REAL-EOD

Items where Year is 1905

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 85.

Nyesti, Pál, ed. (1905) Gróf Széchenyi István emlékkönyv. Otthon, Budapest.

Szily, Kálmán and Viszota, Gyula, eds. (1905) A Magy. Tud. Akadémia Széchenyi-muzeumának tárgyjegyzéke. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Prochnov, József and Nuricsán, József, eds. (1905) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1903 szeptember 6-9-ig Kolozsvárott tartott XXXII. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Forster, Gyula, ed. (1905) Magyarország műemlékei. Franklin, Budapest.

Vajdovszky, János, ed. (1905) Szepesvármegye művészeti emlékei. Stephaneum Ny., Budapest.

Angyal, Dávid (1905) Adalékok II. Rákóczi Ferenc törökországi bujdosása történetéhez : franczia levéltári közleményekkel. Athenaeum Nyomda, Budapest.

Balogh, Elemér (1905) Az eltüntetés és a holttányilvánítás a magyar és a német jogban : különös tekintettel a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetére és a magyar polgári perrendtartás javaslatára : magánjogi és perjogi tanulmány. Grill, Budapest.

Balogh, Jenő (1905) Vélemény az uzsora és az ehhez hasonló gazdasági visszaélések tárgyában teendőkről. Budapesti Hírlap Nyomdája, Budapest.

Bartha, József and Melich, János and Szilasi, Móric and Simonyi, Zsigmond (1905) A nyelvtörténeti szótárról I. Nyelvészeti füzetek (15). Athenaeum Irod. és Nyomdai Részvénytársulat, Budapest.

Beke, Ödön (1905) A pápavidéki nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (17). Athenaeum Irod. és Nyomdai Részvénytársulat, Budapest.

Beke, Ödön (1905) A vogul határozók. Nyelvészeti füzetek (25). Athenaeum Irod. és Nyomdai Részvénytársulat, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1905) Mátyás király birodalma és Magyarország jövője. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Berze Nagy, János (1905) A hevesmegyei nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (16). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Berzeviczy, Albert (1905) Beszédek és tanulmányok. Singer és Wolfner, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1905) Itália : útirajzok és tanulmányok. Franklin, Budapest.

Brück, Miksa (1905) A gyermekek akut fertőző betegségeinek therapiája. Therapia, a gyógyító tudományok könyvtára (7). Singer és Wolfner, Budapest.

Csizmadia, János (1905) A Bartakovich-, Justh-, Rudnay- és Rudnyánszky-családok és részben azok rokonsága. Sauter Ny., Késmárk.

Divéky, Adorján (1905) Felső-Magyarország kereskedelmi összeköttetése Lengyelországgal főleg a XVI-XVII. században. Művelődéstörténeti értekezések (17). Stephaneum, Budapest.

Dolenecz, József (1905) Az új anyakönyvi törvény : az állami anyakönyvekről szóló 1894: XXXIII. t.-cz. és ezt módosító 1904: XXXVI. t.-czikk magyarázata, kiegészítve az új rendeletekkel. Gyakorlati Közigazgatási Könyvtár és Döntvénytár kiadása, Budapest.

Escott, Thomas Hay Sweet (1905) A mai Anglia. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (62., 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Euklides, Alexandriai (1905) Az elemek első hat könyve. Franklin, Budapest.

Fejes, Áron (1905) A magyar helyesírás szabályai (szójegyzékkel) iskolai és magánhasználatra. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (173.). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1905) A római történeti és művészeti intézetek ügyében : Fraknói Vilmos bizalmas előterjesztése jóakaróihoz és barátaihoz. UNSPECIFIED, Budapest.

Földes, Béla (1905) Statisztikai vizsgálódások a XIX. század gabonaárainak alakulásáról. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gedeon, Alajos (1905) Az alsó-meczenzéfi német nyelvjárás hangtana. Magyarországi német nyelvjárások (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gellius, Aulus (1905) Attikai éjszakák : latinul és magyarul. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Gácser, József (1905) Telegdi Miklós nyelve különös tekintettel a mondattanra. Nyelvészeti füzetek (18). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Harkányi, Ede (1905) A holnap asszonyai : tanulmány a társadalomtudomány köréből. Politzer, Budapest.

Hegedűs, István (1905) Petrarca "Szózatja" és egyik latin költői levele. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hentaller, Lajos (1905) Sérelmeink a Habsburgok alatt. Singer és Wolfner, Budapest.

Horváth, Jenő (1905) Az erdélyi szász városok közgazdasági viszonyai : a nemzeti fejedelemség megalakulásáig : bölcsészet doktori értekezés. Művelődéstörténeti értekezések (15). nyomatott Dobay János Könyvnyomdájában, Gyula.

K., B. (1905) Evolució vagy Revolució : felelet D. G.-nek "48-as politikát csak 67-es alapon lehet csinálni" czímű röpiratára. Légrády Testvérek Nyomdája, Budapest.

K., B. (1905) Új választások! : politikai titkok és intelmek. Neuwald Illés Nyomda, Budapest.

Kardos, Samu (1905) Báró Wesselényi Miklós élete és munkái. Légrády, Budapest.

Karácsonyi, János (1905) A székelyek eredete és Erdélybe való települése. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1905) 1817. Január 1. - 1818. Márczius 31. Kazinczy Ferencz levelezése (15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Keményfy, Kálmán Dániel (1905) Vaszary Kolos : 1855 - 1905. Buzárovits, Esztergom.

Keményfy, Kálmán Dániel (1905) A modern keresztény politika érvényesülésének akadályai. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Kenéz, Béla (1905) A városok fejlődése és jelentősége. Politzer, Budapest.

Kertész, Manó (1905) Analógia a mondatszerkesztésben. Nyelvészeti füzetek (21). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. nyomása, Budapest.

Kidd, Benjamin (1905) Társadalmi evolúczió. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (64.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kis, Ernő (1905) Veszprém vármegye gazdasági leirása. Megyei monográfiák (15). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Konkoly-Thege, Miklós (1905) Adalékok a 252 m/m refractor, egy theodolit és egy chronograph átépítéséhez. Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium kisebb kiadványai, 7 . Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium, Budapest.

Könyöki, József (1905) A középkori várak : különös tekintettel Magyarországra. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kúnos, Ignácz (1905) Oszmán-török nyelvkönyv : nyelvtan, szótár, olvasmányok. Keleti Kereskedelmi Akadémia, Budapest.

Lindenschmidt, Mihály (1905) A verbászi német nyelvjárás alaktana. Magyarországi német nyelvjárások (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mahler, Ede (1905) Babylonia és Assyria. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henrik (1905) A nemzetiség történetbölcseleti szempontból. Franklin-Társulat, Budapest.

Matlekovits, Sándor (1905) A vámpolitika mai helyzete. Politzer, Budapest.

Mauks, Ernő (1905) Ungmegye múltjából : adalékok a vármegye középkori történetéhez, feltüntetve a Nagymihályi család történetének keretében. Endrényi Ny., Szeged.

Melich, János (1905) A brassói latin-magyar szótár-töredék. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Meller, Simon (1905) Ferenczy István élete és művei. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Miskulin, Alajos (1905) Magyar művelődéstörténeti mozzanatok Giovanni és Matteo Villani krónikája alapján. Művelődéstörténeti értekezések (16). Stephaneum, Budapest.

Neumann, Szigfrid (1905) A női betegségek gyógyítása. Therapia, a gyógyító tudományok könyvtára (9). Singer és Wolfner, Budapest.

Némethy, Geyza (1905) Albii Tibulli Carmina : Acedunt Sulpiciae Elegidia. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum (5). Academiae Litterarum Hungaricae, Budapest.

Némethy, Géza (1905) A római elégia. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (61). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Osváth, Pál (1905) Közbiztonságunk múltja és pandur korom emlékei. Fritz Armin, Budapest.

Payot, Jules Antoine (1905) Az akarat nevelése. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (63). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pecz, Vilmos (1905) A classica philologia jövője tekintettel hazai viszonyainkra : székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pikler, Gyula (1905) Az emberi egyesületek és különösen az állam keletkezése és fejlődése : 1. folytatás "A jog keletkezéséről és fejlődéséről" c. könyvhöz. Politzer, Budapest.

Radvánszky, László (1905) A Radvánszky család története 1738-ig. Lévai Izsó Könyvnyomdája, Rimaszombat.

Relković, Davori Néda (1905) Buda város jogkönyve : Művelődéstörténeti értekezések, 12. Stephaneum, Budapest.

Ráth, György (1905) Ráth György régi magyar könyvtára. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Réger, Béla (1905) A határozott névmutató. Nyelvészeti füzetek (24). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Schürer, Fritz von Waldheim (1905) Ignaz Philipp Semmelweis. Sein Leben und Wirken. Urteile der Mit- und Nachwelt. Hartleben, Wien ; Leipzig.

Semmelweis, Ignác (1905) Semmelweis' gesammelte Werke. Gustav Fischer, Jena.

Siklóssy, Gyula (1905) A látás élességéről 1. r. : Photometriás tanulmány. Lloyd, Budapest.

Soltész, Gyula (1905) Az 1494. és 1495. évi királyi számadások művelődéstörténeti vonatkozásai. Művelődéstörténeti értekezések (18). Barcza, Budapest.

Szegleti, István (1905) A főnévi igenév Arany Jánosnál. Nyelvészeti füzetek (23). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szendrei, János (1905) A magyar viselet történeti fejlődése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szily, Kálmán (1905) A mágnás-czím a magyarban : Történeti és népnyelvi tanulmány. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Szily, Kálmán and Viszota, Gyula (1905) A Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi-Múzeumának tárgyjegyzéke. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1905) A csíki székely krónika. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szűcs, István and Gencsy, István (1905) Nyelvjárási tanulmányok III. Nyelvészeti füzetek (20). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Thallóczy, Lajos (1905) Mantovai követjárás Budán : 1395. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1905) Tanulmányok a bosnyák bánság kezdeteiről főtekintettel a körmendi levéltár okleveleire. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thaly, Kálmán (1905) Ocskay László, II. Rákóczi Ferencz fejedelem brigadérosa és a felső-magyarországi hadjáratok : 1703-1710. Franklin, Budapest.

Valló, Albert and Ágner, Lajos and Szenttamási, János and Stan, Vazul (1905) Kölcsönös hatások a hazai nyelvek közt. Nyelvészeti füzetek (19). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Veress, Endre (1905) Zalánkeményi Kakas István. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Vértes, József (1905) A gyermeknyelv hangtana. Nyelvészeti füzetek (22). Athenaeum, Budapest.

Weber, Samu (1905) Újabb adalékok Szepesmegye történetéhez. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Weszely, Ödön (1905) Pedagógia : nevelés és tanítástan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (171). Stampfel, Budapest.

Árkövy, Richárd (1905) Vámszövetség, vagy önálló vámterület? Kilián Frigyes utóda bizománya, Budapest.

Éhen, Gyula (1905) Vas vármegye közgazdasági leirása. Megyei monográfiák (16). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Éhen, Gyula (1905) Vas vármegye közgazdasági leírása. Megyei monográfiák (16.). Pesti Könyvnyomda Részvény-Társaság, Budapest.

This list was generated on Fri Mar 5 14:14:22 2021 CET.