REAL-EOD

Items where Year is 1887

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 93.

Ipolyi, Arnold, ed. (1887) Alsó sztregovai és rimai Rimay János államiratai és levelezése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gergely, Samu and Pettkó, Béla, eds. (1887) Diplomatarium Alvinczianum. Alvinczi Péter Okmánytára III, 1685-1689. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 27 . Athenaeum, Pest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1887) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1658-1661. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1887) Kaufmann B 193 - Haggadah šel Pesaḥ : `im ha-minhagim veha-dinim bi-lešon aškenazit `im peruš yaqar, neḥmad ve-na`im ha-niqra bešem Birḵat Avraham. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bi-defus Ašer Lehmann, Mainz.

UNSPECIFIED, ed. (1887) Kaufmann B 508 - ’Avot de-Rabbi Natan = Aboth de Rabbi Nathan, Hujus libri recensiones duas collatis variis apud bibiothecas et publicas et privatas codicibus edidit. Kaufmann Dávid könyvtárából . Vindobonae; D. Nutt; J. Kauffmann, Lippe; Londini; Francofurti.

Berliner, ’Avraham, ed. (1887) Kaufmann B 718 - Qovets `al yad = Sammelband kleiner Beiträge aus Handschriften. Kaufmann Dávid könyvtárából . Meqitse Nirdamim, Berlin.

UNSPECIFIED, ed. (1887) Kaufmann B 893 - Sefer Toledot ’Aleḵsander : ḥibbero peloni almoni = Le Roman d’Alexandre : texte hébreu anonyme. Kaufmann Dávid könyvtárából . Librairie A. Durlacher, Paris.

UNSPECIFIED, ed. (1887) Kaufmann B 988 - Tefillat Yisra’el = Izrael könyörgései. Kaufmann Dávid könyvtárából . Löwy M. E. fia, Budapest.

Ballagi, Mór and György, Aladár, eds. (1887) Kereskedelmi szótár. Franklin-Társulat, Budapest.

Staub, Móricz and Schächter, Miksa, eds. (1887) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1886. augusztus 22-26-ikáig Buziás-Temesvárott tartott XXIII. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Rudnyánszky A., Budapest.

Gelcich, József and Thallóczy, Lajos, eds. (1887) Raguza és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára : a raguzai állami, a bécsi cs. és kir. titkos és egyéb levéltárakban levö okiratokból. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Munkácsi, Bernát, ed. (1887) Votják népköltészeti hagyományok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

K. Beniczky, Irma, ed. (1887) A beteg-konyha. Franklin Társulat, Budapest.

Adolf, Neubauer (1887) Kaufmann B 594 - Mediaeval Jewish Chronicles and Chronological Notes = Seder haḵamim ve-qorot ha-yamim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Clarendon Press, Oxford.

Atlas, Eleazar (1887) Kaufmann B 369 - ha-Kerem : sefer-šenati le-ḥeqer toldot Yisraʼel ve-sifruto : ve-nilvu elav sipurim, širim ve-gam yediʻot ha-ʻolam (648) = Gakerem" : evrejskíj istoriko-literaturnyj i promyšlennyj sbornik". Kaufmann Dávid könyvtárából . Yitsḥaq Goldman, Va’rša’.

Ballagi, Aladár (1887) Colbert. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, Jenő (1887) A sértett fél jogköre a büntetőjogban : Tanulmány. Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1887) A mordva nép házassági szokásai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bayer, József (1887) A nemzeti játékszín története. Hornyánszky, Budapest.

Beliczay, Jónás (1887) A magyar stílről : felolvasás. Tóth László, Kecskemét.

Berryer, Pierre Antoine (1887) Berryer válogatott törvényszéki beszédei. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bethlen, Gábor (1887) Bethlen Gábor fejedelem levelezése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bunyitay, Vince (1887) Szilágymegye középkori műemlékei. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csorba, Ferenc (1887) A közgazdaság alapfogalmai. Magyar Királyi Egyetem Könyvnyomda, Budapest.

Daday, Jenő (1887) Új adatok Erdély denevér-faunájának ismeretéhez. Értekezések a természettudományok köréből (16. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Deák, Farkas (1887) Uzoni Béldi Pál : 1621-1679. Magyar történeti életrajzok . Méhner, Budapest.

Dietz, Sándor (1887) A Sparganium Tourn. és Typha Tourn. virág és termés fejlődése. Értekezések a természettudományok köréből (17. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dudás, Gyula (1887) A szabad hajdúk története a XVI. és XVII. században. Engel Adolf, Szeged.

Epstein, ’Avraham (1887) Kaufmann B 545 - Mi-qadmoniyot ha-yehudim = Beiträge zur Jüdischen Alterthumskunde. Kaufmann Dávid könyvtárából . Ch. D. Lippe, Wien.

Eötvös, Károly Lajos (1887) Népoktatásügyi emlékeztető : közigazgatási bizottságok, kir. tanfelügyelőségek, iskolaigazgatók, szolgabíróságok, városi hatóságok, községi előljáróságok ... számára. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Fodor, József (1887) A vérnek bacterium-ölő képességéről. Értekezések a természettudományok köréből (17. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fuenn, Šemu’el Yosef (1887) Kaufmann B 37 - ha-’Otsar : ’otsar lešon ha-miqra’ ve-ha-mišnah = Hebräisch-aramäisch Wörterbuch zu Bibel und Mischna : mit Angabe der russiche und deutsche Uebersetzung. Kaufmann Dávid könyvtárából . [s.n.], Varšava.

Gaius, (1887) Gaius római jogi institutioinak négy könyve. Görög és latin remekírók . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gelléri, Mór (1887) A magyar ipar úttörői : élet- és jellemrajzok. Dobrowsky és Franke, Budapest.

Getsov, Naḥman Tsevi (1887) Kaufmann B 638 - `Al neharot Bavel = Al'' Nagarot'' Babel''. Kaufmann Dávid könyvtárából . M. Levinski, Va'rša'.

Gomperz, Lion (1887) Kaufmann B 523 - Ma`araḵe lev le-bare lev = Aus Lion Gomperz’ nachgelassenen Schriften. Kaufmann Dávid könyvtárából . Knöpfmacher, Wien.

Harkavy, Albert (1887) Kaufmann B 233 - Ziḵron kamah ge’onim : uvi-yeḥud Rav Šerira ve-Rav Hai beno veha-Rav R. Yitsḥaq Alfaʼsi = Responsen der Geonim (zumeist aus dem X.-XI. Jahrhundert.). Kaufmann Dávid könyvtárából . Meqitse Nirdamim : Druck von H. Itzkowski, Berlin.

Havass, Rezső (1887) A szueszi csatorna tekintettel különösen a mai gyarmati politikára és Fiumére. Pesti Lloyd-Társulat Könyvnyomda, Budapest.

Herman, Ottó (1887) A magyar halászat könyve. Természettudományi Társulat, Budapest.

Ipolyi, Arnold (1887) Bedegi Nyáry Krisztina : 1604-1641. Magyar történeti életrajzok (10). Méhner, Budapest.

Iványi, Ede (1887) A magyarországi középiskolákban 1850-1885-ig megjelent összes programmértekezéseknek repertoriuma. Franklin, Budapest.

Jellinek, Adolph (1887) Kaufmann B 486 - Miḵtavei Gleichenberg = Gleichenberger Pastillen. Kaufmann Dávid könyvtárából . S. Marqus, Budapest.

Joannovics, György (1887) Szórendi tanulmányok I. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Joannovics, György (1887) Szórendi tanulmányok II. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kahana’, David (1887) Kaufmann C 1102 - Ḥesed le-Mošeh. Kaufmann Dávid könyvtárából . Tipo-litografíâ Bermanʺ i Rabinovič, S.-Peterburg".

Kandra, Kabos (1887) Bakócs-codex vagy Bakócs Tamás egri püspök udvartartási számadó-könyve. Szolcsányi Gyula, Eger.

Karácsonyi, János (1887) Szent-Gellért csanádi püspök élete és művei. Franklin Társulat, Budapest.

Kimḥi, Joseph (1887) Kaufmann B 140 - Sefer ha-Galuy = Sepher ha-Galuj ; nach der einzigen Handschrift in der Vaticanischen Bibliothek zum ersten Male hrsg. von H. J. Mathews. Kaufmann Dávid könyvtárából . M’kize Nirdamim, Berlin.

Koch, Antal (1887) A brassói hegység földtani szerkezetéről és talajvíz-viszonyairól. Értekezések a természettudományok köréből (17. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kálmány, Lajos (1887) Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban : a hold nyelvhagyományainkben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

König, Gyula (1887) A dinamika alapegyenleteinek jelentéséről. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (14. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kúnos, Ignácz (1887) Oszmán-török népköltési gyűjtemény. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kőnig, Gyula (1887) Analizis : bevezetés a matematika rendszerébe. Eggenberger, Budapest.

László, Károly (1887) Napló-töredék az 1849-iki menekülteket, internáltakat, különösen Kossuthot és környezetét illetőleg, Törökországban és az Amerikai Egyesült-Államokban. Franklin, Budapest.

Lönnrot, Elias (1887) Kanteletar elikkä Suomen kansan wanhoja lauluja ja wirsiä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kirjapainossa, Helsinki.

Maimonides, Moses (1887) Kaufmann B 300 - Al-ğuz al-awwal mi seder ṭohorot ma`a šarḥ ha-rav rabbenu Mošeh ben Maymon = Seder Tohoroth = Commentaire de Maimonide sur la Mischnah seder Tohorot. Kaufmann Dávid könyvtárából . H. Itzkowski, Berlin.

Makay, Dezső (1887) Visszapillantások hazánk régi igazságszolgáltatási viszonyaira : jogtörténelmi tanulmány : (Árpád korszak). Szerző, Nagy-Kanizsa.

Medveczky, Frigyes (1887) Társadalmi elméletek és eszmények : kritikai adalékok a társadalmi eszmék fejlődéstörténetéhez. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Me’ir ben ’Eliyahu mi-Norwich, (1887) Kaufmann B 299 - Ḥaruzim = Hebräische Poesieen des Meir ben Elia aus Norwich aus einer Handschrift in der Vaticana. Kaufmann Dávid könyvtárából . David Nutt, London.

Mieses, Fabius (1887) Kaufmann B 755 - Qorot ha-filosofiya' he-ḥadašah. Kaufmann Dávid könyvtárából . Moritz Schäfer, Leipzig.

Mágócsy-Dietz, Sándor (1887) A növények talajálló irányának okairól. Értekezések a természettudományok köréből (17. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ozorai, József (1887) Az egyházi vagy praediális nemesek és birtokuk. Dusárovits Gusztáv, Esztergom.

Pisztóry, Mór (1887) A nemzetgazdaságtan haladása és iránya az utolsó tizenöt év alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Podmaniczky, Frigyes (1887) Naplótöredékek : 1824-1887. Grill, Budapest.

Putnoky, Miklós (1887) Etymologicum Magnum Romaniae és az összehasonlító nyelvészet jelene Romániában. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ratzel, Friedrich (1887) A föld és az ember: anthropo-geographia vagy a földrajz történeti alkalmazásának alapvonalai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Regéczy Nagy, Imre and Jendrassik, Jenő (1887) Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből : 6. füz. Értekezések a természettudományok köréből (17. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Salomon, Rubin (1887) Kaufmann B 528 - Ma`aseh ta`tu`im = Geschichte des Aberglaubens bei allen Völkern mit besonderem Hinblicke auf das jüdische Volk. Kaufmann Dávid könyvtárából . Georg Breg, Wien.

Schvarcz, Gyula (1887) Az athenei állam és társadalom jelentősége az emberi haladásra nézve Kleisthenestől Ephialtesig. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1887) Az európai monarchiák rendszeres törvényeiről, tekintettel ezeknek alkotmány-történelmi előzményeire. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1887) Lucius Cornelius Sulla a római alkotmányjog történelmében. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1887) A két utóbbi évtized államformatani irodalmának kritikai méltatásához. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Smolenskin, Perets ben Mošeh (1887) Kaufmann C 1115 - Ha-šaḥar = Ha Schachar. Kaufmann Dávid könyvtárából . Georg Brög, Wien.

Sofer, Ḥayim (1887) Kaufmann B 161 - Divrei Ša`arei Ḥayim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Pinkász Blayre, Munkács.

Szabó, József (1887) Göd környéke forrásainak geológiai s hidrografiai viszonyai. Értekezések a természettudományok köréből (17. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József (1887) Komárom 1848-49-ben : napló jegyzetek. Aigner Lajos, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1887) Báthory István lengyel királylyá választása : 1574-1576. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1887) Kornyáti Békés Gáspár : 1520-1579. Magyar történeti életrajzok . Méhner, Budapest.

Széchenyi, István (1887) Gróf Széchenyi István beszédei. Athenaeum, Budapest.

Takács, István (1887) Nyelvünk ik-es igéi és a Révai szabálya. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Thanhoffer, Lajos (1887) Adatok a központi idegrendszer szerkezetéhez. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thierry, Amadé (1887) Elbeszélések a rómaiak történetéből az V-ik században : Aranyszájú Szent János és Eudoxia Császárné : a keresztyén társadalom keleten. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thim, József (1887) Délmagyarország önvédelmi harca 1848-1849-ben : 1. köt., Bács-Bodroghmegyei és szerém-végvidéki események. Aigner Lajos, Budapest.

Thukydides, (1887) Thukydides. Görög és latin remekírók . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Trefort, Ágoston (1887) Újabb emlékbeszédek és tanulmányok. Franklin Társulat, Budapest.

Télfy, Iván (1887) Jelentés ujhellén munkákról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Gáspár (1887) A polgári bíróságok szervezéséről. Magyar jogászegyleti értekezések (34). Franklin Társulat, Budapest.

Villemain, Abel-François (1887) Pindar szelleme és a lantos költészet, a népek erkölcsi és vallási emelkedettségéhez való vonatkozásaiban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1887) Magyarország mezőgazdaságának története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1887) Rosztizlaw galicziai herczeg, IV. Béla magyar királynak veje. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Yehudah ha-Levi, (1887) Kaufmann B 353 - ha-Kuzari = Das Buch al-Chazarî des Abû-l-Ḥasan Jehuda Hallewi. Kaufmann Dávid könyvtárából . Otto Schulze, Leipzig.

Zsilinszky, Mihály (1887) Az eperjesi tanácskozmány 1647/8-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ábel, Jenő (1887) Az ó- és középkori Terentiusbiographiák. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 16 12:02:10 2024 CEST.