REAL-EOD

Items where Year is 1873

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Book
Number of items: 74.

Book

Wenzel, Gusztáv, ed. (1873) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár X, 1209-1301. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 18 . Eggenberger, Budapest.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1873) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár XI. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 20 . Eggenberger, Budapest.

Frankl, Vilmos, ed. (1873) Codex Epistolaeis Petri Pázmány Card. Pázmány Péter levelezése I, 1605-1625. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 19 . Eggenberger, Budapest.

Thaly, Kálmán, ed. (1873) II. Rákóczi Ferencz fejedelem leveleskönyvei: levéltárának egyoru lajstromaival : 1703-1712. Archivum Rákóczianum = II. Rákóczi Ferencz levéltára. Első osztály, Had-és Belügy (1-3). Eggenberger, Pest.

Smolenskin, Perets ben Mošeh, ed. (1873) Kaufmann B 816a - ha-Šaḥar : ya’ir netiv `al darḵe bene Yisra’el... Kaufmann Dávid könyvtárából . Y. Holtzvarṭh, Wien.

Thaly, Kálmán, ed. (1873) Késmárki Tököly Imre és némely főbb híveinek naplói és emlékezetes írásai. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 23-24 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Pest - Budapest.

Horváth, György, ed. (1873) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1872. Szeptember 16-tól Szeptember 21-ig Herkules fürdőben tartott XVI. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1873) Okmánytár I. Rákóczy György svéd és franczia szövetkezéseinek történetéhez. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 21 . Eggenberger, Budapest.

Abt, Antal (1873) A pesti egyetem ásványtárában levő földpátok jegeczsorozatai és az idevonatkozó két jegeczrendszer. Értekezések a természettudományok köréből (3. 15). Eggenberger, Pest.

Aristoteles, (1873) Aristoteles Nikomachoshoz czímzett ethikája. Eggenberger, Budapest.

Balló, Mátyás (1873) Az aethyloxálátnak hatásáról a naphtylaminra. Értekezések a természettudományok köréből (4. 2). Eggenberger, Budapest.

Balássy, Ferenc (1873) A székelyek alapszerződése, vagyis A székely krónikának a szerződést tartalmazó pontjai. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 10). Eggenberger, Pest.

Bartha, Tamás (1873) Szabadkőmüvesség. Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

Botka, Tivadar (1873) Trentsini Chák Máté és kortársai. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 4). Eggenberger, Pest.

Brassai, Sámuel (1873) Paraleipomena kai diorthoumena : amit nem mondtak s a mit roszul mondtak a commentatorok Virg. Aeneis II. könyvére. Különös tekintettel a Magyarokra. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 1). Eggenberger, Budapest.

Budenz, József (1873) Magyar-ugor összehasonlító szótár. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Czilchert, Károly (1873) Pozsony megye helyrajzi és statistikai leírása. Országos Magyar Királyi Statistikai Hivatal, [Budapest].

Entz, Géza (1873) Rhizidium euglenae Alex. Braun : adalék a Chytridiumfélék ismeretéhez. Értekezések a természettudományok köréből (3. 13). Eggenberger, Pest.

Fest, Vilmos (1873) A közlekedési művek és vonalok. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (2. 4). Eggenberger, Budapest.

Finály, Henrik (1873) Emlékbeszéd Engel József l. tag felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 5). Eggenberger, Pest.

Flaccus, Cajus Valerius (1873) Argonauticon. Hősköltemény nyolc énekben. Réthy Lipót, Arad.

Frankl, Vilmos (1873) Réwai Ferencz nádori helytartó fiainak hazai és külföldi iskoláztatása : 1538-1555. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 6). Eggenberger, Pest.

Frankl, Vilmos (1873) A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. Eggenberger, Budapest.

Goldziher, Ignác (1873) A nemzetiségi kérdés az araboknál. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (III. 8). Eggenberger, Budapest.

Gyárfás, István (1873) A jász-kúnok története. Szilády, Kecskemét.

Hajnik, Imre (1873) A nemesség országgyülési fejenként való megjelenésének megszünése. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (2. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hazslinszky, Frigyes (1873) A gombák jelleme. Értekezések a természettudományok köréből (3. 9). Eggenberger, Pest.

Hevesi, Lajos (1873) Budapest és környéke. Ráth, Budapest.

Hunfalvy, János (1873) Ég és föld, vagyis csillagászati földrajz. Athenaeum, Pest.

Högyes, Endre (1873) A vese vérkeringési viszonyairól. Értekezések a természettudományok köréből (3. 12). Eggenberger, Pest.

Imre, Sándor (1873) A magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen és hibás szólások birálata, tekintettel az újítás helyes módjaira. Eggenberger, Budapest.

Imre, Sándor (1873) A magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen és hibás szólások bírálata, tekintettel az újítás helyes módjaira. Eggenberger, Budapest.

Jurányi, Lajos (1873) A Salvinia natans Hoffm. spóráinak kifejlődéséről. Értekezések a természettudományok köréből (4. 3). Eggenberger, Budapest.

Kalchbrenner, Károly (1873) Magyarország hártyagombáinak válogatott képei = Icones selectae Hymenomycetum Hungariae. Athenaeum, Pest.

Kalchbrenner, Károly (1873) A magyar gombászat fejlődéséről és jelen állapotáról. Értekezések a természettudományok köréből (4. 1). Eggenberger, Budapest.

Kautz, Gyula (1873) Emlékbeszéd Rau Károly Henrik akad. külföldi levelező tag felett. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (2. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kenessey, Albert (1873) Segédkönyv hajósok, közlekedési intézetek hivatalnokai és szállítók számára. Eggenberger, Budapest.

Klug, Nándor (1873) Vizsgálatok az emlősök fülcsigájáról. Értekezések a természettudományok köréből (3. 14). Eggenberger, Pest.

Kruspér, István (1873) A comparatorokról. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (2. 2). Eggenberger, Budapest.

Kruspér, István (1873) A párisi levéltári méterrúd véglapjain lévő mélyedések megméréséről. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (2. 6). Eggenberger, Budapest.

Kruspér, István (1873) A vonásos hosszmértékek összehasonlítása folyadékban. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (2. 3). Eggenberger, Budapest.

Kuun, Géza (1873) Adalékok Krím történetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 10). Eggenberger, Budapest.

Ladányi, Gedeon (1873) A modern alkotmányos monarchiai intézmények a középkori államokban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (2. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Lengyel, Béla and Rohrbach, Kálmán (1873) Közlemények a Magy. Kir. Egyetem vegytani intézetéből. Értekezések a természettudományok köréből (3. 6). Eggenberger, Pest.

Lónyay, Menyhért (1873) Közügyeinkről : Nézetek Magyarország pénzügyi állapotáról. Ráth Mór, Budapest.

Lónyay, Menyhért (1873) Közügyeinkről II. : A bankügy. Athenaeum, Budapest.

Maimonides, Moses (1873) Kaufmann B 29 - ʼIgeret têman = Iggeret Teman oder Sendschreiben ... an die jüdische Gemeinde Jemens. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck von Leopold Hahn (H. Hamber), Wien.

Majer, István (1873) Az esztergomi érseki-főmegye papságának közműveltségre ható irodalmi működése a legújabb korban. Horák Egyed Nyomda, Esztergom.

Mihalkovics, Géza (1873) Adatok a madárszem fésüjének (pecten) szerkezetéhez és fejlődéséhez. Értekezések a természettudományok köréből (3. 11). Eggenberger, Pest.

Mihók, Sándor (1873) Kimutatás a magyar állam összes pénzintézeteiről 1873 márczius hó végéig = Verzeichniss sämmtlicher Geld-Institute des Ungarischen Staates bis Ende März 1873. [s.n.], Budapest.

Murmann, Ágoston (1873) Az 1861-iki nagy üstökös pályájának meghatározása. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (2. 5). Eggenberger, Budapest.

Nagy, Iván (1873) Egy főbenjáró per a XVII. századból. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 1). Eggenberger, Pest.

Nagy, Iván (1873) Emlékbeszéd Érdy János felett. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 9). Eggenberger, Pest.

Ponori Thewrewk, Emil (1873) A helyes magyarság elvei. Eggenberger, Budapest.

Poór, Imre (1873) Emlékbeszéd Flór Ferenc felett. Értekezések a természettudományok köréből (3. 7). Eggenberger, Pest.

Pór, Antal (1873) Hunyadi János : élet- és korrajz. Szent István Társulat, Budapest.

Riedl, Szende (1873) Emlékbeszéd Grimm Jakab külső tag felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 9). Eggenberger, Budapest.

Riedl, Szende (1873) Emlékbeszéd Schleiher Ágost külső l. tag felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 7). Eggenberger, Budapest.

Riedl, Szende (1873) Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 11). Eggenberger, Budapest.

Rubin, Salomon (1873) Kaufmann B 817 - Menaḥem ha-Bavli : hu’ Mani ha-Parsi, ’o ’emunot ve-de`ot ha-minim ha-nizkarim be-sifre qadmoni ḥaḵme Yisraʼel ve-ḥaḵme ha-’omot ... Kaufmann Dávid könyvtárából . Y. Holtzvarṭh, Wien.

Rómer, Flóris (1873) A régi Pest : történeti tanulmány. Eggenberger, Budapest.

Soltész, János (1873) A füvészet alapvonalai, tekintettel a műveltebb néposztály szükségeire. Eggenberger, Budapest.

Szabó, József (1873) Az ásványok olvadásának új meghatározási módja. Értekezések a természettudományok köréből (3. 8). Eggenberger, Pest.

Szabó, Károly (1873) Szabó Károly kissebb történelmi munkái. Ráth Mór, Budapest.

Szilágyi, Ferenc (1873) Rajzok Erdély államéletéből a XVIII. században. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 5). Eggenberger, Pest.

Szilágyi, Sándor (1873) Adalékok Bethlen Gábor szövetkezéseinek történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 8). Eggenberger, Pest.

Thanhoffer, Lajos (1873) Adatok a zsirfelszívódáshoz s a vékonybél bolyhok szöveti szerkezetéhez. Értekezések a természettudományok köréből (3. 10). Eggenberger, Pest.

Vadnai, Károly (1873) Az első magyar társadalmi regény : Székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 4). Eggenberger, Pest.

Vámbéry, Ármin (1873) Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át, a Kaspi tenger keleti partján Khívába, Bokharába és Szamarkandba tett és leirt Vámbéry Ármin, a Magyar Tud. Akadémia tagja. Athenaeum, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1873) Adalék 1352-ből az Arany Bulla néhány czikkének alkalmazásához és magyarázásához. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 2). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1873) Adalék az erdélyi szászok történetéhez, az Andreanum előtti időkből. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 3). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1873) Nevezetes per lőcsei polgárok között : 1421-1429 : adalék Magyarország jogtörténetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 5). Eggenberger, Pest.

Yisra'el, Yom Ṭov (1873) Kaufmann B 304 - Sefer Minhage Mitsrayim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yo'el Mošeh, Yerušalayim.

Šerira, (1873) Kaufmann B 28 - ʼIgeret rav Šeriraʼ ga’on. Kaufmann Dávid könyvtárából . Jehiel Bril, Mainz.

This list was generated on Sun Jul 21 12:11:06 2024 CEST.