REAL-EOD

Items where Year is 1913

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 77.

Friml, Aladár, ed. (1913) Az 1777-iki Ratio educationis : Pedagógiai könyvtár 1. Katholikus Középiskolai Tanáregyesület, Budapest.

Thallóczi, Lajos and Barabás, Samu, eds. (1913) Codex diplomaticus comitum de Frangepanibus : A Frangepán család oklevéltára, 1454-1527, Hamis oklevelek: 1209-1481. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 38 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Veress, Endre, ed. (1913) Epistolae et Acta Generalis Georgii Basta. Basta György hadvezér levelezése és iratai II. : 1597-1607. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 37 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

B., J., ed. (1913) Index librorum hungaricorum : Bibliotheca Mauritii Baronis Kornfeld. UNSPECIFIED, Budapestini.

Kerekes, Pál and Csiki, Ernő, eds. (1913) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1912 augusztus 25-29-ig Veszprémben tartott XXXVI. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Heinrich, Gusztáv, ed. (1913) Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften 2. (1913). Duncker & Humblot, München.

Ferenczi, Zoltán, ed. (1913) A magyar irodalom története 1900-ig. A műveltség könyvtára ([11.]). Athenaeum, Budapest.

Baumgartner, Alajos (1913) A fizika története. Stampfel, Budapest.

Baumgartner, Alajos (1913) A fizika története. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (226). Stampfel, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1913) Görögországi útirajzok. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1913) Impressions de Grèce : (I. Olympie, II. Athènes, III. Eleusis, IV. Argolide, V. Delphes). Imprimerie de la Société Anonyme Athenaeum, Budapest.

Cholnoky, Jenő (1913) A sárkányok országából : életképek és útirajzok Khinából. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (15.). Lampel, Budapest.

Csoma, József (1913) A magyar heraldika korszakai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Császár, Elemér (1913) A német költészet hatása a magyarra a XVIII. században. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Czirbusz, Géza (1913) A temes- és torontálmegyei bolgárok. [s.n.], Budapest.

Erdélyi, Gyula (1913) Veszprém város története a török idők alatt. Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém.

Farkas, Lajos (1913) A római obligatio fogalmilag véve a közép- és újkori jogi elméletben. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fellner, Frigyes (1913) Ausztria és Magyarország nemzeti vagyona. Pallas, Budapest.

Finkey, Ferenc (1913) Az északamerikai reformatoryk tanulságai. s.n., Budapest.

Finkey, Ferenc (1913) A Tiszáninneni Ref. Egyházkerület érvényben lévő szabályrendeletei és elvi jelentőségű határozatai. Dani és Fischer, Sárospatak.

Finkey, Ferenc (1913) A büntetőjogi szakképzés reformja. Különösen a büntető és nyomozó hatóságok kiképzése a kriminlógiai követelések folytán rájuk váró új feladatok megoldására. A Nyugat Nyomdája, Budapest.

Finkey, Ferenc (1913) A fiatalkorúak büntetőjoga Észak-Amerikában. Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1913) Szilágyi Mihály, Mátyás király nagybátyja. Olcsó könyvtár (1689-1). Franklin, Budapest.

Fógel, József (1913) II. Ulászló udvartartása : 1490-1516. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Galovits, Zoltán (1913) A szövetkezetek alapelve. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gorka, Sándor (1913) Anatomiai és élettani adatok a bogarak Malpighi-edényei működésének megítéléséhez. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gsell, János (1913) A szerves vegyületek minőségi és mennyiségi analízisének módszerei. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Gálffy, Ignác (1913) Az Országos Székely Szövetség és a Székely Nemzeti Alap. Klein és Ludvig Nyomda, Miskolc.

Hajek, Egon (1913) Az erdélyi-szász regényirodalom a XIX. század közepén. Német philologiai dolgozatok (3.). Pfeifer, Budapest.

Hollitzer, Gyula (1913) Liszt Ferenc és a weimari irodalmi élet. Német philologiai dolgozatok (6). Pfeifer, Budapest.

Huss, Richard (1913) Az erdélyi német nyelvjárás-tanulmányozás mai állása. Német philologiai dolgozatok (5). Pfeifer, Budapest.

Jablonowski, József (1913) A gyümölcskert védelme az élősködők ellen. Köztelek olcsó könyvtára (4,9-10). [s.n.], Budapest.

Jantsits, Tibor (1913) Közgazdasági viszonyaink a XVI. század első felében. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

József, főherceg (1913) Erdei magány és egyéb vadásztörténetek. Athenaeum, Budapest.

Karácsonyi, János (1913) Kik voltak s mikor jöttek hazánkba a böszörmények vagy izmaeliták? Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kmoskó, Mihály (1913) Az emberiség első írott szabadságlevele : (Urukagina Lagasi király reformjai). Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Koeppel, Emil (1913) Byron. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kuné, Gyula (1913) Egy szabadságharcos emlékiratai. Kuné Gy., Chicago (Ill.).

Le Bon, Gustave (1913) A tömegek lélektana. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Láng, Lajos (1913) A statisztika története : bevezetésül Magyarország statisztikájához. Grill, Budapest.

Lóránd, Jenő (1913) Az új világszemlélet. Galilei füzetek (4.). Haladás Könyvkiadó Vállalat, Budapest.

Medveczky, Frigyes (1913) A római stoicismus társadalmi elméletei : adatok a társadalmi és jogbölcseleti eszmék történetéhez. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mohl, Antal (1913) Győr eleste és visszavétele : 1594-1598. Győregyházmegye Nyomda, Győr.

Márki, Sándor (1913) Dósa György. Magyar történeti életrajzok (59). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Márki, Sándor (1913) Nagy Péter czár és II. Rákóczi Ferencz szövetsége 1707-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Möller, István (1913) A vajda-hunyadi vár építési korai. Franklin, Budapest.

Némethy, Géza (1913) Commentarii exegetici ad scriptores Graecos et Romanos. 1., Commentarius exegeticus ad Ovidii Tristia. Franklin, Budapest.

Pecz, Vilmos (1913) Synkritike tropike tes poieseos ton enkriton chronon tes hellenikes logotechnias : hoi tropoi tes Iliados kai Odysseias, tou Pindarou, Aischylou, Sophokleous, Euripidou kai Aristophanous. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pompéry, Aurél (1913) Kossuth Lajos 1837-39-iki hűtlenségi perének története : kapcsolatban Wesselényi Miklós báró hűtlenségi és az ifjak felségsértési perének történetével. Szent István Társulat, Budapest.

Péchi, Simon (1913) Péchi Simon Psalteriuma. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Quintilianus, Marcus Fabius (1913) Quintilianus M. Fabius szónoklattana : tizenkét könyvben. Görög és latin remekírók . Franklin Társulat, Budapest.

Ricardo, David (1913) Levelek Malthushoz. Magyar Közgazdasági Könyvtár (14). Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Roth, Alfréd (1913) Tanulmányok Roth Dánielről : 1. Roth Dániel élete ; 2. Roth Dániel regényeinek és novelláinak forrásai. Német philologiai dolgozatok (4). Pfeifer, Budapest.

Rácz, Lajos (1913) Rousseau és Sauttersheim. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Réti, Hugó (1913) Német levelező-gyorsírás : Gabelsberger-rendszer. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (221). Stampfel, Budapest.

Schwarz, Frigyes (1913) A soproni német gyermekdal. Német philologiai dolgozatok (7). Pfeifer, Budapest.

Simonfi, János (1913) Az irodalom szó története. Nyelvészeti füzetek (68). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1913) A jelzők mondattana : nyelvtörténeti tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond and Pintér, Jenő and Kardos, Albert and Endrődi, Sándor and Ferenczi, Zoltán (1913) A magyar irodalom története 1900-ig. Athenaeum, Budapest.

Somogyi, Gyula (1913) Arad szab. kir. város és Arad vármegye községeinek leirása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Steinen, Karl von den (1913) Közép-Brazília természeti népei között : a 2. Singu-expedíció 1887-1888 útjának vázolása és eredményei. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (16.). Lampel, Budapest.

Strophantus, [Rohonyi Hugó] (1913) Bevezető az élet kémiájába. Galilei füzetek (5-6). Haladás Könyvkiadó Vállalat, Budapest.

Szabó, Oreszt (1913) A magyar oroszokról : ruthének. [Franklin], Budapest.

Szabó, Zoltán (1913) Útmutató növények gyűjtésére, konzerválására, növénygyűjtemények berendezésére és növénytani megfigyelésekre. Népszerű természettudományi könyvtár (3.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Szalay, Gábor (1913) Szalay László levelei. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Szekfű, Gyula (1913) A száműzött Rákóczi : 1715-35. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentirmay, Gizella (1913) Mörike Eduard "Maler Nolten" című regénye. Német philologiai dolgozatok (8). Pfeifer, Budapest.

Szilárd, Ferencz (1913) A gazda egyenes adói. Köztelek olcsó könyvtára (4,11-1). [s.n.], Budapest.

Szádeczky, Lajos (1913) Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon : okirattárral (1307-1848) : czéhek lajstroma : a czéhirodalom és ipartörténet könyvészete. Országos Iparegyesület, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1913) Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon : okirattárral 1307-1848 : czéhek lajstroma : a czéhirodalom és ipartörténet könyvészete. Ranschburg Gusztáv, Budapest.

Viski, Károly (1913) A szalontai nép nyelvéből. Magyar Nyelvőr, Budapest.

Váczy, János (1913) Tompa Mihály életrajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vértesy, Jenő (1913) A magyar romantikus dráma (1837-1850). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zimmermann, Ágoston (1913) A lovasszobrok lovai : adatok a ló plasztikus ábrázolásához. Pátria Nyomda, Budapest.

Zimmermann, Ágoston (1913) A pata ápolása : a patkolásra vonatkozó általános tudnivalókkal. Köztelek olcsó könyvtára (4,8.). [s.n.], Budapest.

sine, nomine (1913) Csíksomlyói iskoladrámák. Régi magyar könyvtár (32). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ágoston, Péter (1913) A magyar világi nagybirtok története. Grill, Budapest.

This list was generated on Sun Mar 3 06:11:50 2024 CET.