REAL-EOD

Items where Year is 1909

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 59.

Mészáros, Gyula, ed. (1909) Csuvas népköltési gyűjtemény 2. köt., Közmondások, találósmondások, dalok, mesék. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Veress, Endre, ed. (1909) Epistolae et Acta Generalis Georgii Basta. Basta György hadvezér levelezése és iratai I. : 1597-1607. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 34 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Obál, Béla, ed. (1909) Hungarica Vitebergensia : Libri unici ex bibliotheca nationis Hungaricae universitatis Halensis cum Vitebergensi consociatae. Halis Saxonum : Typis Wischani et Burkhardti.

Vikár, Béla, ed. (1909) Kalevala. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Biás, István and Pálmay, József, eds. (1909) A római szent birodalmi széki gróf Teleki-nemzetség maros-vásárhelyi levéltárában őrzött eredeti okiratokon levő címeres-pecsétek betűsoros jegyzéke. Benkő László Nyomda, Marosvásárhely.

Andretzky, József (1909) Baranyavármegye nemesei. Taizs, Pécs.

Bartal, Aurél (1909) Szerves készítmények előállítása : szerves-laboratóriumi segédkönyv főiskolai vegyészhallgatók számára. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Becskeházi Becske, Bálint (1909) A széphalmi Kazinczy-Mauzóleum ereklyéinek jegyzéke. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bleyer, Jakab (1909) Gottsched hazánkban : irodalomtörténeti tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Borovszky, Samu (1909) Borsod vármegye története a legrégibb időktől a jelenkorig. 1., A vármegye általános története az őskortól a szatmári békéig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bresztovszky, Ernő (1909) Magyarország fekete statisztikája. Természet és Társadalom Népszerű Tudományos Könyvtár (8.). Deutsch Zsigmond és társa, Budapest.

Békefi, Remig (1909) A pécsi egyetem : székfoglaló : olvastatott a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1909. évi február 8-iki ülésén. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dongó Gyárfás, Géza (1909) A zempléni nemes hadak 1809-ben. Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Sátoraljaújhely.

Euripides, (1909) Herakles - Hippolytos. Görög és latin remekírók . Franklin Társulat, Budapest.

Finkey, Ferencz (1909) A jogtalanság mint a büntetendő cselekmény ismérve. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gabányi, János (1909) Az orosz-japán háború 1904-05. Vitéz Ny., Kassa.

Gaál, Jenő (1909) Gróf Széchenyi István és a pesti Hengermalom-társaság. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Győrffy, János (1909) A becsületes állam. Előre Nyomda, Kolozsvár.

Görgey, Albert (1909) A topporci és görgői Görgey nemzetség és a svábóci és tótfalvi Sváby nemzetség történetéből. Szepesi Lapok, Igló.

Hegedűs, István (1909) Menander Redivivus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Herman, Ottó (1909) A magyarok nagy ősfoglalkozása. Hornyánszky, Budapest.

Hodinka, Antal (1909) A munkácsi görög-katholikus püspökség története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1909) 1824. január 1. - 1826. márczius 31. Kazinczy Ferencz levelezése (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kaán, Károly (1909) A természeti emlékek fentartása. A Magyar Királyi Földművelésügyi Miniszter kiadványai (10.). Pallas Részvénytársaság Nyomdája, Budapest.

Kiss, Géza (1909) Interpretatio és szokásjog a római magánjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Králik, Lajos (1909) Hitbizományi jogunkról : Pálfy János gróf végrendelete. Franklin, Budapest.

Kugler, Alajos (1909) A soproni színészet története. "Petőfi" -Könyvnyomda, Sopron.

Kállay, Béni (1909) A szerb felkelés története : 1807-1810. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (76-77). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Maderspach, Livius (1909) Maderspach Károlyné tragédiája és adatok Ruszkabánya történetéhez. Nádosy, Zólyom.

Mahler, Ede (1909) Ókori Egyiptom. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (79). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Milleker, Bódog (1909) Nagy-Zsám története : 1370-1909. Csendes, Temesvár.

Mráz, Gusztáv (1909) A dobsinai német nyelvjárás. Magyarországi német nyelvjárások (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Méhely, Lajos (1909) A földi kutyák fajai származás- és rendszertani tekintetben. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mészáros, Gyula (1909) A csuvas ősvallás emlékei czímű nagyobb tanulmányom bevezető része. Franklin, Budapest.

Nagy, Géza (1909) A skythák. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1909) De Ovidio elegiae in Messalam auctore. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1909) De sexta Vergilii ecloga. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Palatinus, József (1909) Békésvármegyei nemes családok története : Harruckern-ek és örököseik. Vigyázó könyvtár . Franklin, Budapest.

Platz, Bonifácz (1909) Az ősember kritikai méltatása. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pável, Ágost (1909) A vashidegkúti szlovén nyelvjárás hangtana. Magyarországi szláv nyelvjárások (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Radvánszky, Béla and Závodszky, Levente (1909) A Héderváry-család oklevéltára. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Raffay, Ferenc (1909) A magyar magánjog kézikönyve. Benkő, Budapest.

Raleigh, Walter (1909) Shakespeare. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (80). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Saussure, César de (1909) De Saussure Czézárnak II. Rákóczi Ferencz fejedelem udvari nemesének Törökországi levelei 1730-39-ből és följegyzései 1740-ből, a fejedelem utolsó éveiről, haláláról, végrendeletéről és emlékiratairól = Lettres de Turquie (1730-39) et notices (1740) de César de Saussure gentilhomme de la cour de S.A.S. le Prince François Rákóczi II. concernant les dernières années, la mort, le testament et les mémoires de ce prince. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schindler, Gyula (1909) A selmecbányai céhek élete. Művelődéstörténeti értekezések (31). Joerges, Selmecbánya.

Soulavy, Ottokár (1909) A vasúti biztosító berendezések. Közlekedési szakkönyvtár (1,15-1). Wodianer F. és Fiai, Budapest.

Szabó, Dezső (1909) A magyar országgyűlések története II. Lajos korában. Hornyánszky, Budapest.

Szentirmai, Imre (1909) Magyar csapatnevek a tizenötéves török háború idején : 1593-1608. Buzárovits Nyomda, Esztergom.

Szentkláray, Jenő (1909) Mercy kormányzata a temesi bánságban : újabb részletek Délmagyarország XVIII. századi történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szeremlei, Samu (1909) Hód-Mező-Vásárhely újabbkori lakóssága eredetéről és szaporodásáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, Ferencz (1909) Arany János. Franklin, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1909) Bosnyák és szerb élet- s nemzedékrajzi tanulmányok. Franklin, Budapest.

Tóth, Sándor (1909) Sáros vármegye monográfiája. Franklin, Budapest.

Tóth, Sándor (1909) Sáros vármegye összes nemesi családjai. Franklin-Társulat, Budapest.

Visegrádi, János (1909) A podolini piarista rendház története 1642-1702. Művelődéstörténeti értekezések (32). Stephaneum, Budapest.

Váczy, János (1909) A nyelvújítás győzelme. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ágoston, Péter (1909) A munka rabsága. Deutsch, Budapest.

Ágoston, Péter (1909) A szekularizáció. Természet és Társadalom (2). Deutsch, Budapest.

Áldásy, Antal (1909) Zsigmond király viszonya Milánóhoz és Velencéhez római útja idejében. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Sun Feb 18 16:53:51 2018 CET.