REAL-EOD

Items where Year is 1898

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 95.

Barabás, Samu, ed. (1898) Codex Epistolaris et Diplomaticus Comitis Nicolai de Zrinio. Zrínyi Miklós a Szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok I. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1898) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1692-1699. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (21). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1898) Kaufmann B 147 - Ha-Goren : ma’asaf le-ḥoḵmat Yisra’el = Hagoren : Abhandlungen über die Wissenschaft des Judenthums. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck von J. Scheftel, Berditschew.

UNSPECIFIED, ed. (1898) Kaufmann B 176 - Da`at Qedošim : ziḵronot le-toldot ha-mišpaḥot ... = Da’at Kedoschim : Materialien zur Geschichte der Familien, welche ihre Abstammung von den im Jahre 1659 im litthauischen Städtchen Rushani in Folge einer Blutbeschuldigung als Märtyrer Gefallenen herleiten. Kaufmann Dávid könyvtárából . J. Berman, St. Petersburg.

UNSPECIFIED, ed. (1898) Kaufmann B 338 - Yerušalayim : sefer kevutzat ma’amarim = Jerusalem : Jahrbuch zur Beförderung einer wissenschaftlich genanen Kenntniss des jetzigen und des alten Palästinas. Kaufmann Dávid könyvtárából . Georg Brög, Wien.

UNSPECIFIED, ed. (1898) Kaufmann B 444 - Midraš Tanḥuma : ʻal Ḥamišah Ḥumše Torah : ʻim beʼur Naḥalat Binyamin uve-rošo ʻasarah darḵe ha-midraš = Midraš" Tanhuma. Kaufmann Dávid könyvtárából . Qeselman, Zitomir.

Badhav, Yitsḥaq ben Miḵa’el, ed. (1898) Kaufmann B 712 - Tsion ve-Yerušala[y]im = Zion Wejeruscholaim. Kaufmann Dávid könyvtárából . UNSPECIFIED, Yerušalayim.

Berliner, ’Avraham, ed. (1898) Kaufmann B 722 - Qovets `al yad = Sammelband kleiner Beiträge aus Handschriften. Kaufmann Dávid könyvtárából . Itzkowski, Berlin.

UNSPECIFIED, ed. (1898) Kaufmann B 94 - Haʼeškôl : maʼ asaf sifrutî ve-madda`î. Kaufmann Dávid könyvtárából . Joseph Fischer, Kraków.

Lakits, Ferencz and Prochnov, József, eds. (1898) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1897. augusztus 22-25-ig Trencsénben tartott XXIX. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Perjéssy, László, ed. (1898) Politikai számtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (163.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Melich, János, ed. (1898) A gyöngyösi latin-magyar szótár töredék. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1898) Útmutatás a szőlőmívelésre. Pallas Részvénytársaság Nyomda, Budapest.

Kandra, Kabos, ed. (1898) A váradi regestrum. Szent István Társulat, Budapest.

Abafi Aigner, Lajos (1898) A lepkészet története Magyarországon. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Acsády, Ignácz (1898) Magyarország története I. Lipót és I. József korában (1657-1711). A magyar nemzet története (7). Athenaeum, Budapest.

Angyal, Dávid (1898) Magyarország története II. Mátyástól III: Ferdinánd haláláig. A magyar nemzet története (6). Athenaeum, Budapest.

Balogh, István (1898) Ludas Matyi : bohózat három felvonásban. Régi magyar könyvtár (9). Franklin, Budapest.

Bessenyei, György (1898) A természet világa : vagy a józan okosság. Régi magyar könyvtár (7). Franklin, Budapest.

Blau, Lajos (1898) Az ózsidó bűvészet. Alkalay Adolf, Budapest.

Bán, Aladár (1898) Egyedűl. Singer és Wolfner, Budapest.

Békefi, Remig (1898) A pásztói apátság története 1190-1702. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Dugonics, András (1898) Az arany pereczek. Régi magyar könyvtár (8). Franklin, Budapest.

Ecseri, Lajos (1898) Az alföldi munkáskérdés és a mezőgazdasági válság. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

Eisenstadt, Ben-Tsiyon ben Mošeh (1898) Kaufmann B 781 - Rabbane Minsq ve-ḥaḵameha = Rabbiny goroda Minska. Kaufmann Dávid könyvtárából . ha-'Almanah ve-ha-'aḥim Rom, Vilna.

Endrei, Zalán (1898) Ilona királyné : történelmi tragédia öt felvonásban. Magyar történeti színműtár (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Faguet, Emil (1898) A XVIII. század : irodalmi tanulmányok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (37). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1898) Karai László budai prépost, a könyvnyomtatás meghonosítója Magyarországban. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1898) Mátyás király magyar diplomatái. Athenaeum R.T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1898) Pecchinoli Angelo pápai legátus Mátyás udvaránál (1488-1490). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Friedberg, Bernhard (1898) Kaufmann B 375 - Keter kehunah : toldot Rabenu Šabtay Kohen baʻal "Sifte Kohen" : qorot avotav, banav u-neḵadav ... ve-simat ʻayin ʻal sifrehem = Keser kehuna. Kaufmann Dávid könyvtárából . A. H. Żupnik, Drohobycz.

Fényi, Gyula (1898) A Haynald-obszervatórium : alapítása, leírása, tevékenysége. Athenaeum R.T., Budapest.

Gaál, Jenő (1898) Aradvármegye és Arad szabad királyi város közgazdasági, közigazgatási és közművelődési állapotának leírása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Gombos Ferencz, Albin (1898) Az 1437-ik évi parasztlázadás története. Gombos Ferencz Lyceum Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Grünhut, Lazar (1898) Kaufmann B 386 - Sefer ha-liqquṭim = Sefer ha-likkutim : Sammlung älterer Midraschim und wissenschaftlicher Abhandlungen. Kaufmann Dávid könyvtárából . Ha-Measeff, Yerušalayim.

Gyöngyösi, István (1898) A csalárd Cupidonak kegyetlenséget megismerő és annak mérges nyilait kerülő tiszta életnek géniusa. Régi magyar könyvtár (6). Franklin, Budapest.

Hegyesi, Márton (1898) Az 1848—49-iki harmadik honvédzászlóalj története. Franklin-Társulat, Budapest.

Hodinka, Antal (1898) Tanulmányok a bosnyák-djakovári püspökség történetéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, János (1898) Az 1722-23 I. II. III. törvényczikkek által elfogadott pragmatica sanctio lényege a magyar közjogban : Márkus Dezső, Polner Ödön és Concha Győző felszólalásaival. Franklin Társulat, Budapest.

Illés, József (1898) Az újkori alkotmányfejlődés elemei : XV. század második fele és XVI. század : egyetemes európai jogtörténeti tanulmány. Kilián Frigyes, Budapest.

Kahana, Abraham (1898) Kaufmann B 279 - Rabbi Mošeh Ḥayyim Lutsaṭo : Ḥayav u-pe`ulotav...= Rabbi Mojše Haim" Lucato. Kaufmann Dávid könyvtárából . Y. Halṭer, Varsava.

Kazinczy, Ferenc (1898) 1810. július 1. - 1811. június 30. Kazinczy Ferencz levelezése (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kohen Tsedeq, Yosef (1898) Kaufmann C 1116 - Ševet ’aḥim : toldot...m[orenu] ve-[rabbenu] ha-r[av] r[abbi] Yosef av bet din qehilat Prag ... ve-ha-rav ... Eliyahu av bet din qehilat Levov ... bene m[orenu] ve-[rabbenu] ha-r[av] r[abbi] Avraham Qalmanqeś ... = Šebet" ahim". Kaufmann Dávid könyvtárából . Sokolovski ve-L. Ravinovits, St. Peterburg.

Komáromy, András (1898) A szabad hajdúk történetére vonatkozó levéltári kutatások. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly-Thege, Miklós (1898) A M. Kir. Meteorológiai és Földmágnességi Országos Intézet Budapesten és a M. kir. Meteorológiai és Fizikai Központi Obszervatórium Ó-Gyallán. A Magyar Királyi Országos Meteorológiai és Földmágnesességi intézet hivatalos kiadványai (1.). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Kőrösy, József (1898) A Felvidék eltótosodása : nemzetiségi tanulmányok : Pozsony, Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, Pest, Gömör, Abauj, Zemplén és Ung megyék területéről : Bars és Hont megyék külön lenyomata. Grill, Budapest.

Lauschmann, Gyula (1898) Adatok a magyarországi járványok történetéhez tekintettel Székesfejérvár városára. Csitári K. és Társa Könyvnyomdája, Székesfehérvár.

Laveleye, Émile Louis Victor de (1898) A tulajdon és kezdetleges alakjai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Luzzatto, Mošeh Ḥayim (1898) Kaufmann B 194 - Sefer ha-higayon. Kaufmann Dávid könyvtárából . M. Levinski, Varša.

Mahler, Ede (1898) Egyiptológiai tanulmányok a chronológia köréből. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1898) Az Árpádok és Dalmácia. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1898) Magyarország története a szatmári békétől a bécsi congressusig (1711-1815). A magyar nemzet története (8). Athenaeum, Budapest.

Meliórisz, Béla (1898) A magyar alkotmány biztositékai. Eggenberger, Budapest.

Mohl, Antal (1898) A Mária-kongregacziók története : különös tekintettel hazánkra. Győregyházmegye Nyomda, Győr.

Monostori, Károly (1898) Szülészeti műtéttan. Állatorvosi Kézi Könyvtár (2). Magyar Országos Állatorvos-Egyesület, Budapest.

Márki, Sándor and Beksics, Gusztáv (1898) A modern Magyarország (1848-1896). A magyar nemzet története (10). Athenaeum, Budapest.

Mátyás, Flórián (1898) Egy honfoglalás előtti magyar hadjáratról Németországban és I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Flórián (1898) A magyarok első hadjáratai Európában. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nacht, Jacob (1898) Kaufmann B 547 - Meqor ḥayyim = Mekor Chaiim. Kaufmann Dávid könyvtárából . A. H. Żupnik, Drohobycz.

Ortvay, Tivadar (1898) Pozsony város története II. : A város középkori jogszervezete, 1300-1526. Pozsonyi Első Takarékpénztár, Pozsony.

Rabbinowitz, Saul Pinehas (1898) Kaufmann B 241 - Rabbi Zeḵarya Frankel : Ḥayav, zemano sefarav... = Rabbi Zaharij Frankel’. Kaufmann Dávid könyvtárából . Šuldberg, Va’rša’.

Rapaport-Hartstein, Meir Eliezer (ha-Kohen) (1898) Kaufmann B 903 - Toldot ha-RaMBaN : kolel qorot ḥaye rabenu Moše ben Naḥman z.l. ve-qorot sefarav ha-yeqarim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yosef Fischer, Qra’qa’.

Riedl, Frigyes (1898) Zichy Mihály képei Arany balladáihoz. In: Arany-Zichy Album. Arany János 24 költeménye. Zichy Mihály 40 rajzával. A Pesti Napló ajándéka az 1898. évre. Pesti Napló, Budapest, pp. 7-15.

Saliḥ, Yaḥya ben Yosef (1898) Kaufmann B 604 - Sidur kolel kol tefilot ha-šanah ʻim kol ha-beraḵot ašer yisdu anše Ken. ha-g. z.t.l. ha-niqra bi-l. qadmonenu Tiklal : ke-minhag kol qehilot ha-qodeš Teman y.e.E. ʻIm sefer `Ets ḥayyim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Šemu’el ha-Levi Zukerman, Yerušalayim.

Schwarzberg, Samuel Benjamin (1898) Kaufmann B 956 - Tikatev zo’t le-dor ’aḥaron : tsiyur ne’eman mi-matsav sifrutenu ba-arets he-ḥadašah ve-yaḥas `am-ha-sefer eleha. Kaufmann Dávid könyvtárából . Rosenberg, New York.

Schwerdscharf, Mošeh Ya`aqov (1898) Kaufmann B 175 - Da`at la-nevonim : kolel arba`ah ma’amarim `al maseḵet ’Avot. Kaufmann Dávid könyvtárából . Kohen et Klein, Munkács.

Schönherr, Gyula (1898) Nápolyi László trónkövetelésének külföldi vonatkozásai. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sebetic, Raimund (1898) A magyar királyi testőrség I. névjegyzék 1760-tól 1850-ig. Sebetic Raimund, Bécs.

Sobó, Jenő (1898) Erdészeti építéstan : három részben. Joerges Ágost Özvegye és Fia, Selmeczbánya.

Somló, Sándor (1898) IV. István : történeti dráma három felvonásban. Magyar történeti színműtár (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Somogyi, Gedeon (1898) Mondolat : Dicshalom 1813. Régi magyar könyvtár (10). Franklin, Budapest.

Szabó, Károly and Hellebrant, Árpád (1898) Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. 2. r., 2548-4831 sz. : 1671-1711 : pótlék, névmutatók. Régi magyar könyvtár (RMK) (3. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szemere, Pál and Kölcsey, Ferenc (1898) Felelet a Mondolatra : Pesten 1815. Régi magyar könyvtár (11). Franklin, Budapest.

Szenczi Molnár, Albert (1898) Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1898) A csanád-egyházmegyei plebániák története. Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvár.

Szily, Kálmán (1898) Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Szongott, Kristóf (1898) A magyarhoni örmény családok genealogiája : tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére : eredeti, kiadatlan kútforrások felhasználásával. Aurora, [Szamosújvárt].

Szongott, Kristóf and Vajna, Károly and Hodorán, János (1898) A szamosújvári vár. Todorán Nyomda, Szamosújvár.

Szurmay, Sándor (1898) A honvédség fejlődésének története annak felállításától napjainkig : 1868-1898. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Tam, Jacob ben Meir (1898) Kaufmann B 340 - Sefer ha-yašar = Responsen des Rabbenu Tam im Sepher Hejaschar. Kaufmann Dávid könyvtárából . Itzkowski, Berlin.

Telegdi, Miklós (1898) Telegdi Miklós pécsi püspöknek felelete Bornemissza Péter Fejtegetés czímű könyvére. Régi magyar könyvtár (12). Franklin, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1898) Die Geschichte der Grafen von Blagay. Gerold, Wien.

Thaly, Kálmán (1898) Az ezredévi országos hét emlékoszlop története. Wigand Károly Frigyes, Pozsony.

Thaly, Kálmán (1898) A báró Orlay s gróf Serényi család. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Veress, Endre (1898) Déva és környéke Castaldo idejében : (adalékok Hunyadmegye 1551-53 közti történetéhez). Gombos Ferencz, Kolozsvár.

Vitkind, Aryeh Leyb ben Meir (1898) Kaufmann B 125 - Sefer ha-Berît, ʼigeret ha-ḥayîm ve-ha-šalôm = Seferʼ gabritʼ. Kaufmann Dávid könyvtárából . Schuldberg, Warsaw.

Váradi, Antal (1898) Charitas : történeti szomorújáték három felvonásban. Magyar történeti színműtár (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vári, Rezső (1898) Bölcs Leó császárnak "A hadi taktikáról" szóló munkája : kútfőtanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vári, Rezső (1898) Bölcs Leó császárnak "A hadi taktikáról" szóló munkája : kútfőtanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (17.10.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wallentinyi, Samu (1898) Sárosy Gyula élete. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Yehudah ben Barzilai al-Bargeloni, (1898) Kaufmann B 820 - Sefer ha-šeṭarot = Sepher Haschetaroth. Kaufmann Dávid könyvtárából . Itzkowski, Berlin.

Yeḥi’el ben Šemu’el mi-Pisa, (1898) Kaufmann B 503 - Sefer Minḥat Kena’ot neged Iggeret hitnaṣluto šel R[abbi] Yedaʻya ha-Penini = Minchath Kenaoth : Streitschrift gegen Jedaja Penini’s Vertheidigung der Philosophie. Kaufmann Dávid könyvtárából . Itzkowski, Berlin.

Zimándy, Ignác (1898) Kossuth Lajos a magyar intelligencia és emigráció itélőszéke elött : Komikus lábrugás a nyitott ajtó ellen stb. Bagó Márton és Fia, Budapest.

sine, nomine (1898) Ponciánus históriája : Bécs 1573. Régi magyar könyvtár (5). Franklin, Budapest.

Éble, Gábor (1898) Az ecsedi uradalom és Nyiregyháza : gazdaságtörténeti tanulmány : levéltári hitelesokiratok nyomán. Hornyánszky Viktor Könyvnyomda, Budapest.

This list was generated on Tue May 21 17:00:49 2024 CEST.