REAL-EOD

Items where Year is 1903

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 125.

Némethy, Geyza, ed. (1903) A. Persii Flacci Satirae. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum (4). Academia Litterarum Hungarica, Budapestini.

Lévay, Ede, ed. (1903) Algebrai példatár. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (115.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Szádeczky, Lajos, ed. (1903) Br. Apor Péter verses művei és levelei, 1676-1752. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 36-37 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Ferenczi, Zoltán, ed. (1903) Báró Wesselényi Miklós kiadatlan levelei Kossuth Lajoshoz. Athenaeum, Budapest.

Thallóczy, Lajos and Hodinka, Antal, eds. (1903) Codex Diplomaticus Partium Regno Hungariae Adnexarum. Magyarország melléktartományainak oklevéltára, 1. : A horvát véghelyek oklevéltára, 1490-1527. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 31 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bolyai, János and Kürshák, Iosephus and Réthy, Mauritius and Tőtössy de Zepethnek, Béla, eds. (1903) Ioannis Bolyai de Bolya Appendix scientiam spatii absolute veram exhibens : a veritate aut falsitate axiomatis XI. euclidei, a priori haud unquam decidenda, independentem : adiecta ad casum falsitatis quadratura circuli geometrica.: Editio nova oblata ab Academia scientiarum hungarica ad diem natalem centesimum auctoris concelebrandum. Academia Scientiarum Hungarica, Budapestini.

Kürschák, József and Réthy, Móricz and Tőtössy de Zepethnek, Béla, eds. (1903) Ioannis Bolyai de Bolya Appendix scientiam spatii absolute veram exhibens: a veritate aut falsitate axiomatis XI. euclidei, a prior haud unquam decidenda, independentem: adiecta ad casum falsitatis quadratura circuli geometrica. Academia Scientiarum Hungarica, Budapestini.

Cserép, József, ed. (1903) Latin stilisztika. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 139 . Stampfel, Pozsony, Budapest.

Bernáth, Lajos, ed. (1903) Protestáns iskoladrámák. Régi magyar könyvtár (21). Franklin, Budapest.

Acsády, Ignác (1903) A magyar birodalom története. Athenaeum, Budapest.

Aiskhulos, (1903) Aischylos tragédiái. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (53). [s.n.], Budapest.

Almásy, Dénes (1903) A zsadányi és törökszentmiklósi Almásy grófok. Franklin, Kétegyháza.

Almásy, György (1903) Vándor-utam Ázsia szivébe. Természettudományi Társulat, Budapest.

Angyal, Pál (1903) A tömeg bűntettei. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bakhulides, (1903) Bacchylides költeményei : (görögül és magyarul). Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Ballagi, Aladár (1903) Régi magyar nyelvünk és a Nyelvtörténeti Szótár. 1. köt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ballagi, Géza (1903) Az 1848 XX. törvényczikk a történelem világánál. Politzer Zsigmond és Fia, Budapest.

Balogh, Arthur (1903) Alkotmánytan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (138.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Balogh, Arthur (1903) Közigazgatástan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 151 . Stampfel, Pozsony, Budapest.

Balogh, Arthur (1903) Magyar közjog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (133.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Balogh, Pál (1903) A magyar faj uralma. Lampel, Budapest.

Bartha, József (1903) Aesthetika. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (113.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Beksics, Gusztáv (1903) Közjogunk és nemzeti törekvésünk. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Benisch, Arthur (1903) Marino Sanuto "Diarii"-jének magyar művelődéstörténeti vonatkozásai : bölcsészetdoktori értekezés. Művelődéstörténeti értekezések (9). Pátria Nyomda, Budapest.

Benkó, Imre (1903) Az Inárcsi Farkas család története. Bazsó Ny., Nagykőrös.

Bernát, Alexander (1903) Taine Hippolyte emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 12 (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1903) Emlékbeszéd Horánszky Nándor arczképének leleplezésénél. Szent László Nyomda, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1903) Horváth Boldizsár emlékezete : Berzeviczy Albert emlékbeszéde. Franklin, Budapest.

Bozóky, Endre (1903) Az elektrotechnika vázlatos áttekintése. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (142). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Bryce, James (1903) A római szent birodalom. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (54). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bölöni, László (1903) A nagybölöni Bölöny-család (Bewlewn nemzetség) története. Szerző, Kolozsvár.

Cholnoky, Jenő (1903) A levegő fizikai földrajza. A Tudományos Földrajz Kézikönyvei (2.1.). Magyar Földrajzi Intézet Részvénytársaság, Budapest.

Cicero, Marcus Tullius (1903) Cicero Brutusa : (latinul és magyarul). Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Concha, Győző (1903) Pulszky Ferencz : élet és jellemrajz. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Cserey, Adolf (1903) Az állatok természetrajza. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (134). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Cserey, Adolf (1903) A növények természetrajza. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (131). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Cserép, József (1903) Határidőszámítás a rómaiaknál. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Császár, Elemér (1903) Verseghy Ferencz élete és művei. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottság, Budapest.

Derszib, Béla (1903) Kereskedelmi számtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 144 . Stampfel, Pozsony, Budapest.

Deutsch, Antal (1903) A Pesti Lloyd-Társulat : 1853-1903. Pesti Lloyd-Társulat Könyvnyomda, Budapest.

Drachmann, A. B. (1903) Scholia vetera in Pindari Carmina. [s.n.], Lipsiae.

Edvi, Illés Károly (1903) Parlamenti szólásszabadság. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Emilij, Laszowszki (1903) Matica Plemstva. Tisak Antuna Scholza, Zagreb.

Eugenio, Abel (1903) Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapest.

Eötvös, József (1903) Gondolatok. Eötvös József összes munkái (19). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1903) Kisebb poitikai czikkek. Eötvös József összes munkái (17). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1903) Költemények : Színművek. Eötvös József összes munkái (18). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1903) Levelek : Életrajzok. Eötvös József összes munkái (20). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1903) A nemzetiségi kérdés. Eötvös József összes munkái (16). Révai, Budapest.

Fehér, Ipoly (1903) Emlékbeszéd Hollósy Jusztinián lev. tag felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 11 (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ferenczi, Zoltán (1903) Báró Eötvös József : 1813-1871. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Ferenczi, Zoltán (1903) A könyvtártan alapvonalai. Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége, Budapest.

Finkey, Ferenc (1903) A motívumok tana a büntető jogban. Magyar jogászegyleti értekezések, 27 (4). Franklin, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1903) Korvina-könyvtárban másolt kéziratok Emich Gusztáv gyűjteményében. Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1903) Papa Innocenzo XI (Odescalchi) e la Liberazione dell' Ungheria dal Giogo Ottomano : In Base di Documenti Diplomatici dell'Archivio Vaticano. Bernardo Seeber Librajo-Editore, Firenze.

Frisch, Ármin (1903) Szemelvények a prófétai könyvekből. Bevezetéssel, tárgyi és nyelvi magyarázatokkal. Vallástani Iskolakönyvek (2). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Friss, Ármin (1903) Magyar-zsidó oklevéltár I. : 1092-1539. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, Budapest.

Földes, Béla (1903) A társadalomerkölcsi probléma. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gaál, Jenő (1903) Gróf Széchenyi István nemzeti politikája és jövőnk. Politzer, Budapest.

Gaál, Jenő (1903) Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. 1-2. kötet. Hornyánszky, Budapest.

Goldzieher, Vilmos (1903) A szembetegségek gyógyítása. Therapia, a gyógyító tudományok könyvtára (2). Singer és Wolfner, Budapest.

Goldziher, Ignác (1903) A buddhismus hatása az iszlámra. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1903) Nyelvtörténet és lélektan. Nyelvészeti füzetek (7). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Hagymásy, Ferenc (1903) A papi református egyház és Pap község története. Weisz, Pap.

Hajnóci R., József (1903) A szepesi bányavárosok története. Reiss József Tankönyvnyomda, Lőcse.

Hegyi, József (1903) Hazánk történelmi nevezetességű helyei és meglévő műemlékei : segédkönyv a magyar történelem tanulásához... Sima Ny., Gyöngyös.

Heinrich, Gusztáv (1903) Egyetemes irodalomtörténet. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Heinrich, Gusztáv (1903) Ossian. Franklin Társulat, Budapest.

Heltai, Ferenc (1903) A magyarság érvényesülése a hadseregben : négy törvény országgyűlési tárgyalása. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Hollós, László (1903) Gasteromycetes Hungariae, cum tabulis XXXI = Magyarország Gasteromycetái. Franklin, Budapest.

Hörk, József (1903) Magyar protestáns egyházjog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (119). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Hőgyes, Endre (1903) Emlékbeszéd Fodor József r. tag felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 11 (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jászi, Viktor (1903) Válasz a pragmatica sanctio és a házi törvények tárgyában. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Katona, Lajos (1903) Alexandriai Szent Katalin legendája középkori irodalmunkban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Katona, Mór (1903) A magyar bányajog vázlata. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (136.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Kazinczy, Ferenc (1903) 1815. július 1. - 1816. február 29. Kazinczy Ferencz levelezése (13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kele, József (1903) A Jász-Kunság megváltása. Grill Károly Cs. és K. Udvari Könyvkereskedése, Budapest.

Kenéz, Béla (1903) A statisztika elmélete. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (145). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Király, Pál (1903) Dáczia története. Franklin-Társulat, Budapest.

Károlyi, Árpád (1903) Emlékbeszéd Horvát Árpád l. tag fölött. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 11 (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kőnig, Gyula (1903) Az algebrai mennyiségek általános elméletének alapvonalai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Le Play, Frédéric (1903) A munkásviszonyok reformja. A tiszamenti jobbágy. (Birtokos munkások, a kényszer-szegődség rendszere mellett, mely 1848 óta szegődség nélküli munkává alakult át.). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (56). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lechner, Jenő (1903) Építési enciklopédia : 1-4. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (125-). Stampfel Károly, Budapest [etc.].

Legenyey Bodnár, Péter (1903) Bodrogköz a kivándorlás szempontjából : a Magyar Tudományos Akadémia által a Groedl-díjjal jutalmazott pályamű. Megyei monográfiák (12). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Madarász, Gyula (1903) Magyarország madarai. Magyar Nemzeti Muzeum, Budapest.

Manninger, Vilmos (1903) Az antisepticus és asepticus orvoslásmódok története. A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára (89.). A társulat sajátja, Budapest.

Moravcsik, Ernő Emil (1903) Az idegbetegségek gyógyítása. Therapia, a gyógyító tudományok könyvtára (1). Singer és Wolfner, Budapest.

Morvay, Győző (1903) Galánthai gróf Fekete János : 1741-1803. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Nagy, Sándor (1903) A váci nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (10.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Nemes, Mihály (1903) A magyar jelmez és fejlődése dióhéjban. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (147). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Németh, Béla (1903) Szigetvár története. Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaság, Pécs.

Németh, Béla (1903) Szigetvár története. Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaság, Pécs.

Némethy, Géza (1903) A római elégia viszonya a göröghöz. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pajor, Ernő (1903) Magyar polgári perrendtartás. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (140). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Pataki, Simon (1903) Kereskedelmi földrajz. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (137.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Perényi, József (1903) Az állatok fejlődése (tekintettel az emberre): 1-3. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (117-). Stampfel Károly, Pozsony-Budapest.

Pintér, Jenő (1903) A históriás énekek művelődéstörténeti vonatkozásai. Művelődéstörténeti értekezések (6). Hornyánszky, Budapest.

Pálffy, János (1903) Vöröskő. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

Reiner, János (1903) Az egyházi házasságkötési jogtörténelmi alapjai. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rubinyi, Mózes (1903) Két tanulmány a nyelvészet s a nyelvművelés történetéből. Nyelvészeti füzetek (6). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Schmidt, Márton (1903) Görög régiségek. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (116.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Shakespeare, William (1903) William Shakespeare minden munkái. Franklin, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1903) Az új helyesírás : a VKM 1903. március 14-én...kelt rendeletével kiadott magyar iskolai helyesírás szövege és magyarázata bővített szójegyzékkel. Nyelvészeti füzetek (5). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1903) Helyes magyarság. Nyelvészeti füzetek (8). Athenaeum, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1903) A magyar szórend. Nyelvészeti füzetek (1). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szilasi, Móricz (1903) Emlékbeszéd Halász Ignácz lev. tag fölött. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 11 (11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1903) Konstantinápoly magyar emlékei. Magyar Királyi Államvasutak Központi Menetjegyirodája, Budapest.

Székely, Ágoston (1903) A hörgők, a tüdő és a mellhártya betegségeinek orvoslása. Therapia, a gyógyító tudományok könyvtára (3). Singer és Wolfner, Budapest.

Teleki, Pál (1903) Az elsődleges államkeletkezés kérdéséhez : államtudori értekezés. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Thirring, Gusztáv (1903) Népesedésünk kútforrásai a múlt század első felében. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thury, József (1903) A "Behdset-ül-Lugat" czímű csagatáj szótár. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thury, József (1903) Török nyelvemlékek a XIV. század végéig. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Timon, Ákos (1903) Magyar alkotmány- és jogtörténet tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. Hornyánszky Viktor Nyomda, Budapest.

Tirts, Rezső (1903) 1848-49-iki élményeim, különös tekintettel a Cornides-féle szepesi guerilla-vadászok szereplésére a szabadságharczban. Sauter Nyomda, Késmárk.

Téglás, Gábor (1903) Hunyadmegye közgazdasági leírása. Megyei monográfiák (11). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Tóth-Szabó, Pál (1903) Giskra, különös tekintettel Abaujmegyére. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Varga, Ignác and Szabó, Dezső and Kertész, Manó (1903) Nyelvjárási tanulmányok I. Nyelvészeti füzetek (9). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Vargha, Gyula (1903) Emlékbeszéd Jekelfalussy József r. tag felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 11 (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vécsey, Tamás (1903) Tóth Lőrincz emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 11 (12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wildner, Ödön (1903) Társadalmi gazdaságtan . 1-2. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár . Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Yehudah ha-Levi, (1903) Kaufmann B 166 - Divan = Dîwân des Abû-l-Hasan Jehuda ha-Levi. Kaufmann Dávid könyvtárából . H. Itzkowski, Berlin.

sine, nomine (1903) A rovás-írás él-e a magyar nép között? : a M. Tud. Akadémia I. osztályától véleményadásra kiküldöt bizottság elé terjesztett jelentés. Hornyánszky, Budapest.

Ábel, Jenő (1903) Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapestini.

Áldásy, Antal (1903) Alsáni Bálint bíbornok. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Éble, Gábor (1903) A cserneki és tarkeői Dessewffy család : genealogiai tanulmány. Franklin, Budapest.

This list was generated on Sat Jul 20 04:47:17 2024 CEST.