REAL-EOD

Items where Year is 1897

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 82.

Thallóczy, Lajos and Barabás, Samu, eds. (1897) Codex Diplomaticus Comitum de Blagay. A Blagay család oklevéltára. Bevezető tanulmánnyal a család történetéhez. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 28 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1897) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1688-1691. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (20). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gaster, Moses, ed. (1897) Kaufmann B 302 - Two Unknown Hebrew Versions of Tobit. Kaufmann Dávid könyvtárából . Harrison and Sons, London.

UNSPECIFIED, ed. (1897) Kaufmann B 442 - ’Aggadat ’Ester = Agadische Abhandlungen zum Buche Ester, nach einer Handschrift aus Jemen mit vergleichungen einer zweiten Jemener Handschrift aus der Oxforder Bibliothek co. e. 57. Kaufmann Dávid könyvtárából . Fischer, Krakau.

UNSPECIFIED, ed. (1897) Kaufmann B 569 - Mišnayot = Mischnaiot. Kaufmann Dávid könyvtárából . H. Itzkowski, Berlin.

Berliner, ’Avraham, ed. (1897) Kaufmann B 721 - Qovets `al yad = Sammelband kleiner Beiträge aus Handschriften. Kaufmann Dávid könyvtárából . Itzkowski, Berlin.

Radácsi, György, ed. (1897) A Tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 1894. július hó 24-dik napján Sárospatakon Id. báró Vay Miklós fögondnok halála alkalmából tartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve a temetésen és gyászünnepen elmondott imával és alkalmi beszédekkel. Steinfeld Jenő, Sárospatak.

Acsády, Ignácz (1897) Magyarország három részre oszlásának története (1526-1608). A magyar nemzet története (5). Athenaeum, Budapest.

Aranyos-Rákosi Székely, Sándor (1897) A székelyek Erdélyben. Régi magyar könyvtár (1). Heinrich Gusztáv, Budapest.

Ballagi, Géza (1897) A nemzeti államalkotás kora (1815-1847). A magyar nemzet története (9). Athenaeum, Budapest.

Balázsy, Ferencz (1897) Heves vármegye története. Heves vármegye közönsége, Eger.

Bayer, József (1897) A magyar drámairodalom története : a legrégibb nyomokon 1867-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bedőházi, János (1897) A két Bolyai : Élet és jellemrajz. Ev. Ref. Kollegium, Marosvásárhely.

Benkó, Imre (1897) Arany János tanársága Nagy-Kőrösön. Ottinger Ede, Nagy-Kőrös.

Bolyai, Farkas (1897) Tentamen iuventutem studiosam in elementa matheseos purae elementaris ac sublimioris methodo intuitiva evidentiaque huic propria introducendi : cum appendice triplici. Academia Scientiarum Hungarica, Budapest.

Bolyai, Wolfgang (1897) Tentamen. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bánlaky, József (1897) Magyarország 1848/49 évi függetlenségi harczának katonai története. Márkus Samu Könyvnyomdája, Budapest.

Bárczay, Oszkár (1897) A heraldika kézikönyve műszótárral. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Croiset, Maurice (1897) A görög eposz története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csoma, József (1897) Abauj-Torna egyesült vármegyék monographiája I. 'Abaúj-Torna vármegye nemes családjai. Forster, Kassa.

Demkó, Kálmán (1897) Lőcse története. [s.n.], Lőcse.

Dévai Bíró, Mátyás (1897) At tíz parantsolatnac ah hit agazatinac, am mi at'a'ncnac, aes ah hit petsaetinec röviden valo mag'ara'zatt'a. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dézsi, Lajos (1897) Szenczi Molnár Albert : 1574-1633. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Dósa, Dénes (1897) A szászvárosi ev. ref. Kún-Kollegium története. Schuller testvérek és társa nyomda, Szászváros.

Fejérpataky, László (1897) Emlékbeszéd Alsószopori Nagy Imre rendes tagról. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 9 (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Friedberg, Bernhard (1897) Kaufmann C 1096 - Hašqafah (monografyah) : `al dor ’Avraham Broda’ ve-qorotav ve-toldotav. Kaufmann Dávid könyvtárából . Zupnik, Drohobycz.

Friedberg, Bernhard (1897) Kaufmann C 1099 - Luḥot zikaron kolel haʻataqot avne ha-matsevot bi-sedeh ha-qevarot ba-ʻir Qraqo ha-nosad be-šnat 311 [1551], ʻim toldot ve-heʻarot ḥadašot u-netsurot, be-livyat maḥlaqah "peliṭat soferim" ha-kolelet he-ʻarot ve-heʼarot me-ḥoqre dorenu ha-gedolim = Lichot Sikoron : enthaltend Epitaphien von Grabsteinen des israelitischen Friedhofes zu Krakau nebst biographischen skizzen. Kaufmann Dávid könyvtárából . Zupnik, Drohobycz.

Fáy, Ákos (1897) A Sajómezei csata 1241. és a fáji Fáy család ősei. Magyar Nyomda, Budapest.

Füredi, János (1897) A szentgyörgyi kegyes tanítórendi ház és templom története. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

Gaál, Jenő (1897) Carlyle Tamás társadalom-politikai rendszere. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gregorovius, Ferdinand (1897) Hadrián császár: a görög-római világ Hadrián korabeli rajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata (31.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Grossberg, Menasche (1897) Kaufmann B 797.a - Kaufmann B 797.b - Še'elot u-tešuvot roš Menašeh. Kaufmann Dávid könyvtárából . Fanto, Wien.

Gruber, Lajos (1897) A javító-intézetekről és az ifjukori bűnösökről. Franklin-Társulat, Budapest.

Halmai, Antal (1897) A győri kármelita-rendház kétszázéves története : 1697-1897. Győregyházmegye Nyomda, Győr.

Hang, Ferenc (1897) Kalocsai Szellemi Omnibusz. Werner Ferenc Könyvnyomda, Kalocsa.

Heltai, Gáspár (1897) Heltai Gáspár esopusi meséi. Régi magyar könyvtár (4). Franklin, Budapest.

Hickmann, Anton Leo (1897) Hickmann A. L. földrajzi és statisztikai egyetemes zsebatlasza. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (1.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Hoffmann, David (1897) Kaufmann B 383 - Liqquṭe batar liqquṭe = "Neue Collectaneen aus einer Mechilta zu Deuteronomium". Kaufmann Dávid könyvtárából . H. Itzkowski, Berlin.

Hurwitz, Šime’on (1897) Kaufmann B 531 - Mafteaḥ u-mavo’ le-maḥzor Viṭri = Einleitung und Register zum Machsor Vitry. Kaufmann Dávid könyvtárából . Itzkowski, Berlin.

Hvol'son, Daniil Abramovič (1897) Kaufmann B 778 - Re'šit ma`aseh ha-defus be-Yisra'el = Evresjskíâ staropečatnyâ knigi. Kaufmann Dávid könyvtárából . Levinsqi, Va'rša'.

Hvol’son, Daniil Abramovič (1897) Kaufmann B 790 - Rešimat sifre Yisra’el ha-nimtsa’im be-’otsar ha-sefarim ’ašer le-ha-profesor Dani’el Hvolson = Catalog der Hebräischen Bücher in der Bibliothek des Professors D. Chwolson. Kaufmann Dávid könyvtárából . ha-almanah ve-ha-aḥim Romm, Vilna.

Ibn Gabirol, Šelomoh ben Yehudah (1897) Kaufmann B 838 - Šir ha-širim = Weltliche Gedichte des Abu Ajjub Soleiman b. Jahja Ibn Gabirol. Kaufmann Dávid könyvtárából . Verlag von M. Poppelauer, Berlin.

Jaffe, Ẓebi Hirsch (1897) Kaufmann C 1100 - Le-qorot ha-yehudim be-’Iṭaliya. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., St. Petersburg.

Jedlicska, Pál (1897) Adatok erdődi báró Pálffy Miklós, a győri hősnek életrajza és korához 1552-1600. Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

Karácsonyi, János (1897) A puszta-szeri monostor kegyurai. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kopcsányi, Károly (1897) A pécsi jogakadémia múltja s jelene. Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaság, Pécs.

Kőváry, László (1897) A millenium lefolyásának története és a millenáris emlékalkotások. Athenaeum, Budapest.

Maggid, David (1897) Kaufmann B 278 - Ha-Profesor Mordeḵay ben Matatyahu ’Anṭoqolsqi : qitsur toldotav u-farašat ʻavodato bi-sedeh meleḵet ha-maḥaševet ʻad ha-Yom ha-zeh = Profes. M. M. Antokolʹskij : kratkij očerk" ego biografii i obzor" hudožestvennoj ego dêâtel’nosti. Kaufmann Dávid könyvtárából . M. Levinski, Varsava.

Maggid, David (1897) Kaufmann B 557 - Rabbi Mordeḵay ’Aharon Günzburg ... sippur toldotav = M. A. Günzburg 1795-1846 und seine literarische Thätigkeit = M. A. Gincburg" i ego literaturnaâ dêâtel’nost’. Kaufmann Dávid könyvtárából . Berman, St. Petersburg.

Matlekovits, Sándor (1897) Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor és az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Molnár, István (1897) A szőlőművelés és borászat kézikönyve. Athenaeum, Budapest.

Mátyás, Flórián (1897) Pogány szokások őseinknél : Roger és Tamás esperesek a nagy tatárjárásról. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 2). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest.

Nagy, Ernő (1897) Az ausztriai császári czim fölvételéről. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pannonius, Janus (1897) Dicsének Jacobus Antonius Marcellusra. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Preidel Krestin, ’Arye Loeb (1897) Kaufmann B 271 - Ḥazon la-mo`ed : hu beʼur ʻal pesuqim aḥronim še-be-sefer Daniʼel. Kaufmann Dávid könyvtárából . Krestin, Berlin.

Propertius, Sextus (1897) Propertius elégiái. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Pulszky, Ferenc (1897) Magyarország archaeologiája. Pallas, Budapest.

Pór, Antal (1897) Emlékbeszéd Dankó József levelező tagról. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 9 (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Radó, Sámuel (1897) Az összeférhetlenség. Franklin, Budapest.

Ratner, Dov Baer (1897) Kaufmann B 599 - Mavo’ le-ha-seder `olam rabah = Mevo leseder" olam = Einleitung zum seder Olam. Kaufmann Dávid könyvtárából . Romm, Vilna.

Reviczky, Bertalan (1897) A Boldogságos Szűzről címzett vág-újhelyi prépostság története. Skarnitzl, Trencsén.

Schwarzberg, Samuel Benjamin (1897) Kaufmann B 590 - Ner ha-ma`aravi niḵtav ʻiti ḥodši yafits or ʻal ḥaye ha-Yehudim, ʻal ha-Yahadut ve-sifrat Yisraʼel = Ner ha-ma`arabi (The Western Light) : A Hebrew Literary Review. Kaufmann Dávid könyvtárából . Roseberg, New York.

Szedlák, Mátyás (1897) Leleplezések a magyar szabadságharcz és a magyar emigráczió idejéből (1848-61). Szent Gellért Könyvnyomda, Budapest.

Szemere, Miklós (1897) Széchényi pohárköszöntő mondotta Szemere Miklós de Genere Huba 1897. február 7-ikén a Nemzeti Casino díszlakomáján. Nemzeti Casino anyagai . Athenaeum, Budapest.

Szerdahelyi, Aladár (1897) Gentry uraimék : tizennégy történet. Révai Leó kiadása, Budapest.

Szterényi, József (1897) Az iparoktatás Magyarországon. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Talmud Bavli. Šeqalim, Roš ha-šanah (1897) Kaufmann B 960 - Hotsaʼah he-ḥadašah šel Talmud Bavli. Kaufmann Dávid könyvtárából . Madpise ha-Talmud, New York.

Toncs, Gusztáv (1897) Zágoni Mikes Kelemen élete. Lampel, Budapest.

Uzanne, Octave (1897) Dictionnaire bibliophilosophique ; typologique, iconophilesque, bibliopégique et bibliotechnique à l'usage des bibliognostes, des bibliomanes et des bibliophilistins. Imprimé pour les sociétaires de l'Académie des beaux livres, Bibliophiles contemporains, en l'an de gráce bibliomaniaque, Paris.

Vargha, Gyula (1897) Barsi József emlékezete : 1810-1893. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vincze, József (1897) A Toldi-trilógia : széptani méltatás. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Volf, György (1897) A honfoglaló magyarok műveltsége. Hornyánszky Viktor Könyvnyomda, Budapest.

Wallentinyi, Dezső (1897) Kuthy Lajos életrajza. Lévai Izsó, Rimaszombat.

Wiener, Šemu’el (1897) Kaufmann B 729 - Qehilat Mošeh ’Aryeh Lev Friedland : Rešimat ha-sefarim ha-`ivriyim ha-nimtsa’im be-’osefet Friedland = Catalogus librorum impressorum hebraeorum in Museo Asiatico Imperialis Acedemiae Scientiarum Petropolitanae asservatorum. Kaufmann Dávid könyvtárából . Behrman - Rabinovitz, Peṭerburg.

Yehudah ben Barzilai al-Bargeloni, (1897) Kaufmann B 146 - Ginzei Mitsrayim : Hilḵot Sefer Torah = An Eleventh Century Introduction to the Hebrew Bible, being a fragment from the Sepher ha-ittim of Rabbi Judah ben Barzilai of Barcelona, or the similar work of a contemporary. Kaufmann Dávid könyvtárából . Horace Hart, Oxford.

Zichy, Antal (1897) Gróf Széchenyi István életrajza : 1791 - 1860. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1897) Csongrádvármegye története. Csongrádvármegye Közönsége, Budapest.

sine, nomine (1897) Csíksomlyói nagypénteki misztériumok. Régi magyar könyvtár (3). Franklin, Budapest.

sine, nomine (1897) Pálos iskola-drámák a XVIII. évszázból. Régi magyar könyvtár (2). Franklin, Budapest.

sine, nomine (1897) Tatárjárás Magyarországon 1896-ban. Alkotmány, Budapest.

Éble, Gábor (1897) A károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája : eredeti kútfők nyomán. Hornyánszky, Budapest.

Óváry, Lipót (1897) Emlékbeszéd Cantù Çaesar külső tagról. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 9 (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Mon Jul 22 12:14:26 2024 CEST.