REAL-EOD

Items where Year is 1912

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 54.

Förster, Aurelius, ed. (1912) Aristotelis de anima libri III. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum (9). Academiae Litterarum Hungaricae, Budapest.

Bellyei Rickl, Gyula and Berczeli Berczelly, Jenő, eds. (1912) Az ő császári és apostoli királyi felségének legfőbb védősége alatt Kassán, 1911. szeptember hó 17-19-én tartott III. Országos Patronage-Kongresszus naplója. Szent Erzsébet Könyvnyomda, Kassa.

Thallóczi, Lajos and Horváth, Sándor, eds. (1912) Codex Diplomaticus Partium Regno Hungariae Adnexarum. Magyarország melléktartományainak Oklevéltára, 3. : Alsó Szlavóniai Okmánytár (Dubicza, Orbász és Szana Vármegyék) 1244-1710. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 36 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kis, Ch. Henrik, ed. (1912) Gáoni responsumok : a M. Tud. Akadémia Könyvtárának arab és héber kéziratai (Kaufmann-Alapitvány 593/C 1.2. sz.) alapján. Athenaeum, Budapest.

Szentpétery, Imre, ed. (1912) Oklevéltani naptár. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heinrich, Gusztáv, ed. (1912) Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften 1. (1912). Duncker & Humblot, München.

Auner, Mihály (1912) Az erdélyi szászok a XV. század kezdetéig. Zikeli Nyomda, Besztercze.

Badics, Ferenc (1912) Gyöngyösi István ismert és ismeretlen költeményei. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bain, Alexander (1912) Neveléstudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bayer, József (1912) Schiller drámái a régi magyar színpadon és irodalmunkban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1912) Válogatott beszédek. Lampel, Budapest.

Bessenyei, György (1912) Az embernek próbája : 1772. és 1803. Régi magyar könyvtár (30). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1912) Orvosok, betegségek és gyógyítás Magyarországon az Árpádok korában. Franklin-Társulat, Budapest.

Bíró, Vencel (1912) Az erdélyi fejedelem jogköre 1571-1690. Stief, Kolozsvár.

Bölsche, Wilhelm (1912) A természettudomány fejlődésének története. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Calepino, Ambrogio (1912) Calepinus Latin-magyar szótára 1585-ből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csomor, Lajos (1912) A kolozsmonostori benczés apátság és birtokai 1556-ig. Gombos, Kolozsvár.

Damian, István (1912) Adatok a magyar-román kölcsönhatáshoz. Nyelvészeti füzetek (67). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Eötvös, Loránd (1912) Fizikai jegyzet: báró Eötvös Lóránd egyetemi előadásai alapján : 2. félév. Thalia nyomda, Budapest.

Eötvös, Roland (1912) Über Arbeiten mit der Drehwage : Ausgeführt im Aufträge der kön. ungarischen Regierung in den Jahren 1909-1911. Hornyánszky, Budapest.

Fábry, Béla (1912) Igazságszolgálatás az elzálogosított XIII szepesi városban. Művelődéstörténeti értekezések (66). Reiss József Tankönyvnyomda, Lőcse.

Földi, János (1912) Főldi János magyar grammatikája. Régi magyar könyvtár (28). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gaal, Jenő and Apáthy, István and Berzeviczy, Albert (1912) Széchenyi eszmevilága. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Gagyi, Sándor (1912) Erdély vallásszabadsága a mohácsi vésztől Báthori Istvánig. Stúdió, Budapest.

Gaál, Jenő (1912) Jelentés a folytonos üzemek munkabeosztásával foglalkozott londoni nemzetközi értekezletről Beőthy László m. k. kereskedelemügyi minister úrhoz. Kilián Frigyes utóda, Budapest.

Gelei, József (1912) Tanulmányok a Dendrocoelum lacteum Oerstd. szövettanáról. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gelléri, Mór (1912) Hetven év a magyar ipar történetéből 1842-1912. Országos Iparegyesület, Budapest.

Goldziher, Ignác (1912) Előadások az iszlámról. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Goldziher, Ignácz (1912) A Koránmagyarázás különféle irányairól. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hobson, John Atkinson (1912) A vagyon tudománya. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Hodinka, Antal (1912) A tokaji görög kereskedőtársulat kiváltságának az ügye 1725-1772. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kant, Immanuel (1912) Kant-breviárium : Kant világnézete és életfelfogása. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Kriza, János (1912) Kriza János levelei Toldy Ferenczhez : a M. Tud. Akad. kézirattárában levő eredetiből közli Hellebrant Árpád. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lhotzky, Heinrich (1912) Az emberiség jövője. Kultúra és tudomány . Franklin Társulat, Budapest.

Matskássy, Antónia (1912) Halmágyi István "Napló"-inak (1752-53. és 1762-69.)magyar művelődéstörténeti vonatkozásai. Franklin, Budapest.

Mihalik, József (1912) A kassai Szent-Erzsébettemplom. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Müller, Félix (1912) Vasbetonszerkezetek a magasépitészetben. Stampfel, Budapest.

Palante, Georges (1912) A szociológia vázlata. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Révai, Miklós (1912) Révai Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schmidt, József (1912) Kisérlet az idg. gutturális probléma megoldására. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schneider, Árpád Roland (1912) Önműködő kézilőfegyverek. Tudományos zsebkönyvtár (222). Stampfel, Budapest.

Schustler, Emília (1912) Magyar társadalmi és családi élet 1570-1600-ig. Művelődéstörténeti értekezések (65). Pátria, Budapest.

Slaby, Adolf Karl Heinrich (1912) A szikratávíró. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Szekfű, Gyula (1912) Serviensek és familiarisok : vázlat a középkori magyar alkotmány- és közigazgatástörténet köréből. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szerémi, and Ernyey, József (1912) A Majthényiak és a Felvidék : történelmi és genealógiai tanulmány. Fritz, Budapest.

Szerémi Odeschalchi, Arthur (1912) A Majthényiak és a felvidék : történelmi és genealogiai tanulmány. Fritz Ny., Budapest.

Szilády, Áron (1912) XVI. századbeli magyar költők művei. 6. köt. 1560-1566. Régi Magyar Költők Tára (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Széchenyi, István (1912) Garat. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tisza, István (1912) Sadowától Sedanig. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ungváry, Ede (1912) Sztropkó és várának története. Zemplén Könyvnyomtató, Sátoraljaújhely.

Vári, Rezső (1912) A ciliciai Oppianus Halieutikájának kézirati hagyománya II. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wirker, István (1912) A feminizmus. Tudományos zsebkönyvtár (220.). Stampfel, Budapest.

sine, nomine (1912) Apollonius históriája : Kolozsvár 1591. Régi magyar könyvtár (31). Franklin, Budapest.

Éble, Gábor (1912) Az ecsedi százéves urbéri per története : 1776-1877 : az eredeti periratok és levelezések nyomán. Franklin-társulat nyomdája, Budapest.

This list was generated on Wed Feb 26 08:06:55 2020 CET.