REAL-EOD

Items where Year is 1891

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 64.

Bellaagh, Aladár, ed. (1891) Káldi egyházi válogatott beszédei. Franklin-Társulat, Budapest.

Schächter, Miksa, ed. (1891) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1890. augusztus 16-20-ig Nagyváradon tartott XXV. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Kőrösi, József, ed. (1891) Megyei monográfiák : Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota a XIX. század végén. Megyei monográfiák . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Halász, Ignácz, ed. (1891) Svéd-lapp nyelv. IV. Déli-lapp szótár. Ugor füzetek (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Asbóth, Oszkár (1891) A hangsúly a szláv nyelvekben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balassa, József (1891) A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1891) Ultramontanismus és nemzeti állam. Grill Károly Cs. és K. Udvari Könyvkereskedése, Budapest.

Békefi, Remig (1891) A pilisi apátság története. Taizs, Pécs.

Böjthe, Ödön (1891) Hunyadmegye sztrigymelléki részének és nemes családainak története, tekintettel a birtokviszonyokra. Müller, Budapest.

Cato, Marcus Porcius (1891) Cato bölcs mondásai. Görög és latin remekírók . Franklin Társulat, Budapest.

Chyzer, Kornél and Kulczyński, Ladislao (1891) Araneae Hungariae : secundum collectiones a Leone Becker pro parte perscrutatas conscriptae a Cornelius Chyzer et Ladislaus Kulczyński. Acad. Scintiarum Hungariae, Budapestini.

Daday, Jenő (1891) A magyar állattani irodalom ismertetése 1881-től 1890-ig bezárólag. Természettudományi Társulat, Budapest.

Demkó, Kálmán (1891) A szepes-szombati krónika. Reiss Nyomda, Lőcse.

Demkó, Kálmán (1891) A szepesi jog (Zipser Willkühr.) : Keletkezése, viszonya országos jogunkhoz és a németországi anyajoghoz. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Doleschall, Alfréd (1891) A házasságon kívül született gyermekek jogi állása : tanulmány az összehasonlító jogtudomány szempontjából. [s.n.], Budapest.

Entz, Géza (1891) A Vorticellinák rugalmas és összehúzódó elemei. Értekezések a természettudományok köréből (21. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fröhlich, Izidor (1891) Együttesen lengő elemi mágnesek kölcsönös vonzásai és taszításai. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (14. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gothard, Jenő (1891) Spektrálfotografiai tanulmányok. Értekezések a természettudományok köréből (21. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kandra, Kabos (1891) Aba Samu király. Ráth, Budapest.

Karácsonyi, János (1891) Szent-István király oklevelei és a Szilveszter-bulla : diplomatikai tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1891) 1790-1802. Kazinczy Ferencz levelezése (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kemény, Lajos (1891) A reformáczió Kassán : oklevéltárral. Bernovits, Kassa.

Király, Pál (1891) Ulpia Trajana Augusta colonia dacica, Sarmizegetusa metropolis, Dácia fővárosa : várhely Hunyadmegyében. Athenaeum, Budapest.

Klimó, Pál (1891) A gyöngyösi evangelicus református 1876. évtől helvét és ágostai ev. egyesült egyház történetének vázrajza. Herzog Emő Ármin, Gyöngyös.

Kováts, S. János (1891) A könyvnyomtatás története Vasmegyében. Bertalanffy Nyomda, Szombathely.

Kövendi Veress, Sándor (1891) Torda őscsaládai. Közművelődés Irodalmi és Műnyomdai Részvénytársaság, Kolozsvár.

Lakatos, Károly (1891) Vadászati és madarászati emlékeimből. Engel Adolf, Szeged.

Marczali, Henrik (1891) Mária Terézia : 1717-1780. Magyar történeti életrajzok (18). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Mikár, Zsigmond (1891) Honvéd-névkönyv. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Nagy, József (1891) A tótok otthonáról Árvamegyében. Árvamegyei Hírlap Könyvnyomdája, Alsó-Kubin.

Nagy, Sándor (1891) A jobbágyság története Magyarországon. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (37). Pleitz Fer. Pál könyvnyomdája, Nagy-Becskereken.

Nedeczky, Gáspár (1891) A Nedeczky család. Hunyadi Mátyás Intézet, Budapest.

Nikandros, (1891) Scholia vetera in Nicandri Alexipharmaca : e codice Gottingensi edita : adiecit sunt scholia recenta. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum (2). Sumptibus Academiae Litterarum Hungaricae, Budapestini.

Odescalchi, Arthur (1891) Emlékek Bars-vármegye hajdanából. Athenaeum, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1891) Magyarország egyházi földleirása a XIV. század elején : a pápai tizedjegyzék alapján feltüntetve = Geographia ecclesiastica Hungariae ineunte saeculo XIV = e tabulis rationes collectorum pontificiorum. [s.n.], Budapest.

Petrik, Géza (1891) Magyarország bibliographiája, 1712-1860 : 3. köt. : könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak : [Ö-Z]. Magyarország bibliographiája, 1712-1860 (Petrik) . Dobrowsky, Budapest.

Pulszky, Ferencz (1891) A magyar pogány sirleletek. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Péch, Antal (1891) Magyar és német Bányászati Szótár = Bergmännisches Wörterbuch in ungarischer und deutscher Sprache. Joerges, Selmecz.

Regéczy Nagy, Imre (1891) Vizsgálatok az izomrángás lefolyásának különböző behatásokra beálló módosulatairól, a Jendrássik összehúzódási elméletének alapján. Értekezések a természettudományok köréből (21. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ribbeck, Ottó (1891) A római költészet története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rónai Horváth, Jenő (1891) Az ujabbkori hadviselés történelme : a magyar kir. honvédségi Ludovika-Akadémia felsőbb tiszti tanfolyama számára. Pallas Részvénytársaság Nyomdája, Budapest.

Rónai Horváth, Jenő (1891) Rajzmellékletek Az újabbkori hadviselés történelme czímű műhöz. Pallas, Budapest.

Schmidt, Sándor (1891) Adatok a Pyroxen-csoport egyes ásványainak pontosabb ismeretéhez. Értekezések a természettudományok köréből (21. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1891) Az athenei alkotmánytörténelem korszakai azon csak imént fölfedezett görög munkában, melyet némelyek Aristotelesnek tulajdonítanak. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1891) További tanulmány a legújabban fölfedezett AΘHNAI ΩN IIOΛITEIA fölött. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1891) A nyelvujítás és az idegenszerűségek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, József (1891) Az idegen szók használás módja. Hornyánszky, Budapest.

Szabó, József (1891) Selmecz környékének geológiai leírása. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Szamota, István (1891) Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten : 1054-1717. Olcsó könyvtár (290.). Franklin, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1891) Oláhok költöztetése Délmagyarországon a mult században. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Farkas (1891) Nagy-Enyed pusztulása 1849-ben : korrajz. Wokál, Nagy-Enyed.

Szilágyi, Sándor (1891) II. Rákóczy György : 1621-1660. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1891) Kovacsóczy Farkas : 1576-1594. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchényi, Dénes (1891) Egy őszinte szó a Kossuth-cultusról. Franklin, Budapest.

Thewrewk, Emil (1891) Görög anthologiabeli epigrammák. Görög és latin remekírók (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Téglás, Gábor (1891) Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról : az aranybányászat ethnographiai és administrationalis szervezete Daciában. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Télfy, Iván (1891) Kisfaludy Károly "Mohácsa" görögül. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1891) A rövidtartamú szabadságvesztés-büntetések s a föltételes elitélés. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vajda, Gyula (1891) Erdély viszonya a portához és a római császárhoz mint magyar királyhoz a nemzeti fejedelemség korszakában. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Walter, Gyula (1891) Simor János bibornok herczegprímás emlékezete. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Weber, Samu (1891) Podolin város története. Athenaeum, Budapest.

Wertner, Mór (1891) A középkori délszláv uralkodók genealógiai története. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (28.). Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvár.

Wertner, Mór (1891) A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtó, Temesvár.

Zrínyi, Miklós (1891) Gróf Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér hadtudományi munkái. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Sun Feb 28 22:42:00 2021 CET.