888) Régi magyar codexek : Érsekújvári codex I. fele. Nyelvemléktár (9). Hornyánszky, Budapest.

Volf, György, ed. (1888) Régi magyar codexek : Érsekújvári codex II. fele. Nyelvemléktár (10). Hornyánszky, Budapest.

Halász, Ignácz, ed. (1888) Svéd-lapp nyelv. III. Ume- és Tornio-lappmarki nyelvmutatványok. Ugor füzetek (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignác (1888) Magyarország pénzügyei : I. Ferdinánd uralkodása alatt : 1526-64. az Athenaeum R. Társulat könyvnyomdája, Budapest.

Angyal, Dávid (1888) Késmárki Thököly Imre 1657-1705. Magyar történeti életrajzok (12). Méhner, Budapest.

Ballagi, Géza (1888) A politikai irodalom Magyarorszagon 1825-ig. Franklin, Budapest.

Ballagi, Géza (1888) A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. Franklin, Budapest.

Basire, Isaac (1888) II. Rákóczy György felelete az "Innocentia Transylvaniae"-ra : 1653-1659. Athenaeum, Budapest.

Boyesen, Hjalmar Hjorth and Heinrich, Gusztáv (1888) Goethe Faustja. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brassai, Sámuel (1888) Szórend és accentus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Concha, Győző (1888) Egyéni szabadság és parlamentarizmus Angliában. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Concha, Győző (1888) Ujkori alkotmányok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Daday, Jenő (1888) A magyarországi cladocerák magánrajza = Crustacea cladocera faunae Hungaricae. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Domanovszki, Endre (1888) Dante, mint politikai iró. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Erdélyi, János (1888) Aesthetikai előtanulmányok. Franklin-Társulat, Budapest.

Finály, Henrik (1888) Hogy is mondják ezt magyarul? : előadások a magyar nyelvtan köréből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fröhlich, Izidor (1888) Az electrodynamometer általános elmélete : adalék az electrodynamikus inductió differentiál-egyenleteinek alkalmazásához és integrációjához : a M.T. Akadémia által a Bézsán-díjjal (1887) koszorúzott pályamű kivonata. Franklin, Budapest.

Grünwald, Béla (1888) A régi Magyarország : 1711-1825. Franklin, Budapest.

Gyürky, Antal (1888) A szőlő mint kincsbánya : tanulmány miként lehet a szőlőt, a tudomány elveinek megfelelő mívelés- és mellék-terményeinek teljes kihasználása által valóságos kincsbányává tenni, és bortermelésünk jövőjéről szemben a filokszerával. Franklin Társulat, Budapest.

Habsburg, József Károly (1888) Czigány nyelvtan : románo csibákero sziklaribe. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnik, Imre (1888) Az örökös főispánság a magyar alkotmánytörténetben. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hegyfoky, Kabos (1888) A környezet hatása a hőmérőkre. Értekezések a természettudományok köréből (18. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heller, Ágost (1888) A XIX. század physikai kutatásának mozgató eszméiről. Értekezések a természettudományok köréből (18. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hradszky, József (1888) Szepesvármegye a mohácsi vész előtt. Szita Nyomda, Szepes-Váralja.

Högyes, Endre (1888) A veszettség gyógyításáról : kísérleti és statistikai tanulmány, tekintettel különösen a Pasteur-féle prophylacticus gyógyításra. Értekezések a természettudományok köréből (18. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jakab, Elek (1888) Dr. Duka Tivadar könyve Kőrösi Csoma Sándorról : ismertető értekezés. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jakab, Elek (1888) Kolozsvár története. nyomatott a magyar kir. egyetemi könyvnyomdában, Budapesten.

Jakab, Elek (1888) Oklevéltár Kolozsvár története második és harmadik kötetéhez. nyomatott a magyar királyi egyetemi könyvnyomdában, Budapesten.

Janet, Paul (1888) A politikai tudomány története az erkölcstanhoz való viszonyában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Justh, Zsigmond (1888) Művész szerelem. Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Karácson, Imre (1888) A XI-XII. századbeli magyarországi zsinatok és azoknak a külföldi zsinatokhoz való viszonya. Surányi János Könyvnyomda-Intézet, Győr.

Korányi, Frigyes (1888) Kórodai adatok a vegyes fertőzeti betegségek ismeretéhez. Értekezések a természettudományok köréből (18. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kubinyi, Miklós (1888) Bethlenfalvi gróf Thurzó Imre 1598-1621. Magyar történeti életrajzok (11). Méhner, Budapest.

Kövesligethy, Radó (1888) A kis-kartali csillagvizsgálóról. Értekezések a természettudományok köréből (19. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lendl, Adolf (1888) A pókok (Araneia), különösen a kerekhálós pókok (Epeiridae) természetes osztályozásának kísérlete. Értekezések a természettudományok köréből (18. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Leroy-Beaulieu, Pál (1888) Az uj socializmus és annak birálata. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Láng, Lajos (1888) Magyarország népmozgalma 1880-1885. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyar Heraldikai és Genealogiai, Társaság (1888) Magyar nemzetségi zsebkönyv. Franklin Társulat, Budapest.

Orbán, Balázs (1888) A székelyek származásáról és intézményeiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pesty, Frigyes (1888) Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága, Budapest.

Petrik, Géza (1888) Magyarország bibliographiája, 1712-1860 : 1. köt. : könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak : [A-G]. Magyarország bibliographiája, 1712-1860 (Petrik) . Dobrowsky, Budapest.

Petz, Gedeon (1888) Grimm törvénye : nyelvtudományi tanulmány. Franklin, Budapest.

Porzsolt, Kálmán (1888) Kártyajátékok könyve : a legelterjedtebb hazai és külföldi kártyajátékok leírása, a hamis játék, a roulette, hazárdjátékok s játékbarlangok leírásával.... és kártyaműszavak szótárával bővítve. Lampel, Budapest.

Pulszky, Ferencz (1888) Tanulmányok a népvándorlás korának emlékeiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pulszky, Ágost (1888) A jog- és állambölcsészet feladatai. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Pór, Antal (1888) Trencsényi Csák Máté : 1260-1321. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Radvánszky, Béla (1888) Házi történelmünk emlékei : Udvartartás és számadáskönyvek : Bethlen Gábor Fejedelem udvartartása. Athenaeum, Budapest.

Regéczy Nagy, Imre (1888) Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből : 8. füz. Értekezések a természettudományok köréből (18. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Regéczy Nagy, Imre (1888) Kísérleti adatok a Porret-féle izomtünemény jelentőségének kérdéséhez. Értekezések a természettudományok köréből (18. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rentmeister, Arnold (1888) Lex Falcidia és Quarta Falcidia : értekezés a Pandekta-jog köréből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sainte-Beuve, Charles Augustin (1888) Arczképek a franczia ujabkori társadalomból. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sardá Y Salvany, Felix (1888) A liberalismus bűn. Duzárovits Gusztáv, Esztergom.

Schvarcz, Gyula (1888) Adalék a római alkotmány-politikához és államjoghoz. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1888) Tudomány és társadalom. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1888) A magyar határozók. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1888) A magyar szótők : általános rész. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 7). Franklin-Társulat Könyvnyomdája, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1888) A nyelvújítás történetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 8). Franklin-Társulat Könyvnyomdája, Budapest.

Sorel, Albert (1888) Európa és a franczia forradalom. 1. rész, A politikai erkölcsök és a hagyományok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1888) Izabella és János Zsigmond Lengyelországban : 1552-1556. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thierry, Amadé (1888) Elbeszélések a rómaiak történetéből az V-ik században : Szent Jeromos : a keresztyén társadalom nyugaton. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Trefort, Ágoston (1888) Beszédek és levelek. Méhner Vilmos, Budapest.

Trefort, Ágoston (1888) Emlékbeszéd Lukács Móricz felett. Egyetemes könyvtár (1). Gross, Győr.

Télfy, Iván (1888) Három franczia hellenista és a volapük. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 10). Franklin-Társulat Könyvnyomdája, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1888) Fegyházi tanulmányok : a rabmunka. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Umanov-Kaplunovszkij, V. V. (1888) Bajan. Szlavjanszkaja biblioteka (1). UNSPECIFIED, Petrograd.

Vay, Miklósné Adelsheim Johanna (1888) Emlékek : B. Vay Miklósné, Adelsheim Johanna báróné leveleiből. Athenaeum, Budapest.

Wosinszky, Mór (1888) Karczolatok dán- és svédországi utamból. Ujfalusy Lajos, Szegzárd.

Wosinszky, Mór (1888) Keleti utam emlékei. Ujfalusy Lajos, Szegzárd.

Zichy, Antal (1888) Emlékbeszéd b. Eötvös Józsefről, melyet az Eötvös Alap Orsz. Bizottsága 1888-ik február hó 2-ki ünnepélyes közgyűlésén tartott Zichy Antal. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1888) Az 1708-ki országgyülés történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1888) Szepesi emlékkönyv, a magyar orvosok és természetvizsgálók 1888. augusztus 23-28-án Tátrafüreden tartott XXIV. vándorgyűlésének alkalmából. Szita Géza Nyomda, Szepes-Váralja.

Óváry, Lipót (1888) Bethlen Gábor diplomaciai összeköttetéseiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Wed Feb 24 03:14:59 2021 CET.