REAL-EOD

Items where Year is 1906

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 93.

Kunos, Ignácz, ed. (1906) Ada-kálei török népdalok. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sebestyén, Gyula, ed. (1906) Dunántúli gyűjtés : Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam ; 8. Athenaeum, Budapest.

Radácsi, György, ed. (1906) Emlékjelek bizonyságok: Összegyűjtött dolgozatok I. kötet. Emlékjelek bizonyságok, 1 . UNSPECIFIED, Sárospatak.

Veress, Endre, ed. (1906) Epistolae et Acta P. Alfonsi Carrillii S.J. Carrillo Alfonz Jezsuita-atya Levelezése és Iratai (1591-1618). Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 32 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchy, Károly and Badics, Ferencz, eds. (1906) Gróf Zrinyi Miklós költöi müvei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza, ed. (1906) Lygdami carmina : accedit panegyricus in Messallam. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum (6). Academia Litterarum Hungarica, Budapest.

Szamota, István and Zolnai, Gyula, eds. (1906) Magyar oklevél-szótár : régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye | Lexicon vocabulorum Hungaricorum. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése, Budapest.

Prochnov, József and Biró, Lajos and Csiki, Ernő, eds. (1906) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1905 augusztus 27-30-ig Szegeden tartott XXXIII. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Szabó, Károly and Szopori Nagy, Imre and Szilágyi, Sándor and Tasnádi Nagy, Gyula and Mencsik, Ferdinánd and Kluch, János and Nagy, Gyula and Szádeczky, Lajos, eds. (1906) Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Győry, Tibor, ed. (1906) Semmelweis összegyűjtött munkái. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Budapest.

Melich, János, ed. (1906) Szikszai Fabricius Balázs latin-magyar szójegyzéke. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Atzél, Béla, ed. (1906) A kihágások könyve. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (178). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Beöthy, Zsolt, ed. (1906) A művészetek története a legrégibb időktől a XIX. század végéig. Lampel, Budapest.

Acsády, Ignácz (1906) A magyar adózás története 1598-1604-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ambrózy, Teréz (1906) Tulipáncsokor. Szelényi és Társa Könyvnyomdája, Miskolc.

Atzél, Béla (1906) Az ausztriai általános magánjog alaptanai : függelékül: Az ausztriai átalános polgári törvénykönyv. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (189). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Bacsó, Gyula (1906) Az adavidéki nyelvjárás fő tekintettel a mondattani sajátságokra. Nyelvészeti füzetek (37). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Badics, Ferenc (1906) Kuruc világ és kuruc költészet. Athenaeum, Budapest.

Bajza, József (1906) A kuruc elbeszélő költészet ismertetése. Buschmann F., Budapest.

Balogh, Jenő (1906) A büntető perjog tankönyve. Grill Károly-féle könyvkiadóvállalat, Budapest.

Barabás, József (1906) Népszerű egészségtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (182). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Beke, Ödön (1906) Kemenesalja nyelve. Nyelvészeti füzetek (33). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Berzeviczy, Albert (1906) A cinquecento festészete és szobrászata (tekintet nélkül Velenczére). Népszerű Főiskola könyvtára (3). Franklin Társulat, Budapest.

Bochkor, Károly (1906) A gazdasági számtartás rendszere : államszámviteltan. Ifj. Nagel Ottó, Budapest.

Busbach, Péter (1906) Egy viharos emberöltő : korrajz. Benkő Gyula, Budapest.

Bátky, Zsigmond (1906) Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére. Hornyánszky, Budapest.

Békefi, Remig (1906) A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Böszörményi, Géza (1906) A jánosfalvi nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (29). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Cholnoky, Jenő and Kövesligethy, Radó (1906) A világegyetem : a Föld és csillagvilág fizikai tüneményeinek ismertetése. A műveltség könyvtára (3.). Athenaeum, Budapest.

Cholnoky, Jenő and Littke, Aurél and Treitz, Péter and Papp, Károly (1906) A Föld : a Föld múltja, jelene és felfedezésének története. A műveltség könyvtára (4). Athenaeum, Budapest.

Cserép, József (1906) C. Julius Caesar commentariusainak folytatásai és Asinius Pollio. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Cupcea, Péter (1906) Teljes román nyelvtan : alaktan és mondattan : fordítási gyakorlatokkal : magyar-román és román-magyar szótárral. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (184). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Dante, Alighieri (1906) The vision of hell. Cassell & Co, London.

Domanovszky, Sándor (1906) Kézai Simon mester krónikája : forrástanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dombováry, Géza (1906) Fenyítő eljárás és büntetési rendszer Pestmegyében a XIX. század első felében. Rényi Károly, Budapest.

Erdélyi, László (1906) A tihanyi apátság kritikus oklevelei. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eötvös, Károly (1906) Harcz a nemzeti hadseregért. Révai Testvérek, Budapest.

Ferdinandy, Gejza (1906) A magyar alkotmány történelmi fejlődése : a Népszerű Főiskolán (University Extension) tartott előadásai nyomán. [s.n.], Budapest.

Fraknói, Vilmos (1906) Mária, V. István leánya, nápolyi királyné 1271-1323. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Gedeon, Endre (1906) Beöthy László élete és művei. Nagy Sándor Könyvnyomda, Budapest.

Geleji Katona, István (1906) Magyar Gramatikatska : a'vagy az igaz magyar irasban, és szollásban kévántato néhány szükséges Observatiok... Nyelvészeti füzetek (30). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Gonda, Béla (1906) A magyar tengerészet és a fiumei kikötő. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Gratz, Gusztáv (1906) Nemzetközi jog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (180). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Gréb, Gyula (1906) A Szepesi Felföld német nyelvjárása. Magyarországi német nyelvjárások (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnal, Márton (1906) Az isztiméri német nyelvjárás hangtana. Magyarországi német nyelvjárások (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hampel, József (1906) A Nemzeti Múzeum legrégibb pannoniai sírtáblái. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Haraszti, Gyula (1906) Corneille és kora: a franczia színköltészet fejlődése a középkortól Racineig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (66.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hedin, Sven Anders (1906) Ázsia szívében : tízezer kilométernyi úttalan utazás. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (7-8). Lampel, Budapest.

Hegedűs, István (1906) Analecta recentiora ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapestini.

Hoffmann, Arnold (1906) Az 1848-49-iki vörös-sapkás 9-ik honvédzászlóalj története. Vitéz Nyomda, Kassa.

Horváth, Endre (1906) A bakonyalji nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (34). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Hörk, József (1906) Keczer András és vértanú családja. Hornyánszky, Budapest.

Jancsó, Miklós (1906) Tanulmány a váltóláz parasitáiról. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jurkovich, Emil (1906) Besztercebánya múltjából : tárcagyűjtemény. Hungária Nyomda, Besztercebánya.

Kazinczy, Ferenc (1906) 1818. áprils 1. - 1819. deczember 31. Kazinczy Ferencz levelezése (16). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Koch, István (1906) Az erdélyi szász iskolák a nemzeti fejedelmek korában. Barcza József Könyvnyomdája, Budapest.

Kollányi, Ferenc (1906) A magán kegyúri jog hazánkban a középkorban. Athenaeum, Budapest.

Konkoly-Thege, Miklós (1906) Az újabban beszerzett műszerek ismertetése. Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium kisebb kiadványai, 9 . Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium, Budapest.

Kossuth, Ferenc (1906) Kossuth Ferencz harmincz parlamenti beszéde. Kunossy és Szilágyi, Budapest.

Kovács, Gábor (1906) Pénzügytan : [államgazdaságtan]. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (187). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Králik, Lajos (1906) Görgey Arthur : a vádaskodás : szobra : reliefjei : képei. Franklin, Budapest.

Králik, Lajos (1906) A magyar ügyvédség : az ügyvédség múltjából. Franklin, Budapest.

Magyary, Géza (1906) A perbeli beismerés. Franklin, Budapest.

Mahler, Ede (1906) Babylonia és Assyria. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Ferencz (1906) A szövetkezetek alapelve. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nádai, Pál (1906) A magyar népetimológia. Nyelvészeti füzetek (27). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Oláh, Gábor (1906) A debreceni nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (26). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Orosz, Ernő (1906) Heves- és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Egri Nyomda-Részvénytársaság, Eger.

Pap, Dezső (1906) A törlesztéses államadósságok : Különféle nemei, előnyei és hátrányai. Magyar Közgazdasági Könyvtár (4). Politzer-féle Könyvkiadóvállalat, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1906) Az ikes ragozás története. Nyelvészeti füzetek (28). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szeremley Császár, Loránd (1906) Jelentés-tanulmányok a komplikációs jelentésváltozásról. Nyelvészeti füzetek (36). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szolár, Ferenc (1906) Jelentés-tanulmányok az asszimilációs jelentésváltozásokról. Nyelvészeti füzetek (35). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Tass, Antal (1906) 1899-1905. években Ó-Gyallán és 1905. évben Nagy-Tagyoson végzett hullócsillagmegfigyelések. Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium kisebb kiadványai, 8 . Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium, Budapest.

Teleky, István (1906) A tárgyeset Arany Jánosnál. Nyelvészeti füzetek (31). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Terkán, Lajos (1906) Beta Lyrae pályaelemeinek kiszámítása spektroskopiai és photometriai adatokból. Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium kisebb kiadványai, 10 . Magyar Királyi Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium, Budapest.

Thewrewk, Emil (1906) József főherczeg emlékezete. Hornyánszky Viktor Császári és Királyi Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Thúry, József (1906) A közép-ázsiai török nyelv ismertetései. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Téglás, Gábor (1906) Limes-tanulmányok. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth-Szabó, Pál (1906) Szatmári György primás : 1457-1524. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Veress, Endre (1906) A bolognai Marsigli-iratok magyar vonatkozásai. Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára, Budapest.

Viski, Károly (1906) A tordai nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (32). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Vámbéry, Ármin (1906) Nyugot kultúrája keleten. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (67). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vértesy, Jenő (1906) Kölcsey Ferencz. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Weisz, Miksa (1906) Néhai Dr. Kaufmann Dávid tanár könyvtárának héber kéziratai és könyvei. Alkalay Adolf és Fia, Budapest.

Zigány, Árpád (1906) Panama-tanulmányok ; A máramarosi herceg. Jókai Könyvnyomda, Budapest.

Zimmermann, Ágoston (1906) A patkó eredetéről, vonatkozással az Árpád-ház-korabeli magyar leletekre. Pátria, Budapest.

Zombory, Ida (1906) Erdély pénz- és hadügyei Barcsay Ákos, Kemény János és Apafy Mihály fejedelmek idejében. Művelődéstörténeti értekezések (19). Franklin, Budapest.

Zrínyi, Miklós (1906) Zrínyi Miklós költői művei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1906) Folyóiratok és időszakos kiadványok a M. T. Akadémia könyvtárában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1906) Folyóiratok és időszakos kiadványok a Magyar Tudományos Akadámia Könyvtárában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1906) Költői levelezések. Régi magyar könyvtár (22). Franklin, Budapest.

Éhen, Gyula (1906) Városaink közélete. Ifj. Nagel Ottó, Budapest.

Örvényi, Béla (1906) Bartha Boldizsár Rövid chrónicájának művelődéstörténeti vonatkozásai. Művelődéstörténeti értekezések (24). Bichler Ny, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 16 18:42:39 2024 CEST.