REAL-EOD

Items where Year is 1912

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 81.

UNSPECIFIED, ed. (1912) Amerika koronázatlan királyai : Carnegie, Rockefeller, Morgan, Astor, Hearst, Vanderbilt, Pulitzer, Barnum. Karriérek . Singer és Wolfner, Budapest.

Förster, Aurelius, ed. (1912) Aristotelis de anima libri III. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum (9). Academia Litterarum Hungarica, Budapest.

Bellyei Rickl, Gyula and Berczeli Berczelly, Jenő, eds. (1912) Az ő császári és apostoli királyi felségének legfőbb védősége alatt Kassán, 1911. szeptember hó 17-19-én tartott III. Országos Patronage-Kongresszus naplója. Szent Erzsébet Könyvnyomda, Kassa.

Thallóczi, Lajos and Horváth, Sándor, eds. (1912) Codex Diplomaticus Partium Regno Hungariae Adnexarum. Magyarország melléktartományainak Oklevéltára, 3. : Alsó Szlavóniai Okmánytár (Dubicza, Orbász és Szana Vármegyék) 1244-1710. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 36 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kis, Ch. Henrik, ed. (1912) Gáoni responsumok : a M. Tud. Akadémia Könyvtárának arab és héber kéziratai (Kaufmann-Alapitvány 593/C 1.2. sz.) alapján. Athenaeum, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1912) Híres zenészek : Beethoven, Mozart, Liszt, Chopin, Bach, Verdi, Wagner, Haydn, Berlioz, Offenbach, Rossini, Gounod, Bizet, Erkel, Goldmark, Volkmann, Reményi, Lehár, Hubay, Zichy, Hires prímások. Karriérek . Karriérek Kiadóhivatala, Budapest.

Szikra, , ed. (1912) Nagy asszonyok élete : Tsző-Szi, Theodora, Siennai Szent Katalin, Jeanne d'Arc, Mme. de Maintenon, Montijo Eugenia, Beecher-Stowe Harriet, Nightingale Florence, Sonja Kovalevska, Helen Lorin Grenfell, Veres Pálné, Torma Zsófia dr., Madame Jane Dieulafoy, Mme Curie. Karriérek . Singer és Wolfner, Budapest.

Szentpétery, Imre, ed. (1912) Oklevéltani naptár. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heinrich, Gusztáv, ed. (1912) Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften 1. (1912). Duncker & Humblot, München.

Ősz, Lajos, ed. (1912) A vasúti szállítási szolgálat kézikönyve : Magyarország és Ausztria, továbbá Francia-, Német-, Olasz-, Orosz-, Spanyol- és Svédország, valamint a Balkánállamok, Dánia, Németalföld, Norvégia, Portugália és Svájc vasút-állomásainak jegyzéke. Wodianer F. és Fiai, Budapest.

Adorján, Andor (1912) Nagy katonák : Hannibál, Hunyadi János, Wallenstein Albert, Nelson Horace, Bernadotte János, Wellington herceg, Hoche Lázár, Blücher Gerhard, Szuwarov Vaszilyevics, Klapka György, Garibaldi, Moltke Helmuth, Görgey Arthur. Karriérek . Karriérek Kiadóhivatala, Budapest.

Apáthy, István (1912) A fejlődés törvényei és a társadalom. A Magyar Társadalomtudományi Egyesület Könyvtára (1). Magyar Társadalomtudományi Egyesület, Budapest.

Auner, Mihály (1912) Az erdélyi szászok a XV. század kezdetéig. Zikeli Nyomda, Besztercze.

Badics, Ferenc (1912) Gyöngyösi István ismert és ismeretlen költeményei. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bain, Alexander (1912) Neveléstudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balla, Ignác (1912) A Rothschildok. Karriérek . Karriérek Kiadóhivatala, Budapest.

Balla, Ignác and Fodor, István (1912) Edison : Több forrásmunka alapján. Karriérek . Karriérek Kiadóhivatala, Budapest.

Bartucz, Lajos and Kollarov, M. István and Somogyi, Gyula (1912) Arad vármegye és Arad szab. kir. város néprajzi leírása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Bayer, József (1912) Schiller drámái a régi magyar színpadon és irodalmunkban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1912) Válogatott beszédek. Lampel, Budapest.

Bessenyei, György (1912) Az embernek próbája : 1772. és 1803. Régi magyar könyvtár (30). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1912) Orvosok, betegségek és gyógyítás Magyarországon az Árpádok korában. Franklin-Társulat, Budapest.

Bíró, Vencel (1912) Az erdélyi fejedelem jogköre 1571-1690. Stief Jenő és Társa Könyvnyomda, Kolozsvár.

Bölsche, Wilhelm (1912) A természettudomány fejlődésének története. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Calepino, Ambrogio (1912) Calepinus Latin-magyar szótára 1585-ből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csomor, Lajos (1912) A kolozsmonostori benczés apátság és birtokai 1556-ig. Gombos Ferencz, Kolozsvár.

Csáki, Richárd (1912) Honterus János német iratai forráskritikai és nyelvészeti szempontból. Német philologiai dolgozatok (2). Pfeifer, Budapest.

Császár, Elemér (1912) Ányos Pál : 1756-1784. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Damian, István (1912) Adatok a magyar-román kölcsönhatáshoz. Nyelvészeti füzetek (67). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Dézsi, Lajos (1912) Tinódi Sebestyén : 1505?-1556. Magyar történeti életrajzok (58). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Eötvös, Loránd (1912) Fizikai jegyzet: báró Eötvös Lóránd egyetemi előadásai alapján : 2. félév. Thalia nyomda, Budapest.

Eötvös, Roland (1912) Über Arbeiten mit der Drehwage : Ausgeführt im Auftrage der kön. ungarischen Regierung in den Jahren 1909-1911. Hornyánszky, Budapest.

Fend, Károly (1912) Szőlőművelés. Köztelek olcsó könyvtára, 4 (1-2). Országos Magyar Mezőgazdasági Egyesület Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Finkey, Ferenc (1912) Az új egyetemek és a ref. jogakadémiák. Dani és Fischer, Sárospatak.

Finkey, Ferenc (1912) A bűnvádi perrendtartás perorvaslati rendszerét mily irányban kellene módosítani? s.n., Budapest.

Fábry, Béla (1912) Igazságszolgálatás az elzálogosított XIII szepesi városban. Művelődéstörténeti értekezések (66). Reiss József Tankönyvnyomda, Lőcse.

Földi, János (1912) Főldi János magyar grammatikája. Régi magyar könyvtár (28). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gaal, Jenő and Apáthy, István and Berzeviczy, Albert (1912) Széchenyi eszmevilága. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Gagyi, Sándor (1912) Erdély vallásszabadsága a mohácsi vésztől Báthori Istvánig. Stúdió, Budapest.

Gaál, Jenő (1912) Jelentés a folytonos üzemek munkabeosztásával foglalkozott londoni nemzetközi értekezletről Beőthy László m. k. kereskedelemügyi minister úrhoz. Kilián Frigyes utóda, Budapest.

Gelei, József (1912) Tanulmányok a Dendrocoelum lacteum Oerstd. szövettanáról. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gelléri, Mór (1912) Hetven év a magyar ipar történetéből 1842-1912. Országos Iparegyesület, Budapest.

Goldziher, Ignác (1912) Előadások az iszlámról. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam, 4 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Goldziher, Ignác (1912) A Koránmagyarázás különféle irányairól. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heinrich, Gusztáv (1912) Deutsche Verslehre. Franklin, Budapest.

Hobson, John Atkinson (1912) A vagyon tudománya. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Hodinka, Antal (1912) A tokaji görög kereskedőtársulat kiváltságának az ügye 1725-1772. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Imre, Sándor (1912) Nemzetnevelés : Jegyzetek a magyar művelődési politikához. A Magyar Társadalomtudományi Egyesület Könyvtára (2). Magyar Társadalomtudományi Egyesület, Budapest.

Kant, Immanuel (1912) Kant-breviárium : Kant világnézete és életfelfogása. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Kiss, Mihály (1912) A naturalismus befolyása az európai kontinens gazdászati életére. Magyar Közgazdasági Könyvtár (13). Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Konkoly-Thege, Miklós (1912) Az 1908. év kezdetétől az 1911. év végéig az ógyallai M. Kir. Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatoriumon az újonnan beszerzett és házilag előállított műszerek ismertetése. Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium kisebb kiadványai, 14 . Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium, Budapest.

Kornis, Gyula (1912) A lelki élet ismertetése tekintettel a nevelés feladataira : Tanító- és Tanítónőképző-Intézetek számára az új tanításterv és utasítások szerint. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Kriza, János (1912) Kriza János levelei Toldy Ferenczhez : a M. Tud. Akad. kézirattárában levő eredetiből közli Hellebrant Árpád. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lhotzky, Heinrich (1912) Az emberiség jövője. Kultúra és tudomány . Franklin Társulat, Budapest.

Matskássy, Antónia (1912) Halmágyi István "Napló"-inak (1752-53. és 1762-69.)magyar művelődéstörténeti vonatkozásai. Franklin, Budapest.

Mihalik, József (1912) A kassai Szent-Erzsébettemplom. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Müller, Félix (1912) Vasbetonszerkezetek a magasépitészetben. Stampfel, Budapest.

Palante, Georges (1912) A szociológia vázlata. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Rázsó, Imre (1912) A burgonya termesztése. Népies gazdasági felolvasások (25). Pallas Részvénytársaság Nyomdája, Budapest.

Révai, Miklós (1912) Révai Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schmidt, József (1912) Kisérlet az idg. gutturális probléma megoldására. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schneider, Árpád Roland (1912) Önműködő kézilőfegyverek. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (222). Stampfel, Budapest.

Schustler, Emília (1912) Magyar társadalmi és családi élet 1570-1600-ig. Művelődéstörténeti értekezések (65). Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Sebestyén, Károly (1912) Henry Morton Stanley : A nagy afrikai kutató önéletírása. Karriérek . Singer és Wolfner, Budapest.

Seress, László (1912) Napoleon. Karriérek . Karriérek Kiadóhivatala, Budapest.

Slaby, Adolf Karl Heinrich (1912) A szikratávíró. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Szekfű, Gyula (1912) Serviensek és familiarisok : vázlat a középkori magyar alkotmány- és közigazgatástörténet köréből. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szerémi, and Ernyey, József (1912) A Majthényiak és a Felvidék : történelmi és genealógiai tanulmány. Fritz, Budapest.

Szerémi Odeschalchi, Arthur (1912) A Majthényiak és a felvidék : történelmi és genealogiai tanulmány. Fritz Ármin Könyvnyomda, Budapest.

Szilády, Áron (1912) XVI. századbeli magyar költők művei. 6. köt. 1560-1566. Régi Magyar Költők Tára (7). M. T. Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, Budapest.

Sztrokay, Kálmán and Balla, Ignác and Cholnoky, Jenő (1912) Híres feltalálók : Gutenberg János, Lee Vilmos, Arkwright Richárd, Heathcoat János, Jacquard, James Watt, Murdock William, Fulton Robert, Stephenson György, Ressel József, Howe Illés, König Frigyes, Irinyi János, Siemens Werner, Nobel Alfred, Bessemer Henrik, Puskás Tivadar, Marconi, Wright Wilbur. Karriérek . Singer és Wolfner, Budapest.

Széchenyi, István (1912) Garat. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thienemann, Tivadar (1912) Német és magyar nyelvújító törekvések. Német philologiai dolgozatok (1). Pfeifer, Budapest.

Tisza, István (1912) Sadowától Sedanig. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Toma, István (1912) A hegyaljai diákok. Szent István Társulat, Budapest.

Unghváry, Ede (1912) Sztropkó és várának története. Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Huszt.

Vári, Rezső (1912) A ciliciai Oppianus Halieutikájának kézirati hagyománya II. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Winkler, János (1912) Baromfiólak és baromfitenyésztési eszközök. Köztelek olcsó könyvtára (4,7). Pátria Irodalmi Vállalat, Budapest.

Wirker, István (1912) A feminizmus. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (220.). Stampfel, Budapest.

sine, nomine (1912) Apollonius históriája : Kolozsvár 1591. Régi magyar könyvtár (31). Franklin, Budapest.

Éble, Gábor (1912) Az ecsedi százéves urbéri per története : 1776-1877 : az eredeti periratok és levelezések nyomán. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 16 14:35:41 2024 CEST.