REAL-EOD

Items where Year is 1904

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 83.

Bayer, József, ed. (1904) Egy magyar Eszther-dráma. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lévay, Ede, ed. (1904) Geometriai példatár. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (158.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Balassa, József, ed. (1904) Kazinczy és a nyelvújítás : szemelvények Kazinczy Ferenc prózai műveiből. Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

UNSPECIFIED, ed. (1904) A vasúti szállítási szolgálat kézikönyve : Magyarország és Ausztria, továbbá Német, -Francia-, Olasz-, Orosz-, Spanyol- és Svédország, - és Norvégország, a Balkán-államok, nemkülömben Dánia, Német-alföld, Norvégia, Portugália és Svájc vasút-állomásainak jegyzéke. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Arany, László (1904) Arany László munkái. Magyar remekírók (52). Franklin, Budapest.

Bajza, József (1904) Bajza József munkái. Magyar remekírók (28). Franklin, Budapest.

Balogh, Pál (1904) Fajnépességi viszonyaink az erdélyi részek körül 1890-1900 években. Erdélyi Magyar Kárpát-Egyesület, Kolozsvár.

Barabás, Endre (1904) Udvarhely vármegye közgazdasági leirása. Megyei monográfiák (14). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Bedő, Mór (1904) Telekkönyv. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 164 . Stampfel, Pozsony, Budapest.

Bernát, István (1904) A magyar demokrácia multja, jelene és jövője. Budapesti Hírlap, Budapest.

Boreczky, Elemér (1904) A királyi tárnokmester hivatala 1405-ig. Országos Községi Központi Nyomda, Budapest.

Concha, Győző (1904) Brassai Sámuel emlékezete. Franklin-Társulat, Budapest.

Divald, Kornél (1904) Eperjes templomai. Singer és Wolfner, Budapest.

Erdélyi, Lajos and Horger, Antal and Szemkő, Aladár (1904) Nyelvjárási tanulmányok II. Nyelvészeti füzetek (13). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Evlia, Cselebi (1904) Evlia Cselebi török világutazó Magyarországi utazásai, 1660-1664. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ferenczi, Zoltán (1904) Deák élete. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (58-60). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1904) A börtönügy jelen állapota és reformkérdései. Jogi értekezések (11). Singer és Wolfner, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1904) II. Rákóczy Ferenc vallásos élete és munkái. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Gottier, Lajos (1904) Gentry történetek : elbeszélések. Révai Leo, Budapest.

Hamvay, Ödön (1904) Damjanich János élete története és szemelvények nejéhez intézett leveleiből. Budapesti Hírlap, Budapest.

Haraszti, Gyula (1904) A renaissance franczia színköltészete és színszerűség. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hasenfeld, Artur (1904) A szívbetegségek gyógyítása. Therapia, a gyógyító tudományok könyvtára (5). Singer és Wolfner, Budapest.

Heinrich, Gusztáv (1904) Ünnepi beszéd, melyet a budapesti kir. magyar tud.-egyetem újjáalakításának CXXIV. évfordulója alkalmából 1904. máj. 13-án mondott Heinrich Gusztáv. Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest.

Heinrich, Károly (1904) Kereskedelmi levelezés. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (161). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Hutyra, Ferenc and Marek, József (1904) Állatorvosi belgyógyászat. Állatorvosi Kézi Könyvtár (9-11). Magyar Országos Állatorvos-Egyesület, Budapest.

Illés, József (1904) A törvényes öröklés rendje az Árpádok korában. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Istóczy, Győző (1904) Istóczy Győző országgyűlési beszédei, indítványai és törvényjavaslatai : 1872-1896. Buschmann F., Budapest.

Jeszenszky, Ignác (1904) Torontál vármegye gazdasági monographiája. Megyei monográfiák (13). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Jókai, Mór (1904) Jókai Mór önmagáról : önéletrajz és egyéb emlékezések : 1825-1904. Franklin, Budapest.

Karácsonyi, János (1904) Az első Lónyayak : családtörténeti tanulmány. Szent László Nyomda, Nagyvárad.

Katona, Lajos (1904) A Teleki-codex legendái. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1904) 1816. márczius 1. - 1816. deczember 31. Kazinczy Ferencz levelezése (14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kiss Pálné Tagyosi Csapó, Ida (1904) Nemeskéri Kiss Pálné Tagyosi Csapó Ida naplójából. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Kunz, Jenő (1904) Az igazságos jog. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kégl, Sándor (1904) Szenâji és a perzsa vallásos költészet. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kóssa, Gyula (1904) Magyar állatorvosi könyvészet 1472-1904. Állatorvosi Kézi Könyvtár (8). Magyar Országos Állatorvos-Egyesület, Budapest.

Lehoczky, Tivadar (1904) A beregmegyei görögszertartású katholikus lelkészségek története a XIX. század végéig. Grünstein Mór, Munkács.

Láng, Lajos (1904) A vámpolitika az utolsó száz évben. Politzer, Budapest.

Massány, Ernő (1904) Adalékok Jupiter megfigyelésének történetéhez. Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium kisebb kiadványai, 5 . Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium, Budapest.

Mattyasovszky, Miklós (1904) Törzsöröklési jog és törzsöröklési szokás. Eggenberger, Budapest.

Matunák, Mihály (1904) Véghles vára. Kreisler, Breznóbánya.

Milhoffer, Sándor (1904) Magyarország közgazdasága. Franklin-Társulat, Budapest.

Milhoffer, Sándor (1904) Magyarország közgazdasága. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Palágyi, Menyhért (1904) Az ismerettan alapvetése. Athenaeum, Budapest.

Pauler, Ákos (1904) Az ismeretelméleti kategóriák problémája. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (3. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Platon, (1904) Platon Állama. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Pollák, Miksa (1904) Arany János és a Biblia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Posewitz, Tivadar (1904) A Magas Tátra és a Szepesi Középhegység : gyakorlati utmutató a természet kedvelői részére. Maurer Adolf, Kassa.

Pálmay, József (1904) Marostorda vármegye nemes családjai. Adi Árpád Könyvnyomdája, Maros-Vásárhely.

Pór, Antal (1904) Keszei Miklós. Magyar történeti életrajzok (46). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Reiner, Zsigmond (1904) A választási jog reformja. Franklin, Budapest.

Rimay, János (1904) Rimay János munkái. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Róna, Zsigmond (1904) Magyarország hőmérsékleti viszonyai. A Magyar Királyi Országos Meteorológiai és Földmágnesességi intézet hivatalos kiadványai (6.). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Sajóhelyi, Frigyes (1904) Geologia : 1-2. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár . Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Schmidt, Márton (1904) Képes atlasz a görög és római régiségekhez. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 165 . Stampfel, Pozsony, Budapest.

Schächter, Miksa (1904) Sebészeti gyógyítás : Vérzéscsillapítás, érzéktelenítés, sebkezelés. Therapia, a gyógyító tudományok könyvtára (4). Singer és Wolfner, Budapest.

Sebetic, Raimund (1904) Párbajszabályok. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 170 . Stampfel, Pozsony, Budapest.

Sebetic, Raimund (1904) A kard-vívás. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 168 . Stampfel, Pozsony, Budapest.

Serédi, Lajos (1904) A filozófia története. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (156). Stampfel Károly, Pozsony-Budapest.

Simai, Ödön (1904) Dugonics András mint nyelvújító. Nyelvészeti füzetek (14). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1904) Elvonás. Elemző szóalkotás. Nyelvészeti füzetek (11). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szabó, László (1904) Ghymesi Forgách Ferencz : 1535-1577. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szilasi, Móricz (1904) Adalékok a finn-ugor palatalis mássalhangzók történetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, Ferenc (1904) Bacsányi János : 1763-1845. Magyar történeti életrajzok (45). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szokolszky, Bertalan (1904) A százéves kassai püspökség : 1804-1904. Vitéz Nyomda, Kassa.

Széchenyi, István (1904) Gróf Széchenyi István munkái. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Székely, Ábrahám (1904) Alanytalan mondataink alanyáról. Nyelvészeti füzetek (12.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Tahy, István (1904) Tahyak és azokkal rokon családok. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Tass, Antal (1904) S Sagittae és T Vulpeculae photometriai észlelései. Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium kisebb kiadványai, 3 . Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium, Budapest.

Terkán, Lajos (1904) Az állócsillagok hőmérsékletének meghatározása a Zöllner-féle koloriméterrel. Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium kisebb kiadványai, 6 . Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium, Budapest.

Terkán, Lajos (1904) Egy helyen végzett hullóészlelések : 251 radiáns levezetése Ó-Gyallán észlelt 1641 hullócsillagból. Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium kisebb kiadványai, 4 . Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium, Budapest.

Thirring, Gusztáv (1904) A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság. Kilián Frigyes utóda, Budapest.

Thury, József (1904) A közép-ázsiai török irodalom. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tisza, István (1904) Küzdelem a parlamentárizmusért : gróf Tisza István beszédei. Athenaeum, Budapest.

Trautmann, Henrik (1904) Könyvvitel. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (159). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Téglás, Gábor (1904) Az alföldi sáncok maros-dunaközi csoportjának helyrajza és technikai szerkezete. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Mike (1904) Szerzetes rendek és társulatok Magyarországon. Jurcsó, Kalocsa.

Vergilius Maro, Publius (1904) Vergilius Publius Maro Eclogái. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Voinovich, Géza (1904) B. Eötvös József : tanulmány. Révai, Budapest.

Weisz, Ede (1904) Az izületi betegségek gyógyítása : Különös tekintettel a balneo-fizikális gyógymódokra. Therapia, a gyógyító tudományok könyvtára (6). Singer és Wolfner, Budapest.

Wosinszky, Mór (1904) Az őskor mészbetétes díszítésű agyagművessége. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zarándy, A. Gáspár (1904) Árpád vére : Hohenlohe. Hornyánszky Viktor Császári és Királyi Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Zoltai, Lajos (1904) Debreczen és vidékének urai az Árpád-kor végén és az Anjou-korban 1200-1400 közt. Városi Könyvnyomda, Debreczen.

This list was generated on Thu Jun 20 13:38:47 2024 CEST.