REAL-EOD

Items where Year is 1902

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Book
Number of items: 54.

Book

Lósy, József, ed. (1902) Anthropologia : embertan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (108.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Illésy, János, ed. (1902) Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás. Athenaeum, Budapest.

Prochnov, József and Nuricsán, József, eds. (1902) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1901. augusztus 21-24-ig Bártfán és Bártfa-fürdőn tartott XXXI. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Márki, Sándor, ed. (1902) Mátyás király emlékkönyv : kolozsvári szobrának leleplezése alkalmára. Athenaeum, Budapest.

Albrecht, János, ed. (1902) Német helyesírás : szabályok és szólajstrom a hivatalos helyesírás alapján. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (111.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Simonyi, Zsigmond, ed. (1902) Tréfás népmesék és adomák. Nyelvészeti füzetek (4.). Athenaeum, Budapest.

Schrauf, Károly, ed. (1902) A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve 1453-tól 1630-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Asbóth, János (1902) Az őslakók hatása a bosnyák faj alakulására. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, Pál (1902) A népfajok Magyarországon. kiadja a M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Ministerium, Budapest.

Barthos, Kálmán (1902) Erdély pénz- és hadügyei János Zsigmond korában. Gámán János örököse, Kolozsvár.

Berényi, Pál (1902) Kereskedelem-isme. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (104.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Bochkor, Károly (1902) Államgazdasági számtartástan : államszámviteltan : tekintettel a törvényhatóságok és községek háztartására. Ifj. Nagel Ottó bizománya, Budapest.

Bozóky, Endre (1902) Physikai zsebkönyv : a physika alapfogalmainak, törvényeinek [...] rövid áttekintése. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 110 . Stampfel, Pozsony, Budapest.

Brenndörfer, János (1902) Román, oláh elemek az erdélyi szász nyelvben. Szerző, Budapest.

Békefi, Remig (1902) A Pásztói Apátság oklevéltára 1342-1812. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Békefi, Remig (1902) A pásztói apátság története 1702-1814. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Chun, Karl (1902) Mélytengerek világa. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Cserey, Adolf (1902) Gombaisme. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (121). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Cserey, Adolf (1902) Kis ásványtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (128.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Császár, Mihály (1902) A magyar művelődés a XV. században Antonio Bonfini Rerum Hungaricarum decades-ének alapján : bölcsészdoktori értekezés. Stephaneum, Budapest.

Csávolszky, Lajos (1902) Királyunk és tanácsosai. Légrády Testvérek, Budapest.

Dicey, Albert Venn (1902) Bevezetés az angol alkotmányjogba. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (52). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eötvös, József (1902) Kelet népe és Pesti hírlap ; Reform. Révai, Budapest.

Ferdinandy, Gejza (1902) Magyarország közjoga : [alkotmányjog]. Politzer, Budapest.

Friedjung, Heinrich (1902) Harcz a német hegemóniáért (1859-1866). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (51 ; 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gaal, Jenő (1902) Berzeviczy Gergely élete és művei. Politzer, Budapest.

Gyomlay, Gyula (1902) Bölcs Leo taktikája mint magyar történeti kútforrás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hedin, Sven Anders (1902) Ázsia sivatagjain keresztül. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (1.). Lampel, Budapest.

Illéssy, János (1902) A mikófalvi Bekény család leszármazása és története. Hunnia, Budapest.

Juhász, Kálmán (1902) Banktechnika. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (103.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Karácsonyi, János (1902) A hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Katona, Lajos (1902) Temesvári Pelbárt példái. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1902) 1814. augusztus 1. - 1815. június 30. Kazinczy Ferencz levelezése (12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1902) Tövisek és virágok : Széphalom 1811 : a tövisek és virágok egykorú birálataival. Régi magyar könyvtár (20). Franklin, Budapest.

Kocsis, Lénárd (1902) A mondatrészek viszonya Brassai mondatelméletében. Nyelvészeti füzetek (3). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Kopp, Tibor (1902) Erdély művelődése I. és II. Rákóczy György korában az "Erdélyi országgyűlési emlékek" alapján. Werner, Kalocsa.

Kun, Béla (1902) Bevezetés a jog és államtudományokba. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (102.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Lóczy, Lajos (1902) A khinai birodalom története. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (2). Lampel, Budapest.

Naményi, Lajos (1902) A nagyváradi nyomdászat története. Athenaeum, Budapest.

Némethy, Géza (1902) Vergilius élete és művei. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (50). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Olchváry, Ödön (1902) A magyar függetlenségi harc 1848-49-ben a Délvidéken. Márkus, Budapest.

Patkanov, Serafim Keropovič (1902) Irtisi-osztják szójegyzék. Ugor füzetek (14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rakodczay, Pál (1902) Dramaturgia. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (107.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Sajóhelyi, Béla (1902) Fotografálás. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (106.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Schmidt, Nándor (1902) Lélektan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (109.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Simai, Ödön (1902) Márton József mint szótáríró. Nyelvészeti füzetek (2). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Somogyi, Zsigmond (1902) Magyarország főispánjainak története : 1000-1903. Kellner, Budapest.

Southey, Robert (1902) Nelson életrajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (50). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szily, Kálmán (1902) A magyar nyelvujítás szótára : A kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével. Hornyánszky, Budapest.

Vajda, Emil (1902) Kossuth Lajos élete szóban, írásban és tettben. Gross, Győr.

Velics, László (1902) Magyar jezsuiták a XIX-ik században : Kézirarat gyanánt : 1-4. füzet. Jezsuita Kollégium, Kalksburg.

Wonaszek, A. Antal (1902) Astronomia. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (101.). Stampfel Károly, Pozsony-Budapest.

di Savoia, Luigi (1902) Az "Észak Csillaga" ("Stella Polare") az Északi Sarktengeren, 1899-1900. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (4-5.). Lampel, Budapest.

sine, nomine (1902) A M. Tud. Akadémia Széchenyi-Múzeuma 1902. május hó 1-én. Hornyánszky, Budapest.

This list was generated on Thu Apr 9 07:59:10 2020 CEST.