REAL-EOD

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > D3 Mediaeval History / középkor története"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | K | M | O | P | R | S | V | W
Number of items at this level: 59.

A

Alekker, Alajos (1892) A cilley grófok és Cilli városa. Huszár István Könyvnyomda, Nyitra.

B

Bartoniek, Emma (1933) A középkor. Kincsestár (14.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Bertényi, Iván (1976) Az országbírói intézmény története a XIV. században. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0734-X

Boreczky, Elemér (1904) A királyi tárnokmester hivatala 1405-ig. Országos Községi Központi Nyomda, Budapest.

Bruckner, Győző (1901) Galeotto Marzio De egregie, sapienter et iocose dictis ac factis Matthiae regis czímű műve mint művelődéstörténeti kútfő. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Bunyitay, Vincze (1892) Szent-László király emlékezete. Franklin-Társulat, Budapest.

Békefi, Remig (1912) Orvosok, betegségek és gyógyítás Magyarországon az Árpádok korában. Franklin-Társulat, Budapest.

C

Clairvaux, Bernard, de (2013) Szent Bernát világosvölgyi apátúrnak Az jó életnek módjáról való könyve. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 1 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-098-6

Csőre, Pál (1980) A magyar erdőgazdálkodás története : középkor. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1914-3

E

Elekes, Lajos (1962) Rendiség és központosítás a feudális államokban. Problémák a kérdés kelet-európai vonatkozásainak kutatásában, különös tekintettel a XV. századi Magyarország viszonyaira. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdélyi, László (1907) Egyházi földesúr és szolgái a középkorban. Szent István Társulat, Budapest.

Erdélyi, László (1907) Magyarország társadalma XI. századi törvényeiben. Stephaneum Nyomda R. T., Budapest.

F

Fraknói, Vilmos (1884) Magyarország a mohácsi vész előtt : A pápai követek jelentései alapján. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1883) Magyarország és a cambrayi liga 1509-1511. Athenaeum R.T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1906) Mária, V. István leánya, nápolyi királyné 1271-1323. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1898) Mátyás király magyar diplomatái. Athenaeum R.T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1914) Mátyás király és a Hohenzollernek diplomatiai érintkezése. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1875) Oratores Pontificii in Regis Hungariae Curia 1524-1526. UNSPECIFIED, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1886) Ungarn vor der Schlacht bei Mohács (1524-1526). Verlag von Wilhelm Lauffer, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1884) Váradi Péter kalocsai érsek élete 1483-1511. Athenaeum R.T., Budapest.

Fábry, Béla (1912) Igazságszolgálatás az elzálogosított XIII szepesi városban. Művelődéstörténeti értekezések (66). Reiss József Tankönyvnyomda, Lőcse.

Fáy, Ákos (1897) A Sajómezei csata 1241. és a fáji Fáy család ősei. Magyar Nyomda, Budapest.

G

Gidó, Attila (2013) Oktatási intézményrendszer és diákpopuláció Erdélyben 1918-1948 között. Erdélyi tudományos füzetek (276). Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár.

Gombos Ferencz, Albin (1898) Az 1437-ik évi parasztlázadás története. Gombos Ferencz Lyceum Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Gulyás, László Szabolcs (2014) Városfejlődés a középkori Máramarosban. Erdélyi tudományos füzetek (280). Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár.

Gábor, Gyula (1908) A megyei intézmény alakulása és működése Nagy Lajos alatt. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Gálfi, Emőke (2021) Gyulafehérvár és uradalma a 16. század második felében. Erdélyi tudományos füzetek (295). Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár.

H

Hajnik, Imre (1886) Okirati bizonyítás a középkori magyar perjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hampel, József (1894) A régibb középkor (IV-X. század) emlékei Magyarhonban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Pál (1960) A középkori falusi földközösség jogtörténeti vonatkozásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hóman, Bálint (1925) A Szent László-kori Gesta Ungarorum és a XII-XIII. századi leszármazói : Forrástanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

K

Kandra, Kabos (1887) Bakócs-codex vagy Bakócs Tamás egri püspök udvartartási számadó-könyve. Szolcsányi Gyula, Eger.

Karácson, Imre (1888) A XI-XII. századbeli magyarországi zsinatok és azoknak a külföldi zsinatokhoz való viszonya. Surányi János Könyvnyomda-Intézet, Győr.

Kerékgyártó, Béla (1881) A magyar királyi udvar a királyság fénykorában (az Anjouk uralkodása alatt). Rudnyánszky A., Budapest.

Király, Pál (1903) Dáczia története. Franklin-Társulat, Budapest.

Kiss, Károly (1857) Hunyadi János utolsó hadjárata Bolgár és Szerbországban 1454-ben, s Nándorfejérvár fölmentése a török táborításától 1456. Landerer és Heckenast, Pest.

Kornis, Gyula (1943) Święty Stefan Budowniczy Państwa : Rola Węgier w Historii. Cserépfalvi, Budapest.

Kristó, Gyula (1973) Csák Máté tartományúri hatalma. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kurcz, Ágnes (1988) Lovagi kultúra Magyarországon a 13-14. században. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 4737 6

M

Magyary Szulpicz, Ferenc (1877) Esztergom a tatárjás korában. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Maksay, Ferenc (1971) A magyar falu középkori településrendje. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Matuz, József (1990) Az Oszmán Birodalom története. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5387-2

Miskolczy, István (1937) Magyar-olasz összeköttetések az anjouk korában. Szent István Társulat, Budapest.

Mollay, Károly (1938) Középkori soproni családnevek = Ödenburger Familiennamen im Mittelalter. Német Nyelvészeti Dolgozatok (1). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Moravcsik, Gyula (1967) Studia Byzantina. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mályusz, Elemér (1971) Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Márki, Sándor (1910) Az ó- és középkor története. A műveltség könyvtára . Athenaeum, Budapest.

O

Ozorai, József (1887) Az egyházi vagy praediális nemesek és birtokuk. Dusárovits Gusztáv, Esztergom.

P

Papp, Klára (2011) Az erdélyi Csákyak. Erdélyi tudományos füzetek (273). Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár.

Pauler, Gyula (1900) A magyar nemzet története Szent Istvánig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (42). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Pauler, Gyula (1893) A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pór, Antal (1900) Nagy Lajos király viszonya az aquiléjai pátriárkákhoz : Történeti tanulmány. Szent István Társulat, Budapest.

R

Rudas, László (1914) Hűbéruralom. Galilei füzetek (17-18.). Haladás Könyvkiadó Vállalat, Budapest.

S

Szalay, László (1856) A tatárjárás Magyarországon : 1241-1242. Heckenast Gusztáv, Pest.

Sörös, Pongrác (1917) Frangepán Ferenc, kalocsai érsek, egri püspök. Századok, Budapest.

Sörös, Pongrác (1907) Jerosini Brodarics István (1471- 1539.). Szent István Társulat, Budapest.

V

Vasoli, Cesare (1983) A humanizmus és a reneszánsz esztétikája. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3131-3

W

Wosinszky, Mór (1888) Karczolatok dán- és svédországi utamból. Ujfalusy Lajos, Szegzárd.

Wosinszky, Mór (1888) Keleti utam emlékei. Ujfalusy Lajos, Szegzárd.

This list was generated on Tue May 21 17:37:35 2024 CEST.