REAL-EOD

Items where Year is 1900

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 81.

UNSPECIFIED, ed. (1900) A Budai Krónika : A legrégibb hazai nyomtatványnak a M. N. Múzeum Könyvtárában levő példánya után készült lenyomata. Ranschburg Gusztáv Nyomdája, Budapest.

Marczali, Henrik, ed. (1900) Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok levelei és naplója, 1848-1849. Budapesti Hírlap, Budapest.

Forster, Gyula, ed. (1900) III. Béla magyar Király emlékezete. Hornyánszy Viktor Könyvny., Budapest.

Cserey, Adolf, ed. (1900) Kis növénygyűjtő. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (43.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

UNSPECIFIED, ed. (1900) A Magyar Birodalom állatvilága ; Arthropoda : a Magyar Birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma = Fauna Regni Hungariae : animalum Hungariae hucusque cognitorum enumeratio systematica. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Prochnov, József and Nuricsán, József, eds. (1900) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1899. augusztus 27-31-ig Szabadkán tartott XXX. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Dézsi, Lajos, ed. (1900) Szent Ágoston reguláinak magyar fordítása Coelius (Bánffy) Gergelytől : (1537). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pauler, Gyula and Szilágyi, Sándor, eds. (1900) A magyar honfoglalás kútfői : a honfoglalás ezredéves emlékére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Atzél, Béla (1900) Magyar büntetőjog. Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Atzél, Béla (1900) A bűnvádi perrendtartás (1896: XXXIII. t. cz.) kiegészítve az esküdtbíróságokról (1897: XXIII. t.cz.) és a bűvádi perrendtartás életbelépéséről (1897: XXXIV) szóló törvénycikekkel. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (41-42.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Balogh, Jenő (1900) Büntetőtörvényeink módosításához. Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság, Budapest.

Baross, János (1900) Idegenek birtokszerzése. Pátria Irodalmi Vállalat, Budapest.

Bartha, Béla (1900) A magyar pénzügyi jog vázlata. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (57.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Beksics, Gusztáv (1900) Magyarország jövője az ujabb nemzeti elhelyezkedés alapján. Athenaeum, Budapest.

Berkeszi, István (1900) Temesvár sz. kir. város kis monographiája. Uhrmann Henrik Nyomda, Temesvár.

Berényi, Pál (1900) Kereskedelmi jog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (84.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Beöthy, Ákos (1900) A magyar államiság fejlődése, küzdelmei : politikai tanulmány. Athenaeum Irod. és Nyomdai R. T. kiadása, Budapest.

Biás, István (1900) Marosvásárhely a szbadságharcz alatt. Evangélikus Református Collegium, Marosvásárhely.

Boleman, István (1900) A balatonparti fürdők és üdülőhelyek leírása. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Boros, Rudolf (1900) Stilisme. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (52/53.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Borovszky, Samu (1900) A nagylaki uradalom története. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1900) A marosvásárhelyi ev. ref. iskola XVII. századi törvényei. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bódogh, János (1900) Levelező gyorsírás : Gabelsberger-Markovits rendszer. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (54.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Böhm, Károly (1900) Az értékelmélet feladata s alapproblemája. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (3. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Carlyle, Thomas (1900) Hősökről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (43). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Cseh, Lajos (1900) Világtörténelem. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 51,67 . Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Cserey, Adolf (1900) Kis növényhatározó, vagyis Hazánkban vadon termő és néhány kultivált magvasnövény neveinek kikeresésére szolgáló útmutató, mindkét nembeli ifjúság használatára. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (48/49.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Cserey, Adolf (1900) Ásványhatározó, vagyis Hazánkban gyakrabban előforduló s néhány idegen ásvány kikeresésére szolgáló útmutató. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (60.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Csoma, József (1900) A nemzetségi czímerek tanulmánya. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Czeizel, Gábor (1900) Nyitra multja és a Nyitravármegyei monografia. Huszár István Nyomda, Nyitra.

Daday, Jenő (1900) A magyarországi kagylósrákok magánrajza : Ostrapoda Hungariae. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dalmady, Ödön (1900) A dömsödi Hajós-család. Feldmann, Budapest.

Darnay, Kálmán (1900) Magyarország őskora. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (37/38.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Endrődi, Sándor (1900) Századunk magyar irodalma képekben : Széchenyi föllépésétől a kiegyezésig. Athenaeum, Budapest.

Eötvös, Loránd (1900) Étude sur les surfaces de niveau et la variation de la pesanteur et de la force magnétique. Gauthier-Villars, Paris.

Falcsik, Dezső (1900) Magyar közigazgatási jog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (55.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Faludi, Ferenc (1900) Téli éjtszakák vagy is A' téli est időnek unalmait enyhítő beszédek. Régi magyar könyvtár (19). Franklin, Budapest.

Fazekas, Mihály (1900) Fazekas Mihály versei. Régi magyar könyvtár (17). Franklin, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1900) La vie du Prélat Hongrois Dominique Kálmáncsehi. Bibliothèque Beatty, Londres.

Fraknói, Vilmos (1900) Petrarca és Nagy Lajos. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fölker, József (1900) Mohács története. Rosenthal Nyomda, Mohács.

Gaal, Mózes (1900) A magyar helyesírás törvényei : gyakorlati példákkal és a helyesírás rövid szótárával. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (45.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Geisenhof, Georg Maximilian (1900) Bibliotheca Corviniana : eine bibliographische Studie. Neumeyer, Braunschweig.

Goll, János (1900) Általános zene-műszótár. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (61.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gratz, Gusztáv (1900) Alkotmánypolitika. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (56.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Hajnik, Imre (1900) Egyetemes európai jogtörténet a középkor kezdetétől a franczia forradalomig : középkor. Athenaeum, Budapest.

Hegedűs, István (1900) Általános földrajz. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (58.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Istvánffi, Gyula (1900) A Clusius-codex mykologiai méltatása, adatokkal Clusius életrajzához. Istvánffi Gyula, Budapest.

Jankó, János (1900) A magyar halászat eredete. Hornyánszky, Budapest.

Karácsonyi, János (1900) A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1900) 1812. július 1. - 1813. július 31. Kazinczy Ferencz levelezése (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kolbai, Arnold (1900) Rajzlapok Kolbai Arnold ábrázolástanához : a legelemibb alapfogalmaktól kezdve a rendszer népszerű tárgyalása, kapcsolatban a művészettel és iparral, a körképekkel, találmányokkal és műegyetemi tudományokkal : 2. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (47.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Kolbai, Arnold (1900) Ábrázolástan : a legelemibb alapfogalmaktól kezdve a rendszer népszerű tárgyalása, kapcsolatban a művészettel és iparral, a körképekkel, találmányokkal és műegyetemi tudományokkal. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (46.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Kollányi, Ferenc (1900) Esztergomi kanonokok 1100-1900. Buzárovits Gustáv, Esztergom.

Kozma, Ferenc (1900) Brassai Sámuel mint aesthetikus és műkritikus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kuun, Géza (1900) Ismereteink Tibetről. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kádár, József and Tagányi, Károly and Réthy, László and Pokoly, József (1900) Szolnok-Dobokavármegye monographiája. Szolnok-Dobokavármegye közönsége, Deés [!Dés].

Kövesligethy, Radó (1900) The physical meaning of the star-magnitude. The University Press, Chicago.

Kőváry, László and Wertner, Mór (1900) Hunyadmegye kihalt családjairól, Hunyadmegye legrégibb tisztikara. Hirsch Adolf Könyvnyomdája, Déva.

Lévay, Ede (1900) Algebra. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (44.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Mahler, Ede (1900) II. Ramses, az Exodus fáraója. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Margalits, Ede (1900) Horvát történelmi repertórium. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Melich, János (1900) Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi német jövevényszavai? Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mihalovics, Ede (1900) A katholikus predikáczió története Magyarországon. Stephaneum, Budapest.

Márki, Sándor (1900) A középkor főbb krónikásai : a magyarok honfoglalása koráig. Franklin-Társulat, Budapest.

Márton, Jenő (1900) A görög irodalom története. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (62.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Mátyás, Flórián (1900) Sz. László és Imre királyok végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nyegre, László (1900) Máramaros megye. Megyei monográfiák (8). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Orosz, Adrienne (1900) Czinizmus és idealizmus : regény. Forster, Klein és Ludvig, Miskolcz.

Pauler, Gyula (1900) A magyar nemzet története Szent Istvánig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (42). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Pálmay, József (1900) Udvarhely vármegye nemes családjai. Betegh Nyomda, Székely-Udvarhely.

Pór, Antal (1900) Boleszló herceg, esztergomi érsek : (1321-1328). Laiszky Nyomda, Esztergom.

Pór, Antal (1900) Nagy Lajos király viszonya az aquiléjai pátriárkákhoz : Történeti tanulmány. Szent István Társulat, Budapest.

Schiller, Bódog (1900) Az örökös főrendiség eredete Magyarországon. Kilián, Budapest.

Somló, Bódog (1900) Ethika. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (59.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Szentkláray, Jenő (1900) Krassó vármegye őshajdana. Athenaeum, Budapest.

Szeremlei, Samu (1900) Hód-Mező-Vásárhely története. A város közönsége, Hód-Mező-Vásárhely.

Szilvek, Lajos (1900) Hypnotismus lélektani, orvostudományi, történeti és törvényszeki szempontból. Athenaeum, Budapest.

Török, Kálmán (1900) A magyarországi katolikus egyházi vagyon tulajdonjoga. Deutsch Zsigmond és Társa, Budapest.

Wertner, Mór (1900) A Hunyadiak. Hirsch Adolf Könyvnyomdája, Déva.

sine, nomine (1900) Gesta Romanorum. Régi magyar könyvtár (18). Franklin, Budapest.

This list was generated on Sun Feb 28 23:07:41 2021 CET.