REAL-EOD

Items where Year is 1916

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 54.

Hodinka, Antal, ed. (1916) Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mészöly, Gedeon, ed. (1916) Bécsi codex. Új nyelvemléktár (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1916) A Sárospataki Ref. főiskola főgimnáziumi tanárkarának előterjesztése a Ft. Tiszáninneni Ref. egyházkerületi közgyűléshez : A reformáció négyszázados évfordulójának megünneplése tárgyában. UNSPECIFIED, Sárospatak.

Karácson, Imre and Szekfű, Gyula, eds. (1916) Török történetírók III. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ammianus, Marcellinus (1916) Ammianus Marcellinus ránk maradt történeti könyvei. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Angyal, Pál (1916) A visszaható erő az anyagi büntetőjogban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ballagi, Aladár (1916) Az igazi Rákóczi. Rényi Károly, Budapest.

Berend, Miklós (1916) Dr. Berend Miklós harctéri naplója. Singer és Wolfner, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1916) Der Kampf um die Wahrheit. Pester Buchdruckerei, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1916) A háború a képzőművészetekben : művészettörténelmi tanulmány 67 vetíthető üvegképpel. Uránia, Budapest.

Bihari, Károly (1916) Báró Eötvös József politikája. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Buday, János (1916) A hunyadi főesperesség rövid története. Élet Irodalmi és Nyomda R.-T., Budapest.

Bálint, Elemér (1916) Valós együtthatós egyenletek valós gyökeiről : Doktori értekezés. Franklin, Budapest.

Csekey, István (1916) A magyar pragmatica sanctio írott eredetijéről. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Czebe, Gyula (1916) A veszprémvölgyi oklevél görög szövege. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dienes László, (1916) Walter Hofmann könyvtári törekvései : Szabó Ervinnek a "Könyvtári Füzetek" elé írt iránycikkével. Könyvtári füzetek (1.). Lantos, Budapest.

Domanovszky, Sándor (1916) A harminczadvám eredete. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dézsi, Lajos (1916) Báró Jósika Miklós, 1794-1865. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Fellner, Frigyes (1916) Ausztria és Magyarország nemzeti jövedelme. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1916) Emlékbeszéd Degré Lajos a pozsonyi Erzsébet-Tudományegyetemnek a hazáért hősi halált halt ny. rk. tanára felett. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

Finkey, Ferenc (1916) Felhívás a volt pataki diákokhoz. Ref. Főiskolai Könyvnyomda, Sárospatak.

Finkey, Ferenc (1916) Háborús büntetőjogunk és bűnügypolitikánk a háború után. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Finkey, Ferenc (1916) A fiatalkorúak felügyelő hatóságának feladata és tagjainak munkaköre. Angermayer Károly Könyvnyomtató Intézete, Pozsony.

Finkey, Ferenc (1916) A magyar büntető perjog tankönyve. Grill Károly, Budapest.

Fokos, Dávid (1916) Zürjén szövegek. Ugor füzetek (19). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fournier, August (1916) I. Napoleon életrajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1916) Egyháznagyok a magyar középkorból. Élet Irodalmi és Nyomda R.-T., Budapest.

Fruin, Róbert (1916) Tíz év a németalföldi szabadságharcból : 1588-1598. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Goriupp, Alisz (1916) Döbrentei Gábor nyelvújítása. Nyelvészeti füzetek (76). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Görgey, István [id.] (1916) Görgey Arthur ifjusága és fejlödése a forradalomig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hegedűs, István (1916) Schesaeus Ruinae Pannonicae czímű epikus költeménye. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hóman, Bálint (1916) Magyar pénztörténet 1000-1325. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jerusalem, Wilhelm (1916) Bevezetés a filozófiába. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Jánosi, Béla (1916) Schedius Lajos aesthetikai elmélete. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1916) Szent László meghódítja a régi Szlavóniát. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferencz (1916) Kazinczy Ferenc tübingai pályaműve a magyar nyelvről : 1808. Régi magyar könyvtár (37). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kilár, István (1916) A magyar kódexeknek nyelvi sajátságai. Nyelvészeti füzetek (74). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Konsza, Samu (1916) Nagybacon nyelvjárása. Nyelvészeti füzetek (75). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Kúnos, Ignácz (1916) A nyugati kultúra hatása a török irodalomban. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lichtenberger, Henrik and Haraszti, Emil (1916) Wagner Richard ; Wagner Richard és Magyarország. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

List, Friedrich (1916) Emlékirat a magyar közlekedésügy reformjáról. Magyar Közgazdasági Könyvtár és Remekírók Tára (18). Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Morley, John (1916) Tanulmányok: Carlyle, Robespierre, Macaulay, Joseph de Maistre, Anglia terjeszkedése. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pollard, Albert Frederick (1916) Anglia története. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Rácz, Lajos and Gulyás, József and Buza, László and Elekes, Imre (1916) Háborus előadások : az 1916 január-március hónapokban tartott előadási cikluson. UNSPECIFIED, Sárospatak.

Scheiner, Julius (1916) Népszerű asztrofizika. Természettudományi Könyvkiadó Vállalat, 90 . Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1916) Jelentéstani szempontok. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Soós, Elemér (1916) Ráhó végvár története hadi- és műleírása. Fráter és Társa Nyomda, Budapest.

Szentpétery, Imre (1916) A borsmonostori apátság árpádkori oklevelei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1916) Przemysltől Breszt-Litowszkig : harcztéri élmények és lengyel-magyar történeti emlékek. Franklin, Budapest.

Sörös, Pongrác (1916) Statileo János életéhez. Stephaneum Nyomda, Pannonhalma.

Tass, Antal and Terkán, Lajos (1916) A déli csillagos ég photometriai megfigyelése. A Konkoly-alapítványú ógyallai magy. kir. csillagvizsgáló-intézet nagyobb kiadványai, 1 (1). Stephaneum Nyomda R. T., Ógyalla.

Vári, Rezső (1916) Történeti intézetek Rómában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wertner, Mór (1916) Névmagyarázatok I. Férfi és helységnevek. Nyelvészeti füzetek (73). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Áldásy, Antal (1916) Zsigmond császár koronázása és a német zsidóság megadóztatása. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Thu Jun 20 11:35:13 2024 CEST.