REAL-EOD

Items where Year is 1895

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 57.

Szilágyi, Sándor, ed. (1895) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1683-1686. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (18). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Arató, Frigyes (1895) Az Árpád páholy története 1870-1895. Bába Sándor, Szeged.

Baczka-madarasi Kis, Bálint (1895) Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban. Athenaeum, Budapest.

Bamberger, Béla (1895) A tőzsdeadó : adópolitikai tanulmány. Singer és Wolfner, Budapest.

Baross, Károly (1895) Vámpolitikánk. Pátria Irodalmi Vállalat Könyvnyomdája, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1895) A román kérdés és a fajok harca Európában és Magyarországon. az Athenaeum Irod. és Nyomdai R. társ. kiadása, Budapest.

Benka, Gyula (1895) A békési-ág hitv. ev. egyházmegye tulajdonát képező, s az általa fenntartott szarvasi főgymnasium története 1802-1895. Kner Ny., Gyoma.

Berényi, Pál (1895) Sopron megye. Megyei monográfiák (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brassai, Sámuel (1895) Az igazi positiv philosophia. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (3. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bubics, Zsigmond (1895) Eszterházy Pál Mars Hungaricusa. Franklin Társulat, Budapest.

Burckhardt, Jacob (1895) A renaissancekori műveltség Olaszországban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (24-25). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bárczay, Oszkár (1895) A hadügy fejlődésének története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (21-22). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Búsbach, Péter (1895) Az utolső öt év (Tisza-Szapáry-Wekerle). Országgyűlési Értesítő Kő- és Könyvnyomdája, Budapest.

Cato, Marcus Porcius (1895) Dicta Catonis quae vulgo inscribuntur Catonis disticha de moribus. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum (3). Academia Litterarum Hungarica, Budapest.

Demkó, Kálmán (1895) Bevezetés és a "Szepesmegyei Történelmi Társulat" 12 évi működésének ismertetése. Reiss J. T. Könyvnyomda, Lőcse.

Doby, Antal (1895) Lónyay család, nagy lónyai és vásáros naményi gróf, báró és nemes. Pallas, Budapest.

Erődi, Béla (1895) Utazásom Sicilia és Malta szigetén. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

Fayer, László (1895) Az otthon védelme a magyar büntetőjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fejérpataky, László (1895) Oklevelek II. István király korából. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ferdinandy, Gejza (1895) A királyi méltóság és hatalom Magyarországon : közjogi tanúlmány. Kilián Frigyes m. k. egyetemi könyvárus kiadása, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1895) A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig : történeti tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Frőhlich, Róbert and Kuzsinszky, Bálint and Nagy, Géza and Marczali, Henrik (1895) Magyarország a királyság megalapitásáig. A magyar nemzet története (1). Athenaeum, Budapest.

Földes, Béla (1895) A jegybankok nemesércz-politikája. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Goldziher, Ignác (1895) A történetírás az arab irodalomban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hampel, József (1895) Ujabb tanulmányok a rézkorról. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Jenő (1895) Magyar hadi krónika : a magyar nemzet ezeréves küzdelmeinek katonai története. Magyar Hadtörténelmi Könyvtár . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hradszky, József (1895) A 24. királyi plébános testvérülete és a reformáció a Szepességen. Szerző, Miskolc.

Hradszky, József (1895) A szepesi "Tíz-lándsások Széke" vagy A "Kisvármegye" története. Reiss, Lőcse.

Illéssy, János and Pettkó, Béla (1895) A királyi könyvek : jegyzéke a bennük foglalt nemesség, czím, czímer előnév és honosság adományozásoknak 1527-1867. Franklin, Budapest.

Jancsó, Benedek (1895) Szabadságharczunk és a dako-román törekvések. Lampel, Budapest.

Jókai, Mór (1895) Jókai Mór önéletírása. Athenaeum Részvénytársaság Nyomda, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1895) 1808. július 1. - 1809. szeptember 30. Kazinczy Ferencz levelezése (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mandello, Gyula (1895) Anglia királyi igazságszolgáltatása a XI-XIV. században : jogtörténeti tanulmány. Kilián, Budapest.

Margalits, Ede (1895) Florilegium proverbiorum universae latinitatis : proverbia, proverbiales sententiae gnomaeque classicae, mediae et infimae latinitatis. Kókai, Budapest.

Matunák, Mihály (1895) A magyarbéli Bosnyák-család története. Joerges Ágost Özv. és fiánál, Körmöcbánya.

Merényi, Lajos (1895) Herczeg Esterházy Pál nádor : 1635-1713. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Molnár, Lajos (1895) Az adóreform és a közigazgatás. Budapesti Hírlap Nyomdája.

Németh, Péter (1895) Magyarország Szent László király idejében : jogtörténeti rajz. Franklin, Budapest.

Pólya, Jakab (1895) A budapesti bankok története az 1867-1894. években. Márkus Samu Könyvnyomdájából, Budapest.

Pór, Antal and Schönherr, Gyula (1895) Az Anjouk kora az Anjou ház és örökösei (1301–1439). A magyar nemzet története (3). Athenaeum, Budapest.

Récsey, Viktor Alfonz (1895) Balaton-vidéki régészeti kutatásaim némi eredménye : jelentés. Egyházmegyei Ny., Veszprém.

Simonyi, Zsigmond and Balassa, József (1895) Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon I. Magyar hangtan és alaktan. a M. Tud. Akadémia kiadása, Budapest.

Sváby, Frigyes (1895) A Lengyelországnak elzálogosított XIII. szepesi város története. [s.n.], Lőcse.

Szent-Ivány, Zoltán (1895) Századunk névváltoztatásai : helyhatósági és miniszteri engedélylyel megváltoztatott nevek gyűjteménye, 1800-1893. Hornyánszky, Budapest.

Szentkatolnai Bakk, Endre (1895) Kézdivásárhely s az ottani Jancsó családok története. ifj. Jancsó Mózes Könyvnyomdája, Kézdivásárhely.

Takáts, Sándor (1895) A főváros alapította budapesti piarista kollégium története. Hornyánszky, Budapest.

Tarnóczy, Gusztáv (1895) A nyitrai választás. Márkus Samu Könyvnyomdája, Budapest.

Telkes, Simon (1895) Üvegiparunk. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Terentius Afer, Publius and Kiss, Sándor (1895) Publius Terentius Afer Vígjátékai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Télfy, Iván (1895) Két új-görög nyelvtan magyarul és a mai görög verstan. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vass, Bertalan (1895) Horvát István életrajza. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Váczy, János (1895) Berzsenyi Dániel életrajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (23). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vécsey, Tamás (1895) Széchenyi és a magyar magánjog. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wonaszek, A. Antal (1895) A kis-kartali csillagda tevékenysége 1893. októbertől 1895 októberig. [s.n.], Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1895) Taine Hippolyt Adolf mint történetiró. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1895) A Nemzeti Casino alapszabályai. Nemzeti Casino anyagai . Franklin-Társulat, Budapest.

Éble, Gábor (1895) A Harruckern és a Károlyi család : genealógiai tanulmány. Hornyánszky, Budapest.

This list was generated on Sun Feb 28 08:23:09 2021 CET.