REAL-EOD

Items where Year is 1910

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 80.

Csoór, Gáspár, ed. (1910) Bácska társadalmi élete ezer arcképpel. József Királyi Herceg Szanatórium Egyesület, Budapest.

Iványi, Béla, ed. (1910) Bártfa szabad királyi város levéltára 1319-1526. 1. köt., 1319-től 1501-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thallóczi, Lajos and Barabás, Samu, eds. (1910) Codex Diplomaticus Comitum de Frangepanibus. A Frangepán család oklevéltára, 1133-1453. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 35 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Radácsi, György, ed. (1910) Emlékjelek bizonyságok: Összegyűjtött dolgozatok II. kötet. Emlékjelek bizonyságok, 2 . UNSPECIFIED, Sárospatak.

Komáromy, Andor, ed. (1910) Magyarországi boszorkányperek oklevéltára. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Alapi, Gyula (1910) Komárom vármegye és az utolsó nemesi felkelés. Spitzer Sándor Könyvnyomda, Komárom.

Almási, Antal (1910) A dologi forgalom : magánjogi tanulmány. Athenaeum, Budapest.

Angyal, Pál (1910) Visszalépés a kísérlettől, eredményelháritás és jóvátétel. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Arany, János (1910) Toldi szerelme : elbeszélés tizenkét énekben. Franklin, Budapest.

Badics, Ferenc (1910) Petőfi levelei. Kunossy, Szilágyi és Társa, Budapest.

Bartalos, Gyula (1910) Magyarország önállásának és függetlenségének kivívása 1074 és 1075-ben a csörszárkok, mint haditényezőknek felhasználása által. Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

Beke, Manó (1910) Differenciál- és integrálszámítás. Franklin-Társulat, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1910) Beatriz de Aragon, reina de Hungría. La Espana Moderna, Madrid.

Berzeviczy, Albert (1910) Programmbeszéd : 1910 ápril 24-én a corvintéri vigadó nagytermében és az ápril 27-iki pártvacsorán elmondott beszédek. Nagy János Nyomda, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1910) A természetfölötti elem Shakespeare színműveiben. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1910) A tájképfestés a XVII. században. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bleyer, Jakab (1910) Hazánk és a német philológia a XIX. század elején : kiadatlan levelek alapján. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bártfai Szabó, László (1910) A Hunt-Paznan nemzetségbeli Forgách család története. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Békefi, Remig (1910) A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Böhm, Károly (1910) A megértés, mint a megismerés középponti mozzanata : Ismeretelméleti töredék. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (3. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bölsche, Wilhelm (1910) A bacillustól a majomemberig. Természettudományi könyvtár . Athenaeum, Budapest.

Császár, Elemér (1910) Bessenyei akadémiai törekvései. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csűri, Bálint (1910) Az ige. Nyelvészeti füzetek (63). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Damjanich, János (1910) Damjanich János levelei nejéhez. Budapesti Hírlap, Budapest.

Darkó, Jenő (1910) A magyarokra vonatkozó népnevek a bizánczi íróknál. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Darwin, Charles (1910) Az ember származása és az ivari kiválás. Természettudományi könyvtár . Athenaeum, Budapest.

Eötvös, Loránd and Domán, Jenő (1910) Kísérleti fizika: báró Eötvös Lóránd előadásai nyomán írta Domán Jenő. Természettudományi Szövetség, Budapest.

Finkey, Ferenc (1910) La loi pénale dérogatoire hongroise. Imprimerie Staempfli & Cie., Budapest.

Finkey, Ferenc (1910) A csavargás, koldulás és iszákosság törvényhozási szabályozásához. Büntetőjogi értekezések (8). Révai és Salamon Könyvnyomdája, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1910) Fraknói Vilmos irodalmi munkássága, 1860-1910. Stephaneum, Budapest.

Fránek, Dömötör (1910) A borsmonostori apátság az Árpádok korában : bölcsészdoktori értekezés. Művelődéstörténeti értekezések (37). Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

Földes, Béla (1910) A socialismus. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Földi, János (1910) Földi János költeményei. Régi magyar könyvtár (25). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gesztesi, Gyula (1910) Csokonai és a nyelvújítás. Nyelvészeti füzetek (62). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Gorzó, Bertalan (1910) Szatmár vármegye nemes családjai. Gál-Manyák Nyomda, Nagykároly.

Hain, Gáspár (1910) Hain Gáspár lőcsei krónikája. Reiss Nyomda, Lőcse.

Harsányi, István (1910) Üstökös csillag | Kisztei Péter élete és munkái. Dani és Fischer, Sárospatak.

Hedin, Sven Anders (1910) Transzhimalája : felfedezések és kalandok Tibetben. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (13-14). Lampel, Budapest.

Heinrich, Gusztáv (1910) Az ál-shakespearei drámák : irodalomtörténeti kísérlet. Franklin, Budapest.

Hildenstab, György (1910) Közgazdasági viszonyaink II. Rákóczi Ferenc korában. Művelődéstörténeti értekezések (42). Becsek D. Fia Könyvnyomda, Székelyudvarhely.

Hornyánszky, Gyula (1910) A görög felvilágosodás tudománya. Hippokrates. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Illés, József (1910) Bevezetés a magyar jog történetébe : a források története [függelékül válogatott forráshelyek gyűjteménye]. Rényi Károly, Budapest.

Jedlicska, Pál (1910) Eredeti részletek a gróf Pálffy-család okmánytárához 1401-1653 s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai. Stephaneum, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1910) 1826. április 1. - 1828. deczember 31. Kazinczy Ferencz levelezése (20). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kempelen, Béla (1910) Magyar Nemesi Almanach : Az 1867-1909-ben magyar nemességre, bárói, grófi és herczegi méltóságra emelt családok. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Kerezsy, Jenő (1910) Bakócz Tamás egri püspök udvartartása és egyházmegyéje. Művelődéstörténeti értekezések (39). Loydl Testv. Ny., Budapest (Erzsébetváros).

Király, István (1910) Apáczai Cseri János művelődéstörténeti jelentősége. Révész Béla Ny., Marosvásárhely.

Kollányi, Ferenc (1910) Az Akadémia és a Nemzeti Múzeum. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kornis, Gyula (1910) Filozófia a középiskolában. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Kornis, Gyula (1910) Modern nyelvek tanulása : Parenézis különösen felsőbb osztályú tanulókhoz. Stephaneum Nyomda R. T., Budapest.

Kornis, Gyula (1910) A pszichológia jelen állása. [Franklin Nyomda], [Budapest].

Károlyi, János (1910) A trencséni vár : a vár története s nevezetességei. Sándor Ny., Trencsén.

Kégl, Sándor (1910) Bhagavadgîtâ. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kövesligethy, Radó (1910) A Halley-féle üstökös. Pesti Lloyd-Társulat Könyvnyomda, Budapest.

Marczali, Henrik (1910) Ungarische Verfassungsgeschichte. Mohr, Tübingen.

Marczali, Henry (1910) Hungary in the eighteenth century. University Press, Cambridge.

Matolcsy, Miklós (1910) Könyv- és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról 1578-1909. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Medgyesi, Pál (1910) Lelki ábécé. Magyar irodalmi ritkaságok (46.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Medveczky, Frigyes (1910) Tanulmányok Pascalról. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (3. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Munkácsi, Bernát (1910) Istenek hősi énekei, regéi és idéző igéi. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Márki, Sándor (1910) Az ó- és középkor története. A műveltség könyvtára . Athenaeum, Budapest.

Márki, Sándor (1910) Az újkor és legújabb kor története. A műveltség könyvtára . Athenaeum, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1910) A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei : egykorú jelentések és okiratos közlések alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Prohászka, Ottokár (1910) Az intellectualismus túlhajtásai. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (3. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pápay, József (1910) Északi-osztják nyelvtanulmányok I. Ugor füzetek (15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rudnay, Béla (1910) Újfalussyak és Rudnayak perei a Petrőczyek ellen 1543-1591 : történelmi tanulmány. Franklin, Budapest.

Sallustius Crispus, Caius (1910) Sallustius Crispus Caius összes munkái. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Sobó, Jenő (1910) Selmeczbánya sz[abad] kir[ályi] város társadalma, ipara és kereskedelme a XVI. század második felében. Művelődéstörténeti értekezések (40). Fritz, Budapest.

Steuermann, Mihály (1910) A székely nyelvjárás szórendi sajátságai. Nyelvészeti füzetek (64). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szilády, Áron (1910) Sermones Dominicales : két XV. századból származó magyar glosszás latin codex. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József (1910) A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége. Olcsó könyvtár (1569/1). Franklin, Budapest.

Sörös, Pongrác (1910) Franyo Remig felségárulási pere. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Verseghy, Ferenc (1910) Verseghy Ferencz összes költeményei. I., Verseghy Ferenc kisebb költeményei. Régi magyar könyvtár (24). Franklin, Budapest.

Viski, Károly and Borbély, István (1910) Régi szentírásfordítások. Komjáti Szent Pálja. - A Heltai-féle Biblia. Nyelvészeti füzetek (61). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Viszota, Gyula (1910) Széchenyi és a pesti hengermalom : függelékben Széchenyi 51 drb kiadatlan iratával. Athenaeum, Budapest.

Viszota, Gyula (1910) Széchenyi és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Várady, Erzsébet (1910) Adatok Erdély művelődéséhez János Zsigmond korában : az Erdélyi Orszéggyűlési Emlékek alapján. Művelődéstörténeti értekezések (41). Bruckner Nyomda, Budapest.

Wertheimer, Ede (1910) Gróf Andrássy Gyula élete és kora : a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából kiadatlan források alapján. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wodetzky, József (1910) Üstökösök. Népszerű természettudományi könyvtár (1). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Újhely, Géza (1910) A vasútügyi története. Athenaeum, Budapest.

This list was generated on Sat May 18 16:39:36 2024 CEST.