REAL-EOD

Items where Year is 1927

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 53.

Csányi, Károly, ed. (1927) Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum régi ezüstkiállításának leíró lajstroma. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Ballagi, Aladár, ed. (1927) Az ókor : A Római Birodalom története. Tolnai Világtörténelme (4-5). Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaság, Budapest.

Ballagi, Aladár, ed. (1927) Az ókor : Görögország története. Tolnai Világtörténelme (3). Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaság, Budapest.

Ballagi, Aladár, ed. (1927) Az ókor keleti népeinek története : Babilonia, Assziria, Egyiptom, Kína, India, Fönicia, Palesztina, Kis-Ázsia, Média, Perzsia története a Krisztus születését megelőző évezredekben. Tolnai Világtörténelme (2). Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaság, Budapest.

Szűcs, Gyula, ed. (1927) A gyöngyösi hősök aranykönyve 1914-1918. Birnbaum János, Gyöngyös.

Apor, Péter (1927) Metamorphosis Transylvaniae. Rózsavölgyi, Budapest.

Barabás, Endre and Berkes, József and Csuppay, Lajos and Jancsó, Benedek and Kornis, Gyula and Pechány, Adolf (1927) Az elszakított magyarság közoktatásügye. Magyar Paedagógiai Társaság, Budapest.

Basch, Franz (1927) Preyer Nepomuk János : egy elfeledett bánáti német író. Német philologiai dolgozatok (34). Pfeifer, Budapest.

Bernfeld, Magdolna (1927) A németség Jókai Mór megvilágításában. Német philologiai dolgozatok (33). Pfeifer, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1927) Per la verita circa la storia dell'Ungheria. Anonima Romana Editoriale, Roma.

Berzeviczy, Albert (1927) Ungarn vor und nach dem Kriege. [Heymanns], [Berlin].

Brunetière, Ferdinand (1927) Brunetiere Ferdinand válogatott kritikai tanulmányai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Dudich, Endre (1927) Rendszeres állattan 3. Tudományos Gyűjtemény (22). Danubia, Pécs.

Faludi, János (1927) André Dudith et les humanistes français = Dudith András és a francia humanisták. Francia tanulmányok = Études françaises, 1 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Farádi Vörös, Ignác (1927) Farádi Vörös Ignác visszaemlékezései az 1778-1822. évekről. Magyarország újabbkori történetének forrásai, Emlékiratok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Finkey, Ferenc (1927) Anyagi igazság és téves jelszavak a büntető eljárásban. Magyar Jogi Szemle, Budapest.

Finkey, Ferenc (1927) A politikai bűncselekmények és a büntetőtörvénykönyv. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fináczy, Ernő (1927) Az újkori nevelés története, 1600-1800 : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Flórián, Kata (1927) A kassai német szinészet története 1816-ig. Német philologiai dolgozatok (32). Pfeifer, Budapest.

Fraknói, Vilmos and Fógel, József and Gulyás, Pál and Hoffmann, Edit (1927) Bibliotheca Corvina : La Biblioteca di Mattia Corvino Re d'Ungheria. L'Accademia di Santo Stefano, Budapest.

Förster, Aurél (1927) A Magyar Tudományos Akadémia és a klasszikus ó-kor : az Akadémia alapításától 1883-ig : bemutatta a M. Tudományos Akadémia I. Osztályának 1925. május 11-én tartott ülésében. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Genthon, István (1927) Magyar művészek Ausztriában a mohácsi vészig. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Gombocz, Endre (1927) Rendszeres növénytan 2. Tudományos Gyűjtemény (25). Danubia, Pécs.

Gyulai, Pál (1927) Gyulai Pál kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye : 1850-1904. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Györffy, István (1927) Hajdúböszörmény települése. Városi Nyomda, Szeged.

Gálos, Rezső (1927) A Dunántúl a két Kisfaludy költészetében. Irodalomtörténeti füzetek (Pallas) (18). Pallas, Budapest.

Horváth, János (1927) A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hubay, Jenő (1927) A Magyar Tudományos Akadémia hatása a Zeneművészetünk fejlődésére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Huszti, József (1927) Callimachus Experiens költeményei Mátyás királyhoz. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ilk, Mihály (1927) A Nemzeti Casino százéves története : 1827-1926. Nemzeti Casino anyagai . Franklin-Társulat, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1927) 1764. december 3. - 1831. augusztus 15. Kazinczy Ferencz levelezése (22). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kaán, Károly (1927) A magyar Alföld : gazdaságpolitikai tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kornis, Gyula (1927) Lélektan és logika tanító- és tanítónőképző intézetek számára : Az 1925-ben elrendelt tanításterv és utasítások szerint. Franklin-Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1927) Magyarország közoktatásügye a világháború óta. Magyar Paedagógiai Társaság, Budapest.

Kornis, Gyula (1927) A magyar művelődés eszményei 1777-1848. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kérészy, Zoltán (1927) Katholikus egyházi jog : A Codex Iuris Canonici alapján. Tudományos Gyűjtemény (23-7-8). Danubia, Pécs.

Nagy, József (1927) A filozófia története. A Pantheon Ismerettára . Pantheon Irodalmi Intézet R.-T., Budapest.

Nagy, József (1927) A psychologia főkérdései. Tudományos Gyűjtemény (26). Danubia, Pécs.

Némethy, Geyza (1927) Ad Ciceronis De finibus L. I. 7, 23. et III. 12. 40. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ortvay, Rudolf (1927) Bevezetés az anyag korpuszkuláris elméletébe. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Plósz, Sándor (1927) Plósz Sándor összegyűjtött dolgozatai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Saile, Tivadar Antal (1927) Kőrösy József hatása a statisztika fejlődésére. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schütz, Antal (1927) Charakterológia és aristotelesi metafizika : székfoglaló értekezés. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1927) A székely nemzet története és alkotmánya. "Hargitaváralja", Budapest.

Takáts, Sándor (1927) Szegény magyarok. Genius Nyomda, Budapest.

Teleszky, János (1927) A magyar állam pénzügyei a háború alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thirring, Gusztáv (1927) Akadémiánk és a hazai statisztika. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vargha, Gyula (1927) Hamvadó tüzek : költemények : 1922-1926. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vári, Rezső (1927) Klasszika-filológiánk. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1927) A Magyar Tudományos Akadémia Pasteur-emlékünnepe : a Pasteur születésének századik évfordulója alkalmából 1923. november 26-án tartott ülésen elmondott megnyitó beszéd és előadások. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1927) A Nemzeti Casino ecarté- és chemin de fer-szabályai. Nemzeti Casino anyagai . Franklin-Társulat, Budapest.

Áldásy, Antal (1927) Zsigmond király és Spanyolország. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Östör, József (1927) Tisza István saját szavaiban. Franklin-Társulat, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 16 17:36:37 2024 CEST.