REAL-EOD

Browse by Series

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 150.

Benkő, Loránd (1953) A magyar ly hang története. Nyelvtudományi értekezések (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hajdú, Péter (1953) A magyarság kialakulásának előzményei. Nyelvtudományi értekezések (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4703-1

Deme, László (1953) A magyar nyelvjárások néhány kérdése. Nyelvtudományi értekezések (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benkő, Loránd (1955) Helyesírásunk időszerű kérdései. Nyelvtudományi értekezések (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Czeglédy, Károly and Hajdú, Péter, eds. (1955) A magyar őstörténet kérdései : a Magyar Nyelvtudományi Társaság vitaülése 1953. december 1. Nyelvtudományi értekezések (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pais, Dezső (1955) A magyar ly hang kérdéséhez. Nyelvtudományi értekezések (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, János (1955) Vitás verstani kérdések. Nyelvtudományi értekezések (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Károly, Sándor (1956) Igenévrendszerünk a kódexirodalom első szakaszában. Nyelvtudományi értekezések (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lakó, György (1956) Északi-manysi nyelvtanulmányok. Nyelvtudományi értekezések (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fábián, Pál, ed. (1956) A "Helyesírásunk időszerű kérdései" vitája a Magyar Tudományos Akadémia Helyesírási Főbizottságában 1955. október 27-én. Nyelvtudományi értekezések (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Melich, János (1957) Dolgozatok. Nyelvtudományi értekezések, 1-2 (11, 41). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bánhidi, Zoltán (1957) A magyar összetett igealakok jelentéstörténete. Nyelvtudományi értekezések (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berrár, Jolán (1957) Fejezetek határozóragjaink élettörténetéből. Nyelvtudományi értekezések (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tompa, József (1957) A névszói kötőhangzó szófaj-megkülönböztető szerepe. Nyelvtudományi értekezések (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hexendorf, Edit (1958) Szótanulmányok a szellemi élet középkori magyar kifejezésanyagának köréből. Nyelvtudományi értekezések (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Károly, Sándor (1958) Az értelmező és az értelmezői mondat a magyarban. Nyelvtudományi értekezések (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Antal, László (1958) Magyar hangtani dolgozatok : tanulmánygyűjtemény. Nyelvtudományi értekezések (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fónagy, Iván (1958) A hangsúlyról. Nyelvtudományi értekezések (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Papp, László (1959) XVI. század végi nyelvjárásaink tanulmányozása. Nyelvtudományi értekezések (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Deme, László (1959) A XVI. század végi nyelvi norma kérdéséhez. Nyelvtudományi értekezések (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Király, Péter (1959) Ismeretlen magyar glosszák : jászói, zirci, nagyvátyi glosszák. Nyelvtudományi értekezések (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Inczefi, Géza (1960) Szeged környékének földrajzi nevei. Nyelvtudományi értekezések (22). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berrár, Jolán (1960) A magyar hasonlító mondatok a XVI. század közepéig. Nyelvtudományi értekezések (23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1960) Honfoglalás előtti bolgár-török jövevényszavaink. Nyelvtudományi értekezések (24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Büky, Béla (1960) A fővárosi keresztnévadás hatóerői. Nyelvtudományi értekezések (26). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Papp, László (1961) Nyelvjárás és nyelvi norma XVI. századi deákjaink gyakorlatában. Nyelvtudományi értekezések (25). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kázmér, Miklós (1961) A magyar affrikátaszemlélet. Nyelvtudományi értekezések (27). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Karácsony, Sándor Zsigmond (1961) Személyneveink 1500-tól 1800-ig. Nyelvtudományi értekezések (28). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Antal, László (1961) A magyar esetrendszer. Nyelvtudományi értekezések (29). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rédei, Károly (1961) Északi-osztják nyelvtan. Nyelvtudományi értekezések (31). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pais, Dezső (1962) Szer : egy szószervezet szétágazásai a magyarban és más finnugor nyelvekben. Nyelvtudományi értekezések (30). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Márton, Gyula (1962) A borsavölgyi nyelvjárás igetövei és igealakjai. Nyelvtudományi értekezések (32). Akadémiai Kiadó, Budapest.

B. Lőrinczy, Éva (1962) Képző- és névrendszertani vizsgálódások : az -s -cs képzővel alakult névanyag az ómagyarban. Nyelvtudományi értekezések (33). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elekfi, László (1962) Vizsgálatok a hanglejtés megfigyelésének módjaihoz. Nyelvtudományi értekezések (34). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benkő, László (1962) A szépirodalmi stílus elemzése : Veres Péter szókincse és mondatfűzése. Nyelvtudományi értekezések (35). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Országh, László, ed. (1962) A szótárírás elmélete és gyakorlata a Magyar nyelv értelmező szótárában. Nyelvtudományi értekezések (36). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fónagy, Iván (1963) A metafora a fonetikai műnyelvben : adatok a tudományos gondolkodás fejlődésének történetéhez. Nyelvtudományi értekezések (37). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pais, Dezső and Benkő, Loránd, eds. (1963) Szótörténeti és szófejtő tanulmányok. Nyelvtudományi értekezések (38). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rácz, Endre (1963) A magyar nyelv következményes mondatai. Nyelvtudományi értekezések (39). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benkő, Loránd, ed. (1963) Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. Nyelvtudományi értekezések (40). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bartha, Katalin (1964) Tővégi magánhangzóink története a XVI. század közepéig. Nyelvtudományi értekezések (42). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Imre, Samu (1964) A magyar huszita helyesírás néhány kérdése. Nyelvtudományi értekezések (43). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Papp, László (1964) Magyar nyelvű levelek és okiratok formulái a XVI. században. Nyelvtudományi értekezések (44). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Török, Gábor (1964) A Börzsöny-vidék nyelvjárástörténetének települési háttere. Nyelvtudományi értekezések (45). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pais, Dezső and Benkő, Loránd, eds. (1965) Alak- és mondattani gyűjtelék. Nyelvtudományi értekezések (46). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lakó, György (1965) A magyar hangállomány finnugor előzményei. Nyelvtudományi értekezések (47). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Zoltán (1965) A kalotaszegi nyelvjárás igeképző-rendszere. Nyelvtudományi értekezések (48). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Wodarz-Magdics, Klára (1965) A magyar beszédhangok akusztikai szerkezete. Nyelvtudományi értekezések (49). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hadrovics, László (1965) Jövevényszó-vizsgálatok. Nyelvtudományi értekezések (50). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nemes, István (1965) A képszerűség eszközei Radnóti Miklós költészetében. Nyelvtudományi értekezések (51). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Perrot, Jean (1966) Adalékok a meg igekötő funkciójának vizsgálatához a mai magyar nyelvben. Nyelvtudományi értekezések (52). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsilka, János (1966) A magyar mondatformák rendszere és az esetrendszer : tárgyas mondatszerkezetek. Nyelvtudományi értekezések (53). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Deme, László (1966) A magyar helyesírás rendszere. Nyelvtudományi értekezések (54). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Farkas, Vilmos (1966) Fonémastatisztikai problémák a nyelvjárástípus-történetben. Nyelvtudományi értekezések (55). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hegedűs, József (1966) A magyar nyelv összehasonlításának kezdetei az egykorú európai nyelvtudomány tükrében. Nyelvtudományi értekezések (56). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Magay, Tamás (1967) Angol-magyar és magyar-angol szótárak hazánkban 1945 előtt. Nyelvtudományi értekezések (57). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szathmári, István, ed. (1967) A magyar nyelv története és rendszere : a debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai : 1966. aug. 24-28. Nyelvtudományi értekezések (58). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, T. Attila (1968) A kolozsvári becenevek a XVI-XIX. században. Nyelvtudományi értekezések (59). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Ilona (1968) Módosító szók és módosító mondatrészletek a mai magyar nyelvben. Nyelvtudományi értekezések (60). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fabricius-Kovács, Ferenc (1968) A konkrét absztrakt jelentésfejlődés problematikája : a szláv nyelveknek az értelmi tevékenységre vonatkozó szóanyaga alapján. Nyelvtudományi értekezések (61). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Abaffy, Erzsébet (1969) A XVI. századi nyugat-dunántúli missilisek helyesírásáról. Nyelvtudományi értekezések (62). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Keszler, Borbála (1969) A szókezdő mássalhangzótorlódások feloldása korai jövevényszavainkban. Nyelvtudományi értekezések (63). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dely, Zsuzsa (1969) A fiatal Jókai nyelve és stílusa. Nyelvtudományi értekezések (64). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Király, Péter, ed. (1969) A nyelvtudomány a haladásért : tanulmánykötet a Tanácsköztársaság 50. évfordulója alkalmából. Nyelvtudományi értekezések (65). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Márton, Gyula (1969) A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai. Nyelvtudományi értekezések (66). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pais, Dezső and Benkő, Loránd, eds. (1969) Dolgozatok a hangtan köréből. Nyelvtudományi értekezések (67). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fehértói, Katalin (1969) A XIV. századi magyar megkülönböztető nevek. Nyelvtudományi értekezések (68). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Jenő (1970) A rábaközi Mihályi igeképzői. Nyelvtudományi értekezések (69). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Végh, József, ed. (1970) Névtudományi előadások : Névtudományi Konferencia, 2. : [Budapest, 1969. szept. 2-4.]. Nyelvtudományi értekezések (70). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Lajos (1970) Hatvanhét szómagyarázat. Nyelvtudományi értekezések (71). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Imre, Samu (1971) A felsőőri nyelvjárás. Nyelvtudományi értekezések (72). Akadémiai Kiadó, Budapest.

S. Meggyes, Klára (1971) Egy kétéves gyermek nyelvi rendszere. Nyelvtudományi értekezések (73). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Farkas, Vilmos (1971) Helyesírásunk hangjelölésrendszerének története. Nyelvtudományi értekezések (74). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benkő, Loránd and Szépe, György, eds. (1971) Nyelvészet és gyakorlat : tanulmánygyűjtemény. Nyelvtudományi értekezések (75). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dezső, László (1971) A jelzős "főnévi csoport" kérdései a magyarban. Nyelvtudományi értekezések (76). Akadémiai Kiadó, Budapest.

K. Szoboszlay, Ágnes (1972) A szemléletesség eszközei Németh László nyelvében. Nyelvtudományi értekezések (77). Akadémiai Kiadó, Budapest.

R. Hutás, Magdolna (1972) Az ikes ragozás állapota Révai Miklós korában. Nyelvtudományi értekezések (78). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Penavin, Olga (1972) A szerémségi magyar szigetek nyelve. Nyelvtudományi értekezések (79). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gregor, Ferenc (1973) Magyar népi gombanevek. Nyelvtudományi értekezések (80). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szende, Tamás (1973) Spontán beszédanyag gyakorisági mutatói. Nyelvtudományi értekezések (81). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilágyi, Ferenc (1974) Csokonai dunántúli tájszógyűjtése : egy fejezet irodalmi nyelvi szókincsünk történetéből. Nyelvtudományi értekezések (82). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szathmári, István, ed. (1974) Jelentéstan és stilisztika : a Magyar Nyelvészek 2. Nemzetközi Kongresszusának előadásai : [Szeged, 1972. augusztus 22-25.]. Nyelvtudományi értekezések (83). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Velcsov, Mártonné (1974) Antropometrikus mértéknevek a magyar nyelvben. Nyelvtudományi értekezések (84). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Havas, Ferenc (1974) A magyar, a finn és az észt nyelv tipológiai összehasonlítása. Nyelvtudományi értekezések (85). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kemény, Gábor (1974) Krúdy képalkotása. Nyelvtudományi értekezések (86). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hajdú, Mihály (1975) Budapest utcaneveinek névtani vizsgálata. Nyelvtudományi értekezések (87). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0551-7

Hadrovics, László (1975) Szavak és szólások. Nyelvtudományi értekezések (88). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0732-3

UNSPECIFIED, ed. (1976) Az etimológia elmélete és módszere : az 1974. augusztus 22. és 24. között rendezett nemzetközi konferencia előadásai. Nyelvtudományi értekezések (89). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0847-8

Mészáros, István (1976) Iskolai jegyzetkönyv a XVI-XVII. század fordulójáról. Nyelvtudományi értekezések (90). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0888-5

Jakab, István (1976) A magyar igekötők állományi vizsgálata. Nyelvtudományi értekezések (91). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0965-2

Kiss, Lajos (1976) Szláv tükörszók és tükörjelentések a magyarban. Nyelvtudományi értekezések (92). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0988-1

Országh, László (1977) Angol eredetű elemek a magyar szókészletben. Nyelvtudományi értekezések (93). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1141-X

Molnár, Ilona (1977) A tartalmatlan hogy kötőszós összetett mondatok típusai szemantikai szempontból. Nyelvtudományi értekezések (94). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1243-2

Nagy, Gábor (1977) A magyar frazeológiai kutatások története. Nyelvtudományi értekezések (95). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1340-4

Korompay, Klára (1978) Középkori neveink és a Roland-ének. Nyelvtudományi értekezések (96). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1357-9

Gaál, Edit (1978) A birtoklás kifejezése a mai magyar nyelvben. Nyelvtudományi értekezések (97). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1358-7

Dienes, Dóra (1978) A szerkesztettségi hiányosság és szövegösszefüggésbeli kiegészülése. Nyelvtudományi értekezések (98). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1362-5

Imre, Samu, ed. (1979) Tanulmányok a regionális köznyelviség köréből. Nyelvtudományi értekezések (100). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1833-3

Huszár, Ágnes (1979) A predikatív viszony szintaktikai kategóriái. Nyelvtudományi értekezések (101). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1945-3

Kassai, Ilona (1979) Időtartam és kvantitás a magyar nyelvben. Nyelvtudományi értekezések (102). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1946-1

Kiss, Jenő (1979) Mihályi tájszótár : Rábaköz. Nyelvtudományi értekezések (103). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1955-0

Bańczerowski, Janusz (1979) A nyelvi kommunikáció és az információ néhány kérdése. Nyelvtudományi értekezések (99). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1712-4

Imre, Samu and Szathmári, István and Szűts, László, eds. (1980) A magyar nyelv grammatikája. A magyar nyelvészek 3. nemzetközi kongresszusának előadásai. Nyelvtudományi értekezések (104). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2087-7

Mokány, Sándor (1980) Magyar szófejtések. Nyelvtudományi értekezések (105). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2280-2

Guskova, Antonina (1981) A társadalmi kapcsolatteremtés eszközei a mai magyar nyelvben. Nyelvtudományi értekezések (106). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2605-0

Lengyel, Zsolt (1981) Tanulmányok a nyelvelsajátítás köréből. Nyelvtudományi értekezések (107). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2632-8

Gergely, Piroska (1981) A kalotaszegi magyar családnevek rendszertani és funkcionális vizsgálata. Nyelvtudományi értekezések (108). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2631-X

Kontra, Miklós (1981) A nyelvek közötti kölcsönzés néhány kérdéséről, különös tekintettel „elangolosodó” orvosi nyelvünkre. Nyelvtudományi értekezések (109). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2663-8

Sinor, Dénes (1982) Tanulmányok. Nyelvtudományi értekezések (110). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2795-2

Farkas, Vilmos (1982) A magyar hangtörténet és helyesírástörténet rendszerbeli összefüggése. Nyelvtudományi értekezések (111). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3004-X

Jakab, István (1982) A magyar igekötő szófajtani útja. Nyelvtudományi értekezések (112). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3005-8

Benkő, Loránd (1982) Kazinczy Ferenc és kora a magyar nyelvtudomány történetében. Nyelvtudományi értekezések (113). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3110-0

Balázs, Judit (1982) A ragadványnevek szerepe Rábaszentandrás névrendszerében. Nyelvtudományi értekezések (114). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3040-6

Horváth, Katalin (1983) Transzformációs csoportok a magyarban. Nyelvtudományi értekezések (115). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3041-4

Kiss, Katalin (1983) A magyar mondatszerkezet generatív leírása. Nyelvtudományi értekezések (116). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3125-9

Bánréti, Zoltán (1983) A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról. Nyelvtudományi értekezések (117). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3303-0

Gáspári, László (1983) A századvégi novella lirizálódásáról. Nyelvtudományi értekezések (118). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3433-9

Gósy, Mária (1984) Hangtani és szótani vizsgálatok hároméves gyermekek nyelvében. Nyelvtudományi értekezések (119). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3457-6

Kiss, Jenő (1985) A pingvintől a kolibriig. Egzotikus madarak magyar nevei. Nyelvtudományi értekezések (120). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3898-9

Olaszy, Gábor (1985) A magyar beszéd leggyakoribb hangsorépítö elemeinek szerkezete és szintézise. A számítógépes beszédelőállítás néhány kérdése. Nyelvtudományi értekezések (121). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3682-X

Heltainé Nagy, Erzsébet (1986) Nyelvi építkezés Sinka István balladáiban. Nyelvtudományi értekezések (122). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4137-8

Klaudy, Kinga (1987) Fordítás és aktuális tagolás. Nyelvtudományi értekezések (123). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4380-X

Vértes, O. András (1987) Bevezetés a magyar hangstilisztikába. Nyelvtudományi értekezések (124). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4571-3

T. Somogyi, Magda (1987) A passzív igetövek leíró vizsgálata a magyarban. Nyelvtudományi értekezések (125). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4542-X

Juhász, Dezső (1988) A magyar tájnévadás. Nyelvtudományi értekezések (126). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4703-1

Kiss, Jenő (1989) Állandó szókapcsolatok a rábaközi Mihályiban. Nyelvtudományi értekezések (127). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5209-4

Dezső, László (1989) A XVI-XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavai. Nyelvtudományi értekezések (128). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4957-3

Benkő, László (1990) Zolnai Béla élete és munkássága, 1890-1869. Nyelvtudományi értekezések (129). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5711-8-

Bárczi, Géza (1990) A magyar igeragozás története. Nyelvtudományi értekezések (130). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5599-9

Somogyi, Béla (1990) A magyar kártyanyelv szókincse. Nyelvtudományi értekezések (131). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5630-8

Dániel, Ágnes (1990) Szö-szöveg-szer-szervez. A szöveg szerveződésének vizsgálata. Nyelvtudományi értekezések (132). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5674-X

Horváth, László (1991) Három vázlatos szinkrón metszet határozói igeneveink történetéből. Nyelvtudományi értekezések (133). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5936-6

Rácz, Endre (1992) A belehallás jelenségéről. Nyelvtudományi értekezések (134). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6317-7

Varga, László (1993) Magyar beszéddallamok fonológiai, szemantikai és szintaktikai vonatkozásai. Nyelvtudományi értekezések (135). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6275-8

Fejes, Katalin (1993) A szintaktikai állomány természete gyermekszövegekben. Nyelvtudományi értekezések (136). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6494-7

Balázs, Géza (1993) Kapcsolatra utaló (fatikus) elemek a magyar nyelvben. Nyelvtudományi értekezések (137). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6512-9

Kiss, Lajos (1995) Földrajzi neveink nyelvi fejlődése. Nyelvtudományi értekezések (139). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6853-5

Szathmári, István (1995) Három fejezet a magyar költői stílus történetéből. Nyelvtudományi értekezések (140). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6861-6

Keszler, Borbála (1995) A magyar írásjelhasználat története a XVII. század közepéig. Nyelvtudományi értekezések (141). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6984-1

Tolcsvai Nagy, Gábor (1998) A nyelvi norma. Nyelvtudományi értekezések (144). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7532-9

Wacha, Balázs (2001) Időbeliség és aspektualitás a magyarban. Nyelvtudományi értekezések (149). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7795-X

Kertész, András (2001) Nyelvészet és tudományelmélet. Nyelvtudományi értekezések (150). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7824-7

Zsilinszky, Éva (2003) Az angol vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban. Nyelvtudományi értekezések (153). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7913-8

Pethő, József (2004) A halmozás alakzata. Nyelvtudományi értekezések (154). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 8151 5

Olaszy, Gábor (2006) Hangidőtartamok és időszerkezeti elemek a magyar beszédben. Nyelvtudományi értekezések (155). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8437-9

Sólyom, Réka (2014) A mai magyar neologizmusok szemantikája. Nyelvtudományi értekezések (165). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Markó, Alexandra (2015) A spontán beszéd prozódiai szerkezete - Időzítés és beszéddallam. Nyelvtudományi értekezések (166). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bóna, Judit (2016) Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében. Nyelvtudományi értekezések (167). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, Péter (2020) A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban. Nyelvtudományi értekezések (168). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dobi, Edit (2021) A szemiotikai textológia hozadéka a szövegek jelentésreprezentációjában. Nyelvtudományi értekezések (170). Akadémiai Kiadó, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 23 10:13:50 2024 CEST.