REAL-EOD

Items where Year is 1905

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 91.

Nyesti, Pál, ed. (1905) Gróf Széchenyi István emlékkönyv. Otthon, Budapest.

Szily, Kálmán and Viszota, Gyula, eds. (1905) A Magy. Tud. Akadémia Széchenyi-muzeumának tárgyjegyzéke. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Prochnov, József and Nuricsán, József, eds. (1905) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1903 szeptember 6-9-ig Kolozsvárott tartott XXXII. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Forster, Gyula, ed. (1905) Magyarország műemlékei. Franklin, Budapest.

Fényi, Gyula, ed. (1905) Protuberanzen beobachtet in den Jahren 1893-1897. Publicationen des Haynald-Observatoriums (9). Fr. Werner, Kalocsa.

Vajdovszky, János, ed. (1905) Szepesvármegye művészeti emlékei. Stephaneum Nyomda, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1905) A vasúti szállítási szolgálat kézikönyve : Magyarország és Ausztria, továbbá Francia-, Német-, Olasz-, Orosz-, Spanyol- és Svédország, valamint a Balkánállamok, Dánia, Németalföld, Norvégia, Portugália és Svájc vasút-állomásainak jegyzéke. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Angyal, Dávid (1905) Adalékok II. Rákóczi Ferenc törökországi bujdosása történetéhez : franczia levéltári közleményekkel. Athenaeum R.T., Budapest.

Balogh, Elemér (1905) Az eltüntetés és a holttányilvánítás a magyar és a német jogban : különös tekintettel a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetére és a magyar polgári perrendtartás javaslatára : magánjogi és perjogi tanulmány. Grill, Budapest.

Balogh, Jenő (1905) Vélemény az uzsora és az ehhez hasonló gazdasági visszaélések tárgyában teendőkről. Budapesti Hírlap Nyomda, Budapest.

Bartha, József and Melich, János and Szilasi, Móric and Simonyi, Zsigmond (1905) A nyelvtörténeti szótárról I. Nyelvészeti füzetek (15). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Beke, Ödön (1905) A pápavidéki nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (17). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Beke, Ödön (1905) A vogul határozók. Nyelvészeti füzetek (25). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Beksics, Gusztáv (1905) Mátyás király birodalma és Magyarország jövője. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Berze Nagy, János (1905) A hevesmegyei nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (16). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Berzeviczy, Albert (1905) Beszédek és tanulmányok. Singer és Wolfner, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1905) Itália : útirajzok és tanulmányok. Franklin, Budapest.

Brück, Miksa (1905) A gyermekek akut fertőző betegségeinek therapiája. Therapia, a gyógyító tudományok könyvtára (7). Singer és Wolfner, Budapest.

Büky, Aurél (1905) A földmágnességi megfigyelések és azok kivitelének ismertetése. A Magyar Királyi Országos Meteorológiai és Földmágnesességi intézet kisebb kiadványai (3.). [s.n.], Budapest.

Csizmadia, János (1905) A Bartakovich-, Justh-, Rudnay- és Rudnyánszky-családok és részben azok rokonsága. Sauter Nyomda, Késmárk.

Divéky, Adorján (1905) Felső-Magyarország kereskedelmi összeköttetése Lengyelországgal főleg a XVI-XVII. században. Művelődéstörténeti értekezések (17). Stephaneum, Budapest.

Dolenecz, József (1905) Az új anyakönyvi törvény : az állami anyakönyvekről szóló 1894: XXXIII. t.-cz. és ezt módosító 1904: XXXVI. t.-czikk magyarázata, kiegészítve az új rendeletekkel. Gyakorlati Közigazgatási Könyvtár és Döntvénytár kiadása, Budapest.

Escott, Thomas Hay Sweet (1905) A mai Anglia. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (62., 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Euklides, Alexandriai (1905) Az elemek első hat könyve. Franklin, Budapest.

Fejes, Áron (1905) A magyar helyesírás szabályai (szójegyzékkel) iskolai és magánhasználatra. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (173.). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Finkey, Ferenc (1905) Újabb bűnügyi esetek : Büntetőjogi praktikumok részére. Grill-féle Jogi Könyvtár (15). Grill Károly, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1905) A római történeti és művészeti intézetek ügyében : Fraknói Vilmos bizalmas előterjesztése jóakaróihoz és barátaihoz. UNSPECIFIED, Budapest.

Földes, Béla (1905) Statisztikai vizsgálódások a XIX. század gabonaárainak alakulásáról. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gedeon, Alajos (1905) Az alsó-meczenzéfi német nyelvjárás hangtana. Magyarországi német nyelvjárások (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gellius, Aulus (1905) Attikai éjszakák : latinul és magyarul. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Gácser, József (1905) Telegdi Miklós nyelve különös tekintettel a mondattanra. Nyelvészeti füzetek (18). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Görög, Ferencz (1905) Báthory Gábor és Bethlen viszonya a két oláh vajdasághoz. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Harkányi, Ede (1905) A holnap asszonyai : tanulmány a társadalomtudomány köréből. Politzer, Budapest.

Hegedűs, István (1905) Petrarca "Szózatja" és egyik latin költői levele. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hentaller, Lajos (1905) Sérelmeink a Habsburgok alatt. Singer és Wolfner, Budapest.

Horváth, Jenő (1905) Az erdélyi szász városok közgazdasági viszonyai : a nemzeti fejedelemség megalakulásáig : bölcsészet doktori értekezés. Művelődéstörténeti értekezések (15). Dobay János Könyvnyomda, Gyula.

K., B. (1905) Evolució vagy Revolució : felelet D. G.-nek "48-as politikát csak 67-es alapon lehet csinálni" czímű röpiratára. Légrády Testvérek Könyvnyomda, Budapest.

K., B. (1905) Új választások! : politikai titkok és intelmek. Neuwald Illés Nyomda, Budapest.

Kardos, Samu (1905) Báró Wesselényi Miklós élete és munkái. Légrády, Budapest.

Karácsonyi, János (1905) A székelyek eredete és Erdélybe való települése. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1905) 1817. Január 1. - 1818. Márczius 31. Kazinczy Ferencz levelezése (15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Keményfy, Kálmán Dániel (1905) Vaszary Kolos : 1855 - 1905. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Keményfy, Kálmán Dániel (1905) A modern keresztény politika érvényesülésének akadályai. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Kenéz, Béla (1905) A városok fejlődése és jelentősége. Politzer, Budapest.

Kertész, Manó (1905) Analógia a mondatszerkesztésben. Nyelvészeti füzetek (21). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Kidd, Benjamin (1905) Társadalmi evolúczió. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (64.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kis, Ernő (1905) Veszprém vármegye gazdasági leirása. Megyei monográfiák (15). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Konkoly-Thege, Miklós (1905) Adalékok a 252 m/m refractor, egy theodolit és egy chronograph átépítéséhez. Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium kisebb kiadványai, 7 . Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium, Budapest.

Könyöki, József (1905) A középkori várak : különös tekintettel Magyarországra. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kúnos, Ignácz (1905) Oszmán-török nyelvkönyv : nyelvtan, szótár, olvasmányok. Keleti Kereskedelmi Akadémia, Budapest.

Lindenschmidt, Mihály (1905) A verbászi német nyelvjárás alaktana. Magyarországi német nyelvjárások (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1905) A nemzetiség történetbölcseleti szempontból. Franklin-Társulat, Budapest.

Matlekovits, Sándor (1905) A vámpolitika mai helyzete. Politzer, Budapest.

Mauks, Ernő (1905) Ungmegye múltjából : adalékok a vármegye középkori történetéhez, feltüntetve a Nagymihályi család történetének keretében. Endrényi Lajos Könyvnyomda, Szeged.

Melich, János (1905) A brassói latin-magyar szótár-töredék. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Meller, Simon (1905) Ferenczy István élete és művei. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Menaḥem ben Yosef ben Yehudah, (1905) Kaufmann C 1110 - Seder Troyes = Seder Troyes. Kaufmann Dávid könyvtárából . Kauffmann, Frankfurt am Main.

Miskulin, Alajos (1905) Magyar művelődéstörténeti mozzanatok Giovanni és Matteo Villani krónikája alapján. Művelődéstörténeti értekezések (16). Stephaneum, Budapest.

Neumann, Szigfrid (1905) A női betegségek gyógyítása. Therapia, a gyógyító tudományok könyvtára (9). Singer és Wolfner, Budapest.

Némethy, Geyza (1905) Albii Tibulli Carmina : Acedunt Sulpiciae Elegidia. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum (5). Academia Litterarum Hungarica, Budapest.

Némethy, Géza (1905) A római elégia. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (61). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Osváth, Pál (1905) Közbiztonságunk múltja és pandur korom emlékei. Fritz Ármin Könyvnyomda, Budapest.

Payot, Jules Antoine (1905) Az akarat nevelése. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (63). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pecz, Vilmos (1905) A classica philologia jövője tekintettel hazai viszonyainkra : székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pikler, Gyula (1905) Az emberi egyesületek és különösen az állam keletkezése és fejlődése : 1. folytatás "A jog keletkezéséről és fejlődéséről" c. könyvhöz. Politzer, Budapest.

Radvánszky, László (1905) A Radvánszky család története 1738-ig. Lévai Izsó, Rimaszombat.

Relković, Davori Néda (1905) Buda város jogkönyve : Művelődéstörténeti értekezések, 12. Stephaneum, Budapest.

Rohoska, József (1905) A reformáció vallástörténeti jelentősége. Sárospataki teológiai egylet, Sárospatak.

Ráth, György (1905) Ráth György régi magyar könyvtára. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Réger, Béla (1905) A határozott névmutató. Nyelvészeti füzetek (24). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Schürer, Fritz von Waldheim (1905) Ignaz Philipp Semmelweis. Sein Leben und Wirken. Urteile der Mit- und Nachwelt. Hartleben, Wien ; Leipzig.

Semmelweis, Ignác (1905) Semmelweis' gesammelte Werke. Gustav Fischer, Jena.

Siklóssy, Gyula (1905) A látás élességéről 1. r. : Photometriás tanulmány. Lloyd, Budapest.

Soltész, Gyula (1905) Az 1494. és 1495. évi királyi számadások művelődéstörténeti vonatkozásai. Művelődéstörténeti értekezések (18). Barcza József Könyvnyomdája, Budapest.

Szegleti, István (1905) A főnévi igenév Arany Jánosnál. Nyelvészeti füzetek (23). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szendrei, János (1905) A magyar viselet történeti fejlődése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szily, Kálmán (1905) A mágnás-czím a magyarban : Történeti és népnyelvi tanulmány. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Szily, Kálmán and Viszota, Gyula (1905) A Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi-Múzeumának tárgyjegyzéke. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1905) A csíki székely krónika. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szűcs, István and Gencsy, István (1905) Nyelvjárási tanulmányok III. Nyelvészeti füzetek (20). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Thallóczy, Lajos (1905) Mantovai követjárás Budán : 1395. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1905) Tanulmányok a bosnyák bánság kezdeteiről főtekintettel a körmendi levéltár okleveleire. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thaly, Kálmán (1905) Ocskay László, II. Rákóczi Ferencz fejedelem brigadérosa és a felső-magyarországi hadjáratok : 1703-1710. Franklin, Budapest.

Valló, Albert and Ágner, Lajos and Szenttamási, János and Stan, Vazul (1905) Kölcsönös hatások a hazai nyelvek közt. Nyelvészeti füzetek (19). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Veress, Endre (1905) Zalánkeményi Kakas István. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Vértes, József (1905) A gyermeknyelv hangtana. Nyelvészeti füzetek (22). Athenaeum, Budapest.

Weber, Samu (1905) Újabb adalékok Szepesmegye történetéhez. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Weszely, Ödön (1905) Pedagógia : nevelés és tanítástan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (171). Stampfel, Budapest.

Árkövy, Richárd (1905) Vámszövetség, vagy önálló vámterület? Kilián Frigyes utóda, Budapest.

Éhen, Gyula (1905) Vas vármegye közgazdasági leirása. Megyei monográfiák (16). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Éhen, Gyula (1905) Vas vármegye közgazdasági leírása. Megyei monográfiák (16.). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 23 02:36:29 2024 CEST.