REAL-EOD

Items where Year is 1928

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 58.

Ballagi, Aladár, ed. (1928) Az újkor. Tolnai Világtörténelme (10-13). Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaság, Budapest.

Radácsi, György, ed. (1928) Emlékjelek bizonyságok: Összegyűjtött dolgozatok III. kötet. Emlékjelek bizonyságok, 23 . UNSPECIFIED, Sárospatak.

Novák, Sándor, ed. (1928) Emléklapok: A hősi halált halt Sárospataki Diákok második emléktáblájának leleplezési ünnepélyéről és a Pataki Diákok Országos Szövetségének megalakulásáról. Pataki Diákok Országos Szövetsége, Sárospatak.

Marton, János, ed. (1928) Harsányi-emléklapok. Sárospataki Református Lapok, Sárospatak.

Marton, János, ed. (1928) Radácsy-emléklapok. Sárospataki Református Lapok, Sárospatak.

Ballagi, Aladár, ed. (1928) A középkor. Tolnai Világtörténelme (6-9). Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaság, Budapest.

Niamessny, Mihály (1928) A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Franklin-Társulat, Budapest .

Alexander, Bernát and Szemere, Samu (1928) Alexander Bernát ifjúkori levelei Horváth Cyrillhez. [Neuwald Ny.], Budapest.

Angyal, Dávid (1928) Szakaszok Magyarország újabb történetéből. Franklin, Budapest.

Angyal, Dávid (1928) Szakaszok Magyarország újabb történetéből. Kultúra és tudomány . Franklin Társulat, Budapest.

Apponyi, Albert (1928) Igazságot Magyarországnak : a Trianoni békeszerződés következményeinek ismertetése és bírálata. Magyar Külügyi Társaság, Budapest.

Badics, Ferenc (1928) Megoldott problémák Gyöngyösi István életrajzában. Irodalomtörténeti füzetek (Pallas) (27.). Pallas, Budapest.

Balogh, István (1928) Balogh István naplója. Barna J., Makó.

Bartók, György (1928) Bőhm Károly. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Bartók, György (1928) A "rendszer" filozófiai vizsgálata. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brisits, Frigyes (1928) A Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty-kéziratainak jegyzéke. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Concha, Győző (1928) Hatvan év tudományos mozgalmai között : Concha Győző összegyűjtött értekezései és bírálatai. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csetényi, Imre (1928) Adalékok a magyar zsidóság reformkorszakbeli történetéhez. Neuwald Nyomda, Budapest.

Eckhart, Ferenc (1928) Introduction à L'Histoire Hongroise. Bibliothèque D'études Hongroises (1). Libraire Ancienne Honoré Champion, Paris.

Finkey, Ferenc (1928) A Kir. Ügyészség teendői az új büntető novellával kapcsolatban. Finkey Ferenc, Budapest.

Finkey, Ferenc (1928) Visszaemlékezés a Kossuth Lajos sárospataki diákságnak százados fordulóján. Miskolci jogászélet könyvtára (29). Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállalat, Miskolc.

Forster, Gyula (1928) A Magyar Tudományos Akadémia és a műemlékek védelme. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fröhlich, Izidor (1928) Vizsgálatok igen vékony rétegben porlasztva kormozott üvegfelületekből szétterülő fénysugarak polározásáról. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyulai, Ferenc (1928) Gróf Gyulai Ferenc naplója. Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottság, Budapest.

Hankó, Béla (1928) Rendszeres állattan 4. Tudományos Gyűjtemény (29). Danubia, Pécs.

Hekler, Antal (1928) A Magyar Tudományos Akadémia és a művészettörténet. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Illés, József (1928) Hajnik Imre és a magyar jogtörténet. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karsai, Géza (1928) A forma mint kifejezőeszköz Klopstock ódaköltészetében. Német philologiai dolgozatok (37). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Pannonhalma.

Kaán, Károly (1928) A Magyar Tudományos Akadémia és az erdőgazdasági tudományok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Klemm, Antal (1928) Magyar történeti mondattan. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (2/6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Klemm, Antal (1928) A mondattan elmélete : (székfoglaló). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kornis, Gyula (1928) Kultúra és politika : Tanulmányok. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Kornis, Gyula (1928) Le Développement de la Civilisation Hongroise. Imprimerie de la Société Anonyme Athenaeum, Budapest.

Kundt, Ernő (1928) Az angol regény mesterei. Kultúra és tudomány (60.). Franklin, Budapest.

Kárpáti, Aurél (1928) A kételkedő kritikus. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Lukinich, Imre (1928) A Bethleni gróf Bethlen család története. Athenaeum, Budapest.

Mailáth, József (1928) Élményeim és tapasztalataim a háború alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marek, József (1928) Klinikai diagnosztika. Állatorvosi Kézi Könyvtár (23). Magyar Országos Állatorvos-Egyesület, Budapest.

Meszlényi, Antal (1928) A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben. Szent István Társulat, Budapest.

Moór, Gyula (1928) A logikum a jogban. Filozófiai értekezések (1). Magyar Filozófiai Társaság, Budapest.

Navratil, Ákos (1928) Régi igazságok és új elméletek a közgazdaságtanban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Németh, Gyula (1928) Akadémiánk és a keleti filológia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Károly and Berzeviczy, Albert and Vass, József (1928) Az Országos Közművelődési Tanácsnak Széll Kálmán és Wekerle Sándor emlékezetére 1928. október 14-én tartott XX. közgyűlése : Némethy Károly, Berzeviczy Albert, Vass József beszédei. Országos Közművelődési Tanács, Budapest.

Pröhle, Vilmos (1928) Rendszeres franczia nyelvtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 6/a . Stampfel, Budapest.

Ravasz, László (1928) Pál Athénben : székfoglaló. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Reményi, József (1928) Lesz-e reggel? : regény. Kazinczy Kiadóvállalat, Košice-Kassa.

Rudnay, Béla (1928) Őseink és rokonaink : történelmi tanulmány. Szerző, Karcag.

Rácz, Lajos (1928) Rousseau élete és művei. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Scheffler, János (1928) Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848/49-ből. Stephaneum, Budapest.

Sigmond, Elek (1928) A Magyar Tudományos Akadémia és a mezőgazdasági tudományok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Stromfeld, Aurél (1928) Készül az új háború. Világosság Könyvnyomda R.-T, Budapest.

Szabolcska, Mihály (1928) Őseim nyomán : költemények. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, Zoltán (1928) A szobai növények élete és gondozása. Népszerű természettudományi könyvtár (6.). Természettudományi Társulat, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1928) A magyarországi pénzintézetek fejlődése. Magyar Közgazdasági Társaság, Budapest.

Varga, Béla (1928) A subsistentia fajai : (adatok a hyparchologiához). Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zelovich, Kornél (1928) A jövő energiaforrásai. Népszerű természettudományi könyvtár (7). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Zweig, Stefan (1928) Tolsztoj. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

sine, nomine (1928) The small original Eötvös torsion balance. Ferdinand Süss Precision Mechanical and Optical Works, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 16 16:45:08 2024 CEST.