REAL-EOD

Items where Year is 1914

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 67.

Berzeviczy, Albert, ed. (1914) Acta Vitam Beatricis Reginae Hungariae Illustrantia. Aragoniai Beatrix Magyar Királyné életére vonatkozó okiratok. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 39 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vértesy, Jenő, ed. (1914) III. Edvárd király : színmű öt felvonásban : 1596. Ál-shakespearei drámák (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Melich, János, ed. (1914) Nem-magyar keresztnevek jegyzéke. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácson, Imre and Thallóczy, Lajos and Krcsmárik, János and Szekfű, Gyula, eds. (1914) Török-magyar oklevéltár : 1533-1789. Szent István Társulat, Budapest.

Heinrich, Gusztáv, ed. (1914) Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften 3. (1914). Duncker & Humblot, München.

UNSPECIFIED, ed. (1914) Ünnepi munkálatok : a magyar orvosok és természetvizsgálók. 1914 augusztus 30-ikától szeptember 2-ikáig Nagyszebenben tartandó XXXVII-ik vándorgyűlése alkalmából. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Michaelis, Nagyszeben.

Benedek, Marcell, ed. (1914) A tékozló fiú = The London prodigal. Ál-shakespearei drámák (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1914) A vasúti szállítási szolgálat kézikönyve : Magyarország és Ausztria, továbbá Francia-, Német-, Olasz-, Orosz-, Spanyol- és Svédország, valamint a Balkánállamok, Dánia, Németalföld, Norvégia, Portugália és Svájc vasút-állomásainak jegyzéke. Wodianer F. és Fiai, Budapest.

Arrhenius, Svante (1914) A világegyetem élete és megismerésének története a legrégibb időtől napjainkig. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Bal, Jeromos (1914) Szepesvára története. Reiss J.T. Könyvnyomó Intézet, Lőcse.

Balogh, Arthur (1914) Jogállam. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beke, Ödön (1914) Finnugor határozós szerkezetek. Ugor füzetek (18). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1914) Baron Josef Eötvös als Kulturpolitiker. [s.n.], [S.l.].

Berzeviczy, Albert (1914) Griechische Reiseskizzen aus dem Sommer 1912. Duncker & Humblot, München [etc.].

Berényi, Pál (1914) Skerlecz Miklós báró művei. Magyar Közgazdasági Könyvtár (15). Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Boutroux, Émile (1914) Tudomány és vallás a jelenkori philosophiában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . [s.n.], Budapest.

Czinkotszky, Jenő (1914) Oswald ujbányai jegyző német verses elbeszélése a XIV. századból. Német philologiai dolgozatok (9). Pfeifer, Budapest.

Dienes, Pál (1914) Valóság és matematika : betekintés a mennyiségtan fogalomrendszerébe. Galilei füzetek (11-14). Haladás Könyvkiadó Vállalat, Budapest.

Dienes, Valéria (1914) A mai lélektan főbb irányai. Galilei füzetek (7-8). Haladás Könyvkiadó Vállalat, Budapest.

Divéky, Adorján (1914) Zsigmond lengyel herczeg budai számadásai 1500-1502, 1505. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ecsedi, István (1914) A Hortobágy puszta és élete. Debrecen Város Könyvnyomda, Debrecen.

Ferenczy, Árpád (1914) Az angol parlamenti szólásjog és fegyelem történeti fejlődése és jelen állapota : 1547-1913. Szerző, Budapest.

Finkey, Ferenc (1914) Strafrechtsreformen in Ungarn. S. l., s. n..

Finkey, Ferenc (1914) A felek fogalma és köre a büntetőjogi per mai elméletében. Wessely és Horváth Könyvnyomdája, Pécs.

Finkey, Ferenc (1914) A fiatalkorúak bírósága Északamerikában és Európában. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Finkey, Ferenc (1914) A magyar büntetőjog tankönyve. Grill Károly, Budapest.

Finkey, Ferenc (1914) A sajtóról szóló 1914. évi XIV. törvénycikk. A Bűnügyi Szemle törvénytára . Wessely és Horváth Könyvkiadóhivatala, Pécs.

Fraknói, Vilmos (1914) Mátyás király és a Hohenzollernek diplomatiai érintkezése. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1914) Mátyás törekvései a császári trónra. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Garay, Antal (1914) Párisi és hazai forradalmi emlékeim : 1848-1849. Kner Nyomda, Gyoma.

Gillouin, René (1914) Henri Bergson filozófiája. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Gombocz, Endre (1914) A budapesti egyetemi botanikus kert és tanszék története : egy fejezet a magyar botanika történetéből = Historia horti botanici nec non cathedrae botanicae regiae scientiarum Universitatis Hungaricae Budapestinensis 1770-1866. Fritz Ármin nyomdája, Budapest.

Gyöngyösi, István (1914) Gyöngyösi István összes költeményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hantos, Elemér (1914) A monarchia pénzügyi harckészültsége, mozgósítása és hadviselése. Magyar Közgazdasági Könyvtár (17). Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Hatvani, János (1914) A Kazinczy-kódex nyelvjárása a Tihanyi-kódexszel való egyezései kapcsán. Nyelvészeti füzetek (72). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Heinrich, Gusztáv (1914) Faust : irodalomtörténeti czikkek. Franklin Társulat, Budapest.

Herman, Ottó (1914) A magyar pásztorok nyelvkincse. Hornyánszky Viktor Császári és Királyi Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Homonnai, Betti (1914) Veér Judit életrajza. Pesti Nyomda, Budapest.

Illei, János (1914) Tornyos Péter : farsangi játék : 1789. Régi magyar könyvtár (33). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jánosi, Béla (1914) Szerdahely György aesthetikája. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1914) Az amerikai Podocz és Kazmir keresztyén vallásra való megtérése. Régi magyar könyvtár (34). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kempelen, Béla (1914) Magyar nemes családok czimerei I. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Kertész, Manó (1914) Finnugor jelzős szerkezetek : fejezetek a magyar összehasonlitó mondattanból. Ugor füzetek (17). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Komjáthi-Schwartz, Elemér (1914) A rábalapincsközi nyelvjárás hangtana. Német philologiai dolgozatok (10). Pfeifer, Budapest.

Kornis, Gyula (1914) Történelem és psychologia. Hornyánszky Viktor Császári és Királyi Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Kornis, Gyula (1914) Upoznavanie duševnog života s obzirom na vaspitni rad za učenike učiteiskih škola. Štamparija V-A II. Bajića, Zombor.

Melich, János (1914) A magyar tárgyas igeragozás : alaktani fejtegetés. Hornyánszky, Budapest.

Milleker, Bódog (1914) A törököknek első betörései Dél-Magyarországba Zsigmond és Albert királyok idejében és Keve és Krassó vármegyék megszűnése : 1393-1439. Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvár.

Moór, Elemér (1914) A Toldimonda és német kapcsolatai. Német philologiai dolgozatok (13). Pfeifer, Budapest.

Méhely, Lajos (1914) Fibrinae Hungariae : Magyarország harmad- és negyedkori gyökeresfogú poczkai különös tekintettel a fajformálódás tényezőire és időszakára. Athenaeum, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1914) Mária, II. Lajos magyar király neje : 1506-1558. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Pater, Walter (1914) Görög tanulmányok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . [s.n.], Budapest.

Platz, Bonifácz (1914) A paläolith ember. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pukánszkyné Kádár, Jolán (1914) A budai és pesti német szinészet története 1812-ig : játékszini és drámairodalmi szempontból. Német philologiai dolgozatok (12). Pfeifer, Budapest.

Pulszky, Ferencz (1914) Pulszky Ferencz kisebb dolgozatai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rodin, Auguste (1914) Rodin beszélgetései a művészetről. Kultúra és tudomány . Franklin-Társulat, Budapest.

Rudas, László (1914) Hűbéruralom. Galilei füzetek (17-18.). Haladás Könyvkiadó Vállalat, Budapest.

Strachey, Lytton (1914) A francia irodalom főirányai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Stäckel, Pál (1914) Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szekfű, Gyula (1914) Felelet a száműzött Rákóczi dolgában. Hornyánszky, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1914) Debreczeni Bárány Ágoston élete és munkái : emlékezés Dél-Magyarország első magyar történetírójáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szántó, Hugó (1914) Az anyag szerkezete. Galilei füzetek (9-10). Haladás Könyvkiadó Vállalat, Budapest.

Szücsi, József (1914) Bajza József. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Trócsányi, Dezső (1914) Humboldt Vilmos nyelvbölcselete. Német philologiai dolgozatok (11). Pfeifer, Budapest.

Voinovich, Géza (1914) Madách Imre és Az ember tragédiája. Franklin, Budapest.

sine, nomine (1914) Szíveket újító bokréta : XVIII. évszázadbeli dalgyűjtemény. Régi magyar könyvtár (35). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1914) Yorkshirei tragédia : szomorújáték egy felvonásban : 1906. Ál-shakespearei drámák (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Tue May 21 17:17:37 2024 CEST.