REAL-EOD

Items where Year is 1901

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 55.

Eszterházy, János, ed. (1901) Az Eszterházy család és oldalágainak leirásához tartozó oklevéltár. Athenaeum Részvénytársaság Nyomda, Budapest.

Genetz, Arvid and Szilasi, Móricz, eds. (1901) Cseremisz szótár. Ugor füzetek (13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thaly, Kálmán, ed. (1901) Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve : 1706-1709. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kollányi, Ferenc, ed. (1901) Visitatio Capituli E. M. Strigoniensis anno 1397. Athenaeum, Budapest.

Horváth, Géza, ed. (1901) Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazásának állattani eredményei = Zoologische Ergebnisse der dritten asiatischen Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy. Hornyánszky, Budapest.

Magyar, Tudományos Akadémia, ed. (1901) A magyar helyesírás szabályai. Hornyánszky, Budapest.

Marczali, Henrik and Angyal, Dávid and Mika, Sándor, eds. (1901) A magyar történet kútfőinek kézikönyve | Enchiridion fontium historiae Hungarorum. Athenaeum, Budapest.

Andrássy, Gyula (1901) A magyar állam fönnmaradásának és alkotmányos szabadságának okai. Franklin, Budapest.

Balogh, Gyula (1901) Vasvármegye nemes családjai. Bertalanffy, Szombathely.

Bartal, Antal (1901) A magyarországi latinság szótára. Franklin, Budapest.

Borovszky, Samu (1901) Egy alajbég telepítései : adatok az Alföld XVII. századi történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1901) A bolognai jogi egyetem XIV. és XV. századi statutumai. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1901) A rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Büchler, Sándor (1901) A zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig. Franklin, Budapest.

Catullus, Gaius Valerius (1901) Catullus versei. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Cicero, Marcus Tullius (1901) A legfőbb jóról és rosszról. Görög és latin remekírók . Franklin Társulat, Budapest.

Concha, Győző (1901) A rendőrség természete és állása szabad államban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Császár, Elemér (1901) A Pálos-rend föloszlatása. Athenaeum, Budapest.

Daday, István (1901) A deési Daday család genealógiája. Demeter és Kiss Ny., Deés.

Doby, Antal (1901) Podmaniczky család (podmanini és aszódi báról). Buschmann, Budapest.

Duka, Tivadar (1901) Levelek : a boer-angol háborúról. Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája, Budapest.

Esterházy, Antal (1901) Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve : 1706-1709. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Esterházy, Sándor (1901) Tudomány és Egyetem. Vitéz Ny., Kassa.

Eszterházy, János (1901) Az Eszterházy család és oldalágainak leírása. Athenaeum, Budapest.

Fejérpataky, László (1901) Magyar czimeres emlékek. Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1901) Egy pápai követ Mátyás udvaránál : 1488-1490. Olcsó könyvtár (1218-1). Franklin, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1901) Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szentszékkel. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1901) Szent László levele a montecassinói apáthoz. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Földes, Gyula (1901) A marcha-magyari és gúthori Földes család genealógiája. Eder Ny., Pozsony.

Gaal, Mózes (1901) Bethlen Gábor és kora. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Galeotto, Marzio (1901) De egregie, sapienter et iocose dictis ac factis Matthiae regis czímű műve mint művelődéstörténeti kútfő. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Gyomlay, Gyula (1901) Szent István veszprémvölgyi donatiójának görög szövegéről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hegedüs, Lóránt (1901) A sociologia sarktétele. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karlovszky, Endre and Pettkó, Béla (1901) Szabolcsvármegye levéltárának mohácsi vész előtti oklevelei. Jóba Elek, Nyíregyháza.

Kazinczy, Ferenc (1901) 1813. augusztus 1. - 1814. július 31. Kazinczy Ferencz levelezése (11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kollányi, Ferenc (1901) A veszprémi püspök királyné-koronázási jogának története. Egyházmegyei Nyomda, Veszprém.

Kálmán, Dezső (1901) A gyönki ev. ref. gymnasium története 1806-1900. Molnár Mór Könyvnyomdája, Szegzárd.

Mahler, Ede (1901) Adalékok az egyiptomi nyelvhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Matunák, Mihály (1901) Drégely és Palánk katonai szerepe a törökök alatt 1552-1593. Joerges Nyomda, Korpona.

Matunák, Mihály (1901) Korpona várkapitányai. Joerges Ny., Korpona.

Matunák, Mihály (1901) Érsekújvár a török uralom alatt : 1663-1685. Huszár Ny., Nyitra.

Mohl, Adolf (1901) Török világ Kismarton vidékén : 1683-1699. Szerző, Sopron.

Munkácsi, Bernát (1901) Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben, 1. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Elek (1901) XVII. század magyar történetirodalma. Bartha Imre, Hajdúnánás.

Ranscburg, Viktor (1901) A szerzői jog nemzetközi védelmére alkotott berni egyezmény vonatkozással Magyarországra. Eggenberger-féle Könykereskedés, Budapest.

Ráth, Zoltán (1901) Népszaporodásunk kérdése a XX . század küszöbén. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Révai, Sámuel (1901) A társadalmi jólét föltételei. Révai, Budapest.

Sváby, Frigyes (1901) A Szepesség lakosságának sociológiai viszonyai a XVIII. és XIX. században. Reiss Nyomda, Lőcse.

Szinnyei, József [id.] (1901) Az első magyar bibliographus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József [ifj.] (1901) Magyar tájszótár. Hornyánszky, Budapest.

Szivák, Imre (1901) Országgyűlési képviselőválasztás és curiai bíráskodás codexe: kiegészítve az összeférhetetlenségi és mentelmi jog, a parlamenti reform kérdéseivel, az uj házszabályokkal, az összes törvényhatóságok választási fuvardij-szabályrendeleteivel, a választókerületek és választók statisztikájával. Athenaeum, Budapest.

Szongott, Kristóf (1901) Szamosújvár szab. kir. város monográfiája, 1700-1900. Szerző, Szamosújvár.

Téglás, Gábor (1901) Tanulmányok Dacia délkeleti hadi szervezetéről : a rozsnyói táborhely (Erdenburg) és jelentősége Dacia történetében. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vadnay, Károly (1901) Czakó Zsigmond ismeretlen drámai költeménye. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Óváry, Lipót (1901) A Magyar Tudományos Akadémia történelmi bizottságának oklevélmásolatai 3. füz., A XVII. századból származó oklevelek kivonatai. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

This list was generated on Sun Apr 21 08:59:42 2019 CEST.