REAL-EOD

Items where Year is 1901

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 100.

Lévay, Ede, ed. (1901) Analytikai síkmértan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (95.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Eszterházy, János, ed. (1901) Az Eszterházy család és oldalágainak leirásához tartozó oklevéltár. Athenaeum R.T., Budapest.

Genetz, Arvid and Szilasi, Móricz, eds. (1901) Cseremisz szótár. Ugor füzetek (13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Izmireants', Y., ed. (1901) Girkʻ tγtʻocʻ : Matenagrutʻiwn naxneacʻ. Sahak Mesropean Matenadaran (5). Tparan T. Ṙōtineancʻ ew M. Šaracē, Tʻiflis.

Thaly, Kálmán, ed. (1901) Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve : 1706-1709. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kollányi, Ferenc, ed. (1901) Visitatio Capituli E. M. Strigoniensis anno 1397. Athenaeum, Budapest.

Horváth, Géza, ed. (1901) Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazásának állattani eredményei = Zoologische Ergebnisse der dritten asiatischen Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy. Hornyánszky, Budapest.

Magyar, Tudományos Akadémia, ed. (1901) A magyar helyesírás szabályai. Hornyánszky, Budapest.

Marczali, Henrik and Angyal, Dávid and Mika, Sándor, eds. (1901) A magyar történet kútfőinek kézikönyve | Enchiridion fontium historiae Hungarorum. Athenaeum, Budapest.

Albrecht, János (1901) A német irodalom rövid vázlata a legrégibb időktől a jelen korig. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (83.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Andrássy, Gyula (1901) A magyar állam fönnmaradásának és alkotmányos szabadságának okai. Franklin, Budapest.

Balogh, Gyula (1901) Vasvármegye nemes családjai. Bertalanffy Nyomda, Szombathely.

Bartal, Antal (1901) A magyarországi latinság szótára. Franklin, Budapest.

Bartha, József (1901) A magyar művelődés története. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (100.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Baziner, Oszkar Teodorovics (1901) Ludi saeculeres. Tip. Vars. Ucsebn. Okr., Varsava.

Berzeviczy, Albert (1901) Vetsey István emlékezete : Berzeviczy Albert emlékbeszéde a "Nemzeti tornaegylet" április 13-án tartott Vetsey-emlékünnepélyen. Rózsa Kálmán és neje nyomda, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1901) A középső felvidék szerepe tudományosságunk történetében. [s.n.], [S.l.].

Berényi, Pál (1901) Államszámviteltan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (74.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Berényi, Pál (1901) A magyar váltójog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (66.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Borovszky, Samu (1901) Egy alajbég telepítései : adatok az Alföld XVII. századi történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bozóky, Endre (1901) Kis meteorológia : meteorológiai észleletek, klimatológia és időprognózis. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (99.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Bozóky, Endre (1901) Kis physikai földrajz. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (92.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Bozóky, Endre (1901) Kosmographia : [a világegyetem rövid leírása]. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (86.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Bruckner, Győző (1901) Galeotto Marzio De egregie, sapienter et iocose dictis ac factis Matthiae regis czímű műve mint művelődéstörténeti kútfő. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Békefi, Remig (1901) A bolognai jogi egyetem XIV. és XV. századi statutumai. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1901) A rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bódogh, János (1901) Vita-gyorsírás : Gabelsberger-Markovits rendszer. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (65.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Büchler, Sándor (1901) A zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig. Franklin, Budapest.

Catullus, Gaius Valerius (1901) Catullus versei. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Cicero, Marcus Tullius (1901) A legfőbb jóról és rosszról. Görög és latin remekírók . Franklin Társulat, Budapest.

Concha, Győző (1901) A rendőrség természete és állása szabad államban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Cserey, Adolf (1901) Bogárhatározó vagyis Hazánkban gyakrabban előforduló bogárnemeknek és a gyakori valamint monotyp fajoknak megismerésére szolgáló útmutató. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (96/98.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Cserey, Adolf (1901) Lepkehatározó, vagyis Hazánkban előforduló nagylepkék nemeinek és gyakrabban előforduló fajainak megismerésére szolgáló útmutató. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (87/89.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Cserey, Adolf (1901) Rovargyűjtő vagyis A rovarok megismerése és begyűjtésére szolgáló útmutató. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (76.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Császár, Elemér (1901) A Pálos-rend föloszlatása. Athenaeum, Budapest.

Daday, István (1901) A deési Daday család genealógiája. Demeter és Kiss Ny., Deés.

Doby, Antal (1901) Podmaniczky család (podmanini és aszódi báról). Buschmann F., Budapest.

Duka, Tivadar (1901) Levelek : a boer-angol háborúról. Hornyánszky Viktor Császári és Királyi Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Esterházy, Antal (1901) Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve : 1706-1709. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Esterházy, Sándor (1901) Tudomány és Egyetem. Vitéz Nyomda, Kassa.

Eszterházy, János (1901) Az Eszterházy család és oldalágainak leírása. Athenaeum, Budapest.

Eötvös, József (1901) Magyarország 1514-ben. Eötvös József összes munkái (4-5). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1901) A falu jegyzője. Eötvös József összes munkái (2-3). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1901) A karthausi. Eötvös József összes munkái (1). Révai, Budapest.

Fejérpataky, László (1901) Magyar czimeres emlékek. Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1901) Egy pápai követ Mátyás udvaránál : 1488-1490. Olcsó könyvtár (1218-1). Franklin, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1901) Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szentszékkel. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1901) Szent László levele a montecassinói apáthoz. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Földes, Gyula (1901) A marcha-magyari és gúthori Földes család genealógiája. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

Gaal, Mózes (1901) Bethlen Gábor és kora. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Goll, János (1901) Általános zenetan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (73.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gyomlay, Gyula (1901) Szent István veszprémvölgyi donatiójának görög szövegéről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Harkányi, Béla (1901) A Nova (3. 1901) Persei photometriai megfigyelései az ó-gyallai observatoriumon. Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium kisebb kiadványai, 1 . Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium, Budapest.

Hegedüs, Lóránt (1901) A sociologia sarktétele. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Herman, Ottó (1901) A madarak hasznáról és káráról. Franklin-Társulat, Budapest.

Homéros, (1901) Homérosz Iliásza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam, 47 (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horovitz, Márkus (1901) Kaufmann B 3 - ’Avne ziḵaron : ha-ketav ve-ha-miḵtav mi-beit ha-qevarot ha yašan de-qahal qadoš Frankfurt al-nahar ha-Main = Die Inschriften : des alten Friedhofs der israelitischen Gemeinde zu Frankfurt a. M. Kaufmann Dávid könyvtárából . J. Kauffmann, Frankfurt am Main.

Karlovszky, Endre and Pettkó, Béla (1901) Szabolcsvármegye levéltárának mohácsi vész előtti oklevelei. Jóba Elek, Nyíregyháza.

Kazinczy, Ferenc (1901) 1813. augusztus 1. - 1814. július 31. Kazinczy Ferencz levelezése (11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kollányi, Ferenc (1901) A veszprémi püspök királyné-koronázási jogának története. Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém.

Kretschmayr, Henrik (1901) Gritti Lajos : 1480-1534. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Kubinyi, Ferencz and Kubinyi, Miklós (1901) A felső-kubini Kubinyi család története és leszármazása. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Kálmán, Dezső (1901) A gyönki ev. ref. gymnasium története 1806-1900. Molnár Mór Könyvnyomdája, Szegzárd.

Kóssa, Gyula (1901) Gyógyszerrendelés. Állatorvosi Kézi Könyvtár (4). Magyar Országos Állatorvos-Egyesület, Budapest.

Losonczi, Lajos (1901) Mythologia. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (70-72.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Lévay, Ede (1901) Physikai repetitorium : 1-3. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (63-70.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Mahler, Ede (1901) Adalékok az egyiptomi nyelvhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Matavovszky, Béla (1901) Áruüzleti szokások. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (82.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Matunák, Mihály (1901) Drégely és Palánk katonai szerepe a törökök alatt 1552-1593. Joerges Ágost Özvegye és Fia, Korpona.

Matunák, Mihály (1901) Korpona várkapitányai. Joerges Ágost Özvegye és Fia, Korpona.

Matunák, Mihály (1901) Érsekújvár a török uralom alatt : 1663-1685. Huszár István Könyvnyomda, Nyitra.

Menaḥem ben Šelomoh ben Yitsḥaq, (1901) Kaufmann B 440 - Midraš seḵel ṭov : `al sefer bere’šit u-šemot = Midrasch Sechel-Tob : Commentar zum ersten und zweiten Buch Mosis. Kaufmann Dávid könyvtárából . Itzkowski, Berlin.

Mihalik, József (1901) A zománcz. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (63/64.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Mohl, Adolf (1901) Török világ Kismarton vidékén : 1683-1699. Szerző, Sopron.

Munkácsi, Bernát (1901) Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben, 1. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Elek (1901) XVII. század magyar történetirodalma. Bartha Imre, Hajdúnánás.

Ottó, József (1901) A testgyakorlás alapelemei. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (90-91.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Petri, Mór (1901) Szilágy vármegye monographiája. Franklin, Budapest.

Prohászka, Ottokár (1901) Ünnepi beszéd. Laiszky János, Esztergom.

Pálmay, József (1901) Háromszék vármegye nemes családjai. Jókai Nyomda, Sepsi-Szent-Györgyön.

Ranscburg, Viktor (1901) A szerzői jog nemzetközi védelmére alkotott berni egyezmény vonatkozással Magyarországra. Eggenberger-féle Könyvkereskedés, Budapest.

Ruffy, Pál (1901) Bars vármegye gazdasági leírása. Megyei monográfiák (9). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Ráth, Zoltán (1901) Népszaporodásunk kérdése a XX . század küszöbén. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Révai, Sámuel (1901) A társadalmi jólét föltételei. Révai, Budapest.

Schmidt, Márton (1901) Logika. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (80.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Schwicker, Alfred (1901) Chemia : 1-2. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (77,93.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Somló, Bódog (1901) Jogbölcselet. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (75.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Somló, Bódog (1901) Szociológia. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (79.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Sváby, Frigyes (1901) A Szepesség lakosságának sociológiai viszonyai a XVIII. és XIX. században. Reiss Nyomda, Lőcse.

Szalay, László (1901) A villámcsapások Magyarországon 1890-1900 években. A Magyar Királyi Országos Meteorológiai és Földmágnesességi intézet hivatalos kiadványai (4.). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Szinnyei, József [id.] (1901) Az első magyar bibliographus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József [ifj.] (1901) Magyar tájszótár. Hornyánszky, Budapest.

Szivák, Imre (1901) Országgyűlési képviselőválasztás és curiai bíráskodás codexe: kiegészítve az összeférhetetlenségi és mentelmi jog, a parlamenti reform kérdéseivel, az uj házszabályokkal, az összes törvényhatóságok választási fuvardij-szabályrendeleteivel, a választókerületek és választók statisztikájával. Athenaeum, Budapest.

Szongott, Kristóf (1901) Szamosújvár szab. kir. város monográfiája, 1700-1900. Szerző, Szamosújvár.

Terkán, Lajos (1901) A refractio és extinctio elmélete. Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium kisebb kiadványai, 2 . Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium, Budapest.

Téglás, Gábor (1901) Tanulmányok Dacia délkeleti hadi szervezetéről : a rozsnyói táborhely (Erdenburg) és jelentősége Dacia történetében. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vadnay, Károly (1901) Czakó Zsigmond ismeretlen drámai költeménye. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Veress, Endre (1901) Izabella királyné : 1519-1559. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Wonaszek, A. Antal (1901) I. A Jupiter felületi képződményeinek periodicitása; II. A Saturnus gyűrűrendszerén mutatkozó concav árnyék periodicitása. A kis-kartali csillagvizsgáló-intézet tevékenysége . Buschmann F., Budapest.

Óváry, Lipót (1901) A Magyar Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának oklevél-másolatai. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 16 16:31:11 2024 CEST.