REAL-EOD

Items where Year is 1893

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 64.

Kovács, Ferencz, ed. (1893) Az 1843/44-ik évi magyar országgyűlési alsó tábla kerületi üléseinek naplója. Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1893) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1675-1679. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (16). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schächter, Miksa and Lakits, Ferencz, eds. (1893) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1892. augusztus 22-25-ig Brassóban tartott XXVI. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Schrauf, Károly, ed. (1893) Regestrum bursae Hungarorum Cracoviensis | A krakói magyar tanulók-háza lakóinak jegyzéke 1493-1558. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Halász, Ignácz, ed. (1893) Svéd-lapp nyelv : Népköltési gyűjtemény a Pite-lappmark arjepluogi egyházkerületéből. Ugor füzetek (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thúry, József, ed. (1893) Török történetírók I. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Asbóth, Oszkár (1893) A szláv szók a magyar nyelvben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ballagi, Géza (1893) Zemplén megye. Megyei monográfiák (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balássy, Ferenc (1893) A megye és a várispánság vagyis e két intézmény közötti különbség. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beke, Lajos (1893) A zempléni nemzetőrség. Zemplén, Sátoraljaújhely.

Beöthy, Zsolt (1893) Széchenyi és a magyar költészet : a Magyar Tudományos Akadémia 1893. január 15-én tartott Széchenyi ünnepére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bunyitay, Vince (1893) A gyulafehérvári székesegyház későbbi részei s egy magyar humanista. MTA, Budapest.

Cherbuliez, Victor (1893) Művészet és természet. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (16). Akadémia, Budapest.

Cserháti, Sándor (1893) A dohány égésére befolyást gyakorló körülmények tanulmányozása. Értekezések a természettudományok köréből (23. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csontos, József (1893) Városaink Mátyás korában. Steinfeld Béla, Sárospatak.

Csánki, Dezső (1893) Körösmegye a XV-ik században. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Daday, Jenő (1893) A kagylósrákok harántcsíkos izomrostjainak finomabb szerkezete. Értekezések a természettudományok köréből (23. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dobiecki, Sándor (1893) Helyi-érdekű vasutaink alapítása, építése és üzlete. [s.n.], Budapest.

Dudás, Gyula (1893) A bácskai nemes családok. Bittermann Nándor Könyvnyomdája, Zombor.

Egressy, Ákos (1893) Emlékeim az 1848-49-dik évi szabadságharcz idejéből. Bartalits Nyomda, Budapest.

Fabinyi, Rudolf (1893) Stereochemiai tanulmányok. Értekezések a természettudományok köréből (23. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Farkas, Gyula (1893) Az Ampère-féle elemi törvények aequivalenseinek meghatározása. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (15. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Filarszky, Nándor (1893) A charafélék (Characeae L. Cl. Richard) különös tekintettel a Magyarországi fajokra = Die Characeen (Characeae L. Cl. Richard) mit besonderer Rücksicht auf die in Ungarn beobachteten. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Gabányi, Árpád (1893) Pogány magyarok : történeti színmű négy felvonásban. Magyar történeti színműtár (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gerecze, Péter (1893) A pécsi székesegyház, különös tekintettel falfestményeire : műtörténeti tanulmány. Hornyánszky, Budapest.

Goldziher, Ignácz (1893) A pogány arabok költészetének hagyománya. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gothard, Jenő (1893) Nova Aurigae spektruma, összehasonlítva néhány bolygószerű köd spektrumával. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (15. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gracza, György (1893) Kossuth Lajos élete és működése. Wodianer F. és Fiai, Budapest.

Havass, Rezső (1893) Magyar földrajzi könyvtár : A magyar birodalomról bármely nyelven, valamint magyar szerzőktől bármely földrajzi tárgyról és bármely nyelven megjelent irodalmi művek könyvészete. Idevágó irodalomtörténeti bevezetéssel. Franke, Budapest.

Hieronymi, Károly (1893) Magyar Királyi Belügyminiszter jelentése az ország közegészségi viszonyairól 1892-ik évben. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Hőgyes, Ferencz (1893) Tapasztalati adatok a szabályos és szabálytalan alsó végtagállások fejlődéséről a gyermekkorban. Értekezések a természettudományok köréből (23. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ilosvay, Lajos (1893) Levegőben égéskor keletkező nitrogéntartalmú melléktermékek mennyiségi meghatározása. Értekezések a természettudományok köréből (23. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1893) 1806. január 1.-1807. ápril 30. Kazinczy Ferencz levelezése (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kemény, Lajos (1893) Száz év Kassa legrégibb történetéből. Ries Lajos Könyvnyomó Intézet, Kassa.

Kneipp, Sebestyén (1893) Vízkúrám, 35 évi tapasztalat alapján és az egészség megóvása végett. Gerő és Kostyál, Budapest.

Krasznyánszky, Károly (1893) Trencsén szab. kir. város és vára vázlatos leírása. Gansel Lipót, Trencsén.

Könyves Tóth, Kálmán (1893) A gróf Degenfeld család története. Városi Nyomda, Debreczen.

Lykurgos, (1893) Lykurgos beszéde Leokrates ellen. Görög és latin remekírók . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mika, Sándor (1893) Weiss Mihály : egy szász államférfiú a XVII. századból. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Moscovitz, Iván (1893) Önkormányzatunk min alkotmányos garanczia. Grill Károly Könyvkereskedése, Budapest.

Máriássy, Béla (1893) Magyarország közjoga. Pannónia Könyvnyomda, Győr.

Márki, Sándor (1893) Péró lázadása. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, (1893) Mátyás király levelei : külügyi osztály. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pauler, Gyula (1893) A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pituk, Béla (1893) Hazaárulók. Bloch H., Arad.

Ponori Thewrewk, Emil and Klösz, György (1893) Codex Festi Farnesianus : XLII tabulis expressus. Academiae Litterarum Hungaricae, Budapestini.

Radvánszky, Béla (1893) Házi történelmünk emlékei : szakácskönyvek : 1. köt. : régi magyar szakácskönyvek. Athenaeum, Budapest.

Simonkai, Lajos (1893) Aradvármegye és Arad szabad királyi város természetrajzi leírása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Szegedi, Gergely (1893) Szegedi Gergely énekes könyve 1569-ből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szerencs, János (1893) A főrendiház szervezete. Pest Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1893) I. Rákóczy György 1593-1648. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1893) Erdély és Mihály vajda története 1595-1601. Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtó, Temesvár.

Szász, Károly (1893) Attila halála : történeti tragédia öt felvonásban. Magyar történeti színműtár (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szász, Károly (1893) István vezér : történeti dráma öt felvonásban. Magyar történeti színműtár (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, Béla (1893) Wissenschaftliche Ergebnisse der Reise des Grafen Béla Széchenyi in Ostasien, 1877-1880. Hölzel, Wien.

Szécsi, Mór (1893) Az osztrák-olasz háború 1866-ban : tizenkét vázlattal. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Török, Aurél (1893) Adatok az Árpádok testereklyéinek embertani búvárlatához : 2. közlemény. Értekezések a természettudományok köréből (23. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Török, Aurél (1893) Jelentés III-ik Béla magyar király és neje testereklyéiről. Értekezések a természettudományok köréből (23. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vas, Frigyes (1893) Tanulmányok az idült nikotin és alkohol mérgezésekről. Értekezések a természettudományok köréből (23. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vázsonyi, Vilmos (1893) A királyi placetum a magyar alkotmányban. Grill, Budapest.

Wertner, Mór (1893) Negyedik Béla király története : okirati kútfők nyomán. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (55). nyomatott a Csanád-egyházmegyei könyvsajtón, Temesvár.

Wlassics, Gyula (1893) A tettesség és részesség tana. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zimányi, Károly (1893) A kőzetalkotó ásványok fő fénytörési együtthatói nátrium-fénynél. Értekezések a természettudományok köréből (23. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Óváry, Lipót (1893) A magyar Anjouk eredete. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Sat Feb 27 08:59:42 2021 CET.