REAL-EOD

Items where Year is 1870

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 46.

Makray, László, ed. (1870) Bauer őrnagy : Bem tábornok főhadsegédének hagyományai 1848 és 1849-ből. Athenaeum, Pest.

Egervári, Ödön, ed. (1870) Bátori Schulcz Bódog emlékiratai 1848/9-ki szabadságharczból. Vodiáner Nyomda, Pest.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1870) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár VIII, 1261-1272. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 13 . Eggenberger, Pest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1870) Diplomatarium Alvinczianum. Alvinczi Péter Okmánytára I, 1685-1686 Augustus 27-dikeig. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 14 . Eggenberger, Pest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1870) Diplomatarium Alvinczianum. Alvinczi Péter Okmánytára II, 1686. Augustus 27-dikeig-1688. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 15 . Eggenberger, Pest.

Poór, Imre and Rózsay, József, eds. (1870) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1869. Szeptember 6-tól 11-ig Fiuméban tartott XIV. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Athenaeum, Pest.

Szilády, Áron and Szilágyi, Sándor, eds. (1870) Török-Magyarkori Állam-Okmánytár III. Török-Magyarkori történelmi emlékek. Okmánytár (5). Eggenberger, Pest.

Szilády, Áron and Szilágyi, Sándor, eds. (1870) Török-Magyarkori Állam-Okmánytár IV. Török-Magyarkori történelmi emlékek. Okmánytár (6). Eggenberger, Pest.

Baintner, János (1870) A bírósági szervezet különösen a bíróságok megalakulása. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Barsi, József (1870) Az emberi öntudat jelen fokáról. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (2. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Bartalus, István (1870) Bartalus István jelentése felsőaustriai kolostoroknak Magyarországot illető kéziratairól és nyomtatványairól a Magyar Akadémiához. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 11). Eggenberger, Pest.

Brassai, Sámuel (1870) A magyar bővített mondat. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 10). Eggenberger, Pest.

Cicero, Marcus Tullius (1870) Cato maior, De senectute. Görög és latin remekírók gyűjteménye (9). Lampel, Pest.

Csatskó, Imre (1870) A halál-büntetésről. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Finály, Henrik (1870) Adalékok a magyar rokonértelmű szók értelmezéséhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 4). Eggenberger, Pest.

Gerguss, Gyula (1870) Hő és nehézkedés. Értekezések a természettudományok köréből (2. 5). Eggenberger, Pest.

Haan, Ĺudovít (1870) Békés vármegye hajdana. Lauffer, Pest.

Heller, Ágost (1870) A hangrezgés intenzitásának méréséről. Értekezések a természettudományok köréből (2. 4). Eggenberger, Pest.

Hirschler, Ignácz (1870) Tapasztalataim a szeszes italokkal, valamint a dohánnyal való visszaélésekről, mint láttompulat okáról. Értekezések a természettudományok köréből (2. 3). Eggenberger, Pest.

Jakab, Elek (1870) Oklevéltár Kolozsvár története első kötetéhez. nyomatott a magy. kir. egyetemi könyvnyomdában, Budán.

Joannovics, György (1870) Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 3). Eggenberger, Pest.

Jurányi, Lajos (1870) A ceratozamia himsejtjeinek kifejlődése- és alkatáról. Értekezések a természettudományok köréből (2. 6). Eggenberger, Pest.

Kisfaludy, Sándor (1870) Kisfaludy Sándor hátrahagyott munkái. Heckenast, Pest.

Koch, Antal (1870) A górcső alkalmazása a kőzettanban. Értekezések a természettudományok köréből (1. 17). Eggenberger, Pest.

Kossuth, Lajos (1870) Kossuth levelei Bem altábornagyhoz 1849. évi márcz. -jún.-ig. Heckenast, Pest.

Lukácsy, Kristóf (1870) A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei : eredeti örmény kútfők után. Róm. kath. lyceum nyomdája, Kolozsvár.

Lónyay, Menyhért (1870) Lónyay Menyhért nevezetesebb országgyűlési beszédei : Az 1861-1865/8 és 1869/72-diki korszakból. Ráth Mór, Pest.

Mednyánszky, Dénes (1870) A mész geologiai és technikai jelentősége Magyarországban. Értekezések a természettudományok köréből (2. 2). Eggenberger, Pest.

Mátray, Gábor (1870) A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corvin-codexről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 1). Eggenberger, Pest.

Pap, Dénes (1870) A parlament Debrecenben : 1849. Köhler, Lipcse.

Pesty, Frigyes (1870) A világtörténelem napjai a legrégibb időtől kezdve a jelenkorig : különös tekintettel Magyarországra. Pfeifer, Pest.

Rozvány, György (1870) Nagy-Szalonta mezőváros történelme, monográphiája, tekintettel a derecskei uradalomhoz tartozó egykori hajdu-községek viszonyaira. Dobay Ny., Gyula.

Rupp, Jakab (1870) Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetekre : vagyis nevezetesb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspökmegyék szerint rendezve. Eggenberger, Pest.

Rózsay, József (1870) Adatok a járványok oki viszonyaihoz. Értekezések a természettudományok köréből (1. 18). Eggenberger, Pest.

Say, Móricz (1870) Az állati munka és annak forrása. Értekezések a természettudományok köréből (2. 1). Eggenberger, Pest.

Scheiber, S. H. (1870) A kettős torzszülés boncztana. Értekezések a természettudományok köréből (2. 7). Eggenberger, Pest.

Szilágyi, Ferenc (1870) Zilah történelméből. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Szász, Károly (1870) A tragikai felfogásról : székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 2). Eggenberger, Pest.

Széchenyi, István (1870) Gr. Széchenyi István "Blick"-je. Stein, Kolozsvár.

Szöllősy, Ferenc (1870) Kossuth és a magyar emigratió török földön. [s.n.], Lipcse.

Taray, Andor (1870) Magyarország európai hivatása és Deák Ferencz. Rosenberg, Pest.

Tóth, Ágoston Rafáel (1870) Az európai nemzetközi fokmérés és a körébe tartozó geodaetai munkálatok. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (1. 6). Eggenberger, Pest.

Vécsey, Tamás (1870) A fogyasztási egyenletek. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (2. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Wartha, Vincze (1870) A silikátok formulázásáról. Értekezések a természettudományok köréből (1. 19). Eggenberger, Pest.

sine, nomine (1870) Jegyzéke azon szépirodalmi műveknek, melyek az Eggenberger-féle akad. könyvkereskedés (Hofmann és Molnár) kölcsönkönyvtárában találhatók. Athenaeum, Pest.

sine, nomine (1870) Jelentékenyebb jog- és államtudományi könyvek jegyzéke találhatók az Eggenberger-féle akad. könyvkereskedésben. Rudnyánszky, Pest.

This list was generated on Sun Feb 28 23:13:55 2021 CET.