REAL-EOD

Items where Year is 1898

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 69.

Barabás, Samu, ed. (1898) Codex Epistolaris et Diplomaticus Comitis Nicolai de Zrinio. Zrínyi Miklós a Szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok I. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1898) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1692-1699. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (21). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lakits, Ferencz and Prochnov, József, eds. (1898) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1897. augusztus 22-25-ig Trencsénben tartott XXIX. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Perjéssy, László, ed. (1898) Politikai számtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (163.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Melich, János, ed. (1898) A gyöngyösi latin-magyar szótár töredék. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kandra, Kabos, ed. (1898) A váradi regestrum. Szent István Társulat, Budapest.

Abafi Aigner, Lajos (1898) A lepkészet története Magyarországon. Kir. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Acsády, Ignácz (1898) Magyarország története I. Lipót és I. József korában (1657-1711). A magyar nemzet története (7). Athenaeum, Budapest.

Angyal, Dávid (1898) Magyarország története II. Mátyástól III: Ferdinánd haláláig. A magyar nemzet története (6). Athenaeum, Budapest.

Balogh, István (1898) Ludas Matyi : bohózat három felvonásban. Régi magyar könyvtár (9). Franklin, Budapest.

Bessenyei, György (1898) A természet világa : vagy a józan okosság. Régi magyar könyvtár (7). Franklin, Budapest.

Blau, Lajos (1898) Az ózsidó bűvészet. [Nyomatott Alkalay Adolfnál], Budapest.

Bán, Aladár (1898) Egyedűl. Singer és Wolfner, Budapest.

Békefi, Remig (1898) A pásztói apátság története 1190-1702. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Dugonics, András (1898) Az arany pereczek. Régi magyar könyvtár (8). Franklin, Budapest.

Ecseri, Lajos (1898) Az alföldi munkáskérdés és a mezőgazdasági válság. Lampel Róbert, Budapest.

Endrei, Zalán (1898) Ilona királyné : történelmi tragédia öt felvonásban. Magyar történeti színműtár (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Faguet, Emil (1898) A XVIII. század : irodalmi tanulmányok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (37). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1898) Karai László budai prépost, a könyvnyomtatás meghonosítója Magyarországban. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1898) Mátyás király magyar diplomatái. Athenaeum Részvény-Társulat Könyvnyomdája, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1898) Pecchinoli Angelo pápai legátus Mátyás udvaránál (1488-1490). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Fényi, Gyula (1898) A Haynald-obszervatórium : alapítása, leírása, tevékenysége. Athenaeum Részvénytársaság Nyomda, Budapest.

Gaál, Jenő (1898) Aradvármegye és Arad szabad királyi város közgazdasági, közigazgatási és közművelődési állapotának leírása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Gombos Ferencz, Albin (1898) Az 1437-ik évi parasztlázadás története. Gombos Ferencz Lyceum Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Gyöngyösi, István (1898) A csalárd Cupidonak kegyetlenséget megismerő és annak mérges nyilait kerülő tiszta életnek géniusa. Régi magyar könyvtár (6). Franklin, Budapest.

Hegyesi, Márton (1898) Az 1848—49-iki harmadik honvédzászlóalj története. Franklin-Társulat, Budapest.

Hodinka, Antal (1898) Tanulmányok a bosnyák-djakovári püspökség történetéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, János (1898) Az 1722-23 I. II. III. törvényczikkek által elfogadott pragmatica sanctio lényege a magyar közjogban : Márkus Dezső, Polner Ödön és Concha Győző felszólalásaival. Franklin Társulat, Budapest.

Illés, József (1898) Az újkori alkotmányfejlődés elemei : XV. század második fele és XVI. század : egyetemes európai jogtörténeti tanulmány. Kilián, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1898) 1810. július 1. - 1811. június 30. Kazinczy Ferencz levelezése (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Komáromy, András (1898) A szabad hajdúk történetére vonatkozó levéltári kutatások. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kőrösy, József (1898) A Felvidék eltótosodása : nemzetiségi tanulmányok : Pozsony, Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, Pest, Gömör, Abauj, Zemplén és Ung megyék területéről : Bars és Hont megyék külön lenyomata. Grill, Budapest.

Lauschmann, Gyula (1898) Adatok a magyarországi járványok történetéhez tekintettel Székesfejérvár városára. Csitári K. és Társa Könyvnyomdája, Székesfehérvár.

Laveleye, Émile Louis Victor de (1898) A tulajdon és kezdetleges alakjai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mahler, Ede (1898) Egyiptológiai tanulmányok a chronológia köréből. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1898) Az Árpádok és Dalmácia. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1898) Magyarország története a szatmári békétől a bécsi congressusig (1711-1815). A magyar nemzet története (8). Athenaeum, Budapest.

Mohl, Antal (1898) A Mária-kongregacziók története : különös tekintettel hazánkra. Győregyházmegye, Győr.

Monostori, Károly (1898) Szülészeti műtéttan. Állatorvosi Kézi Könyvtár (2). Magyar Országos Állatorvos-Egyesület, Budapest.

Márki, Sándor and Beksics, Gusztáv (1898) A modern Magyarország (1848-1896). A magyar nemzet története (10). Athenaeum, Budapest.

Mátyás, Flórián (1898) Egy honfoglalás előtti magyar hadjáratról Németországban és I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Flórián (1898) A magyarok első hadjáratai Európában. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1898) Pozsony város története II. : A város középkori jogszervezete, 1300-1526. Pozsonyi Első Takarékpénztár, Pozsony.

Riedl, Frigyes (1898) Zichy Mihály képei Arany balladáihoz. In: Arany-Zichy Album. Arany János 24 költeménye. Zichy Mihály 40 rajzával. A Pesti Napló ajándéka az 1898. évre. Pesti Napló, Budapest, pp. 7-15.

Schönherr, Gyula (1898) Nápolyi László trónkövetelésének külföldi vonatkozásai. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sebetic, Raimund (1898) A magyar királyi testőrség I. névjegyzék 1760-tól 1850-ig. Sebetic Raimund, Bécs.

Sobó, Jenő (1898) Erdészeti építéstan : három részben. Joerges Ágost özvegye és fia, Selmeczbánya.

Somló, Sándor (1898) IV. István : történeti dráma három felvonásban. Magyar történeti színműtár (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Somogyi, Gedeon (1898) Mondolat : Dicshalom 1813. Régi magyar könyvtár (10). Franklin, Budapest.

Szabó, Károly and Hellebrant, Árpád (1898) Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. 2. r., 2548-4831 sz. : 1671-1711 : pótlék, névmutatók. Régi magyar könyvtár (3. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szemere, Pál and Kölcsey, Ferenc (1898) Felelet a Mondolatra : Pesten 1815. Régi magyar könyvtár (11). Franklin, Budapest.

Szenczi Molnár, Albert (1898) Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1898) A csanád-egyházmegyei plebániák története. Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvár.

Szily, Kálmán (1898) Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Szongott, Kristóf (1898) A magyarhoni örmény családok genealogiája : tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére : eredeti, kiadatlan kútforrások felhasználásával. Aurora, [Szamosújvárt].

Szongott, Kristóf and Vajna, Károly and Hodorán, János (1898) A szamosújvári vár. Todorán, Szamosújvár.

Szurmay, Sándor (1898) A honvédség fejlődésének története annak felállításától napjainkig : 1868-1898. Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság, Budapest.

Telegdi, Miklós (1898) Telegdi Miklós pécsi püspöknek felelete Bornemissza Péter Fejtegetés czímű könyvére. Régi magyar könyvtár (12). Franklin, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1898) Die Geschichte der Grafen von Blagay. Gerold, Wien.

Thaly, Kálmán (1898) Az ezredévi országos hét emlékoszlop története. Wigand, Pozsony.

Thaly, Kálmán (1898) A báró Orlay s gróf Serényi család. Athenaeum Irod. és Nyomdai R. T., Budapest.

Veress, Endre (1898) Déva és környéke Castaldo idejében : (adalékok Hunyadmegye 1551-53 közti történetéhez). Gombos, Kolozsvár.

Váradi, Antal (1898) Charitas : történeti szomorújáték három felvonásban. Magyar történeti színműtár (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vári, Rezső (1898) Bölcs Leó császárnak "A hadi taktikáról" szóló munkája : kútfőtanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vári, Rezső (1898) Bölcs Leó császárnak "A hadi taktikáról" szóló munkája : kútfőtanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (17.10.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wallentinyi, Samu (1898) Sárosy Gyula élete. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Zimándy, Ignác (1898) Kossuth Lajos a magyar intelligencia és emigráció itélőszéke elött : Komikus lábrugás a nyitott ajtó ellen stb. Bagó, Budapest.

sine, nomine (1898) Ponciánus históriája : Bécs 1573. Régi magyar könyvtár (5). Franklin, Budapest.

Éble, Gábor (1898) Az ecsedi uradalom és Nyiregyháza : gazdaságtörténeti tanulmány : levéltári hitelesokiratok nyomán. Hornyánszky Viktor könynyomdája, Budapest.

This list was generated on Thu Jun 17 23:27:13 2021 CEST.