REAL-EOD

Items where Year is 1909

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 84.

Némethy, Geyza, ed. (1909) Ciris : epyllion Psoudovergilianum. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum (8). Academiae Litterarum Hungaricae, Budapest.

Mészáros, Gyula, ed. (1909) Csuvas népköltési gyűjtemény 2. köt., Közmondások, találósmondások, dalok, mesék. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Veress, Endre, ed. (1909) Epistolae et Acta Generalis Georgii Basta. Basta György hadvezér levelezése és iratai I. : 1597-1607. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 34 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Obál, Béla, ed. (1909) Hungarica Vitebergensia : Libri unici ex bibliotheca nationis Hungaricae universitatis Halensis cum Vitebergensi consociatae. Halis Saxonum : Typis Wischani et Burkhardti.

Vikár, Béla, ed. (1909) Kalevala. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Biás, István and Pálmay, József, eds. (1909) A római szent birodalmi széki gróf Teleki-nemzetség maros-vásárhelyi levéltárában őrzött eredeti okiratokon levő címeres-pecsétek betűsoros jegyzéke. Benkő László Nyomda, Marosvásárhely.

Andretzky, József (1909) Baranyavármegye nemesei. Taizs, Pécs.

Balogh, Jenő (1909) Fiatalkoriak és büntetőjog. A Magyar Jogászegylet Könyvkiadó Vállalata (2,2.). Athenaeum, Budapest.

Balogh, Jenő and Edvi, Illés Károly and Vargha, Ferenc (1909) A bűnvádi perrendtartás magyarázata : Kiegészítve az esküdtbíróságról s a bűvádi perrendtartás életbelépéséről szóló törvényekkel. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Bartal, Aurél (1909) Szerves készítmények előállítása : szerves-laboratóriumi segédkönyv főiskolai vegyészhallgatók számára. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Becskeházi Becske, Bálint (1909) A széphalmi Kazinczy-Mauzóleum ereklyéinek jegyzéke. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1909) A XVII. század tájképfestészete : hat előadás : 1909. nov. 16., 17., 23., 24., 30 és dec. 1-én. Népszerű főiskolai tanfolyam . Angermayer Károly Könyvnyomda, Pozsony.

Berzeviczy, Albert (1909) A cinquecento festészete, szobrászata és művészi ipara. Franklin, Budapest.

Bleyer, Jakab (1909) Gottsched hazánkban : irodalomtörténeti tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Borovszky, Samu (1909) Borsod vármegye története a legrégibb időktől a jelenkorig. 1., A vármegye általános története az őskortól a szatmári békéig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bresztovszky, Ernő (1909) Magyarország fekete statisztikája. Deutsch Zsigmond és társa, Budapest.

Békefi, Remig (1909) A pécsi egyetem : székfoglaló : olvastatott a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1909. évi február 8-iki ülésén. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csűri, Bálint (1909) Teleki József gróf mint nyelvész. Nyelvészeti füzetek (55). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Dongó Gyárfás, Géza (1909) A zempléni nemes hadak 1809-ben. Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Sátoraljaújhely.

Euripides, (1909) Herakles - Hippolytos. Görög és latin remekírók . Franklin Társulat, Budapest.

Eötvös, Loránd (1909) Sur les travaux géodesiques exécutes en hongrie spécialement a l'aide de la balance de torsion. [s.n.], Budapest.

Eötvös, Roland (1909) Über geodätische Arbeiten in Ungarn besonders über Beobachtungen mit der Drehwage : Bericht an die XVI. allgemeine Konferenz der internationalen Erdmessung. Hornyánszky, Budapest.

Finkey, Ferencz (1909) A jogtalanság mint a büntetendő cselekmény ismérve. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Földes, Béla (1909) Közgazdasági értekezések : Új sorozat. Magyar Közgazdasági Könyvtár (7; 16). Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Gabányi, János (1909) Az orosz-japán háború 1904-05. Vitéz Ny., Kassa.

Gagyi, Jenő (1909) A magyarországi románok egyházi, iskolai, közművelődési közgazdasági intézményeinek és mozgalmainak ismertetése. Uránia Könyvnyomda, Budapest.

Gaál, Jenő (1909) Gróf Széchenyi István és a pesti Hengermalom-társaság. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyöngyösi, István (1909) Márssal társalkodó Murányi Vénus. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Győrffy, János (1909) A becsületes állam. Előre Nyomda, Kolozsvár.

Görgey, Albert (1909) A topporci és görgői Görgey nemzetség és a svábóci és tótfalvi Sváby nemzetség történetéből. Szepesi Lapok, Igló.

Hegedűs, István (1909) Menander Redivivus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heinrich, Gusztáv (1909) Magyar elemek a német költészetben. Olcsó könyvtár, 1523 . Franklin, Budapest.

Herman, Ottó (1909) A magyarok nagy ősfoglalkozása. Hornyánszky, Budapest.

Hodinka, Antal (1909) A munkácsi görög-katholikus püspökség története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Sándor (1909) A vármegyei levéltárak felülvizsgált czímeres nemesleveleinek jegyzéke. Hornyánszky, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1909) 1824. január 1. - 1826. márczius 31. Kazinczy Ferencz levelezése (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kaán, Károly (1909) A természeti emlékek fentartása. Pallas Részvénytársaság Nyomdája, Budapest.

Kiss, Géza (1909) Interpretatio és szokásjog a római magánjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Králik, Lajos (1909) Hitbizományi jogunkról : Pálfy János gróf végrendelete. Franklin, Budapest.

Kugler, Alajos (1909) A soproni színészet története. "Petőfi" -Könyvnyomda, Sopron.

Kulcsár, Gyula (1909) A magyaros írásművészet főkérdései. Nyelvészeti füzetek (54). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Kállay, Béni (1909) A szerb felkelés története : 1807-1810. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (76-77). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lyka, Károly (1909) A művészet könyve. A műveltség könyvtára (7.). Athenaeum, Budapest.

Maday, Gyula (1909) A hajdúk beszéde. Nyelvészeti füzetek (56). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Maderspach, Livius (1909) Maderspach Károlyné tragédiája és adatok Ruszkabánya történetéhez. Nádosy, Zólyom.

Mahler, Ede (1909) Ókori Egyiptom. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (79). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Milleker, Bódog (1909) Nagy-Zsám története : 1370-1909. Csendes, Temesvár.

Mráz, Gusztáv (1909) A dobsinai német nyelvjárás. Magyarországi német nyelvjárások (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Méhely, Lajos (1909) A földi kutyák fajai származás- és rendszertani tekintetben. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mészáros, Gyula (1909) A csuvas ősvallás emlékei czímű nagyobb tanulmányom bevezető része. Franklin, Budapest.

Nagy, Géza (1909) A skythák. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1909) De Ovidio elegiae in Messalam auctore. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1909) De sexta Vergilii ecloga. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Palatinus, József (1909) Békésvármegyei nemes családok története : Harruckern-ek és örököseik. Franklin, Budapest.

Platz, Bonifácz (1909) Az ősember kritikai méltatása. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Prohászka, János (1909) Petőfi költői nyelvének fősajátságai. Nyelvészeti füzetek (58). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Pável, Ágost (1909) A vashidegkúti szlovén nyelvjárás hangtana. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Péterfi, Tibor (1909) Szövettan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (209). Stampfel, Budapest.

Radvánszky, Béla and Závodszky, Levente (1909) A Héderváry-család oklevéltára. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Raffay, Ferenc (1909) A magyar magánjog kézikönyve. Benkő, Budapest.

Raleigh, Walter (1909) Shakespeare. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (80). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Réthei Prikkel, Marián (1909) Csúzy Zsigmond szavai. Nyelvészeti füzetek (59). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Réthei Prikkel, Marián (1909) Sándor István nyelvtudománya. Nyelvészeti füzetek (60). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Révész, István (1909) Az élelmiszerek jutányosabb termesztéséről. Pátria Részvénytársaság Nyomdája, Budapest.

Saussure, César de (1909) De Saussure Czézárnak II. Rákóczi Ferencz fejedelem udvari nemesének Törökországi levelei 1730-39-ből és följegyzései 1740-ből, a fejedelem utolsó éveiről, haláláról, végrendeletéről és emlékiratairól = Lettres de Turquie (1730-39) et notices (1740) de César de Saussure gentilhomme de la cour de S.A.S. le Prince François Rákóczi II. concernant les dernières années, la mort, le testament et les mémoires de ce prince. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schindler, Gyula (1909) A selmecbányai céhek élete. Művelődéstörténeti értekezések (31). Joerges, Selmecbánya.

Soulavy, Ottokár (1909) A vasúti biztosító berendezések. Wodianer F. és Fiai, Budapest.

Szabó, Dezső (1909) A magyar országgyűlések története II. Lajos korában. Hornyánszky, Budapest.

Szentirmai, Imre (1909) Magyar csapatnevek a tizenötéves török háború idején : 1593-1608. Buzárovits Nyomda, Esztergom.

Szentkláray, Jenő (1909) Mercy kormányzata a temesi bánságban : újabb részletek Délmagyarország XVIII. századi történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szeremlei, Samu (1909) Hód-Mező-Vásárhely újabbkori lakóssága eredetéről és szaporodásáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Arthur Károly (1909) A fiatalkorúak bűnügyi védelmének kátéja. Löbl Dávid és Fia Könyvnyomdája, Budapest.

Szinnyei, Ferencz (1909) Arany János. Franklin, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1909) Bosnyák és szerb élet- s nemzedékrajzi tanulmányok. Franklin, Budapest.

Toynbee, Arnold (1909) Anglia gazdasági forradalma a XVIII. században. Magyar Közgazdasági Könyvtár (9). Politzer-féle Könyvkiadóvállalat, Budapest.

Tóth, Sándor (1909) Sáros vármegye monográfiája. Franklin, Budapest.

Tóth, Sándor (1909) Sáros vármegye összes nemesi családjai. Franklin-Társulat, Budapest.

Vass, Béla (1909) A nagykőrösi nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (57). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Visegrádi, János (1909) A podolini piarista rendház története 1642-1702. Művelődéstörténeti értekezések (32). Stephaneum, Budapest.

Váczy, János (1909) A nyelvújítás győzelme. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Webb, Sidney and Webb, Beatrice (1909) Munkás-demokrácia. Társadalomtudományi Könyvtár; Magyar Közgazdasági Könyvtár (10-11). Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Ágoston, Péter (1909) A munka rabsága. Deutsch, Budapest.

Ágoston, Péter (1909) A szekularizáció. Deutsch, Budapest.

Áldásy, Antal (1909) Zsigmond király viszonya Milánóhoz és Velencéhez római útja idejében. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Wed Feb 24 21:30:07 2021 CET.