REAL-EOD

Items where Year is 1892

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 64.

Ambrus, József, ed. (1892) Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharcban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma. Radák Nyomda, Nagy-Kikinda.

Szilágyi, Sándor, ed. (1892) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1669-1674. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schrauf, Károly, ed. (1892) Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Alekker, Alajos (1892) A cilley grófok és Cilli városa. Huszár István Könyvnyomdája, Nyitra.

Anonymus, (1892) Béla király névtelen jegyzőjének könyve : a magyarok viselt dolgairól. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Anonymus, (1892) Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Baróti, Lajos (1892) A bánsági legrégebbi német település története. Csanádi Egyházmegyei Könyvsajtó, Temesvár.

Beksics, Gusztáv (1892) A dualismus története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink. az Athenaeum R. Társulat kiadása, Budapest.

Berczik, Árpád (1892) A Berczik-család nemzedékrendje. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapest.

Bunyitay, Vince (1892) Biharvármegye oláhjai s a vallás-unió. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bunyitay, Vincze (1892) Nagyvárad a török-foglalás korában : 1660-1692. Franklin, Budapest.

Bunyitay, Vincze (1892) Szent-László király emlékezete. Franklin-Társulat, Budapest.

Bánfi, János (1892) Magyar László utazásai és kalandjai. Révai Testvérek, Budapest.

Bél, Mátyás (1892) Notitia Hungariae novae geographico-historica. Imp. Eugenii Zichy de Zich et Vásonykeő, Budapestini.

Concha, Győző (1892) Az államhatalmak megoszlásának elvei. Franklin, Budapest.

Eötvös, József (1892) A zsidók emancipatiója. Ráth, Budapest.

Fejérpataky, László (1892) Kálmán király oklevelei. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finály, Henrik (1892) A beszterczei szószedet : latin-magyar nyelvemlék a XV. századból. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1892) Várad felszabadítása 1692-ben és XII. Incze pápa. Vatikáni Pápai Nyomda, Róma.

Gaal, Jenő (1892) Békés megye. Megyei monográfiák (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gaal, Jenő (1892) Csanád megye. Megyei monográfiák (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnik, Imre (1892) A király birósági személyes jelenléte és ennek helytartója a vegyesházakbeli királyok korszakában. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Herodotos, (1892) Herodotos történeti könyvei. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Hoffmann, Pál (1892) A birtoki jogtan kétségei. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Höhnel, Ludwig Ritter von (1892) A Rudolf és Stefánia tavakhoz: Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887-1888-ban. Ráth Mór, Budapest.

Jakab, Elek (1892) A M. T. Akadémia kézirat-tárának ismertetése. Értekezések a történeti tudományok köréből . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1892) 1803-1805. Kazinczy Ferencz levelezése (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Király, Pál (1892) Gyulafehérvár története. A város közönsége, Gyulafehérvár.

Kisfaludi Lipthay, Sándor (1892) A vasutak jövedelmezőségéről, kapcsolatban a tarifák kérdésével. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (15. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Klein, Gyula (1892) Vizsgálatok a növény-levelek rendellenességeiről. Értekezések a természettudományok köréből (22. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Koncz, Ákos (1892) Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

Kovácsy, Béla and Monostori, Károly (1892) A ló és tenyésztése : kézikönyv lótenyésztők, lókedvelők, állatorvosok és mezőgazdák számára. Koczányi - Vitéz, Kassa.

Kuun, Géza (1892) Ujabb adatok a kún Petrarca-codexhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kégl, Sándor (1892) Tanulmányok az ujabbkori persa irodalom történetéből. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Latkóczy, Mihály (1892) Korona és koronázás : ünnepi emlék 1892. június 8-ára. Divald, Budapest.

Mohl, Adolf and Balics, Lajos (1892) Lövő története. Nitsmann József Könyvnyomdája, Győr.

Munkácsi, Bernát (1892) Vogul népköltési gyűjtemény. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Márki, Sándor (1892) Aradvármegye és Arad szabad királyi város története. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Nagy, Imre (1892) A Pécz nemzetség örökösödési pere : 1425-1433. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1892) Pozsony város története I. : A legrégibb időktől az árpádházi királyok kihalásáig. Pozsonyi Első Takarékpénztár, Pozsony.

Petrik, Géza (1892) Magyarország bibliographiája, 1712-1860 : 4. köt. : könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak : Pótlék [A-Z]. Magyarország bibliographiája, 1712-1860 (Petrik) . Dobrowsky, Budapest.

Pór, Antal (1892) Nagy Lajos : 1326-1382. Magyar történeti életrajzok (22). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Pór, Antal (1892) Nagy Lajos magyar király viszonya Giannio di Cuccio francia trónkövetelőhöz. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ristić, Jovan (1892) Szerbia külügyi viszonyai az újabb időben. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (39-40). Pleitz Fer. Pál Könyvnyomdája, Nagy-Becskereken.

Schiff, Ernő (1892) Adatok az első életnapok folyamán elválasztott vizelet quantitatív-chemiai összetételéhez. Értekezések a természettudományok köréből (22. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schiff, Ernő (1892) Ujabb adatok az újszülöttek haematologiájához különös tekintettel a köldökzsinór lekötési idejére. Értekezések a természettudományok köréből (22. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schilberszky, Károly (1892) Adatok a virág szaporodó szerveinek rendellenes szerkezetéhez. Értekezések a természettudományok köréből (22. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schuchhardt, Károly (1892) Schliemann ásatásai Trója, Tiryns, Mykéne, Orchomenos és Ithakában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schulek, Vilmos (1892) A szembogár-szűkítőnek kiszabadítása : Sphincterolysis anterior. Értekezések a természettudományok köréből (22. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simon, Péter (1892) Király és korona : pillantás a múltra és jelenre I. Ferenc József és Erzsébet ... megkoronáztatása negyedszázados évfordulójának alkalmából. Szerző, Budapest.

Singhoffer, József and Peijcsik, Imre (1892) Hazánk halászata. Schmidl Ny., Budapest.

Szamota, István (1892) Régi magyar utazók Európában 1532-1770. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (41). Pleitz Ny., Nagy-Becskerek.

Szili, Adolf (1892) Egy érzéki megtévedés magyarázata. Értekezések a természettudományok köréből (22. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szombathy, Ignác (1892) A tirnai és beczkói Szombathy család : Beczkó rövid történetével és a beczkói nemesek jegyzékével. Franklin, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1892) Fogaras vára és uradalma. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Szádeczky, Lajos (1892) Szerémi György élete és emlékirata. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1892) Szerémi emlékirata kiadásának hiányai : a bécsi codex alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchy, Károly (1892) Vajda Péter élete és művei. Eggenberger, Budapest.

Széchényi, Imre (1892) Somogy megye. Megyei monográfiák (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thanhoffer, Lajos (1892) Ujabb adatok a harántcsíkos izomrostok idegvégződéseihez. Értekezések a természettudományok köréből (22. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thanhoffer, Lajos (1892) Újabb vizsgálatok az izmok szerkezetéről. Értekezések a természettudományok köréből (22. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thim, József (1892) A szerbek története a legrégibb kortól 1848-ig. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (24). Pleitz Nyomda, Nagy-Becskerek.

Vargha, Gyula (1892) Óda az 1867. évi koronázás emlékére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wertner, Mór (1892) Az Árpádok családi története. Pleitz Fer. Pál könyvnyomdája, Nagy-Becskerek.

This list was generated on Sun Feb 28 08:30:20 2021 CET.