REAL-EOD

Items where Subject is "K Law / jog > KZ Law of Nations / nemzeti jogrendszerek"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | F | G | H | K | L | M | P | R | S | V
Number of items at this level: 79.

A

Atzél, Béla (1906) Az ausztriai általános magánjog alaptanai : függelékül: Az ausztriai átalános polgári törvénykönyv. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (189). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Atzél, Béla (1900) Magyar büntetőjog. Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Atzél, Béla (1900) A bűnvádi perrendtartás (1896: XXXIII. t. cz.) kiegészítve az esküdtbíróságokról (1897: XXIII. t.cz.) és a bűvádi perrendtartás életbelépéséről (1897: XXXIV) szóló törvénycikekkel. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (41-42.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

B

Balogh, Arthur (1903) Magyar közjog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (133.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Balogh, Jenő (1900) Büntetőtörvényeink módosításához. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Bartha, Béla (1900) A magyar pénzügyi jog vázlata. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (57.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Berényi, Pál (1901) A magyar váltójog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (66.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Bessenyei, György (1941) Magyarországnak törvényes állása III. Irodalmi ritkaságok, 57 . Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest. (In Press)

Bozóky, Géza (1926) Magyar váltójog : Különös tekintettel a hágai nemzetközi váltójogi egyezményre és a külföldi váltójogokra. Tudományos Gyűjtemény (17-18). Danubia, Pécs.

Buza, László (1967) A nemzetközi jog fő kérdései az új szellemű nemzetközi jogban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

F

Falcsik, Dezső (1900) Magyar közigazgatási jog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (55.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Finkey, Ferenc (1943) Alkossunk törvényt az igazságügyi patronázs-egyletekről és a letartóztató intézetekből kibocsátottak utógondozásáról. Attila-Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1927) Anyagi igazság és téves jelszavak a büntető eljárásban. Magyar Jogi Szemle, Budapest.

Finkey, Ferenc (1942) Az 1792. évi büntetőtörvényjavaslat 150. évfordulója. A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság I. Osztályának Kiadványai, 8 (8). Stúdium Könyvkiadó, Debrecen.

Finkey, Ferenc (1895) Az egység és többség tana a büntető jogban : Egy büntetendő cselekmény és bűnhalmazat. Steinfeld Jenő, Sárospatak.

Finkey, Ferenc (1913) Az északamerikai reformatoryk tanulságai. s.n., Budapest.

Finkey, Ferenc (1912) Az új egyetemek és a ref. jogakadémiák. Dani és Fischer, Sárospatak.

Finkey, Ferenc (1900) Az új magyar esküdtszék és az esküdtbíróság előtti bűnvádi eljárás : Népszerű ismertetés az esküdtek számára. Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Sátoraljaújhely.

Finkey, Ferenc (1926) Binding Károly k. tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 19 (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1935) Büntető perorvoslati rendszerünk revisiójához. Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda Rt., Kecskemét.

Finkey, Ferenc (1937) Büntetőjogunk megújhodása. Szeged Városi Nyomda, Szeged.

Finkey, Ferenc (1900) Bűnügyi Esetek : Vitatkozási tételek és feladatok. Grill Károly, Budapest.

Finkey, Ferenc (1917) Die Aufgaben der kriegsfürsorger. Carl Angermayer, Pozsony.

Finkey, Ferenc (1940) Dr. Finkey Ferenc M. Kir. titkos tanácsos, ny. koronaügyész ünnepi beszéde Budapesten, a szent margitszigeti Tompa Mihály emlékmű leleplezésén. Budapest Székváros Házinyomdája, Budapest.

Finkey, Ferenc (1916) Emlékbeszéd Degré Lajos a pozsonyi Erzsébet-Tudományegyetemnek a hazáért hősi halált halt ny. rk. tanára felett. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

Finkey, Ferenc (1930) Emlékezés Kövy Sándor halálának századik évfordulóján. Miskolci jogászélet könyvtára (61). Ludvig István Könyvnyomdája, Miskolc.

Finkey, Ferenc (1944) Emlékképek és élmények életem derűs napjaiból. Kisfaludy László, Sárospatak.

Finkey, Ferenc (1916) Felhívás a volt pataki diákokhoz. Ref. Főiskolai Könyvnyomda, Sárospatak.

Finkey, Ferenc (1909) Fiatalkorú bűntettesek és a modern törvényhozás. Franklin, Budapest.

Finkey, Ferenc (1916) Háborús büntetőjogunk és bűnügypolitikánk a háború után. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Finkey, Ferenc (1928) A Kir. Ügyészség teendői az új büntető novellával kapcsolatban. Finkey Ferenc, Budapest.

Finkey, Ferenc (1910) La loi pénale dérogatoire hongroise. Imprimerie Staempfli & Cie., Budapest.

Finkey, Ferenc (1917) Leibniz jogbölcsészeti és politikai eszméi. In: Leibniz halálának kétszázadik évfordulója alkalmából. Franklin, Budapest.

Finkey, Ferenc (1943) Pataki krónika. A Pataki Diákok Országos Szövetségének Budapesti Egyesülete, Budapest.

Finkey, Ferenc (1943) Patronázs munka és a Fiatalkorúak Felügyelő Hatósága. Fiatalkorúak Budapesti Felügyelő Hatóságának Kiadványai (2). Attila-Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1943) Rottenbiller Fülöp emlékezete. A Fiatalkorúak Budapesti Felügyelő Hatóságának Kiadványai (4). Attila-Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1914) Strafrechtsreformen in Ungarn. S. l., s. n..

Finkey, Ferenc (1940) Szemelvények Dr. Finkey Ferenc kisebb szakdolgozataiból 1890-1940. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1913) A Tiszáninneni Ref. Egyházkerület érvényben lévő szabályrendeletei és elvi jelentőségű határozatai. Dani és Fischer, Sárospatak.

Finkey, Ferenc (1925) Társadalmi védekezés és büntetőjog. Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállalat, Miskolc.

Finkey, Ferenc (1938) Törvényt a rehabilitációról! Attila-Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1941) Vargha Ferenc emlékezete. Attila-Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1928) Visszaemlékezés a Kossuth Lajos sárospataki diákságnak százados fordulóján. Miskolci jogászélet könyvtára (29). Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállalat, Miskolc.

Finkey, Ferenc (1941) Vitéz Moór Gyula új elmélete a büntetőjog magánjogi jellegéről. Attila-Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1930) Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr ő főméltóságának jubileuma alkalmából 1930. február 28.-án tartott ünnepélyes egyetemi közgyűlés. A jogtudomány új látóhatárai. Dunántúl Egyetemi Nyomdája, Pécs.

Finkey, Ferenc (1935) A XX . század büntetési rendszerének reformkérdései. Stádium, Budapest.

Finkey, Ferenc (1904) A börtönügy jelen állapota és reformkérdései. Jogi értekezések (11). Singer és Wolfner, Budapest.

Finkey, Ferenc (1910) A csavargás, koldulás és iszákosság törvényhozási szabályozásához. Büntetőjogi értekezések (8). Révai és Salamon Könyvnyomdája, Budapest.

Finkey, Ferenc (1914) A felek fogalma és köre a büntetőjogi per mai elméletében. Wessely és Horváth Könyvnyomdája, Pécs.

Finkey, Ferenc (1914) A fiatalkorúak bírósága Északamerikában és Európában. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Finkey, Ferenc (1942) A fiatalkorúak felügyelő hatóságának feladata és tagjainak munkaköre. A Váci Kir. Országos Fegyintézet Könyvnyomdája, Budapest.

Finkey, Ferenc (1916) A fiatalkorúak felügyelő hatóságának feladata és tagjainak munkaköre. Angermayer Károly Könyvnyomtató Intézete, Pozsony.

Finkey, Ferenc (1917) A hadigondozók teendői. Angermayer Károly Könyvnyomtató Intézete, Pozsony.

Finkey, Ferenc (1905) Újabb bűnügyi esetek : Büntetőjogi praktikumok részére. Grill-féle Jogi Könyvtár (15). Grill Károly, Budapest.

Finkey, Ferenc (1923) A jogakadémiák megszüntetése és a jogioktatás gyökeres reformja. Magyar Jogi Szemle Könyvtára (25). Pallas, Budapest.

Finkey, Ferenc (1917) A jogtanítás módszerének reformja és a gyakorlati joganyag-gyűjtemények. Rektori székfoglaló értekezés. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

Finkey, Ferenc (1938) A kriminál-biológiai személyiség kutatása és az igazságszolgáltatás. Finkey Ferenc, Budapest.

Finkey, Ferenc (1916) A magyar büntető perjog tankönyve. Grill Károly, Budapest.

Finkey, Ferenc (1914) A magyar büntetőjog tankönyve. Grill Károly, Budapest.

Finkey, Ferenc (1903) A motívumok tana a büntető jogban. Magyar jogászegyleti értekezések, 27 (4). Franklin, Budapest.

Finkey, Ferenc (1940) A motívumok értékesítése a legújabb büntető törvényjavaslatokban. Pfeifer Ferdinánd, Budapest.

Finkey, Ferenc (1914) A sajtóról szóló 1914. évi XIV. törvénycikk. A Bűnügyi Szemle törvénytára . Wessely és Horváth Könyvkiadóhivatala, Pécs.

Finkey, Ferenc (1908) A társadalom védelme a közveszélyes bűntettesek ellen. Büntetőjogi értekezések . Hornyánszky, Budapest.

Finkey, Ferenc (1908) A tételes jog alapelvei és vezéreszméi : A jogbölcsészet, mint alapvető és összefoglaló (általános) jogtudomány kézikönyve. Grill Károly, Budapest.

Finkey, Ferenc (1924) A törvénysértés fogalma a büntető jogegységi perorvoslatban. Pallas, Budapest.

G

Gratz, Gusztáv (1900) Alkotmánypolitika. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (56.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

H

Herczegh, Géza (1987) A nemzetközi jogalkotás mai lehetőségei és korlátai : akadémiai székfoglaló : 1986. január 8. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4433-4

K

Katona, Mór (1903) A magyar bányajog vázlata. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (136.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Katona, Mór (1899) A mai érvényű magyar magánjog vezérfonala. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (31-34.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

L

Ladányi, Gedeon (1873) A modern alkotmányos monarchiai intézmények a középkori államokban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (2. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

M

Marczali, Heinrich (1911) Ungarisches Verfassungsrecht. Mohr, Tübingen.

Marczali, Henrik (1910) Ungarische Verfassungsgeschichte. Mohr, Tübingen.

Molnár, Kálmán (1938) Alkotmányjogi reformjaink az 1937 és 1938 években. Tudományos Gyűjtemény (35). Danubia, Pécs.

Molnár, Kálmán (1926) Magyar közjog. Tudományos Gyűjtemény (20-21). Danubia, Pécs.

P

Pajor, Ernő (1903) Magyar polgári perrendtartás. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (140). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

R

Récsi, Emil (1861) Magyarország közjoga a mint 1848-ig s 1848-ban fennállott. Pfeifer Ferdinánd, Buda-Pest.

S

Sebetic, Raimund (1904) Párbajszabályok. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 170 . Stampfel, Pozsony, Budapest.

V

Vyšinskij, Andrej Ânuar'evič (1952) A perbeli bizonyítás elmélete a szovjet jogban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vázsonyi, Vilmos (1893) A királyi placetum a magyar alkotmányban. Grill, Budapest.

This list was generated on Sat May 18 09:13:47 2024 CEST.