REAL-EOD

Items where Year is 1897

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | É
Number of items: 49.

A

Acsády, Ignácz (1897) Magyarország három részre oszlásának története (1526-1608). A magyar nemzet története (5). Athenaeum, Budapest.

Aranyos-Rákosi Székely, Sándor (1897) A székelyek Erdélyben. Régi magyar könyvtár (1). Heinrich Gusztáv, Budapest.

B

Ballagi, Géza (1897) A nemzeti államalkotás kora (1815-1847). A magyar nemzet története (9). Athenaeum, Budapest.

Balázsy, Ferencz (1897) Heves vármegye története. Heves vármegye közönsége, Eger.

Bayer, József (1897) A magyar drámairodalom története : a legrégibb nyomokon 1867-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bedőházi, János (1897) A két Bolyai : Élet és jellemrajz. Ev. Ref. Kollegium, Marosvásárhely.

Benkó, Imre (1897) Arany János tanársága Nagy-Kőrösön. Ottinger Nyomda, Nagy-Kőrös.

Bolyai, Farkas (1897) Tentamen iuventutem studiosam in elementa matheseos purae elementaris ac sublimioris methodo intuitiva evidentiaque huic propria introducendi : cum appendice triplici. Academia Scientiarum Hungaricae, Budapest.

Bolyai, Wolfgang (1897) Tentamen. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bánlaky, József (1897) Magyarország 1848/49 évi függetlenségi harczának katonai története. Márkus Samu, Budapest.

Bárczay, Oszkár (1897) A heraldika kézikönyve műszótárral. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

C

Croiset, Maurice (1897) A görög eposz története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csoma, József (1897) Abauj-Torna egyesült vármegyék monographiája I. 'Abaúj-Torna vármegye nemes családjai. Forster, Kassa.

D

Demkó, Kálmán (1897) Lőcse története. [s.n.], Lőcse.

Dévai Bíró, Mátyás (1897) At tíz parantsolatnac ah hit agazatinac, am mi at'a'ncnac, aes ah hit petsaetinec röviden valo mag'ara'zatt'a. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dósa, Dénes (1897) A szászvárosi ev. ref. Kún-Kollegium története. Schuller testvérek és társa nyomda, Szászváros.

F

Fáy, Ákos (1897) A Sajómezei csata 1241. és a fáji Fáy család ősei. Magyar Nyomda, Budapest.

Füredi, János (1897) A szentgyörgyi kegyes tanítórendi ház és templom története. Éder István, Pozsony.

G

Gaál, Jenő (1897) Carlyle Tamás társadalom-politikai rendszere. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gregorovius, Ferdinand (1897) Hadrián császár: a görög-római világ Hadrián korabeli rajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata (31.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gruber, Lajos (1897) A javító-intézetekről és az ifjukori bűnösökről. Franklin-Társulat, Budapest.

H

Halmai, Antal (1897) A győri kármelita-rendház kétszázéves története : 1697-1897. Győregyházmegyei Nyomda, Győr.

Hang, Ferenc (1897) Kalocsai Szellemi Omnibusz. Werner Ferenc Könyvnyomdája, Kalocsa.

Heltai, Gáspár (1897) Heltai Gáspár esopusi meséi. Régi magyar könyvtár (4). Franklin, Budapest.

Hickmann, Anton Leo (1897) Hickmann A. L. földrajzi és statisztikai egyetemes zsebatlasza. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (1.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

J

Jedlicska, Pál (1897) Adatok erdődi báró Pálffy Miklós, a győri hősnek életrajza és korához 1552-1600. Érseki Lyceumi Ny., Eger.

K

Karácsonyi, János (1897) A puszta-szeri monostor kegyurai. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kopcsányi, Károly (1897) A pécsi jogakadémia múltja s jelene. Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaság, Pécs.

Kőváry, László (1897) A millenium lefolyásának története és a millenáris emlékalkotások. Athenaeum, Budapest.

M

Matlekovits, Sándor (1897) Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor és az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Molnár, István (1897) A szőlőművelés és borászat kézikönyve. Athenaeum, Budapest.

Mátyás, Flórián (1897) Pogány szokások őseinknél : Roger és Tamás esperesek a nagy tatárjárásról. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 2). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest.

N

Nagy, Ernő (1897) Az ausztriai császári czim fölvételéről. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

P

Pannonius, Janus (1897) Dicsének Jacobus Antonius Marcellusra. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Propertius, Sextus (1897) Propertius elégiái. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Pulszky, Ferenc (1897) Magyarország archaeologiája. Pallas, Budapest.

R

Radó, Sámuel (1897) Az összeférhetlenség. Franklin, Budapest.

Reviczky, Bertalan (1897) A Boldogságos Szűzről címzett vág-újhelyi prépostság története. Skarnitzl, Trencsén.

S

Szedlák, Mátyás (1897) Leleplezések a magyar szabadságharcz és a magyar emigráczió idejéből (1848-61). Szent Gellért Könyvnyomda, Budapest.

Szemere, Miklós (1897) Széchényi pohárköszöntő mondotta Szemere Miklós de Genere Huba 1897. február 7-ikén a Nemzeti Casino díszlakomáján. Nemzeti Casino anyagai . Athenaeum, Budapest.

Szterényi, József (1897) Az iparoktatás Magyarországon. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

sine, nomine (1897) Csíksomlyói nagypénteki misztériumok. Régi magyar könyvtár (3). Franklin, Budapest.

sine, nomine (1897) Pálos iskola-drámák a XVIII. évszázból. Régi magyar könyvtár (2). Franklin, Budapest.

sine, nomine (1897) Tatárjárás Magyarországon 1896-ban. Alkotmány, Budapest.

T

Toncs, Gusztáv (1897) Zágoni Mikes Kelemen élete. Lampel, Budapest.

V

Vargha, Gyula (1897) Barsi József emlékezete : 1810-1893. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

W

Wallentinyi, Dezső (1897) Kuthy Lajos életrajza. Lévai, Rimaszombat.

Z

Zsilinszky, Mihály (1897) Csongrádvármegye története. Csongrádvármegye Közönsége, Budapest.

É

Éble, Gábor (1897) A károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája : eredeti kútfők nyomán. Hornyánszky, Budapest.

This list was generated on Mon Mar 30 12:42:57 2020 CEST.