REAL-EOD

Items where Year is 1902

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 75.

Lósy, József, ed. (1902) Anthropologia : embertan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (108.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Illésy, János, ed. (1902) Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás. Athenaeum, Budapest.

Kolosvári, Sándor and Óvári, Kelemen, eds. (1902) A Dunántúli törényhatóságok jogszabályai. A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye, 1 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Prochnov, József and Nuricsán, József, eds. (1902) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1901. augusztus 21-24-ig Bártfán és Bártfa-fürdőn tartott XXXI. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Márki, Sándor, ed. (1902) Mátyás király emlékkönyv : kolozsvári szobrának leleplezése alkalmára. Athenaeum, Budapest.

Albrecht, János, ed. (1902) Német helyesírás : szabályok és szólajstrom a hivatalos helyesírás alapján. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (111.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Fényi, Gyula, ed. (1902) Protuberanzen beobachtet in den jahren 1888, 1889, 1890. Publicationen des Haynald-Observatoriums (8). Fr. Werner, Kalocsa.

Simonyi, Zsigmond, ed. (1902) Tréfás népmesék és adomák. Nyelvészeti füzetek (4.). Athenaeum, Budapest.

Schrauf, Károly, ed. (1902) A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve 1453-tól 1630-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Aharon ben Ya`aqov (ha-Kohen, mi-Lunel), (1902) Kaufmann B 89 - ’Orḥot ḥayyim. Kaufmann Dávid könyvtárából . H. Itzkowski, Berlin.

Arany, János (1902) Arany János munkái. Magyar remekírók (41-46). Franklin, Budapest.

Asbóth, János (1902) Az őslakók hatása a bosnyák faj alakulására. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, Pál (1902) A népfajok Magyarországon. M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Ministerium, Budapest.

Barabás, Miklós (1902) Barabás Miklós emlékiratai. Olcsó könyvtár . Franklin Társulat, Budapest.

Barthos, Kálmán (1902) Erdély pénz- és hadügyei János Zsigmond korában. Gámán János örököse, Kolozsvár.

Berényi, Pál (1902) Kereskedelem-isme. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (104.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Bochkor, Károly (1902) Államgazdasági számtartástan : államszámviteltan : tekintettel a törvényhatóságok és községek háztartására. Ifj. Nagel Ottó, Budapest.

Bozóky, Endre (1902) Physikai zsebkönyv : a physika alapfogalmainak, törvényeinek [...] rövid áttekintése. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 110 . Stampfel, Pozsony, Budapest.

Brenndörfer, János (1902) Román, oláh elemek az erdélyi szász nyelvben. Szerző, Budapest.

Békefi, Remig (1902) A Pásztói Apátság oklevéltára 1342-1812. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Békefi, Remig (1902) A pásztói apátság története 1702-1814. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Chun, Karl (1902) Mélytengerek világa. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Cserey, Adolf (1902) Gombaisme. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (121). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Cserey, Adolf (1902) Kis ásványtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (128.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Császár, Mihály (1902) A magyar művelődés a XV. században Antonio Bonfini Rerum Hungaricarum decades-ének alapján : bölcsészdoktori értekezés. Stephaneum, Budapest.

Csávolszky, Lajos (1902) Királyunk és tanácsosai. Légrády Testvérek Könyvnyomda, Budapest.

Dicey, Albert Venn (1902) Bevezetés az angol alkotmányjogba. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (52). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eötvös, József (1902) Beszédek : Emlék- és ünnepi beszédek. Eötvös József összes munkái (8). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1902) Beszédek : Politikai beszédek. Eötvös József összes munkái (9-10). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1902) Elbeszélések. Eötvös József összes munkái (7). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1902) Kelet népe és Pesti hírlap ; Reform. Révai, Budapest.

Eötvös, József (1902) Kelet népe és Pesti hírlap. Reform. Eötvös József összes munkái (11). Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, Budapest.

Eötvös, József (1902) Tanulmányok. Eötvös József összes munkái (12). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1902) A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra. Eötvös József összes munkái (13-15). Révai, Budapest.

Eötvös, József (1902) A nővérek. Eötvös József összes munkái (6). Révai, Budapest.

Ferdinandy, Gejza (1902) Magyarország közjoga : [alkotmányjog]. Politzer, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1902) Egy Jezsuita-diplomata hazánkban. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1902) Gróf Széchényi Ferencz : 1754-1820. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Friedjung, Heinrich (1902) Harcz a német hegemóniáért (1859-1866). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (51 ; 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gaal, Jenő (1902) Berzeviczy Gergely élete és művei. Politzer, Budapest.

Gottier, Lajos (1902) Pusztuló gentry : elbeszélések. Révai Leo, Budapest.

Gyomlay, Gyula (1902) Bölcs Leo taktikája mint magyar történeti kútforrás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hedin, Sven Anders (1902) Ázsia sivatagjain keresztül. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (1.). Lampel, Budapest.

Herman, Ottó (1902) A magyar nép arcza és jelleme. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Illéssy, János (1902) A mikófalvi Bekény család leszármazása és története. Hunnia, Budapest.

Juhász, Kálmán (1902) Banktechnika. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (103.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Karácsonyi, János (1902) A hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Katona, Lajos (1902) Temesvári Pelbárt példái. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1902) 1814. augusztus 1. - 1815. június 30. Kazinczy Ferencz levelezése (12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1902) Tövisek és virágok : Széphalom 1811 : a tövisek és virágok egykorú birálataival. Régi magyar könyvtár (20). Franklin, Budapest.

Kocsis, Lénárd (1902) A mondatrészek viszonya Brassai mondatelméletében. Nyelvészeti füzetek (3). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Konkoly-Thege, Miklós (1902) A felhőmagasságmérés módjai és eszközei. A Magyar Királyi Országos Meteorológiai és Földmágnesességi intézet hivatalos kiadványai (5.). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Kopp, Tibor (1902) Erdély művelődése I. és II. Rákóczy György korában az "Erdélyi országgyűlési emlékek" alapján. Werner Ferenc Könyvnyomda, Kalocsa.

Kun, Béla (1902) Bevezetés a jog és államtudományokba. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (102.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Lóczy, Lajos (1902) A khinai birodalom története. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (2). Lampel, Budapest.

Malthus, T. Róbert (1902) Tanulmány a népesedés törvényéről. Nemzetgazdasági Írók Tára . Politzer Zsigmond és Fia, Budapest.

Marek, József (1902) Klinikai diagnosztika. Állatorvosi Kézi Könyvtár (6). Magyar Országos Állatorvos-Egyesület, Budapest.

Naményi, Lajos (1902) A nagyváradi nyomdászat története. Athenaeum, Budapest.

Némethy, Géza (1902) Vergilius élete és művei. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (50). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Olchváry, Ödön (1902) A magyar függetlenségi harc 1848-49-ben a Délvidéken. Márkus Samu Könyvnyomdája, Budapest.

Patkanov, Serafim Keropovič (1902) Irtisi-osztják szójegyzék. Ugor füzetek (14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rakodczay, Pál (1902) Dramaturgia. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (107.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Sajóhelyi, Béla (1902) Fotografálás. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (106.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Schmidt, Nándor (1902) Lélektan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (109.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Simai, Ödön (1902) Márton József mint szótáríró. Nyelvészeti füzetek (2). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Somogyi, Zsigmond (1902) Magyarország főispánjainak története : 1000-1903. Kellner Ernő Könyvnyomda, Budapest.

Southey, Robert (1902) Nelson életrajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (50). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szily, Kálmán (1902) A magyar nyelvujítás szótára : A kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével. Hornyánszky, Budapest.

T. Nagy, Imre (1902) Csikmegye közgazdasági leírása. Megyei monográfiák (10). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Tormay, Béla (1902) Állatorvosi feladatok a köztenyésztés terén. Állatorvosi Kézi Könyvtár (5). Magyar Országos Állatorvos-Egyesület, Budapest.

Vajda, Emil (1902) Kossuth Lajos élete szóban, írásban és tettben. Gross, Győr.

Velics, László (1902) Magyar jezsuiták a XIX-ik században : Kézirarat gyanánt : 1-4. füzet. Jezsuita Kollégium, Kalksburg.

Wonaszek, A. Antal (1902) Astronomia. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (101.). Stampfel Károly, Pozsony-Budapest.

di Savoia, Luigi (1902) Az "Észak Csillaga" ("Stella Polare") az Északi Sarktengeren, 1899-1900. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (4-5.). Lampel, Budapest.

sine, nomine (1902) A M. Tud. Akadémia Széchenyi-Múzeuma 1902. május hó 1-én. Hornyánszky, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 23 02:36:35 2024 CEST.