REAL-EOD

Items where Year is 1906

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 73.

Kunos, Ignácz, ed. (1906) Ada-kálei török népdalok. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sebestyén, Gyula, ed. (1906) Dunántúli gyűjtés : Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam ; 8. Athenaeum, Budapest.

Veress, Endre, ed. (1906) Epistolae et Acta P. Alfonsi Carrillii S.J. Carrillo Alfonz Jezsuita-atya Levelezése és Iratai (1591-1618). Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 32 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchy, Károly and Badics, Ferencz, eds. (1906) Gróf Zrinyi Miklós költöi müvei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza, ed. (1906) Lygdami carmina : accedit panegyricus in Messallam. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum . Academia Litterarum Hungarica, Budapest.

Szamota, István and Zolnai, Gyula, eds. (1906) Magyar oklevél-szótár : régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye | Lexicon vocabulorum Hungaricorum. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése, Budapest.

Prochnov, József and Biró, Lajos and Csiki, Ernő, eds. (1906) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1905 augusztus 27-30-ig Szegeden tartott XXXIII. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Szabó, Károly and Szopori Nagy, Imre and Szilágyi, Sándor and Tasnádi Nagy, Gyula and Mencsik, Ferdinánd and Kluch, János and Nagy, Gyula and Szádeczky, Lajos, eds. (1906) Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Győry, Tibor, ed. (1906) Semmelweis összegyűjtött munkái. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Budapest.

Melich, János, ed. (1906) Szikszai Fabricius Balázs latin-magyar szójegyzéke. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Atzél, Béla, ed. (1906) A kihágások könyve. Tudományos zsebkönyvtár (178). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Acsády, Ignácz (1906) A magyar adózás története 1598-1604-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Atzél, Béla (1906) Az ausztriai általános magánjog alaptanai : függelékül: Az ausztriai átalános polgári törvénykönyv. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (189). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Bacsó, Gyula (1906) Az adavidéki nyelvjárás fő tekintettel a mondattani sajátságokra. Nyelvészeti füzetek (37). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Barabás, József (1906) Népszerű egészségtan. Tudományos zsebkönyvtár (182). Stampfel-féle könyvkiadó hivatal, Budapest.

Beke, Ödön (1906) Kemenesalja nyelve. Nyelvészeti füzetek (33). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Bochkor, Károly (1906) A gazdasági számtartás rendszere : államszámviteltan. Ifj. Nagel Ottó bizománya, Budapest.

Busbach, Péter (1906) Egy viharos emberöltő : korrajz. Benkő Gyula, Budapest.

Bátky, Zsigmond (1906) Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére. Hornyánszky, Budapest.

Békefi, Remig (1906) A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Böszörményi, Géza (1906) A jánosfalvi nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (29). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Cholnoky, Jenő and Kövesligethy, Radó (1906) A világegyetem : a Föld és csillagvilág fizikai tüneményeinek ismertetése. A műveltség könyvtára (3.). Athenaeum, Budapest.

Cholnoky, Jenő and Littke, Aurél and Treitz, Péter and Papp, Károly (1906) A Föld : a Föld múltja, jelene és felfedezésének története. A műveltség könyvtára (4). Athenaeum, Budapest.

Cserép, József (1906) C. Julius Caesar commentariusainak folytatásai és Asinius Pollio. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Cupcea, Péter (1906) Teljes romány nyelvtan : alaktan és mondattan : fordítási gyakorlatokkal : magyar-román és román-magyar szótárral. Tudományos zsebkönyvtár (184). Stampfel-féle könyvkiadó hivatal, Budapest.

Domanovszky, Sándor (1906) Kézai Simon mester krónikája : forrástanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dombováry, Géza (1906) Fenyítő eljárás és büntetési rendszer Pestmegyében a XIX. század első felében. Rényi Károly kiadása, Budapest.

Erdélyi, László (1906) A tihanyi apátság kritikus oklevelei. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eötvös, Károly (1906) Harcz a nemzeti hadseregért. Révai Testvérek, Budapest.

Ferdinandy, Gejza (1906) A magyar alkotmány történelmi fejlődése : a Népszerű Főiskolán (University Extension) tartott előadásai nyomán. [s.n.], Budapest.

Gedeon, Endre (1906) Beöthy László élete és művei. Nagy, Budapest.

Geleji Katona, István (1906) Magyar Gramatikatska : a'vagy az igaz magyar irasban, és szollásban kévántato néhány szükséges Observatiok... Nyelvészeti füzetek (30). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-Társaság, Budapest.

Gonda, Béla (1906) A magyar tengerészet és a fiumei kikötő. "Pátria" Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Gratz, Gusztáv (1906) Nemzetközi jog. Tudományos zsebkönyvtár (180). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Gréb, Gyula (1906) A Szepesi Felföld német nyelvjárása. Magyarországi német nyelvjárások (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnal, Márton (1906) Az isztiméri német nyelvjárás hangtana. Magyarországi német nyelvjárások (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hampel, József (1906) A Nemzeti Múzeum legrégibb pannoniai sírtáblái. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Haraszti, Gyula (1906) Corneille és kora: a franczia színköltészet fejlődése a középkortól Racineig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (66.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hedin, Sven Anders (1906) Ázsia szívében : tízezer kilométernyi úttalan utazás. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (7-8). Lampel, Budapest.

Hegedűs, István (1906) Analecta recentiora ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapestini.

Hoffmann, Arnold (1906) Az 1848-49-iki vörös-sapkás 9-ik honvédzászlóalj története. Vitéz Nyomda, Kassa.

Horváth, Endre (1906) A bakonyalji nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (34). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-Társaság, Budapest.

Jancsó, Miklós (1906) Tanulmány a váltóláz parasitáiról. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jurkovich, Emil (1906) Besztercebánya múltjából : tárcagyűjtemény. Hungária Nyomda, Besztercebánya.

Kazinczy, Ferenc (1906) 1818. áprils 1. - 1819. deczember 31. Kazinczy Ferencz levelezése (16). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Koch, István (1906) Az erdélyi szász iskolák a nemzeti fejedelmek korában. Barcza József Könyvnyomdája, Budapest.

Kollányi, Ferenc (1906) A magán kegyúri jog hazánkban a középkorban. Athenaeum, Budapest.

Kossuth, Ferenc (1906) Kossuth Ferencz harmincz parlamenti beszéde. Kunossy és Szilágyi, Budapest.

Kovács, Gábor (1906) Pénzügytan : [államgazdaságtan]. Tudományos zsebkönyvtár (187). Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Králik, Lajos (1906) Görgey Arthur : a vádaskodás : szobra : reliefjei : képei. Franklin, Budapest.

Králik, Lajos (1906) A magyar ügyvédség : az ügyvédség múltjából. Franklin, Budapest.

Magyary, Géza (1906) A perbeli beismerés. Franklin, Budapest.

Nagy, Ferencz (1906) A szövetkezetek alapelve. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nádai, Pál (1906) A magyar népetimológia. Nyelvészeti füzetek (27). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Oláh, Gábor (1906) A debreceni nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (26). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1906) Az ikes ragozás története. Nyelvészeti füzetek (28). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szeremley Császár, Loránd (1906) Jelentés-tanulmányok a komplikációs jelentésváltozásról. Nyelvészeti füzetek (36). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szolár, Ferenc (1906) Jelentés-tanulmányok az asszimilációs jelentésváltozásokról. Nyelvészeti füzetek (35). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Teleky, István (1906) A tárgyeset Arany Jánosnál. Nyelvészeti füzetek (31). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Thúry, József (1906) A közép-ázsiai török nyelv ismertetései. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Téglás, Gábor (1906) Limes-tanulmányok. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Veress, Endre (1906) A bolognai Marsigli-iratok magyar vonatkozásai. Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára, Budapest.

Viski, Károly (1906) A tordai nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (32). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-társaság, Budapest.

Vámbéry, Ármin (1906) Nyugot kultúrája keleten. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (67). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vértesy, Jenő (1906) Kölcsey Ferencz. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Weisz, Miksa (1906) Néhai Dr. Kaufmann Dávid tanár könyvtárának héber kéziratai és könyvei. Alkalay, Budapest.

Zombory, Ida (1906) Erdély pénz- és hadügyei Barcsay Ákos, Kemény János és Apafy Mihály fejedelmek idejében. Művelődéstörténeti értekezések (19). Franklin, Budapest.

Zrínyi, Miklós (1906) Zrínyi Miklós költői művei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1906) Folyóiratok és időszakos kiadványok a M. T. Akadémia könyvtárában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1906) Folyóiratok és időszakos kiadványok a Magyar Tudományos Akadámia Könyvtárában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1906) Költői levelezések. Régi magyar könyvtár (22). Franklin, Budapest.

Éhen, Gyula (1906) Városaink közélete. Ifj. Nagel Ottó, Budapest.

Örvényi, Béla (1906) Bartha Boldizsár Rövid chrónicájának művelődéstörténeti vonatkozásai. Művelődéstörténeti értekezések (24). Bichler Ny, Budapest.

This list was generated on Sat Feb 22 08:10:23 2020 CET.